НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

      №91-01-182 от 5.07.2001 г. относно държавното обществено осигуряване на чуждите граждани, работещи на територията на Република България
 
Във връзка с провеждането на държавното обществено осигуряване и здравното осигуряване на чуждите граждани в Република България, уведомяваме следното:
1. Чуждите граждани, упражняващи трудова дейност на територията на Република България подлежат на задължително държавно обществено осигуряване по българското законодателство. Чуждите граждани се идентифицират еднозначно с личен номер на чужденец (ЛНЧ). Тези, които нямат издаден ЛНЧ подават в сектор "Регистрация и осъществяване на дейността по държавното обществено осигуряване" на съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт "Искане за издаване на номер на чужденец" по утвърден образец (Обр. Р-12), като удостоверяват своята самоличност с документа за задгранично пътуване. Във формуляра длъжностното лице от сектор "Регистрация и осъществяване на дейността по държавното обществено осигуряване" вписва 10-цифров номер на чужденец, който се дава служебно. На лицето се издава "Удостоверение за вписване на чужденец в регистъра на осигурителите" (Обр. Р-14).
Когато чуждите граждани получат личен номер на чужденец, подават молба в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт за замяна на издадения им номер на чужденец, като прилагат фотокопие на издадения им български документ за самоличност на пребиваващ в Република България чужденец. Ръководител сектор "Регистрация и осъществяване на дейността по държавното обществено осигуряване" изготвя докладна записка до директора на териториалното поделение. Директорът разпорежда прехвърлянето на информацията в "Регистъра на осигурителите" и в "Персоналния регистър" на издадения ЛНЧ. Чрез програмен продукт ще се поддържа таблица на съответствие с дата на извършената промяна.
2. Във връзка със здравното осигуряване на неосигурените членове на семействата на чужденците, дългосрочно пребиваващи на територията на Република България, които нямат навършена 14-годишна възраст, също се издава номер на чужденец. В този случай се попълва "Искане за издаване на номер на чужденец за дете под 14 г." (Обр. Р-13). За тях също се издава "Удостоверение за вписване на чужденец в регистъра на осигурителите" (Обр. Р-14).
3. Данните за осигуряването на чуждите граждани, които нямат издаден ЛНЧ се подават в Персоналния регистър, като в полето ЕГН/ЛНЧ се вписва издаденият им номер на чужденец.
Приложение:
1. Искане за издаване на номер на чужденец - Обр. Р-12
2. Искане за издаване на номер на чужденец за дете под 14 г.- Обр. Р-13
3. Удостоверение - Обр. Р-14
ГЛАВЕН ДИРЕКТОР: (п) Д. Асенова
СЪГЛАСУВАНО С:
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ПРАВНА": (п) Й. Милошев
ГЛАВЕН МЕТОДОЛОГ: (п) И. Карановски