НАРЕДБА № 2 от 5 март 2002 г.

      за определяне на индивидуалните месечни работни заплати на персонала, зает в средното образование
      Раздел I
      Общи положения
 
Чл. 1. (1) С наредбата се уреждат условията и редът за определяне на индивидуалните месечни работни заплати в системата на средното образование.
(2) Наредбата се прилага при определяне на работните заплати в детските градини, училищата и обслужващите звена, включени в системата на народната просвета.
(3) Към длъжността "учител" се приравняват длъжностите: помощник-директор - с преподавателска заетост, възпитател, ръководител на филиал в Междуучилищен център за трудово политехническо обучение (МУЦТПО), логопед, педагог, корепетитор, психолог, хореограф, ръководител на учебно-изчислителен кабинет, педагогически съветник, рехабилитатор, инструктор по трудово обучение.
(4) Наредбата се прилага и от всички училища, детски градини и обслужващи звена към други министерства и ведомства.
Раздел II
Работна заплата
Чл. 2. Началните основни месечни работни заплати на персонала, зает в системата на средното образование, се определят по длъжности съгласно приложение № 1.
Чл. 3. (1) Основната месечна работна заплата за длъжността "директор" се определя в зависимост от категорията на училището (приложение № 2), времето, признато за стаж по специалността, и коефициента към началната основна месечна работна заплата за длъжността (приложение № 3).
(2) Основната месечна работна заплата за длъжността "учител" се определя в зависимост от нормата преподавателска работа, по-високата лична квалификация, времето, признато за стаж по специалността, и коефициента към началната основна месечна работна заплата за длъжността (приложение № 4) в съответствие с чл. 6,ал. 2 и 3 от ПМС №22 от 2002 г. за работната заплата в бюджетните организации и дейности и § 1 от наредбата-
(3) Основната месечна работна заплата за длъжностите "помощник-директор по учебната дейност", "помощник-директор по учебнопро из Бедствената дейност" и "ръководител на филиал в МУЦТПО" се определя в зависимост от пълната норма преподавателска работа, времето, признато за стаж по специалността, и коефициента към началната основна месечна работна заплата за длъжността от скалата за "учител с II професионално-квалификационна степен" на приложение № 4.
(4) Основната месечна работна заплата за длъжността "помощник-директор по административно-стопанската дейност" се определя с индивидуалния трудов договор, но не по-ниска от определената начална основна работна заплата за длъжността "помощник-директор" съгласно приложение № 1.
(5) При недостигане на задължителната норма преподавателска работа за "учител" основната месечна работна заплата на лицето се намалява, но за не повече от 5 часа седмично или 180 часа годишно.
(6) За стаж по специалността се признава времето, през което лицето е работило по трудово и служебно правоотношение:
1. на длъжност "директор", "учител" и длъжностите по чл.1, ал. З в училища, детски градини и обслужващи звена;
2. в други отрасли и дейности по специалността на висшето образование образователно-квалификационна степен "магистър", "бакалавър" и "специалист по...", която ползва като учител;
3. на учителска длъжност в училищата и детските градини преди получаване на по-висок образователен ценз;
4. с учителска квалификация на щат като дружинен ръководител, ученически организатор в национални, регионални и общински извънучилищни учреждения;
5. като организационно-педагогически работник в национални, регионални и общински извънучилищни учреждения;
6. като училищен инспектор, методист, експерт в инспекторат по образование и Министерството на образованието и науката и други, които се занимават с учебно-възпитателна и организационно-методическа дейност в централните и местните органи;
7. на платена изборна работа в държавни органи и учителски синдикални организации.
(7) Основните месечни работни заплати за всички длъжностни наименования в системата на средното образование могат да бъдат определени и по-високи от тези в приложения № 1, 3 и 4 в рамките на средните брутни работни заплати.
Чл. 4. (1) При нормативно основание за допълнително материал по стимулиране в края на календарната година допълнително материално стимулиране получават задължително всички лица, били в трудови правоотношения през календарната година.
(2) Конкретният размер на еднократното допълнително материално стимулиране се определя пропорционално на отработеното време, трудовото възнаграждение, при спазване на всички ограничения, определени с акт на Министерския съвет, и съгласно вътрешните правила за работна заплата. Еднократното допълнително материално стимулиране на персонала за отработено време се получава от работодателя, при който работникът или служителят е работил през това време.
Чл. 5. (1) При определяне на индивидуалната работна заплата в училищата не се допускат договорености, които са по-неблагоприятни от тези в наредбата.
(2) Когато по силата на акт на Министерския съвет от определена дата са увеличени работните заплати, но персоналът, зает в системата на средното образование, с бил в платен годишен отпуск, поради което увеличението не се е отразило в базата, от която се изчислява възнаграждението за платен годишен отпуск по реда на чл. 177 от Кодекса на труда, към възнаграждението за отпуска се заплаща добавка, изчислена с процента на увеличение на новото и предишното брутно трудови възнаграждение, определени по трудово правоотношение.
(3) Обезщетенията, изплатени при прекратяване на договора, се преизчисляват на база полагащата се нова начална основна месечна заплата за длъжността.
Чл. 6. Елементите на брутното трудово възнаграждение, от които се изчислява възнаграждението за платен годишен отпуск по чл. 177 или обезщетенията по чл. 228 от Кодекса на труда, са:
1. основното трудово възнаграждение за отработеното време;
2. допълнителнителните трудови възнаграждения съгласно приложение № 5, които имат постоянен характер:
а) за продължителна работа-т.1;
б) за по-висока лична квалификация налице с образователно-квалификационна степен "доктор" -т- 5.1, която е свързана с изпълняваната работа;
в) за по-висока лична квалификация на лице с професионално-квалификационна степент. 5.2;
3. допълнителното трудово възнаграждение при вътрешно заместване по чл. 259 от Кодекса на труда;
4. възнаграждението, заплатено при престой или при производствена необходимост по чл. 267, ал.1 и 3 от Кодекса на труда;
5. месечната част от изплатените суми, свързани с инфлацията.
Раздел III
Допълнителни и други трудови възнаграждения
Чл. 7. Видовете и размерите на допълнителните и други трудови възнаграждения, задължителни при работа по трудови правоотношения, както и специфичните за системата на средното образование се определят съгласно приложения № 5 и 6.
Чл. 8. (1) Право на допълнително трудово възнаграждение за ползване в работата на професионално-квалификационна степен (т. 5.2 от приложение № 5) имат лицата, заемащи длъжности "ръководител на филиал МУЦТПО" и от категория "Педагогически специалисти с ръководни функции".
(2) Допълнително трудово възнаграждение за научна степен по дисертационен труд, който е свързан с изпълняваната работа, се получава от лица, заемащи длъжности от категориите "Педагогически специалист с ръководни функции" и "Педагогически специалисти".
(3) При наличие на повече от едно основание за доплащане за по-висока лична квалификация лицето получава по-благоприятното допълнително трудово възнаграждение.
Чл. 9. (1) Право на допълнително трудово възнаграждение за работа при тежки или утежнени условия на труд (т.6 от приложение № 5) има персоналът, работещ в специалните училища, специалните детски градини и в обслужващи звена със социално предназначение.
(2) Допълнителното възнаграждение се изплаща само за действително отработеното време, през което лицето е работило при тежки или утежнени условия на труд.
Чл. 10. На педагогическите специалисти, извършващи допълнителна работа извън преките служебни задължения, се изплаща допълнително възнаграждение съгласно приложение № 6.
Чл. 11. (1) Учебните часове над задължителната норма преподавателска работа на педагогическия персонал се заплащат, както следва:
1. за учител с образователно-квалификационни степени "магистър", "бакалавър" (с висше образование) - 2,80 лв.;
2. за учител с образователно-квалификационна степен " специалист" (с полувисше образование) - 2,30 лв.;
3. за учител със среднообразование - 1,80 лв.
(2) Когато часът е по учебен предмет, за който придобитите от учителя (възпитателя) образование, професионална квалификация и правоспособност не отговарят на изискванията за заемане на длъжност "учител" по този предмет, възнаграждението за часа е в размер 1,80лв.

Допълнителни разпоредби

§ 1. Професионално-квалификационна степен се признава само на учители, притежаващи съответно свидетелство, издадено от специализираните институти за повишаване квалификацията на учителите съгласно чл. 15, ал. 1 от Наредба № 5 от 1996 г. за условията за повишаване квалификацията на педагогическите кадри в системата на народната просвета и реда за придобиване на професионално-квалификационни степени (обн., ДВ, бр. 6 от 1997 г.;попр., бр. 8 от 1997 г.; доп., бр. 73 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 101 от 1999 г.)
§ 2. Лицата, притежаващи диплома за висше образование с образователно-квалификационна степен "специалист по...", съгласно чл. 42, ал.5 от Закона за висшето образование (обн., ДВ, бр. 112 от 1995 г.; изм., бр. 28 от 1996 г.,бр.5 от 1997г.;попр.,бр.57 от 1997г.;
изм., бр. 58 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 60 от 1999 г.; попр., бр. 66 от 1999 г.; изм., бр.111 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 113 от 1999 г.. бр. 54 от 2000 г.; изм., бр. 22 от 2001 г.) получават заплата за полувисше образование.
§ 3.Директорите на училищата при промяна на работните заплати в двуседмичен срок подписват допълнителни споразумения към основния трудов договор със служителите и работниците.
§ 4. Тази наредба не се прилага за определяне на работните заплати на работещите в обслужващите звена по чл.ЗЗа, ал. 1, т. 1, 3 и 4 от Закона за народната просвета - научно-информационни, за управление на международни програми и за организиран отдих и спорт.
§ 5. Поименните разписания на длъжностите и работните заплати на общинските училища и обслужващи звена се съгласуват с финансиращия орган и се утвърждават от директора.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 6. Наредбата се прилага в рамките на утвърдените с Постановление № 22 от 2002 г. на Министерския съвет за работната заплата в бюджетните организации и дейности за 2002 г.
(ДВ, бр. 15 от 2002 г.) средни месечни брутни работни заплати и диференцирани такива в съответствие с него.
§ 7. Наредбата се издава на основание чл. 7, ал. 1, т. 2 от Постановление № 22 от 2002 г. на Министерския съвет за работната заплата в бюджетните организации и дейности за 2002 г. ичл. 13 КТД за отрасъл "Среднообразование".
Министър: Вл. Атанасов

Приложение № 1 към чл. 2 и чл. З, ал. 4 и 7

Класификатор на длъжностите и началните основни месечни работни заплати

Група Длъжностни Размер
Наименования на начал-
ната
основна
месечна
РЗ от
1.1.2002 г.
(в лева)
1 2 3

I. Педаго- Директор I категория 272
Гически Директор II категория 264
специа- Директор III категория 246
листи с Директор IV категория 238
ръковод- Помощник-директор с
ни функ- висше образование, образова-
ции телна степен "магистър" или
"бакалавър"
221
II.
Педаго-
гически
специа-
листи Учител (педагогически специа-
лист) с висше образов., образо-
вателна степен "магистър" или
"бакалавър" и I професионално-
квалификационна степен 226
Учител (педагогически специа-
лист) с висше образов., обра-
зователна степен "магистър"
или "бакалавър" и II Професио-
нално-квалификационна степен 221
Учител (педагогически специа-
лист) с висше образов., обра-
зователна степен "магистър"
или "бакалавър" и ІІІ професио-
нално-квалификзционна стенен 204
Учител (педагогически специа-
лист) с висше образов., обра-
зователна степен "магистър"
или "бакалавър" и IV Професио-
нално-квалификационна степен 201
Учител (педагогически специа-
лист) с висше образов., обра-
зователна степен "магистър"
или "бакалавър" и V професио-
нално-квалификационна степен 197
Учител (педагогически специа-
лист) с висше образов., обра-
зователна стенен "магистър"
или "бакалавър", без професио-
нално-квалификационна степен 195
Ръководител на филиал на
Междуучилишен център за
трудово политехническо
обучение (МУЦТПО) 221

III. Специа- Специалисти с ръководни
листи функции с висше образов.,
образователна степен "магистър"
или "бакалавър":
-главен счетоводител и др. 187
Специалисти с висше образо-
вание, образователна степен
"магистър" или "бакалавър" 169
IV. Работ- Средно специално образование:
ници майстор-готвач, готвач, майс-
тор-сладкар,лаборант,техник,
механик 124
Средно образование, средно
професионално и срсцно с ква-
лификация: помощник-готвач,
дърводелец, машинист, трак-
торист, шофьор, шивач,
монтьор,огняр, работник по
ремонт и поддържане на .-.,
снабдител,спасител 114
Основно образование: прислуж-
ник, чистач, работник в кухня,
перач,общ работник 109
V. Помощ- Средно специално образование:
но-об- завеждаш административна
служващ служба, касиер, касиер-
персонал домакин 124
Средно образование: завеждащ
административна служба,
касиер, касиер-домакин,
секретар, домакин, технически
изпълнител, помошник-
възпитател 114
VI. Охрана Пазач невъоръжена охрана 100

Забележки:
1. За лицата, притежаващи висше образование и образователно-квалификационна степен "специалист" (полувисше) или средно педагогическо образование и заемащи длъжности от категорията "Педагогически специалисти с ръководни функции" и "Педагогически специалисти", началната основна работна заплата е 86 на сто от началната основна работна заплата за висше образование и образователна степен "магистър" или "бакалавър".
2. Началната основна месечна работна заплата на лица, които не отговарят на изискванията за заемане на редовно учителско място, се определя в процент към началната основна работна заплата, определена за "учител" с висше образование и образователна степен "магистър" или "бакалавър", както следва:
- висше образование и:
образователна степен "магистър" или "бакалавър" -80 на сто;
образователно-квалификационна степен "специалист" (полувисше образоваше) - 70 на сто;
- средно специално и средно общо - 65 на сто.
3. На учителите по практика със средно специално образование н учителска правоспособност и на учителите но управление на моторни превозни средства със средно образование началната основна месечна работна заплата се определя като на учител със средно педагогическо образование.
4. Началната основна месечна работна заплата за лица с по-ниско от посоченото в класификатора образование и заемащи длъжности от категорията "Специалисти с ръководни функции" се определя с процент към началната основна месечна работна заплата, определена за висше образование и образователна степен "магистър" или "бакалавър", както следва:
- за висше образование и образователно-квалификационна степен "специалист" (полувисше образование) -86 на сто;
- за средно специално образование - 80 на сто.
5. Началната основна месечна работна заплата за лица с по-ниско от посоченото в класификатора образование и заемащи длъжности от категорията "Специалисти" се определя с процент към началната основна месечна работна заплата, определена за висше образование и образователна степен "магистър" или "бакалавър", както следва:
-за висше образование и образователно-квалификационна степен "специалист" (полувисше образование) - 86 на сто;
- за средно специално образование или средно с квалификация - 72,5 на сто;
- средно образование - 67,5 на сто-
6. За длъжности "зав. административна служба", "касиер-домакин" и "касиер" определената с класификатора начална основна месечна работна заплата за средно специално образование получават лицата, притежаващи средно специално икономическо образование.
7. За длъжностите от категория "Работници" размерът на началната основна месечна работна заплата на лица, които не притежават необходимото по класификатора образование за длъжността, е 95 на сто от началната основна месечна работна заплата за същата длъжност.
8. Училища, детски градини и обслужващи звена от системата на народната просвета за краткост се наричат "училища".


Приложение №2 към чл. 3, ал.1
Таблица за категория на детските градини, училища и обслужващите звена

-----------------------------------------------------------
No Вид Мярка IV кат. III кат. II кат. I кат.
1 2 3 4 5 6 7
-----------------------------------------------------------
1. ЦДГ, ОДЗ, група до 3 от 4 над 10
ПДГ, СДГ до 10

2. Проф. Училища
Проф. Гимназии
Училища по пара-
изкуства, лелка
гимназии, и полу-
средни спорт инт. до 9 от 10 от 19 над 35
ни училища група до 18 до 35

3. Специални пара-
училища лелка
и полу-
инт. до 9 от 10 над 18
група до 18

4. Начално пара-
училище, лелка
основно и полу-
училище, инт. до 11 от 12 над 22
прогимназия група до 22

5.Средно общо пара-
образователно лелка
училище и полу-
инт. до 11 от 12 от 25 над 35
група до 24 до 35

б. МУЦТПО група до 200 от 201 над 350
до 350

7. Домове за група
отглеждане и
възпитание на
деца, лишени
от родителска до 4 от 5 над 10
грижа до 10

8.Домове за група
отглеждане и
възпитание на
деца от пред-
училищна въз-
раст, лишени
от родителски до 3 от 4 над 10
грижа до 10

9.ОДК, ЦРД, група
УСШ, ЦУНТТ,
(СМА, СМТ),
планетариум до 40 от 40 над 120
обсерватории до 120

10.Общежитие група от 4 от 5 от 11 над 19
до 10 до 19


Забележки:
При определяне категорията на учебните заведения се включват и:
1. Групите от несамостоятелните ПДГ, ръководени от съответното училище.
2. Групите от несамостоятелните ПДГ към ЦДГ, като 2 полудневни групи се зачитат за 1 група.
3. Групите от несамостоятелните общежития към учебните заведения.
4. Групите от яслите към обединените детски заведения.
5. Общинските средни спортни училища не ползват № 2 от таблицата.

Приложение № 3 към чл. 3, ал. 1 и 7.
Таблица за определяне на основната работна заплата за длъжността "директор"
Коефициенти към началната основна работна заплата

-------------------------------------------------------------
Години Директор Директор Директор Директор
на учи- на учи- на учи- на учи-
лище IV лище III лище II лище I
категория категория категория категория
--------------------------------------------------------------
1 2 3 4 5
--------------------------------------------------------------
до 1 1 1 1 1
до 2 1 1 1 1
до 3 1 1 1 1
до 4 1 1 1 1
до 5 1,024 1,024 1,027 1,027
до 6 1,038 1,038 1,037 1,036
до 7 1,042 1,041 1,043 1,042
до 8 1,05 1,049 1,047 1,05
до 9 1,054 1,052 1,054 1,055
до 10 1,061 1,059 1,06 1,059
до 11 1,071 1,073 1,073 1,071
до 12 1,076 1,078 1,078 1,078
до 13 1,082 1,084 1,083 1,081
до 14 1,086 1,087 1,086 1,088
до 15 1,093 1,094 1,092 1,093
до 16 1,097 1,098 1,1 1,097
до 17 1,112 1,112 1,113 1,113
до 18 1,119 1,119 1,118 1,118
до 19 1,124 1,122 1,122 1,122
до 20 1,13 1,13 1,129 1,129
до 21 1,134 1,134 1,135 1,135
до 22 1,139 1,139 1,142 1,144
до 23 1,144 1,144 1,15 1,154
до 24 1,165 1,15 1,157 1,163
до 25 1,18 1,155 1,164 1,172

Забележки:
1. Промяната на коефициента за определяне на по-висока основна работна заплата се извършва след навършване на съответните години, признати за стаж по специалността.
2. Основните работни заплати се определят в цели числа.

Приложение № 4 към чл. 3, ал. 2, 3 и 7.
Таблица за определяне на основната работна заплата за длъжността "учител"
Коефициенти към началната основна работна заплата


---------------------------------------------------------------------------
Години Учител Учител Учител Учител Учител Учител
Без с V с IV с III с II с I
проф.- проф.- проф.- проф.- проф.- проф.-
квалиф. квалиф. квалиф. квалиф. квалиф. квалиф.
Степен степен степен степен степен степен
----------------------------------------------------------------------------
до 1 1 - - - - -
до 2 1,056 - - - - -
до 3 1,061 - - - - -
до 4 1,065 - - - - -
до 5 1,074 1,075 - - - -
до 6 1,091 1,092 1,092 - - -
до 7 1,095 1,096 1,096 1,092 - -
до 8 1,101 1,102 1,102 1,097 1,092 -
до 9 1,109 1,11 1,109 1,106 1,099 1,115
до 10 1,114 1,115 1,114 1,111 1,103 1,119
до 11 1,122 1,123 1,122 1,118 1,111 1,126
до 12 1,14 1,141 1,14 1,131 1,122 1,142
до 13 1,145 1,146 1,145 1,139 1,13 1,148
до 14 1,151 1,152 1,15 1,145 1,134 1,153
до 15 1,158 1,159 1,157 1,153 1,142 1,157
до 16 1,163 1,164 1,162 1,157 1,146 1,163
до 17 1,171 1,171 1,17 1,165 1,154 1,169
до 18 1,184 1,184 1,182 1,178 1,166 1,18
до 19 1,193 1,194 1,191 1,186 1,173 1,188
до 20 1,203 1,203 1,201 1,191 1,177 1,196
до 21 1,207 1,207 1,205 1,199 1,185 1,199
до 22 1,216 1,216 1,214 1,207 1,193 1,207
до 23 1,224 1,224 1,221 1,216 1,201 1,214
до 24 1,233 1,233 1,23 1,224 1,209 1,222
до 25 1,242 1,243 1,239 1,232 1,217 1,23

Забележки:
1. Промяната на коефициента за определяне на по- висока основна работна заплата се извършва след навършване на съответните години, признати за стаж по специалността.
2. Основните работни заплати се определят в цели числа.


Приложение № 4 към чл. 6, т. 2, чл. 7, чл. 8, ал. 1, чл. 9, ал. 1.
Таблица за допълнителните и други трудови възнаграждения в системата на образованието


-------------------------------------------------------------------------------
№ Възнаграждение Размери
1 2 3
-------------------------------------------------------------------------------
1. За продължителна работа 0,8 на сто от основното
трудово възнаграждение дение
2. За отработен нощен час по-малко от 0,11 лв.
3. За работа през:
3.1. дните на официалните не по-малко от 100 на
празници сто от часовата РЗ,
определена по
трудов договор
3.2. дните на седмичната не по-малко от 75 на
почивка, които не са в сто от часовата РЗ,
графика на работното определена по
време трудов договор
4. На учители, преподаващи
учебна дисциплина на
чужд език, различна от
учебната дисциплина
чужд език 11 лв.
5. За ползване в работата на
по-висока лична квали-
фикация:
5.1. образователно-квалифи-
кационна степен "доктор",
която е свързана с изпъл-
няваната работа не по-малко от 13 лв.
5.2. професионално-квалифи-
кационна степен:
първа професионално-
квалиф. Степен 34 лв.
втора професионално-
квалиф. Степен 25 лв.
трета професионално-
квалиф. Степен 8 лв.
четвърта професио-
нално-квалиф. степен 6 лв.
пета професионално-
квалиф. степен 3 лв.
5.3. на директори, учители и
възпитатели за работа в
специални училища (дефек-
тология) и специалните
детски градини по чл. 9
от наредбата 8 лв.
6. За работа при тежки или
утежнени специфични
условия на труд допълни-
телното възнаграждение се
изплаща на персонала от:
6.1. възпитателни училища-
интернати, училища към
местата за лишаване от
свобода 16 на сто от нач. осн. РЗ
6.2. училищe-интернат за уче-
ници с нарушено зрение,
училищe-интернат за уче-
ници с увреден слух и
детски градини за деца с
нарушено зрение или
увреден слух 12 на сто от нач. осн. РЗ
6.3. социално-педагогически
интернати 11 на сто от нач. осн. РЗ
6.4. домове за отглеждане и
възпитание на деца, лише-
ни от родителска грижа,
логопедично училище-
интернат 10 на сто от нач. осн. РЗ
6.5. оздравителни училища,
оздравителни детски гра-
дини, училище-интернат
за ученици с умствена
изостаналост, училище за
ученици с умствена изос-
таналост, специални дет-
ски градини за деца с
умствена изостаналост 4 на сто от нач. осн. РЗ
6.6. болнични и санаториални
училища 4 на сто от нач. осн. РЗ
7. Безплатна храна 0,8 лв. на ден


Забележки:
1. Безплатна храна получават:
а) персоналът в столовете и кухните в детските градини и училищата;
б) прислужниците, помощник-възпитателите, завеждащите административна служба, домакините, касиер-домакините в целодневните, седмичните и сезонните детски градини, обединените детски заведения, домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, и интернатите в специалните училища.
За дните, в които лицата получават безплатна храна, не се предоставя и поевтиняване на храната от средствата за социални разходи съгласно писмо № 91-00-20 от 1994 г. на МТСГ, МФ и МЗ.
2. Часът на класно (курсово) ръководство, когато е над нормата за преподавателска работа, се заплаща в размерите, определени с чл. 11, ал. 1, т. 1.
3. Професионално-квалификационните степени се изплащат като допълнително възнаграждение на лицата, заемащи длъжности "ръководител на филиал в МУЦТПО" и от категорията "Педагогически специалисти с ръководни функции" независимо от предмета, който преподават.

Приложение № 6 към чл. 7 и 10.
Таблица за извършване на допълнителна работа от учители и лектори в учебните и учебно-възпитателните заведения


-----------------------------------------------------------------------
Вид на извършваната работа Часове,
приравнени
към преподава-
телска работа
1 2
------------------------------------------------------------
Проверка на една писмена работа
на ученик от конкурсен изпит,
олимпиада и други подобни-
за всеки проверител 0,5 часа

Изготвяне на проектно задание за
една дипломна работа на ученик
във всички форми на обучение
0,5 часа
Провеждане от ръководител-
консултант на една консултация
на ученик, разработващ дипломно
задание (до 4 консултации) 1 час

Изготвяне на рецензия на една
дипломна работа 1 час

Изпитване на един ученик във
формите на задочно, кореспон-
дентско и самостоятелно
обучение:
председател на комисия 0,3 часа
член на комисия 0,2 часа

Провеждане на консултации със
задочници-за два часа с не
по-малко от 10 ученика 1 час

Провеждане на изпит по практика
за една специалност на:
председател на комисия 8 часа
член на комисия 5 часа