НАРЕДБА за прилагане на Единния класификатор на длъжностите в администрацията

   Приета с ПМС № 47 от 1.03.2004 г., обн., ДВ, бр. 18 от 5.03.2004 г., в сила от 5.03.2004 г., изм. и доп., бр. 46 от 28.05.2004 г., в сила от 5.03.2004 г., изм., бр. 72 от 17.08.2004 г., в сила от 17.08.2004 г., бр. 83 от 18.10.2005 г., в сила от 18.10.2005 г., бр. 28 от 4.04.2006 г.
   Глава първа
   ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
   Чл. 1. (1) В Единния класификатор на длъжностите в администрацията се определят:
   1. наименованията на длъжностите в администрацията;
   2. разпределението на длъжностите в администрацията по длъжностни нива;
   3. минималната образователна степен за заемане на длъжност в администрацията;
   4. минималният ранг, необходим за заемане на длъжностите, определени за държавни служители;
   5. минималният професионален опит, необходим за заемане на длъжността;
   6. видът на правоотношението, по което се заема длъжността.
   (2) Наименованията на длъжностите, посочени в Единния класификатор на длъжностите в администрацията, се използват и в администрациите, които съгласно специални закони не прилагат статута на държавния служител.
   (3) Разпределянето на длъжностите по длъжностни нива е в зависимост от сложността на изпълняваните функции и отговорностите на длъжността и в зависимост от органа, който те подпомагат при осъществяването на неговите правомощия.
   Чл. 2. (1) Длъжност в администрацията е нормативно определена позиция, която се заема по служебно или по трудово правоотношение, включително по правоотношение, възникнало на основание на Закона за Министерството на вътрешните работи, на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България или на Закона за изпълнение на наказанията, въз основа на определени изисквания и критерии, свързана е с конкретен вид дейност на лицето, което я заема, и се изразява в система от функции, задължения и изисквания, утвърдени с длъжностна характеристика.
   (2) Минималният професионален опит, необходим за заемане на длъжността, включва времето, през което служителят е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика за съответната длъжност.
   (3) Професионален опит се доказва с официални документи за:
   1. трудов стаж;
   2. служебен стаж;
   3. осигурителен стаж;
   4. извършване на дейност в чужбина.
   (4) Професионалният опит за специфични длъжности, посочени в Единния класификатор на длъжностите в администрацията, се преценява с оглед функциите на длъжността, определени с нормативен акт.
   Глава втора
   ДЛЪЖНОСТИ В АДМИНИСТРАЦИЯТА
   Чл. 3. (1) Длъжностите в администрацията са:
   1. ръководни;
   2. експертни;
   3. технически.
   (2) Експертните длъжности в администрацията са:
   1. експертни длъжности с аналитични и/или контролни функции;
   2. експертни длъжности със спомагателни функции.
   (3) Длъжностите в администрацията се заемат от:
   1. държавни служители;
   2. лица, работещи по трудово правоотношение.
   (4) От държавни служители се заемат следните длъжности:
   1. ръководни длъжности;
   2. експертни длъжности с аналитични и/или контролни функции;
   3. длъжностите "главен счетоводител", "главен архитект", "главен инженер" и юрисконсултските длъжности.
   (5) Експертните длъжности с аналитични и/или контролни функции по ал. 4, т. 2 в общинските администрации могат да се заемат и по трудово правоотношение.
   (6) От лица, работещи по трудово правоотношение, се заемат следните длъжности:
   1. експертните длъжности със спомагателни функции;
   2. техническите длъжности.
   (7) (Нова - ДВ, бр. 46 от 2004 г.) Длъжността "младши инспектор" в администрацията може да се заема и от държавен служител с минимална степен на завършено образование "средно", който има придобито професионално образование с квалификация по професия в съответната на длъжността професионална област.
   Чл. 4. Ръководните длъжности в администрацията са длъжностите, посочени в раздел "А" на Единния класификатор на длъжностите в администрацията.
   Чл. 5. Служителите на ръководна длъжност в администрацията:
   1. ръководят, включително планират, организират, контролират и координират, съответната администрация и/или структурно звено;
   2. носят отговорност за изпълнението на задачите на администрацията и/или на структурното звено пред съответния държавен орган;
   3. отчитат дейността на администрацията и/или на структурното звено пред съответния държавен орган;
   4. ръководят работата на непосредствено подчинените им служители в съответната администрация и/или структурно звено.
   Чл. 6. (1) Експертните длъжности с аналитични и/или контролни функции са посочени в раздел "Б" на Единния класификатор на длъжностите в администрацията, като тяхното изпълнение е свързано със:
   1. изготвяне на становища по проекти на нормативни актове, на стратегии, концепции и проблеми;
   2. участие в разработването на проекти на стратегии, концепции, програми и на нормативни актове;
   3. изготвяне на анализи и прогнози;
   4. събиране и обработка на информация, поддържане на регистри и бази данни;
   5. прилагане на законодателството, анализиране и разработване на предложения за решения на управленски проблеми;
   6. осъществяване на контролни функции както по отношение на дейността на администрацията, така и спрямо дейността на други физически и/или юридически лица, когато това е определено с нормативен акт;
   7. изготвяне на анализи на практиката по прилагане на нормативни актове и на предложения за решаване на възникнали проблеми;
   8. предоставяне на административни услуги.
   (2) Длъжността "съветник" е свързана с изготвянето на високопрофесионални становища и оценки по секторни политики, с разработването на общонационални концепции и стратегии в съответната област на управлението, с разработването на проекти на нормативни и други актове и подпомагане на тяхното прилагане. Съветникът носи пряка отговорност във връзка с осъществяваната от него дейност.
   (3) В зависимост от възложените служебни задължения и необходимите за тяхното изпълнение професионална квалификация, образователна степен и професионален опит длъжностите "експерт" и "инспектор" в администрацията имат четири групи, подредени в низходящ ред - съответно държавен, главен, старши и младши. При определяне на длъжностите в съответната администрация трябва да се има предвид следното:
   1. длъжността "държавен експерт" е свързана с изготвянето на високопрофесионални експертни анализи, прогнози и становища и с разработването на проекти на нормативни актове от общонационално значение; дейността е свързана с консултации по прилагането на нормативни актове, както и с координираща функция между администрациите; държавният експерт носи пряка отговорност във връзка с осъществяваната от него дейност; длъжността може да се използва в централната администрация (без териториалните й звена), в областните администрации и в администрацията на Столичната община;
   2. длъжността "главен експерт" е свързана с разработването на експертни анализи и изготвянето на становища по важни проблеми от дейността на администрацията и отговори на запитвания на физически и юридически лица, с изготвянето на експертни мнения във връзка с осъществяване правомощията на ръководителя на администрацията и подобряване на административното обслужване; главният експерт носи пряка отговорност във връзка с прилагането на нормативните актове и предлаганите от него решения;
   3. длъжността "старши експерт" е свързана с обработката на преписки, изготвянето на анализи и предложения, засягащи дейността на съответната администрация и гражданите, поддържането на регистри и бази данни, с осъществяването на дейности, свързани с правомощията на органа на държавна власт като ръководител на съответната администрация; старшият експерт носи пряка отговорност за извършваните от него действия във връзка с изпълнението на длъжността;
   4. длъжността "младши експерт" е свързана с подкрепа на дейността на по-високите длъжностни нива чрез събиране и систематизиране на информация, с обработка на бази данни, с проучване и обобщаване на различни практики, проблеми и алтернативни решения във връзка с дейността на администрацията; младшите експерти могат да осъществяват дейности по административното обслужване;
   5. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2004 г.) длъжността "държавен инспектор" е свързана с осъществяването на контролни функции по прилагане на законодателството, изискващи голям професионален опит в съответната област на дейност, с изготвянето на анализи и предложения във връзка с контролната дейност; държавният инспектор носи пряка отговорност за съставяните от него актове, както и за действията си във връзка с осъществяването на контролната дейност; длъжността се използва в централната администрация, в областните администрации и за инспекторите по чл. 127, ал. 2 от Закона за държавния служител;
   6. длъжността "главен инспектор" е свързана с осъществяването на контролни функции по прилагане на законодателството в дейността на администрацията и на други физически или юридически лица и с изготвянето на анализи и отчети във връзка с контролната дейност; главният инспектор носи пряка отговорност за съставяните от него актове, както и за действията си в изпълнение на длъжността;
   7. длъжността "старши инспектор" е свързана с осъществяването на контролни функции по прилагане на законодателството в дейността на администрацията и на други физически или юридически лица; старшият инспектор носи пряка отговорност за съставяните от него актове;
   8. длъжността "младши инспектор" е свързана с осъществяването на контролни функции по прилагане на законодателството в дейността на администрацията и на други физически или юридически лица под прякото ръководство на инспектори от по-високи длъжностни нива, както и със събирането, обработването и систематизирането на информация във връзка с контролната дейност; младшият инспектор носи пряка отговорност за съставяните от него актове.
   Чл. 7. (1) Длъжността "правителствен агент" се ползва в Министерството на правосъдието, като е свързана с осъществяването на процесуално представителство на Република България пред Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ), с подготвянето на проекти на спогодби и с осъществяването на действия, свързани с изпълнението на влезли в сила решения на ЕСПЧ.
   (2) Длъжностите "главен архитект" и "главен инженер" са свързани с осъществяването на определени с нормативен акт функции в общинската администрация.
   (3) Длъжността "юрисконсулт" е свързана с осъществяването на процесуално представителство на съответния орган на държавна власт или юридическото лице, както и с изразяването на становища или с разработването на предложения за решения на правни проблеми, свързани с дейността на съответната администрация.
   (4) Длъжността "счетоводител" е свързана с осъществяването на определени с нормативни актове функции по счетоводната дейност и отчетност в съответната администрация.
   (5) В зависимост от възложените служебни задължения и необходимите за тяхното изпълнение професионална квалификация и професионален опит длъжностите "юрисконсулт" и "счетоводител" се степенуват в 3 групи, подредени в низходящ ред - съответно главен, старши и младши, като се вземат предвид обхватът и обемът на изпълняваната от тях дейност.
   Чл. 8. (1) Експертните длъжности със спомагателни функции са посочени в раздел "В" на Единния класификатор на длъжностите в администрацията, като тяхното изпълнение е свързано с подпомагане и осигуряване дейността на служителите на ръководна длъжност, както и на служители, заемащи длъжности в по-високи длъжностни нива в съответната администрация.
   (2) В зависимост от възложените служебни задължения и необходимите за тяхното изпълнение професионална квалификация и професионален опит длъжността "специалист" има 3 групи, подредени в низходящ ред - съответно главен, старши и младши, като се има предвид следното:
   1. длъжността "главен специалист" е свързана с техническата обработка на преписките, практическото прилагане на законодателството, систематизирането на информация и административно обслужване; главният специалист носи пряка отговорност за действията си в изпълнение на длъжността и осигурява професионални съвети на младшите специалисти;
   2. длъжността "старши специалист" е свързана с техническата обработка на преписките, практическото прилагане на законодателството, систематизирането на информация и административно обслужване;
   3. длъжността "младши специалист" е свързана с изпълнението на общи спомагателни функции, с набирането и обработването на информация, регистрирането на преписки и административно обслужване.
   (3) Длъжността "технически сътрудник" е свързана с техническото осигуряване и обслужване на съответния орган на държавна власт или на служител на ръководна длъжност, както и с извършването на конкретни експертни дейности.
   Чл. 9. (1) Техническите длъжности са посочени в раздел "Г" на Единния класификатор на длъжностите в администрацията, като тяхното изпълнение е свързано с техническото обслужване и подпомагане на дейността на администрацията и/или на други служители.
   (2) В зависимост от възложените служебни задължения и необходимата за тяхното изпълнение професионална квалификация и/или обща подготовка може да се използват уточняващи наименования, като: шофьор, закупчик, снабдител, куриер, машинописец, оператор на ..., механик, монтьор, готвач, сервитьор, помощник-готвач, работник в кухня, градинар, телефонист, портиер, охрана, общ работник, хигиенист (чистач) и други подобни, конкретизирани с длъжностната характеристика.
   Чл. 10. (1) Териториалните звена на министерствата и на администрациите от първо ниво, които извършват дейност на територията на една или повече области, ползват длъжности от длъжностните нива за второ ниво администрации.
   (2) Териториалните звена на министерствата и на администрациите от първо и второ ниво, които извършват дейност на територията на една или повече общини, ползват длъжности от длъжностните нива за общината, в която е седалището на териториалното звено, в зависимост от броя на населението й.
   (3) Териториалните звена на администрациите от второ ниво, които извършват дейност на територията на една или повече области, ползват длъжности за общини с население над 50 000 души.
   Глава трета
   ДЛЪЖНОСТНО РАЗПИСАНИЕ И НОРМАТИВИ ЗА ЧИСЛЕНОСТ
   Чл. 11. (1) Ръководителят на администрацията утвърждава длъжностно разписание по образец съгласно приложение № 1.
   (2) В длъжностното разписание се определят конкретните длъжности, които ще се използват в администрацията, при спазване на Единния класификатор на длъжностите в администрацията, разпоредбите на наредбата и специфичните изисквания, определени с нормативен акт.
   (3) Въз основа на утвърденото длъжностно разписание, актовете за назначаване на държавните служители, сключените трудови договори и допълнителните споразумения към тях се изготвя поименно разписание на длъжностите по образец съгласно приложение № 2.
   Чл. 12. (1) При разработването и утвърждаването на длъжностното разписание задължително се спазват следните нормативи за численост на персонала по длъжности:
   1. числеността на лицата, заемащи ръководни длъжности, не може да надвишава 20 на сто от определената обща численост, като в общата численост на администрацията не се включват изборните длъжности и органите по чл. 19 от Закона за администрацията, техните заместници, а за общинските администрации - и кметските наместници;
   2. (доп. - ДВ, бр. 46 от 2004 г.) числеността на лицата, заемащи длъжностите "държавен експерт" и "държавен инспектор" в администрацията, включително в инспекторатите, не може да надвишава 20 на сто от експертните длъжности с аналитични и/или контролни функции в администрацията;
   3. числеността на персонала в централните администрации, с изключение на администрациите на Народното събрание, на Президента и на Министерския съвет, е, както следва:
   а) кабинет на министър - до 5 на сто от общата численост на персонала;
   б) обща администрация - до 30 на сто от общата численост на персонала, съответно до 35 на сто за администрациите, които не образуват кабинети на министър;
   в) специализирана администрация - не по-малко от 60 на сто от общата численост на персонала;
   4. (отм. - ДВ, бр. 72 от 2004 г.);
   5. числеността на персонала в специализираната администрация в общинските администрации е до 70 на сто от общата численост на персонала;
   6. в специализираната администрация видът и броят на звената се определят при спазване на следните нормативи за численост:
   а) (изм. - ДВ, бр. 28 от 2006 г.) дирекция - не по-малко от 8 щатни бройки, а за общинската администрация в общини с население до 50 000 души - не по-малко от 6 щатни бройки;
   б) (изм. - ДВ, бр. 28 от 2006 г.) отдел - не по-малко от 4 щатни бройки, а за общинската администрация в общини с население до 50 000 души - не по-малко от 3 щатни бройки;
   в) сектор - не по-малко от 3 щатни бройки;
   7. за главните дирекции по чл. 4, ал. 2 от Закона за администрацията не се прилагат нормативи за числен състав;
   8. инспекторатите се организират на пряко подчинение на съответния министър или председател на държавна агенция в рамките на утвърдената с устройствения правилник численост;
   9. в администрацията на държавните комисии по чл. 50 и на агенциите по чл. 54 от Закона за администрацията общата администрация се организира в една дирекция, когато общата численост на персонала е до 50 души, а за специализираната администрация се спазват нормативите по т. 6;
   10. при численост на персонала под 10 щатни бройки администрациите на общините могат да се организират в една дирекция, която се ръководи пряко от секретаря на общината.
   (2) Алинея 1, т. 1 не се прилага за Министерството на земеделието и горите.
   (3) Алинея 1, т. 2 не се прилага за администрациите на Народното събрание, на Президента и на Министерския съвет.
   ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
   § 1. Администрациите на Народното събрание, на Президента на Република България и на Министерския съвет могат да ползват длъжността "младши експерт" за срок до 3 години от влизането в сила на наредбата като длъжност от длъжностно ниво Б5 съгласно Единния класификатор на длъжностите в администрацията. Длъжността може да бъде заемана само от служители, които към датата на влизане в сила на наредбата са назначени на такива длъжности по служебно или по трудово правоотношение.
   § 2. Наименованията на длъжностите на държавните служители - граждански лица, в Министерството на вътрешните работи се определят от министъра на вътрешните работи.
   § 3. Наименованията на длъжностите на държавните служители - офицери, сержанти и граждански лица, както и на лицата, работещи по трудово правоотношение, в Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" към Министерството на правосъдието се определят от министъра на правосъдието.
   § 4. Длъжностите за граждански лица от Българската армия и структурите на подчинение на министъра на отбраната, които не прилагат Закона за администрацията и Закона за държавния служител, се определят с акт на Министерския съвет по предложение на министъра на отбраната.
   § 5. (1) Използването на други наименования на длъжностите в администрацията е допустимо само ако е предвидено в специален закон.
   (2) Определянето на наименованията на длъжностите и посочването им в съответното длъжностно ниво, установено с Единния класификатор на длъжностите в администрацията, се извършват с акт на органа на държавна власт съгласувано с министъра на финансите и с министъра на държавната администрация и административната реформа.
   (3) Използването на наименования на специфични длъжности в администрацията на Народното събрание и в администрацията на Президента и определянето им в съответното длъжностно ниво се извършва от председателя на Народното събрание и от Президента съгласувано с министъра на финансите и с министъра на държавната администрация и административната реформа.
   (4) Размерите на основните заплати на специфичните длъжности, определени по реда на ал. 2 и 3, се определят съгласно минималните и максималните размери, посочени за съответното длъжностно ниво.
   ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Постановление № 215 от 12 октомври 2005 г. за приемане на Устройствен правилник на
   Министерството на държавната администрация и административната реформа
   (ДВ, бр. 83 от 2005 г., в сила от 18.10.2005 г.)
   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   § 10. Навсякъде думите "министърът на държавната администрация" и "министъра на държавната администрация" се заменят съответно с "министърът на държавната администрация и административната реформа" и "министъра на държавната администрация и административната реформа" в следните нормативни актове на Министерския съвет:
   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   31. Наредбата за прилагане на Единния класификатор на длъжностите в администрацията, приета с Постановление № 47 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 18 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 46 и 72 от 2004 г.).
   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   § 12. Министърът на държавната администрация и административната реформа да внесе в Министерския съвет предложение за изменения в нормативната уредба, регламентираща специализираната контролна дейност по спазването на законодателството, свързано с държавната служба.
   § 13. Постановлението се приема на основание на Решение на Народното събрание от 16 август 2005 г. за приемане на структура на Министерския съвет на Република България (ДВ, бр. 68 от 2005 г.).
   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   Приложение № 1
   към чл. 11, ал. 1
   УТВЪРЖДАВАМ:
   ДЛЪЖНОСТНО РАЗПИСАНИЕ
   на ..................................
   в сила от ...........................
   № по ред
   Струк-турни звена и длъжно-стни наиме-нования
   Численост на персо-нала (брой)
   Длъжно-стно ниво от ЕКДА
   ПМС №
   Прило-
   жение №
   Пореден номер
   Вид право-отно-
   шение
   Код по НКП
   Минимални изисквания за заемане на длъжността
   Основна месечна заплата (в лв.)
   Забе-лежка
   обра-зова-телна сте-пен
   ранг
   профе-сио-нален опит
   други
   мини-мална
   макси-мална
   10
   11
   12
   13
   14
   15
   16
   А. Кабинет на министър-председателя, заместник министър-председател,
   министър или областен управител
 
1. .....................................
Б. Обща администрация
1. .....................................
В. Специализирана администрация
1. .....................................
Г. Други
1. .....................................
РЕКАПИТУЛАЦИЯ:

Численост на персонала общо
в т.ч.
......... бр.

Кабинет на министър-председателя, заместник
министър-председател, министър или областен управител ........ бр.

обща администрация
специализирана администрация
други
......... бр.
......... бр.
......... бр.

Ръководител “Човешки ресурси”:
Главен счетоводител:

Главен счетоводител:
 


Приложение № 2
към чл. 11, ал. 3
ПОИМЕННО РАЗПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ
на ................................................

№ по ред
Струк-турни звена и длъж-ностни наиме-нования
Име, презиме фамилия
Обра-зова-телна сте-пен
Длъж-но-стно ниво от ЕКДА
ПМС №
При-ложе-ние №
Поре-ден номер
Вид право-отно-шение
Код по НКП
Основно месечно възнаграждение (в лв.)
Допълнителни възнаграждения
Брутна месечна заплата(в лв.)
мини-мална основна месечна заплата за длъж-ността
макси-мална основна месечна заплата за длъж-ността
индиви-дуална основна месечна заплата
продъл-жителна работа
други (в лв.)
(про-слу-жено време) %
сума (в лв.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
 
РЕКАПИТУЛАЦИЯ:
1.
Численост на персонала - общо
(утвърдена с бюджета или с друг нормативен акт за съответния период)
в т.ч.:
бр.


бр.
1.1.
Кабинет на министър-председателя, заместник министър-председател,
министър или областен управител
бр.
1.1.1.
в т.ч. заместник-министри или заместник областни управители
бр.
1.2.
Областен управител
бр.
1.3.
Кмет на община (кметство)
бр.
1.4.
Кметски наместник
бр.
1.5.
Останал персонал
бр.
2.
Средна брутна заплата на едно лице - общо
(утвърдена с бюджета или с друг нормативен акт за съответния период)
в т.ч.:
лв.


лв.
2.1.
Кабинет на министър-председателя, заместник министър-председател,
министър или областен управител
лв.
2.1.1.
в т.ч. заместник-министри или заместник областни управители
лв.
2.2.
Областен управител
лв.
2.3.
Кмет на община (кметство)
лв.
2.4.
Кметски наместник
лв.
2.5.
Останал персонал
лв.
3.
Средства за работна заплата
(т. 3.1 + т. 3.2 + т. 3.3 + т. 3.4 + т. 3.5) - общо
в т.ч. лв.
3.1.
Кабинет на министър-председателя, заместник министър-председател,
министър или областен управител
лв.
3.1.1.
в т.ч. заместник-министри или заместник областни управители
лв.
3.2.
Областен управител
лв.
3.3.
Кмет на община (кметство)
лв.
3.4.
Кметски наместник
лв.
3.5.
Останал персонал
лв.
 
 
 
Ръководител на звено “Човешки ресурси”:
Главен счетоводител
Дата: