НАРЕДБА на МОН за изменение и допълнение на НАРЕДБА №2 от 2002г.

      за определяне на индивидуалните месечни работни заплати на персонала, зает в средното образование (ДВ, бр.27 от 2002г.)
 
§1. В чл.11 се правят следните изменения:
1. В ал.1, т.1, 2 и 3 числата "2,80", "2,30" и "1,80" се заменят съответно с "2,90', "2,40", и "1,90".
2. В ал.2 числото "1,80" се заменя с "1,90".

§2. Приложение №1 към чл.2 и чл.3, ал.4 и 7 се изменя така:

Приложение № 1 към чл. 2 и чл. З, ал. 4 и 7

Класификатор на длъжностите и началните основни месечни работни заплати

Група Длъжностни Размер
Наименования на начал-
ната
основна
месечна
РЗ от
1.7.2002 г.
(в лева)
1 2 3

I. Педаго- Директор I категория 286
гически Директор II категория 277
специа- Директор III категория 258
листи с Директор IV категория 250
ръковод- Помощник-директор с
ни функ- висше образование, образова-
ции телна степен "магистър" или
"бакалавър" 232

II.
Педаго-
гически
специа-
листи Учител (педагогически специа-
лист) с висше образов., образо-
вателна степен "магистър" или
"бакалавър" и I професионално-
квалификационна степен 237

Учител (педагогически специа-
лист) с висше образов., обра-
зователна степен "магистър"
или "бакалавър" и II Професио-
нално-квалификационна степен 232

Учител (педагогически специа-
лист) с висше образов., обра-
зователна степен "магистър"
или "бакалавър" и ІІІ професио-
нално-квалификзционна стенен 214

Учител (педагогически специа-
лист) с висше образов., обра-
зователна степен "магистър"
или "бакалавър" и IV Професио-
нално-квалификационна степен 211

Учител (педагогически специа-
лист) с висше образов., обра-
зователна степен "магистър"
или "бакалавър" и V професио-
нално-квалификационна степен 207

Учител (педагогически специа-
лист) с висше образов., обра-
зователна стенен "магистър"
или "бакалавър", без професио-
нално-квалификационна степен 205

III. Специа- Ръководител на филиал на
листи Междуучилишен център за
трудово политехническо
обучение (МУЦТПО) 232

Специалисти с ръководни
функции с висше образов.,
образователна степен "магистър"
или "бакалавър":
-главен счетоводител и др. 196

Специалисти с висше образо-
вание, образователна степен
"магистър" или "бакалавър" 177

IV. Работ- Средно специално образование:
ници майстор-готвач, готвач, майс-
тор-сладкар,лаборант,техник,
механик 130

Средно образование, средно
професионално и срсцно с ква-
лификация: помощник-готвач,
дърводелец, машинист, трак-
торист, шофьор, шивач,
монтьор,огняр, работник по
ремонт и поддържане на .-.,
снабдител,спасител 120

Основно образование: прислуж-
ник, чистач, работник в кухня,
перач,общ работник 114

V. Помощ- Средно специално образование:
но-об- завеждаш административна
служващ служба, касиер, касиер-
персонал домакин 130

Средно образование: завеждащ
административна служба,
касиер, касиер-домакин,
секретар, домакин, технически
изпълнител, помошник-
възпитател 120

VI. Охрана Пазач невъоръжена охрана 100

Забележки:
1. За лицата, притежаващи висше образование и образователно-квалификационна степен "специалист" (полувисше) или средно педагогическо образование и заемащи длъжности от категорията "Педагогически специалисти с ръководни функции" и "Педагогически специалисти", началната основна работна заплата е 86 на сто от началната основна работна заплата за висше образование и образователна степен "магистър" или "бакалавър".
2. Началната основна месечна работна заплата на лица, които не отговарят на изискванията за заемане на редовно учителско място, се определя в процент към началната основна работна заплата, определена за "учител" с висше образование и образователна степен "магистър" или "бакалавър", както следва:
- висше образование и:
образователна степен "магистър" или "бакалавър" - 80 на сто;
образователно-квалификационна степен "специалист" (полувисше образоваше) - 70 на сто;
- средно специално и средно общо - 65 на сто.
3. На учителите по практика със средно специално образование н учителска правоспособност и на учителите по управление на моторни превозни средства със средно образование началната основна месечна работна заплата се определя като на учител със средно педагогическо образование.
4. Основната месечна работна заплата на учител не се намалява, когато задължителната норма преподавателска работа се допълва с учебни часове, които не са по неговата специалност.
5. Началната основна месечна работна заплата за лица с по-ниско от посоченото в класификатора образование и заемащи длъжности от категорията "Специалисти с ръководни функции" се определя с процент към началната основна месечна работна заплата, определена за висше образование и образователна степен "магистър" или "бакалавър", както следва:
- за висше образование и образователно-квалификационна степен "специалист" (полувисше образование) -86 на сто;
- за средно специално образование - 80 на сто.
6. Началната основна месечна работна заплата за лица с по-ниско от посоченото в класификатора образование и заемащи длъжности от категорията "Специалисти" се определя с процент към началната основна месечна работна заплата, определена за висше образование и образователна степен "магистър" или "бакалавър", както следва:
-за висше образование и образователно-квалификационна степен "специалист" (полувисше образование) - 86 на сто;
- за средно специално образование или средно с квалификация - 72,5 на сто;
- средно образование - 67,5 на сто.
7. За длъжности "зав. административна служба", "касиер-домакин" и "касиер" определената с класификатора начална основна месечна работна заплата за средно специално образование получават лицата, притежаващи средно специално икономическо образование.
8. За длъжностите от категория "Работници" размерът на началната основна месечна работна заплата на лица, които не притежават необходимото по класификатора образование за длъжността, е 95 на сто от началната основна месечна работна заплата за същата длъжност.
9. Училища, детски градини и обслужващи звена от системата на народната просвета за краткост се наричат "училища"."

§3. Приложение №5 към чл.6, т.2, чл.7, чл.8, ал.1 и чл.9, ал.1 се изменя така:

"Приложение № 5 към чл. 6, т. 2, чл. 7, чл. 8, ал. 1, чл. 9, ал. 1.
Таблица за допълнителните и други трудови възнаграждения в системата на образованието


-------------------------------------------------------------------------------
№ Възнаграждение Размери
1 2 3
-------------------------------------------------------------------------------
1. За продължителна работа 0,8 на сто за всяка
година трудов стаж от
основното трудово
възнаграждение
2. За отработен нощен час по-малко от 0,12 лв.
3. За работа през:
3.1. дните на официалните не по-малко от 100 на
празници сто от часовата РЗ,
определена по
трудов договор
3.2. дните на седмичната не по-малко от 75 на
почивка, които не са в сто от часовата РЗ,
графика на работното определена по
време трудов договор
4. На учители, преподаващи
учебна дисциплина на
чужд език, различна от
учебната дисциплина
чужд език 12 лв.
5. За ползване в работата на
по-висока лична квали-
фикация:
5.1. образователно-квалифи-
кационна степен "доктор",
която е свързана с изпъл-
няваната работа не по-малко от 14 лв.
5.2. професионално-квалифи-
кационна степен:
първа професионално-
квалиф. Степен 36 лв.
втора професионално-
квалиф. Степен 26 лв.
трета професионално-
квалиф. Степен 9 лв.
четвърта професио-
нално-квалиф. степен 7 лв.
пета професионално-
квалиф. степен 4 лв.
5.3. на директори, учители и
възпитатели за работа в
специални училища (дефек-
тология) и специалните
детски градини по чл. 9
от наредбата 9 лв.
6. За работа при тежки или
утежнени специфични
условия на труд допълни-
телното възнаграждение се
изплаща на персонала от:
6.1. възпитателни училища-
интернати, училища към
местата за лишаване от
свобода 16 на сто от нач. осн. РЗ
6.2. училищe-интернат за уче-
ници с нарушено зрение,
училищe-интернат за уче-
ници с увреден слух и
детски градини за деца с
нарушено зрение или
увреден слух 12 на сто от нач. осн. РЗ
6.3. социално-педагогически
интернати 11 на сто от нач. осн. РЗ
6.4. домове за отглеждане и
възпитание на деца, лише-
ни от родителска грижа,
логопедично училище-
интернат 10 на сто от нач. осн. РЗ
6.5. оздравителни училища,
оздравителни детски гра-
дини, училище-интернат
за ученици с умствена
изостаналост, училище за
ученици с умствена изос-
таналост, специални дет-
ски градини за деца с
умствена изостаналост 4 на сто от нач. осн. РЗ
6.6. болнични и санаториални
училища 4 на сто от нач. осн. РЗ
7. Безплатна храна 0,9 лв. на ден


Забележки:
1. Безплатна храна получават:
а) персоналът в столовете и кухните в детските градини и училищата;
б) прислужниците, помощник-възпитателите, завеждащите административна служба, домакините, касиер-домакините в целодневните, седмичните и сезонните детски градини, обединените детски заведения, домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, и интернатите в специалните училища.
За дните, в които лицата получават безплатна храна, не се предоставя и поевтиняване на храната от средствата за социални разходи съгласно писмо № 91-00-20 от 1994 г. на МТСГ, МФ и МЗ.
2. Часът на класно (курсово) ръководство, когато е над нормата за преподавателска работа, се заплаща в размерите, определени с чл. 11, ал. 1, т.1.
3. Професионално-квалификационните степени се изплащат като допълнително възнаграждение на лицата, заемащи длъжности "ръководител на филиал в МУЦТПО" и от категорията "Педагогически специалисти с ръководни функции" независимо от предмета, който преподават.

Заключителна разпоредба

§ 4. Наредбата влиза в сила от 01.07.2002г.
Министър: Вл. Атанасов