НАРЕДБА № 33 от 24.11.2003 г. за придобиване на квалификация по професия "Оператор в хранително-вкусовата промишленост"

      Издадена от министъра на образованието и науката, обн., ДВ, бр. 17 от 2.03.2004 г., в сила от 2.03.2004 г.
      Раздел I
      Общи положения
 
Чл. 1. С тази наредба се определя държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиване на квалификация по професия 541020 "Оператор в хранително-вкусовата промишленост" от област на образование "Производство и преработка" и професионално направление 541 "Производство на храни и напитки" съгласно списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.
Чл. 2. Държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професия 541020 "Оператор в хранително-вкусовата промишленост" съгласно приложението към тази наредба определя изискванията за придобиване на втора степен на професионална квалификация за специалностите:
1. 5410201 "Зърносъхранение, зърнопреработка и производство на фуражи";
2. 5410202 "Производство и преработка на мляко и млечни продукти";
3. 5410203 "Производство на месо, месни продукти и риба";
4. 5410204 "Производство на консерви";
5. 5410205 "Производство на алкохолни и безалкохолни напитки";
6. 5410206 "Производство на захар и захарни изделия";
7. 5410207 "Производство на тютюн и тютюневи изделия";
8. 5410208 "Производство на растителни мазнини, сапуни и етерични масла".
Чл. 3. (1) Въз основа на ДОИ по ал. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3 от Закона за професионалното образование и обучение се разработват учебен план и учебни програми за обучението по съответната специалност по чл. 2.
(2) Документацията по ал. 1 за професионално образование се разработва от Министерството на образованието и науката, а за професионално обучение - от обучаващата институция.
Раздел II
Съдържание на държавното образователно изискване
Чл. 4. (1) С ДОИ по чл. 1 се определя равнището на задължителната професионална подготовка в края на обучението по професията, което гарантира на обучаемия възможност за упражняване на професията "Оператор в хранително-вкусовата промишленост".
(2) Държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професия "Оператор в хранително-вкусовата промишленост" определя общата, отрасловата и специфичната задължителна професионална подготовка за професията, както и задължителната чуждоезикова подготовка по професията и избираемата подготовка.
(3) Съдържанието на всеки вид задължителна професионална подготовка по ал. 2 включва:
1. необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионално-личностни качества);
2. тематичните области, от които се формира съдържанието на учебните предмети/модули.
Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и входящото образователно равнище, изискванията към здравословното състояние на кандидатите за обучение, профилът на професията, целите на обучението, оценяването по време и при завършване на обучението, удостоверяването на придобитата професионална квалификация, необходимата материална база.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Учебните планове и програми по чл. 3, ал. 1 за професионално образование се прилагат от учебната 2004/2005 г., а за професионално обучение - от влизането в сила на тази наредба.
§ 2. Лицата, които са приети за обучение до учебната 2003/2004 г. включително по специалности и професии от професионалното направление "Хранително-вкусово производство" от Списъка за специалностите и професиите за професионалните училища на Министерството на образованието, науката и културата от 1993 г., се обучават и завършват обучението си по учебните планове и учебните програми, които са действали при постъпването им.
§ 3. Указания по прилагането на тази наредба се дават от министъра на образованието и науката.
§ 4. Тази наредба се издава на основание чл. 17, т. 3 и във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона за народната просвета.
§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


Приложение към чл. 2


Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по
професията "Оператор в хранително-вкусовата промишленост"
_____________________________________________________________________________
Професионално направление:
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
541 | Производство на храни и напитки
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Наименование на професията:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
541020 | Оператор в хранително-вкусовата промишленост

1. Входни характеристики
1.1. Степен на професионална квалификация и входящо образователно
равнище
В таблица 1 са представени специалностите, включени в професията
"Оператор в хранително-вкусовата промишленост", съгласно Списък на професиите за професионално образование и обучение (2001) и входящото минимално образователно равнище за придобиване на съответната степен на професионална квалификация.

Таблица 1
_____________________________________________________________________________
Специалности | Степен на | Минимално входящо
| професионална | образователно равнище
| квалификация |
_____________________________|_________________|_____________________________
1 | 2 | 3
_____________________________________________________________________________
5410201 Зърносъхранение, Втора Завършено основно образование
зърнопреработка и
производство на
фуражи
_____________________________________________________________________________
5410202 Производство Втора Завършено основно образование
и преработка
на мляко и млечни
продукти
_____________________________________________________________________________
5410203 Производство Втора Завършено основно образование
на месо, месни
продукти и риба
_____________________________________________________________________________
5410204 Производство Втора Завършено основно образование
на консерви
_____________________________________________________________________________
5410205 Производство на Втора Завършено основно образование
алкохолни и без-
алкохолни напитки
_____________________________________________________________________________
410206 Производство на Втора Завършено основно образование
захар и захарни
изделия
_____________________________________________________________________________
5410207 Производство на тютюн Втора Завършено основно образование
и тютюневи изделия
_____________________________________________________________________________
5410208 Производство на Втора Завършено основно образование
растителни мазнини,
сапуни и етерични
масла

1.2. Изисквания към здравословното състояние на кандидатите за обучение
Кандидатът за обучение трябва да бъде физически годен и психически
здрав да упражнява професията "Оператор в хранително-вкусовата промишленост", което се удостоверява с медицинско свидетелство.
2. Профил на професията
2.1. Дейности, предмети и средства на труда и професионални компетенции
по специалности
Основните характеристики на профила на професията, диференцирани по
специалности, са представени в табл. 2.

Таблица 2
_____________________________________________________________________________________________
№ | Описание на | Предмети | Професионални компетенции
| трудовите дейности | и средства _________________________________________________
| (задачи) | на труда | знания за | умения за | професионално-
| | | | |личностни качества
___|_______________________|_______________|______________|_______________|__________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
_____________________________________________________________________________________________
Специалност 5410201 "Зърносъхранение, зърнопреработване и производство на фуражи"
_____________________________________________________________________________________________
1. Приема и подготвя Транспортни Зърнени Регулиране Точност
зърнена маса за съоръжения, суровини, параметрите на Отговорност
смилане; изготвя везни, силозни видове и процесите Технологична
млевни смеси и клетки, свойства Избиране дисциплина
извършва млевни процеси редлери, Показатели за режими за Спазване на
сепаратори, анализ на обработка млевни диаграми
шелмашина, състоянието Работа с
четкомашина, на зърнената технологичното
овлажнитални маса оборудване
апарати, Технологични
кондиционери, процеси на
валцмашини, обработка
планзихтери
_____________________________________________________________________________________________
2. Отделя зародиш, грис за Транспортни Стандарти за Обслужване на Инициативност
консумация и формира средства, различни машините Точност
потоци брашна планзихтери, типове брашна Регулиране на Отговорност
грисмашини, Млевни технологичните
бъркачки, из - диаграми процеси
празващи Технологични
устройства и процеси
други Устройство и
действие на
машините
_____________________________________________________________________________________________
3. Опакова, съхранява и Транспортни Изискванията Обслужване на Съзнателност и
експедира готова съоръжения, при опаковане машини и отговорност
продукция машини за Условията на съоръжения
пакетиране, съхранение
дозатори Устройството
на машините
_____________________________________________________________________________________________
4. Приема, почиства, Зърнени Видовете Регулиране на Сръчност
раздробява и смила суровини суровини за технологичните Точност
суровини за Транспортни фуражи параметри Бързина
производство на фуражи средства, Технологични- Обслужване на Отговорност
сепаратори, те параметри машини и Технологична
лющачни на суровините съоръжения дисциплина
машини, чукови Технологични-
дробилки, те процеси
магнити, Устройството
циклони и др. на техноло-
гичното
оборудване
_____________________________________________________________________________________________
5. Дозира и смесва Транспортьори, Технологични- Регулиране на Технологична
компонентите дозатори, те изисквания технологичните дисциплина
Гранулира и брикетира смесители, Същността на режими Съзнателност
комбинирани фуражи пулверизаторни технологични- Обслужване на
дюзи, те процеси машини и
инсталация за Устройство и инсталации
гранулиране и действие на
други технологично-
то оборудване
_____________________________________________________________________________________________
6. Подготвя и поддържа ISO 88, Лична хигиена Спазване на Технологична
личната хигиена, действащи Изисквания за лична хигиена дисциплина
работното място и инструкции и хигиена на Почистване, Отговорност
технологичното правила за работното дезинфекция и
оборудване съгласно производство място дератизация на
здравословните и на безвредни Видове дез- оборудване и
безопасни условия на в санитарно- инфекционни производствени
труд и санитарно- хигиенно средства и помещения
хигиенните изисквания отношение използването Правилно и
за производство на зърнени храни им безопасно
безвредни храни и Стандарти, Безопасна обслужване на
напитки отраслови работа с технологичното
нормали, машини и оборудване
инструкции за съоръжения Спазване
безопасна изискванията
работа, на нормативни-
технологични те документи
инструкции,
рецептури,
млевни
диаграми
_____________________________________________________________________________________________
Специалност 5410202 "Производство на мляко и млечни продукти"
_____________________________________________________________________________________________
1. Разчита технологичните Стандарти, Нормативните Ползване на Трудова дисциплина
схеми, инструкции и отраслови изисквания технологичните Работа в екип
рецептури нормали, инструкции
технологични
инструкции
_____________________________________________________________________________________________
2. Приема, окачествява, Мляко, сметана, Химичен Контрол на Прецизност и
съхранява и преработва спомагателни състав, качествените отговорност при
суровината, материали, основни показатели на подбор на
полуфабрикати, амбалаж, качествени суровината, суровината според
спомагателни материали приемни показатели на полуфабрикати, качеството й, на
за производството на съоръжения, суровината, спомагателни спомагателните
млечни продукти апаратура за спомагателни материали материали и
окачествяване, материали и Обслужване на готовите продукти,
съдове за готова машини, лоялно отношение
съхранение, продукция, съоръжения за към професионал-
филтри, особености при приемане, ната информация
центрофуги, съхраняване и преработка и Трудова дисциплина
хомогенизатори преработка на съхранение на Работа в екип
и други суровината и суровината,
готовата полуфабрикати,
продукция, спомагателни
същностна материали
характеристика
и последова-
телност на
технологичните
процеси
_____________________________________________________________________________________________
3. Обслужва машини, Машини, апарати Устройство, Обслужване на Прецизност при
апарати, съоръжения и съоръжения за принцип на машини, изпълнение
и инсталации; производство на действие, апарати, инструкциите за
Приспособява техни млечни алгоритъм за съоръжения в обслужване на
основни връзки, възли произведения, работа с производството машини, апарати и
и детайли при сепаратори, машините, на мляко и съоръжения
производството на пастьоризатори, апаратите и видове млечни Трудова дисциплина
мляко и млечни продукти стерилизатори, съоръженията продукти Работа в екип
хомогенизатори, Последовател- Демонтаж и Комуникативност
охладители, ност при сглобяване на Спазване правилата
замразяващи свързване основни връзки за безопасна
апарати, на машини, при изграждане работа
сушилни, масло- апарати, на технологич-
изготвители, съоръжения в ните линии,
сиреизготвите- подходящи подбор на
ли, пакетиращи технологични подходящи
машини на линии машини, апарати
различни млечни съобразно и съоръжения в
продукти, технологичните технологични
гъвкави и процеси линии съобразно
стационарни специфичността
тръбопроводи, на технологич-
помпи, кранове, ните процеси
резервоари,
елементи от
машини и
съоръжения
_____________________________________________________________________________________________
4. Приготвя сирена Мляко, Технологии за Прилагане на Точност
закваска, видовете технологиите за Прецизност
сирищна мая, сирена, видовете сирена Отговорност
преси, агрегат недостатъци Отчитане на Работа в екип
за формиране на на готовия недостатъците
кашкавал, сиро- продукт, Обслужване на
изготвители, особености на машините и
вани, видовете апаратите
волфмашина, опаковки и
автомат за съдържанието
опаковане, на етикетите
опаковъчен Нови
вакуумапарат технологии
Устройство и
принцип на
действие на
машините и
апаратите
_____________________________________________________________________________________________
5. Приготвя масло Мляко, сметана, Технологии за Получаване на Отговорност
сепаратор, производство сметана, Трудова дисциплина
пастьоризатор, на видове промиване и Комуникативност
маслоизготви- масла гнетене на
тел, заквасоч- Устройство и маслото
ник, опаковъчен принцип на Контролиране
апарат действие на консистенцията
машините и и водното
апаратите съдържание на
маслото
Обслужване на
машините и
апаратите
_____________________________________________________________________________________________
6. Произвежда кисело- Мляко, Състав и Правилно Отговорност
млечни продукти закваска, свойства на прилагане на Прецизност
заквасочник, закваската технологичните Сръчност и бързина
хомогенизатор, Технологии за инструкции Работа в екип
танкове, производство Обслужване на
разфасовъчна на кисело- машините и
машина, млечни апаратите
опаковки, продукти
термостатна
камера,
хладилна камера
_____________________________________________________________________________________________
7. Произвежда сладолед Сметана, Технологии за Приготвяне на Стриктност
(приготвя сладоледова добавки, вани, производство сладоледова Бързина
смес, разфасова, филтри, на видове смес Регулиране Работа в екип
обслужва линия за фризери, ески- сладолед на параметрите Съобразителност
сладолед) мегенератор, Устройство и Обслужване на
линии за принцип на машините,
дозиране и действие на апаратите и
опаковане на машините и линиите
сладолед апаратите и
изисквания за
обслужването
им
_____________________________________________________________________________________________
8. Подготвя и поддържа Миещи Санитарно- Подготовка и Взискателност
личната хигиена, дезинфекционни хигиенни използване на Отговорност
работното място и средства изисквания миещи и Прецизност при
технологичното Съдове за към съдови, дезинфекционни поддържане
оборудване съгласно съхранение и работни разтвори санитарно-
здравословните и резервоари за помещения, Подготовка на хигиенните
безопасни условия на приготвяне на технологично машини, апарати изисквания към
труд и санитарно- работни миещи и оборудване и съоръжения за работното място
хигиенните изисквания дезинфекционни Правила за работа Контрол и предпазните
за производство на разтвори, работа при на качеството защитни средства
безвредни храни и бутирометър, приготвяне на за измиване и
напитки очила, миещи и дезинфекция
ръкавици, дезинфекционни Текущо поддър-
предпазни разтвори и жане, безопас-
маски, работно работа с тях ност и ред на
облекло, гумени Вредно въздей- работното място
престилки ствие на Осигуряване
работната хранителната
среда и начини безопасност на
за предпаз- готовите про-
ване, устрой- дукти съгласно
ство и инструкциите на
използване на система ISO 88
личните и HAССP
предпазни
средства
_____________________________________________________________________________________________
Специалност 5410203 "Производство на месо, месни продукти и риба"
_____________________________________________________________________________________________
1. Разчита технологични Стандарти, Лични Правилно Технологична
схеми, инструкции и отраслови предпазни използване на дисциплина
рецептури при нормали, средства лични предпазни Отговорност
обслужване на технологични Нормативни средства
технологично оборудване инструкции, изисквания Изпълняване на
в месната промишленост инструкции за Инструкции за технологични
безопасна безопасна инструкции и
работа работа инструкции за
безопасна
работа
_____________________________________________________________________________________________
2. Извършва обработка на ЕПЖ, ДПЖ, Технологични Извършване на Технологична
едри преживни животни свине, птици правила за обезкръвяване, дисциплина
(ЕПЖ), дребни преживни Ножове, обезкървяване, снемане на Сръчност
животни (ДПЖ), свине, съоръжения за снемане на кожи, изваждане Бързина
птици и други кланични зашеметяване и кожи, изважда- на вътрешни Отговорност
животни събиране на не на вътрешни органи, отделя- Работа в екип
Първична обработка на кръв, висящи органи, не на жлези,
риба пътища, отделяне на разполовяване
елеватори, жлези, разпо- на трупа,
машини за ловяване на тоалет, снемане
дране, парилни трупа, тоалет на люспи,
вани, Отделяне на почистване и
скребмашини, нехранителни миене на риби
пърлачни пещи, части от риба
полирмашини, Анатомично
триони, машини разположение
за снемане на на вътрешните
люспи и органи
почистване на
риби
_____________________________________________________________________________________________
3. Обработва кланични Кланични Технологични Обработване на Трудова дисциплина
субпродукти субпродукти изискания при кланични Сръчност
Ножове, спусъ- обработване на субпродукти
ци, центрофуги, субпродукти
черварски маши-
ни, пърлачни
пещи и др.
_____________________________________________________________________________________________
4. Извършва първична Говежди Анатомични Правилно Технологична
обработка на кланични четвъртинки, граници на отделяне на дисциплина
трупове от ЕПЖ, свине и свински частите на сланина, Сръчност
птици - отделяне на половинки, говеждия и транжиране и Отговорност
сланина, транжиране, птичи трупове, свинския труп обезкостяване Комуникативност
обезкостяване, риба при транжиране Извършване на Инициативност
фасониране, обезжилване Ножове, масати, и обезкостя- фасониране и
и сортиране триони, брадви, ване сортиране на
Сортиране на риба машини за Качества на говеждо и
сортиране на различните свинско месо
риба, машини за видове меса и Сортиране на
обезкостяване технологичното рибни суровини
на месо и риба, им предназна-
автоматизирани чение
съоръжения за
разполовяване
на трупа,
машини за
автоматизирано
отделяне на
гръбначен стълб
_____________________________________________________________________________________________
5. Нарязва машинно месни Месни суровини Различните Диференциране Съзнателност
суровини и формира Волфмашини, видове меса, на месните Отговорност
пълнежна маса за кутермашини, предвидени в суровини по Технологична
различни видове колбаси ледогенератори, дадена качество дисциплина
колоидни рецептура Работа на Спазване на
мелници, Факторите за волфмашина, изискванията за
бъркачни машини приготвяне на кутермашина, здравословни и
прат и бъркачка и ко- безопасни условия
пълнежна маса лоидна мелница на труд
Реда на Приготвяне на Стриктно спазване
влагане на прат и пълнежна на рецептурите
компонентите маса за
за структурни различни видове
и безструктур- колбаси
ни колбаси
Действието на
добавките
върху човешкия
организъм
_____________________________________________________________________________________________
6. Осолява и маринова Месни и рибни Технологичните Приготвяне на Отговорност
месни и рибни суровини суровини, свойства на саламури, Трудова дисциплина
- приготвя саламури, осоляващи осоляващите обслужване на
шприцова, тумблира, материали материали шприцмашини и
обработва с маринатен Шприцмашини, Дозиране и тумблери за
разтвор тумблери, комбиниране месни
солатори за съставките на деликатеси,
риба, съдове соловите смеси солатори и
за мариноване и разтвори съдове за
Определяне мариноване на
плътност на рибни суровини
солови Прилагане
разтвори режимите на
тумблиране на
месни суровини
_____________________________________________________________________________________________
7. Напълва и оформя Пълнежна маса Особеностите Обслужване на Сръчност
колбасни изделия за колбаси, на видовете пълначни машини Бързина
колбасни колбасни Пълнене и Трудова и
обвивки, канап, обвивки оформяне на технологична
клипс Спецификата на различни видове дисциплина
Пълначни пълнене и колбаси
машини, оформяне на
автомати за различни
дозиране и асортименти
формуване,
клипсавтомати
_____________________________________________________________________________________________
8. Контролира и регулира Колбаси и месни Избиране и Проследяване Съзнателност
параметрите на продукти, риба прилагане параметрите на Стриктност
термичните режими при Термични каме- режими на термичните Спазване на
обработване на месни и ри, пушници, термична обработки - технологична
рибни продукти и димогенератори, обработка, подсушаване, дисциплина
параметрите на климатични сушене и пушене, варене
процесите сушене и сушилни опушване и печене
опушване Регулиране
параметрите на
сушилния въздух
_____________________________________________________________________________________________
9. Опакова и етикетира Готови месни и Нормативните Разпознаване на Сръчност
готова продукция рибни продукти, изисквания за видовете месни Естетичност
опаковъчни опаковане и и рибни продук- Внимание
материали, етикетиране на ти и правилно Точност
етикети, каси готова поставяне на
и други продукция етикети
Опаковъчни Обслужване на
машини, нарязващи,
вакуумапарати, вакуумиращи
тегловни авто- устройства и
мати и други тегловни
автомати
_____________________________________________________________________________________________
10. Следи режимите на Месо, субпро- Технологичните Спазване Спазване на
хладилната обработка и дукти, месни режими на изискванията технологична
съхранение на месо, продукти, риба охлаждане и при охлаждане и дисциплина
месни продукти и риба Охладителни замразяване на замразяване Отговорност
Подготвя и поддържа тунели, месо, месни Спазване на Съзнателност
личната хигиена, хладилни камери продукти и лична хигиена Етичност
работното място и и други ISO 88, риба Почистване и Отговорност
технологичното системата Източници на дезинфекция на
оборудване съгласно НАССР, действа- замърсяване производствено
здравословните и щи инструкции, Изискванията оборудване и
безопасни условия на правила за за лична помещения
труд и санитарно- производство на хигиена и Здравословни и
хигиенни изисквания за безвредни в хигиена на безопасни
производство на санитарно- работното условия на труд
безвредни храни в хигиенно място
месната промишленост отношение месни Видовете
продукти дезинфекционни
средства,
използване и
съхранение
Здравословни и
безопасни
условия на
труд
_____________________________________________________________________________________________
Специалност 5410204 "Производство на консерви"
_____________________________________________________________________________________________
1. Приема, окачествява, Плодове, зе- Химичен със- Контрол на ка- Критерии за под-
съхранява суровини, ленчуци, спо- тав, основни чествени пока- бор на суровини и
полуфабрикати, магателни ма- качествени по- затели на суро- материали, полу-
спомагателни материали териали, амба- казатели на вини, материа- фабрикати и гото-
за производството на лаж, кантари, суровини, ос- ли, полуфабри- ви продукти
консерви апаратура за новни и спома- кати
окачествяване гателни мате-
на суровини, риали и готова
складова тех- продукция
ника, транс- Същностна ха-
портни съоръ- рактеристика и
жения последовател-
ност на техно-
логичните про-
цеси
_____________________________________________________________________________________________
2. Обслужва машини, Машини и съо- Устройство, Обслужване на Прецизност при
апарати, съоръжения, ръжения за принцип на машини, апара- изпълнение на
инсталации в предварителна действие, ал- ти, съоръжения, трудови задачи
производството на обработка на горитъм на ра- инсталации за Спазване правила-
консерви плодове и зе- бота с машини, производство на та за безопасна
Приспособява техни ленчуци, сте- апарати, съо- консерви работа
основни връзки, възли рилизатори, ръжения, ин- Монтаж и демон- Лоялно отношение
и детайли сушилни, охла- сталации таж на основни към професионал-
дителни, зам- Схеми на свър- възли, тръбна ната информация
ръзвателни зване на тех- арматура и дру- Трудова дисцип-
апарати, ваку- нологичното ги съоръжения лина
умизпарителни оборудване съ- при обслужване Работа в екип
инсталации, образно про- на машини, апа- Комуникативност
херметизацион- веждания тех- рати, съоръже-
ни съдове, нологичен про- ния, инсталации
преси, центро- цес Свързване и
фуги, хомоге- синхронизация
низатори, деа- при обслужване
ератори, фил- на технологич-
три ното оборудване
Гъвкави и ста-
ционарни тръ-
бопроводи, по-
мпи, кранове,
резервоари,
филтри, еле-
менти на маши-
ни и съоръже-
ния
_____________________________________________________________________________________________
3. Контролира, регулира Контролно- Същност на Точно отчитане, Прецизност при
режима на измервателни процесите, контрол и регу- изпълнение на ин-
технологичните процеси прибори към особеностите лиране на пара- струкциите за об-
за производство на машините, апа- при протичане- метрите на тех- служване на маши-
консерви ратите и инс- то им, допус- нологичния ни, апарати, съо-
талациите тими норми на режим ръжения и инста-
параметрите на лации
технологичния Трудова дисципли-
режим, алго- на
ритми на рабо- Работа в екип
та при откло- Комуникативност
нение от режи-
ма
_____________________________________________________________________________________________
4. Подготвя и поддържа Миещи и дезин- Санитарно-хи- Подготовка и Взискателност,
личната хигиена, фекционни гиенни изиск- използване на отговорност при
работното място и средства, съ- вания към съ- миещи и дезин- поддържане на хи-
технологичното дове за съхра- дове, помеще- фекционни разт- гиена на работно-
оборудване съгласно нение и резер- ния, оборуд- вори то място
здравословните и воари за при- ване Подготовка на Прецизност при
безопасни условия на готвяне на ра- Правила за ра- машини, апара- използване пред-
труд и санитарно- ботни разтвори бота при при- ти, съоръжения пазни средства
хигиенни изисквания Течен серен ди- готвяне на ми- и инсталации за при работа
за производство на оксид (SO2 ), ещи и дезин- работа Съсредоточеност,
безвредни храни и серниста кисе- фекционни раз- Контрол на ка- съобразителност,
напитки лина, очила, твори чеството на из- самоконтрол, чув-
ръкавици, Вредно въздей- миване и дезин- ство за отговор-
предпазни мас- ствие на ра- фекция ност
ки, работно ботната среда Текущо поддър-
облекло и начини за жане в изправ-
предпазване от ност, безопас-
него ност, ред на
Употреба на работното място
личните пред- Осигуряване на
<<>>
зни средства хранителна бе-
зопасност на
готовите про-
дукти съгласно
системата НАССР
_____________________________________________________________________________________________
Специалност 5410205 "Производство на алкохолни и безалкохолни напитки"
_____________________________________________________________________________________________
1. Приема, съхранява и Грозде, Химически Контрол на Професионални
преработва ечемик, свойства, качествените подбор на сурови-
суровините, меласа, основни показатели на ни, материали,
полуфабрикатите, извлеци и качествени суровини, полуфабрикати
спомагателните екстракти, показатели на полуфабрикати, и качество на
материали в серен и суровините, напитки, произвежданата
производството на въглероден полуфабрика- спомагателни напитка
напитки диоксид, тите и гото- материали Лоялно отношение
бистрители, вата Обслужване на към професионал-
плодови продукция машини, ната информация
концентрати, Особености съоръжения за Трудова дисциплина
бои, есенции, при приемане, Работа в екип
захар и други съхранение и преработка и (синхрон на
Кантари, преработка на съхранение действията при
фулопомпа, суровините, на суровини и осъществяване на
статично- спомагателни- полуфабрикати технологични
динамичен те материали, операции)
отцедвач полуфабрика-
(ВССШ), тите и
кокпреса, готовата
винематици, продукция
винефикатори, Същност,
актратофори, характеристи-
екстрактори, ка и последо-
дестилационни вателност на
апарати за технологични-
ракия, спирт, те процеси
конячен и
уисков
дестилат,
елеватори,
редлери,
силози,
вентилатори,
чистачно-
сортировъчни
машини,
кисници,
малцераи,
сушилни,
мелници,
смесително-
озахарителен,
филтрационен и
варилен
апарат, съд на
Вирлпоол,
охладители,
ферментатори,
филтри, машини
за бутилиране
и опаковане на
напитките
_____________________________________________________________________________________________
2. Обслужва безопасно Фулопомпа, Устройството, Обслужване на Прецизност при
различни видове машини, кокпреса, ВССШ, принципа на машини, изпълнение
апарати, инсталации и винификатори, действие, апарати, инструкциите за
съоръжения при актратофори, алгоритъма на съоръжения и обслужване на
производството на вино, ацетатори, работа с инсталации в машини, апарати
оцет, пиво, високоал- винематици, машини, производството и съоръжения
кохолни напитки, съоръжения за апарати и на вино, пиво, Трудова
спирт и безалкохолни производство съоръжения спирт, оцет, дисциплина
напитки на малц, Физико- високо- Работа в екип
Приспособява основни апарати за химичните алкохолни и Комуникативност
връзки, възли и детайли производство основи на безалкохолни Спазване
за транспортиране на на пивна мъст, технологиите напитки правилата за
напитки ферментатори на вино, Отчитане, безопасна работа
Извежда, контролира и за пиво, оцет, пиво, контролиране и
регулира технологичните охладителни спирт, регулиране по
процеси съоръжения, високо- контролно-
филтри, машини алкохолни измервателни
и апарати за напитки и прибори
безалкохолни безалкохолни основните
напитки, напитки параметри и
сатуратори, Условията и показатели на
помпи, дести- факторите за технологичните
лационни оптимално процеси
апарати за протичане на Сглобяване и
спирт, конячен технологични- демонтиране на
и уисков те процеси основни връзки
дестилат, Контролируеми при свързване
машини за показатели и на подходящи
бутилиране и параметри машини,
опаковане на Последовател- апарати и
вино, оцет, ност при съоръжения при
пиво, спирт, свързване на изграждането
високоалко- машини, на технологи-
холни напитки апарати и чни линии
и съоръжения в
безалколхолни подходящи
напитки, КЕГ- технологични
системи за линии
пълнене на съобразно
пиво в бурета технологични-
Гъвкави и те процеси
стационарни
тръбопроводи,
помпи,
кранове,
резервоари,
филтри,
охладители
_____________________________________________________________________________________________
3. Подготвя и поддържа Резервоари за Санитарно- Подготовка и Взискателност,
личната хигиена, вино, оцет, хигиенни използване на отговорност при
работното място и пиво, спирт, изисквания миещи и поддържане на
технологичното високо- към съдове, дезинфекционни хигиена на
оборудване съгласно алкохолни и помещения, разтвори и работното място
здравословните и безалкохолни съоръжения, средства Прецизност при
безопасни условия на напитки машини Подготовка на използване
труд и санитарно- Машини, и апарати, съдове, машини предпазни средства
хигиенни изисквания за апарати и дезинфекци- и съоръжения при работа
производство на съоръжения за онни и миещи за технологи-
безвредни храни и производство средства чни процеси
напитки на напитки Трудово Контрол
Миещи и законодател- качеството
дезинфекционни ство на измиване
средства Въздействието и дезинфекция
Серни ленти, на серния и Текущо
течен серен въглеродния поддържане,
диоксид, 6%-на диоксид, изправност,
серниста както и на безопасност,
киселина, сернистата ред и хигиена
калиев киселина на работното
метабисулфид, върху място
въглероден човешкия Осигуряване на
диоксид организъм хранителната
Сулфизометри, Устройство и безопасност на
сулфодозатори, действие на произвежданите
противогази, сулфитометър, напитки
ръкавици, сулфодозатор, съгласно
предпазни серни ленти и системата
маски други HACCP
Устройство и
действие на
личните
предпазни
средства
_____________________________________________________________________________________________
Специалност 5410206 "Производство на захар и захарни изделия"
_____________________________________________________________________________________________
1. Приема, съхранява и Захарно цвекло, Състава на Преценка Лоялно отношение
преработва суровини, захар, гликоза, захарното качеството на към
полуфабрикати и брашно, цвекло, суровините, професионалната
материали при мазнини, свойства на полуфабрикати- информация относно
производство на бяла нишесте, ядки, захарозата, те, качеството на
захар, нишесте, бои, есенции, варовик, варно материалите и суровини,
гликоза, карамелажни какао на прах, мляко, готовите материали, готови
изделия, шоколад и лецитин, яйца, сатурационен захарни захарни продукти
шоколадови изделия, мляко на прах, газ при продукти Отговорност
халва, локум и набухватели, приемане, Правилно Работа в екип
тестени/захарни опаковъчни съхранение и подреждане и
изделия материали и преработка извеждане на
други Същност и технологичните
Технологични последовател- процеси
инструкции, ност на Правилно
стандарти, технологичните дозиране и
нормали, процеси при смесване на
разходни норми производство суровините и
и други на бяла захар, материалите
нишесте, Определяне
гликоза, степента на
карамелажни готовност на
изделия, полуфабрикатите
шоколад и и готовите
шоколадови продукти
изделия,
халва, локум
и тестени
изделия
_____________________________________________________________________________________________
Специалност 5410206 "Производство на захар и захарни изделия"
_____________________________________________________________________________________________
2. Обслужва различните Рефрактометри, Устройство, Обслужване на Прецизност при
видове машини, поляриметри, принцип на всички машини, изпълнение
апарати, уреди, сушилни, действие, апарати, уреди инструкциите за
съоръжения и екстрактори, алгоритъм на и съоръжения за обслужване на
инсталации при резачки, работа на производство на машини, апарати и
производството на бяла дифузна уредба, машини, захар и захарни съоръжения
захар, нишесте, преддефекатор, апарати и изделия Трудова дисциплина
гликоза, карамелажни дефекатор, съоръжения Отчитане, Работа в екип
изделия, шоколад и сатуратор, Физико- контролиране и Отговорност
шоколадови изделия, филтри, химичните регулиране по Комуникативност
халва и тестени вакуумапарати, основи на контролно-
изделия центрофуги, технологиите измервателни
Приспособява основни кристализатори, на бяла захар, прибори
връзки за мелници, нишесте, основните
транспортиране на зародишо- карамелажни и параметри и
суровини, материали и отделител, други видови показатели на
готови продукти сита, бонбони, технологичните
Извежда, контролира и сепаратори, шоколад и процеси
регулира вакуумфилтри, шоколадови Подбор на
технологичните процеси лавьор, изделия, подходящи
автоклав, халва, локум и машини, апарати
неутрализатор, тестени и съоръжения
маслоотделител, изделия съобразно
месачни машини, Условия и специфичността
изтеглачни фактори за на
машини, оптимално технологичните
дражирбарабани, протичане на процеси
машини за технологичните
производство на процеси
шоколадови Контролируеми
изделия, халва, показатели и
локум, параметри
бисквити, Последовател-
вафли, ност
драже-бонбони, при свързване
фонданови на машини,
бонбони, апарати и
желе-бонбони, съоръжения в
млечно-маслени подходящи
бонбони, машини технологични
за разфасовка и линии
опаковане на съобразно
готовите технологията
захарни изделия на захарния
Течности, продукт
пастообразни и
желиращи смеси,
маси, газове,
киселини, вода,
есенции,
заместители на
какаови маси и
др.
Гъвкави и
стационарни
тръбопроводи,
помпи, кранове,
резервоари,
филтри,
охладители и
др.
_____________________________________________________________________________________________
3. Подготвя и поддържа Резервоари, Знания за Подготовка и Взискателност
личната хигиена, съдове, машини, санитарно- работа с миещи Отговорност
работното място и апарати и хигиенни и Прецизност при
технологичното съоръжения изисквания към дезинфекционни използване на
оборудване Миещи и съдове, средства предпазните
съгласно дезинфекционни машини, (разтвори) средства
здравословните и средства Пара, апарати и Преценка Отговорност при
безопасни условия на вода, горещи съоръжения и чистотата на спазване на
труд и санитарно- смеси, работни съдове, машини, хигиенните норми и
хигиенни изисквания за киселини, помещения апарати и изисквания
производство на сатурационен Въздействие, съоръжения,
безвредни храни и газ Инструкции приготвяне и работно място и
напитки за безопасна работа с миещи помещения
работа в цеха с и Безопасно
машини, апарати дезинфекционни обслужване на
и съоръжения средства всички машини,
Лични предпазни Трудово апарати,
средства законодателст- съоръжения,
(ръкавици, во кранове,
очила, гумени Вредно тръбопроводи и
престилки и въздействие на др.
други) вода, пара, Осигуряване на
газове, ток хранителна
при работа на безопасност при
работното производство на
място захар и захарни
Устройство и изделия
действие на съгласно
личните системата HACCP
предпазни
средства
_____________________________________________________________________________________________
Специалност 5410207 "Производство на тютюн и тютюневи изделия"
_____________________________________________________________________________________________
1. Класифицира и Тютюни, Ботаническата Разпознаване на Лоялно отношение
окачествява различните тютюнево фолио, характеристика видове и типове към
видове тютюни, соуси, и биологичните тютюни, да професионалната
спомагателни спомагателни особености на окачествява информация относно
материали, преработка и материали: тютюна, суровини, качеството на
съхранение хартия - класификация спомагателни суровини,
Извършва цигарена и на тютюна по материали за материали, готови
производителска и филтрообвивна, различни обслужване на тютюневи изделия
промишлена манипулация за свързване на признаци и машини и Отговорност
на тютюна филтри, други основни типове съоръжения за Прецизност
видове; лепила; физико-химични производителска Трудова дисциплина
бои и биохимични и промишлена
Складове, процеси при манипулация на
сушилни сушене на тютюна
съоръжения, тютюна, Поддържане на
апаратура за същността на оптимални
регулиране на технологичните технологични
влажност и процеси при параметри,
температура, производител- контролиране и
сортировачи, ска регулиране на
смесители, и промишлена технологичните
тютюно- манипулация, процеси
изграждащи фактори и
агрегати, условия за
кантар оптималното им
протичане
_____________________________________________________________________________________________
2. Провежда и контролира Ферментационни Същността на Извеждане, Прецизност
процеса ферментация и камери, биохимичните и контролиране и Работа в екип
следферментационно съоръжения за технологичните регулиране на Логическо мислене
отглеждане на тютюна контрол на процеси при ферментационния
ферментацията, ферментация на процес
складови тютюна, методи
съоръжения за за провеждане,
ферментиралия режими,
тютюн регулиране
_____________________________________________________________________________________________
3. Подготвя състава на Съоръжения за Технологични Обслужване на Комуникативност
тютюневата смеска за подготовка на особености при машини, Работа в екип
производство на цигари тютюна: съставяне на апарати, Трудова дисциплина
Обслужва машини и вакуумнавлажни- тютюневата съоръжения и
съоръжения за телни камери, смеска, инсталации за
преработка на тютюна и инсталации за същност на преработка на
производство на цигари разлистване на процесите, тютюна в
тютюна, машините, цигари -
смесители, апаратите и контрол и
резачни машини, инсталациите регулиране на
барабани за за преработка процесите
охлаждане, на тютюна в
обез - цигари
прашаване,
подсушаване на
тютюна,
съоръжения за
пневмо -
транспорт,
силози за рязан
тютюн,
инсталации за
соусиране,
машини и
съоръжения за
преработка на
тютюневите жили
_____________________________________________________________________________________________
4. Обслужва машини и Цигарени Устройството, Обслужване на Комуникативност
съоръжения за машини, машини действието и машини и Работа в екип
опаковане на цигарите за производство принципа на съоръжения за Отговорност
на цигарени действие на опаковане на Трудова дисциплина
филтри, машините и цигари
филтропоставя- съоръженията
щи, за опаковане
опаковъчни, на цигарите
целофаниращи,
пачкиращи и
кашонир-машини
_____________________________________________________________________________________________
5. Подготвя и поддържа Работно Ползване на Правилно Отговорност
личната хигиена, облекло, личните използване на Трудова дисциплина
работното място и предпазни предпазни предпазните
технологичното средства средства, средства,
оборудване съгласно Миещи здравословни и инструкциите за
здравословните и и безопасни безопасна
безопасни условия на дезинфекционни условия на работа
труд и санитарно- разтвори, труд при Работа с миещи
хигиенни изисквания за работно облекло обслужване на и
производство на машини, дезинфекционни
безвредни храни и апарати, разтвори, ред и
напитки съоръжения и чистота на
инсталации работно място и
Свойствата и помещение
действието на
миещите и
дезинфекцион-
ните разтвори,
нормативните
изисквания за
хигиена в
предприятия за
преработка на
тютюн и
производство
на цигари
_____________________________________________________________________________________________
Специалност 5410208 "Производство на растителни мазнини, сапуни и етерични масла"
_____________________________________________________________________________________________
1. Приема, окачествява, Маслодайни Изискванията Преценка Отговорност
подготвя и съхранява семена и по стандартите качеството на Прецизност
основните и екстрагенти на за основните и суровините и Лоялно
спомагателните растителни спомагателните полуфабрикатите отношение към
суровини при масла, суровини професионалната
производството на растителни и информация
растителни мазнини, животински
сапуни и етерични мазнини,
масла синтетични
мастни
киселини,
колофон,
алкални основи
и карбонати,
етеричномаслени
суровини,
екстрагенти на
етерични масла
_____________________________________________________________________________________________
2. Обслужва безопасно Бурати, Устройството и Планиране и Техническо и
основните машини и сепаратори, принципа на подготовка на технологично
съоръжения при ексхаустери, работа на технологичен мислене
производството четкови основните процес Наблюдателност
на растителни мазнини, мелници, машини, Обслужване на Трудова дисциплина
сапуни, етерични лющачни машини, апарати и машини, апарати Работа в екип
масла; приспособява валцови реактори при и реактори Комуникативност
основни връзки мелници, печки, производството Умения за Спазване на
за транспортиране на шнекови преси, на растителни работа с правилата за
суровини, материали и екстрактори, мазнини, технологични безопасна работа
полуфабрикати котли за варене сапуни и инструкции Прецизност
на сапун, етерични масла Сглобяване и
бъркачки, Технологиите, демонтиране на
охладителни технологичните основни връзки
преси, резачни режими и при свързване
машини, системите за на машините и
транспортни автоматичен апаратите в
ленти, контрол технологични
електротелфери, Последовател- линии
дестилационни ност
казани, при свързване
кондензатор- на машините,
охладители, апаратите и
кохобатори, съоръженията в
флорентински технологичните
съдове, линии,
сборници за съобразно
етерични масла технологичните
и дестилирани процеси
води, помпи
Гъвкави и
стационарни
тръбопроводи,
кранове помпи,
резервоари,
филтри,
охладители,
преси,
екстрактори и
други
_____________________________________________________________________________________________
3. Извежда, контролира и Технологични Основните Отчитане, Отговорност
регулира инструкции, измерителни контролиране и Наблюдателност
технологичните процеси контролно- единици за регулиране на Трудова дисциплина
измервателни параметрите на технологичните Работа в екип
прибори; (КИП) технологичните процеси по
към машините и режими и контролно-
съоръженията системите за измервателните
Машини и автоматичен прибори
съоръжения за контрол Прилагане на
производство на Условията и лабораторните
растителни факторите за данни при
мазнини, сапуни оптимално извеждане и
и етерични протичане на регулиране на
масла технологичните технологичните
процеси процеси
Отстраняване
на аварийни
ситуации
_____________________________________________________________________________________________
4. Подготвя и поддържа Пара, Здравословни и Безопасно Отговорност
личната хигиена, вода, горещи безопасни обслужване на Прецизност
работното място и смеси, условия на машини, Трудова
технологичното киселини, труд, лични съоръжения дисциплина
оборудване, съгласно животински предпазни Правилно
здравословните и мазнини, средства, използване на
безопасни условия на синтетични ползване на личните
труд и санитарно- мастни лични предпазни
хигиенни изисквания киселини, предпазни средства и
за производство на колофон, средства и инструкциите за
безвредни храни и алкални основи работа със безопасна
напитки и карбонати, запалими работа
етеричномаслени взривоопасни и Организация на
суровини, отровни труда и
екстрагенти на вещества работното
етерични масла място, съгласно
Инструкции за изискванията за
безопасна спазване на
работа в цеха с безопасни и
машини, апарати хигиенни
и съоръжения условия на труд
Бурати,
сепаратори,
четкови
мелници,
лющачни машини,
печки, шнекови
преси,
екстрактори,
котли за варене
на сапун,
дестилационни
казани,
кондензатор-
охладители,
кохобатори

2.2. Тенденции в развитието на професионално направление "Производство на храни и напитки"
Хранителната индустрия е един от приоритетите на националното
стопанство. Перспективите за отрасъла са развитие, усъвършенстване и модернизиране на малките и средните преработвателни предприятия, в които ще бъдат внедрявани иновационни технологии и оборудване.
2.3. Възможности за професионална реализация
В изпълнение на регионалните и националните програми за икономическо
развитие предприятията (преобладаващо малки и средни) за производство на храни, напитки и хранителни добавки изпитват потребност от квалифицирана работна ръка.
Придобилите втора степен на професионална квалификация по професията
"Оператор в хранително-вкусовата промишленост" имат право да постъпват на работа на длъжности, които съответстват на следните професии от Националната класификация на професиите (1996 г.): 8273 "Оператори на машини за зърнени, мелничарски продукти и фуражи"; 8272 "Оператори на машини за производство на млечни продукти"; 8271 "Оператори на машини за консервиране на месо, риба, плодове и зеленчуци и производство на сокове и пектин"; 8277 "Оператори на машини за производство на алкохолни напитки, бира и безалкохолни напитки"; 8275 "Оператори на машини за производство на захарни и шоколадови изделия"; 8276 "Оператори на машини за производство на захар и съпътстващи
производства"; 8278 "Оператори на съоръжения по манипулиране и ферментиране на тютюн и производство на тютюневи изделия"; 8221 "Оператори по производство на фармацевтични продукти, козметични средства и етерични масла"; 8279 "Оператори на машини в производството на хранителни продукти, некласифицирани другаде" и други, в т. ч. допълнени при актуализиране на Националната класификация на професиите.
2.4. Възможности за повишаване на професионалната квалификация
След придобиване на втора степен на професионална квалификация по
дадена специалност обучаваният има право да се обучава по друга специалност от професия "Оператор в хранително-вкусовата промишленост", като обучението му по общата задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления, и отрасловата задължителна професионална подготовка - единна за всички професии от професионално направление "Производство на храни и напитки", се зачита.
След придобиване на втора степен на професионална квалификация по
професията "Оператор в хранително-вкусовата промишленост" обучаваният има право да се обучава по друга професия от професионално направление "Производство на храни и напитки", като обучението му по общата задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления, и част от отрасловата задължителна професионална подготовка се зачита.
След придобиване на втора степен на професионална квалификация по професия "Оператор в хранително-вкусовата промишленост" обучаваният има право да продължи обучението си за придобиване на трета степен на професионална квалификация.
3. Цели на обучението
Основна цел на обучението е подготвянето на обучаваните за реализацията
им по придобитата специалност в хранително-вкусовото производство като оператори на машини, апарати, съоръжения и инсталации.
3.1. Подцели за формиране на ключови компетенции при обучението по
общата задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
- знае и прилага основните правила за безопасна работа на работното
място, познава и използва личните предпазни средства, не замърсява с работата си околната среда;
- осъществява ефективни комуникации при изпълнение на трудовата си
дейност в работен екип - умее да формулира проблеми, да задава въпроси, да прави отчет за извършената работа;
- познава пазарните отношения, мястото и ролята на отделните лица,
фирмите, институциите и държавата в тях;
- познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда; разбира договорните отношения между работодател и работник;
- участва при разпределяне на задачите, съдейства и търси помощ от
членовете на екипа, отнася се с чувство за отговорност при изпълнение на задачата, която му е възложена;
- разбира собствената си роля в производството и съзнава
необходимостта от повишаване на квалификацията си;
- знае общите правила за работа с компютър и умее да ползва програмни
продукти; ползва съвременните технологии за изпълнение на технически задачи от професионалната му област;
- се справя с предвидими и рутинни задачи на работното място, като
осъществява кратка комуникация на чужд език без наличието на усложнения.
3.2. Подцели за формиране на базисни компетенции за изпълнение на
дейностите от "Профила на професията" при обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка (единна за всички професии от направление "Производство на храни и напитки"):
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
- знае и прилага санитарно-хигиенните изисквания за работа в
хранително-вкусовата промишленост;
- познава основните суровини и материали в хранително-вкусовата промишленост, технологичното им предназначение; знае и прилага правилата за транспорт и съхранение на суровини и готови продукти;
- познава основните процеси в хранително-вкусовата промишленост и
апаратите, чрез които се осъществяват;
- познава организацията на фирмата и правомощията на длъжностните лица;
- умее да разчита технологична документация - нормали, инструкции,
рецептури, схеми.
3.3. Подцели за формиране на специфични компетенции за изпълнение на
дейностите от "Профила на професията", формирани при обучението по специфичната за професията и специалността задължителна професионална подготовка:
3.3.1. Специалност 5410201 "Зърносъхранение, зърнопреработка и
производство на фуражи"
След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да
умее да приема, съхранява и преработва зърнени суровини и да произвежда фуражи и да използва машини, съоръжения и инсталации за преработка на зърно, като:
- знае предназначението, принципите на действие, начините за безопасно
обслужване на машини, апарати, уреди, съоръжения и инсталации;
- разбира технологичната последователност на процесите и операциите при преработката на зърно и производството на фуражи;
- приема и подготвя зърнена маса за смилане и извършва млевни процеси;
- отделя зародиш, грис за консумация и формира потоци брашна;
- опакова, съхранява и експедира готова продукция;
- приема, почиства, раздробява и смила суровини за производство на
фуражи;
- дозира и смесва компонентите, гранулира и брикетира комбинирани
фуражи;
- прилага санитарно-хигиенните изисквания и здравословните и
безопасните условия на труд при производството на безвредни храни в зърнопреработването, зърносъхранението и производството на фуражи.
3.3.2. Специалност 5410202 "Производство и преработка на мляко и млечни
продукти"
След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да
умее да приема, съхранява и преработва суровини и материали и да използва и обслужва машини, апарати, уреди, съоръжения и инсталации при производство на мляко и млечни продукти, като:
- знае предназначението, принципите на действие, начините за безопасно
обслужване на машини, апарати, уреди, съоръжения и инсталации;
- разчита технологични инструкции, схеми и рецептури;
- приема, окачествява и съхранява мляко, полуфабрикати, спомагателни
материали за производство на млечни продукти;
- обслужва машини, съоръжения и инсталации за производството на мляко
и млечни продукти; сглобява и демонтира основни връзки, възли и детайли при обслужване на технологичното оборудване;
- произвежда меки, полутвърди и твърди сирена, кисело мляко, сладолед,
сухо мляко и млечни консерви;
- познава и прилага санитарно-хигиенните изисквания и здравословните и
безопасни условия на труд на работното място при производството на мляко и млечни продукти.
3.3.3. Специалност 5410203 "Производство на месо, месни продукти и
риба"
След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да
умее правилно да обработва различни месни суровини и риба, да приготвя месни продукти, както и да използва и обслужва инструменти, машини и съоръжения за обработка на месо, като:
- знае предназначението, принципите на действие, начините за безопасно
обслужване на машини, апарати, уреди, съоръжения и инсталации;
- разбира технологичната последователност на процесите, разчита
технологични инструкции, схеми и рецептури;
- извършва кланична обработка на едри преживни животни, дребни
преживни животни, свине, птици и други кланични животни, обработва кланични субпродукти;
- извършва първична обработка на кланични трупове и месо, сортира и
почиства риба;
- приготвя колбаси, месни и рибни продукти по зададена рецептура в
съответствие с технологичните изисквания;
- опакова и етикетира готова продукция, следи режимите на хладилна
обработка и съхранение на месо, месни продукти, риба и рибни продукти;
- знае и прилага санитарно-хигиенните изисквания и здравословните и
безопасни условия на труд при производство на безвредни храни в месната и рибната промишленост.
3.3.4. Специалност 5410204 "Производство на консерви"
След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да
умее да приема, съхранява и преработва суровини и материали и да използва и обслужва машини, апарати, уреди, съоръжения и инсталации при производство на консерви, като:
- знае предназначението, принципите на действие, начините за безопасно
обслужване на машини, апарати, уреди, съоръжения и инсталации;
- разбира технологичната последователност на процесите и операциите при производство на консерви;
- прилага усвоените теоретични знания при извеждане на зададена
технология за производство на консерви;
- знае и прилага санитарно-хигиенните изисквания и здравословните и
безопасни условия на труд при производство на консерви.
3.3.5. Специалност 5410205 "Производство на алкохолни и безалкохолни
напитки"
След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да
умее да приема, съхранява и преработва суровини и материали и да използва и обслужва машини, апарати, уреди, съоръжения и инсталации при производство на алкохолни и безалкохолни напитки, като:
- знае предназначението, принципите на действие, начините за безопасно
обслужване на машини, апарати, уреди, съоръжения и инсталации;
- разбира технологичната последователност на процесите и операциите
при производство на алкохолни и безалкохолни напитки;
- прилага усвоените теоретични знания при извеждане на зададена
технология за производство на напитки;
- знае и прилага санитарно-хигиенните изисквания и здравословните и
безопасните условия на труд при производство на алкохолни и безалкохолни
напитки.
3.3.6. Специалност 5410206 "Производство на захари и захарни изделия"
След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да
умее да приема, съхранява и преработва суровини и материали, както и да използва и обслужва машини, апарати, уреди, съоръжения и инсталации при производство на захар и захарни изделия, като:
- знае предназначението, принципите на действие, начините за безопасно
обслужване на машини, апарати, уреди, съоръжения и инсталации;
- разбира технологичната последователност на процесите и операциите
при производство на захар и захарни изделия;
- прилага усвоените теоретични знания при извеждане на зададена
технология за производство на захар и захарни изделия;
- знае и прилага санитарно-хигиенните изисквания и здравословните и
безопасни условия на труд при производство на захар и захарни изделия.
3.3.7. Специалност 5410207 "Производство на тютюн и тютюневи изделия"
След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да
умее да приема, съхранява и преработва суровини и материали и умело да използва и обслужва машини, апарати, уреди, съоръжения и инсталации при производство на тютюн и тютюневи изделия, като:
- знае предназначението, принципите на действие, начините за безопасно
обслужване на машини, апарати, уреди, съоръжения и инсталации;
- разбира технологичната последователност на процесите и операциите
при производство на тютюн и тютюневи изделия;
- прилага усвоените теоретични знания при извеждане на зададена
технология за производство на тютюн и тютюневи изделия;
- знае и прилага санитарно-хигиенните изисквания и здравословните и
безопасни условия на труд при преработката на тютюн и производството на тютюневи изделия.
3.3.8. Специалност 5410208 "Производство на растителни мазнини, сапуни
и етерични масла"
След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да
умее да приема, съхранява и преработва суровини и материали, както и да използва и обслужва машини, апарати, уреди, съоръжения и инсталации при производство на растителни мазнини, сапуни и етерични масла, като:
- знае предназначението, принципите на действие, начините за безопасно
обслужване на машини, апарати, уреди, съоръжения и инсталации;
- разбира технологичната последователност на процесите и операциите
при производство на растителни мазнини, сапуни и етерични масла;
- прилага усвоените теоретични знания при извеждане на зададена
технология за производство на растителни мазнини, сапуни и етерични масла;
- знае и прилага санитарно-хигиенните изисквания и здравословните и безопасни условия на труд при производството на растителни мазнини, сапуни и етерични масла.
4. Съдържание на обучението
Обучението по задължителната професионална подготовка, включващо теория
и практика, се регламентира с учебен план и учебна програма, които се разработват на базата на ДОИ по професията "Оператор в хранително-вкусовата промишленост".
Учебният план определя характера и насочеността на обучаващата
институция (професионално училище, професионална гимназия, център за професионално обучение и др.). Той се изгражда върху основата на учебна предметна или модулна система. Изучават се учебни предмети или модули, в които се излагат системни научни знания, съобразени с възрастовите и познавателните особености на обучаваните.
Учебната програма определя целите и задачите на обучението по
съответния учебен предмет или модул от учебния план, представя тематично съдържанието на учебния материал, дава най-общи методически указания за организацията и провеждането на обучението.
Съдържанието на обучението по професия "Оператор в хранително-вкусовата
промишленост" - втора степен на професионална квалификация, е представено в
табл. 3.

Таблица 3
Съдържание на обучението
_____________________________________________________________________________
№ | Професионални компетенции | Тематични области
_____|_____________________________________|_________________________________
1 | 2 | 3
_____________________________________________________________________________
Обща задължителна професионална подготовка - единна за всички
професионални направления
_____________________________________________________________________________
1. Да знае и прилага основните правила Здравословни и безопасни
за безопасна работа на работното условия на труд
място; да познава и използва Пожарна и аварийна безопасност
личните предпазни средства; Долекарска помощ
да не замърсява с работата си Опазване на околната среда
околната среда.
_____________________________________________________________________________
2. Да осъществява ефективни Водене на разговор чрез
комуникации при изпълнение на различни комуникационни
трудовата си дейност в работен средства
екип - да умее да формулира Представяне в писмен
проблеми, да задава въпроси, вид на: молба, отчет, заявка
да прави отчет за извършената
работа.
_____________________________________________________________________________
3. Да участва при разпределяне на Организация на трудовия процес.
задачите, да съдейства и търси Групова динамика.
помощ от членовете на екипа, Мотивация и контрол.
да се отнася с чувство за
отговорност при изпълнение на Психологическа структура
задачата, която му е възложена; на трудовата дейност.
Да разбира собствената си роля Потребности и способности на
в производството и да съзнава личността за саморазвитие
необходимостта от повишаване
на квалификацията си.
_____________________________________________________________________________
4. Да познава пазарните отношения, Социално осигуряване,
мястото и ролята на отделните лица, данъчна система, качество;
фирмите, институциите и държавата Заплащане на труда,
в тях трудови норми;
Цени и ценообразуване;
Нормативна уредба за отрасъла
_____________________________________________________________________________
5. Да познава правата и задълженията Трудово-правни отношения;
си като участник в трудовия Социално осигуряване;
процес съгласно Кодекса Данъчна система;
на труда; да разбира договорните Трудови норми;
отношения между работодател и Етика на работното място;
работник. Длъжностна характеристика
_____________________________________________________________________________
6. Да знае общите правила за работа с Конфигурация на компютъра;
компютър и умее да ползва програм- Устройства за въвеждане
ни продукти; ползва съвременните и съхраняване на данни;
технологии за изпълнение на Съхраняване и намиране
технически задачи от професио- на информация;
налната му област. Работа с програмни продукти за
създаване на елементарни
документи
Съвременни технологии
_____________________________________________________________________________
7. Да се справя с предвидими и Комуникативна компетентност
рутинни задачи на работното място, при използването на ограничен
като осъществява кратка ко- набор от предвидими и елемен-
муникация на чужд език без наличието тарни езикови средства -
на усложнения (Ниво А1-А2 според елементарни думи и изрази,
общата европейска рамка за владеене свързани с професионалните
на чужди езици) задачи, и тяхното просто комби-
ниране.
_____________________________________________________________________________
Отраслова задължителна професионална подготовка - единна за всички
професии от професионално направление "Производство на храни и напитки"
_____________________________________________________________________________
8. Да подготвя и поддържа личната Осигуряване хранителната
хигиена, работното място и безопасност на храни и напитки
технологичното оборудване съг- съгласно действащите инструкции
ласно здравословните и безопасни ISO88 и HACCP
условия на труд и санитарно-хигиен-
ните норми за екологично чисти храни
и напитки.
_____________________________________________________________________________
9. Да познава организацията на Нормативни документи
предприятието и правомощията на в производството;
длъжностните лица. Организация на работното място
_____________________________________________________________________________
10. Да познава и спазва технологичната Видове технологични процеси;
дисциплина при изпълнение на тех- Видове машини, апарати
нологичните операции. и съоръжения;
Видове техническа и технологична
документация
_____________________________________________________________________________
11. Да умее да разчита технологична Условни означения в
документация - технологични технологичните схеми;
инструкции, схеми, рецептури. Видове техническа и
технологична документация
_____________________________________________________________________________
12. Да познава основните процеси, Основни процеси при
машини, апарати, съоръжения производство на храни
и инсталации в производството и напитки;
на храни и напитки. Устройство на машини, апарати,
съоръжения в производството на
храни и напитки
_____________________________________________________________________________
Специфична за професия 541020 "Оператор в хранително-вкусовата
промишленост" задължителна професионална подготовка
_____________________________________________________________________________
Специалност 5410201 "Зърносъхранение, зърнопреработка и производство
на фуражи"
_____________________________________________________________________________
13. Да умее да съхранява и Осигуряване на хранителната
преработва зърнени суровини и безопасност на зърнените
да произвежда фуражи при спазване храни съгласно действащите
на технологичните изисквания, като нормативни документи;
правилно използва машини, съоръже- Инструкции за безопасна
ния и инсталации за преработка работа с технологично оборудване,
на зърно стандарти, отраслови нормали,
технологични инструкции, рецеп-
тури, млевни диаграми;
Зърнени суровини - видове и
свойства, показатели за състоя-
нието на зърнената маса и методи-
ки за анализ, режими на техноло-
гична обработка, устройство и
обслужване на транспортни съ-
оръжения, силози, машини за суха
и мокра обработка, кондиционери,
валцмашини, планзихтери, грис-
машини и други;
Млевни диаграми, стандарти на
различните типове брашна, тех-
нологични показатели, устройство
и обслужване на машини и съ-
оръжения;
Изисквания към готовата продук-
ция, режими на съхранение,
устройство и обслужване на машини;
Видове суровини за фуражи, пара-
метри на технологичните процеси,
устройство и обслужване на тех-
нологичното оборудване за по-
чистване, раздробяване и смилане;
Технологични изисквания, основни
технологични процеси, устройство
и обслужване на машини и инста-
лации
_____________________________________________________________________________
Специалност 5410202 "Производство и преработка на мляко и млечни продукти"
_____________________________________________________________________________
14. Да умее да приема, съхранява Здравословни и безопасни
и преработва суровини и условия на труд и хигиенни
материали и умело използува и норми и изисквания при
обслужва машини, апарати, производството на мляко и
уреди, съоръжения и инсталации млечни продукти, съгласно
при производство на мляко и ISO88 и HACCP в млечната
млечни продукти промишленост;
Суровини и материали за
производство на мляко и
млечни продукти - видове,
свойства, биохимични, физи-
кохимични, микробиологични
процеси;
Технологии за производство на
мляко и млечни продукти - основни
операции и процеси;
Техническо оборудване за произ-
водството на мляко и млечни
продукти - основни машини,
апарати, уреди и съоръжения
_____________________________________________________________________________
Специалност 5410203 "Производство на месо, месни продукти и риба"
_____________________________________________________________________________
15. Да умее правилно да обработва Осигуряване хранителната
кланични животни, хранителни безопасност на месо, храни-
и технически субпродукти, телни и технически субпро-
да обработва различни месни дукти, месни продукти и риба,
суровини и риба и да приготвя съгласно ISO88, система
месни продукти, съобразно техноло- HAССP и действащите инструкции;
гичните изисквания, като използва Инструкции за безопасно
инструменти, машини и съоръжения по обслужване на машини и
специалността. апарати, уреди и съоръжения
и работа с лични предпазни
средства;
Механични, електрични и
пневматични съоръжения и
автомати за кланична обработка,
топографско-анатомично разполо-
жение на вътрешни органи и
системи, технологични изисквания
при процесите на кланична обра-
ботка, обслужване на машини и
съоръжения за кланична обработка;
Инструменти и съоръжения за
първична обработка на месни
суровини, топографско-анатомични
граници на частите на кланичните
трупове, костна и мускулна систе-
ма на кланичните животни;
Машини и апарати за производство
на колбаси и месни продукти, мес-
ни и допълнителни суровини -
видове и свойства, технологични
процеси - параметри и режими на
обработка, устройство и обслужва-
не на машини, апарати и линии за
производство на месни и рибни
продукти, нови технологии в
месопреработването, органолеп-
тични характеристики на месни
суровини, полуфабрикати и готови
продукти;
Нарязващи, вакуумиращи, опаковъч-
ни автомати и хладилна техника,
устройство и обслужване на наряз-
ващи, опаковъчни и вакуумиращи
устройства, тегловни автомати и
хладилни съоръжения
_____________________________________________________________________________
Специалност 5410204 "производство на консерви"
_____________________________________________________________________________
16. Да умее да приема, съхранява и Санитарно-хигиенни норми
преработва суровини и и изисквания при производство на
материали и умело използва и консерви;
обслужва машини, апарати, Инструкции за безопасно
уреди, съоръжения и инсталации при обслужване на машини, апарати,
производство на консерви уреди, съоръжения и работа с
лични предпазни средства;
Видове суровини и спомагателни
материали за производство на
консерви;
Технологии за производство на
консерви - основни операции и
процеси;
Техническо оборудване за произ-
водството на консерви - основни
машини, апарати, уреди и
съоръжения.
_____________________________________________________________________________
Специалност 5410205 "производство на алкохолни и безалкохолни напитки"
_____________________________________________________________________________
17. Да умее да приема, съхранява и Санитарно-хигиенни норми и
преработва суровини и материали и изисквания при производство
умело използва и обслужва машини, на алкохолни и безалкохолни
апарати, уреди, съоръжения напитки;
и инсталации при производство на Инструкции за безопасно
алкохолни и безалкохолни напитки обслужване на машини, апа-
рати, уреди, съоръжения и
работа с лични предпазни
средства;
Видове суровини и спомага-
гателни материали за произ-
водство на алкохолни и безал-
кохолни напитки;
Технологии за производство на
алкохолни и безалкохолни
напитки - основни операции и
процеси;
Техническо оборудване за произ-
водството на алкохолни и без-
алкохолни напитки - основни
машини, апарати, съоръжения и
инсталации.
_____________________________________________________________________________
Специалност 5410206 "производство на захар и захарни изделия"
_____________________________________________________________________________
18. Да умее да приема, съхранява и Санитарно-хигиенни норми
преработва суровини и материали и изисквания при производ-
и умело използва и обслужва ство на захар и захарни
машини, апарати, уреди, съоръжения изделия;
и инсталации при производство на Инструкции за безопасно
захар и захарни обслужване на машини, апа-
рати, уреди, съоръжения и
работа с лични предпазни
средства;
Видове суровини и спомага-
изделия телни материали за произ-
водство на захар и захарни
изделия;
Технологии за производство на
захар и захарни изделия - основни
операции и процеси;
Техническо оборудване за произ-
водството на захар и захарни
изделия - основни машини, апара-
ти, съоръжения и инсталации.
_____________________________________________________________________________
Специалност 5410207 "производство на тютюн и тютюневи изделия"
_____________________________________________________________________________
19. Да умее да приема, съхранява и Санитарно-хигиенни норми
преработва суровини и материали и и изисквания при производ-
умело използва и обслужва машини, ство на тютюн и тютюневи
апарати, уреди, съоръжения изделия;
и инсталации при производство на Инструкции за безопасно
тютюн и тютюневи изделия обслужване на машини, апа-
рати, уреди, съоръжения и
работа с лични предпазни
средства;
Видове суровини и спомага-
телни материали за производ-
ство на тютюн и тютюневи изделия;
Технологии за производство на
тютюн и тютюневи изделия -
основни операции и процеси;
Техническо оборудване за произ-
водството на тютюн и тютюневи
изделия - основни машини,
апарати, съоръжения и инсталации.
_____________________________________________________________________________
Специалност 5410208 "производство на растителни мазнини, сапуни и
етерични масла"
_____________________________________________________________________________
20. Да умее да приема, съхранява и Санитарно-хигиенни норми
преработва суровини и материали и изисквания при производ-
и умело използва и обслужва ство на растителни мазнини,
машини, апарати, уреди, съоръжения сапуни и етерични масла;
и инсталации при производство на Инструкции за безопасно
растителни мазнини, сапуни и обслужване на машини, апа-
етерични масла рати, уреди, съоръжения и
работа с лични предпазни
средства;
Видове суровини и спомага-
телни материали за произ-
водство на растителни мазни-
ни, сапуни и етерични масла;
Технологии за производство на
растителни мазнини, сапуни и
етерични масла - основни опера-
ции и процеси;
Техническо оборудване за произ-
водството на растителни мазнини,
сапуни и етерични масла - основни
машини, апарати, съоръжения и ин-
сталации.

5. Система за оценяване и удостоверяване
Знанията, уменията и професионално-личностните качества се оценяват
според степента на постигане на поставените цели и подцели на обучението.
Оценяването се извършва на три нива - входящо, междинно и изходно.
Оценките от проверките се изчисляват по шестобалната система.
Входящото образователно равнище за обучаван без професионална
квалификация се удостоверява чрез свидетелство за завършено основно
образование.
Входящото равнище при повишаване на квалификацията се удостоверява със
свидетелство за професионална квалификация или удостоверение за професионално обучение.
5.1. Оценяване на междинно ниво
5.1.1. По теория:
среден 3 - обучаваният е осмислил основни понятия, умее да ги дефинира
и с тяхна помощ описва основни факти, процеси, явления, закони и зависимости;
добър 4 - обучаваният разбира, обяснява и сравнява факти, методи,
схеми, зависимости и други;
много добър 5 - обучаваният умее да прилага усвоените знания в познати
ситуации;
отличен 6 - обучаваният умее да прилага усвоените знания в нови
ситуации; прави анализи, оценки и сравнения на процеси, явления, технологии по предварително зададени критерии.
5.1.2. По практика:
среден 3 - обучаваният изпълнява отделни операции в позната ситуация по
предварително дадени указания, спазвайки правилата за безопасен труд;
добър 4 - обучаваният осмисля и изпълнява практическа задача в позната
ситуация по предварително дадени указания, спазвайки правилата за безопасен
труд;
много добър 5 - обучаваният осмисля и изпълнява практическа задача в
позната ситуация самостоятелно, спазвайки правилата за безопасен труд;
отличен 6 - обучаваният осмисля и изпълнява практическа задача в нова
ситуация самостоятелно, спазвайки правилата за безопасен труд; подбира сам методи, суровини и материали; оценява качеството на работата си.
5.1.3. При оценяване на обучение, организирано на модулен принцип, се
разработва система за оценяване, която включва:
- описание на професионалните компетенции, които ще бъдат проверявани
при всяко изпитване;
- определяне на минималния брой точки, при който обучаваният се счита
за издържал (обучаваният е овладял минималните знания и умения, необходими да продължи обучението му);
- определяне на критерии за оценяване на всяка задача от изпитването;
- въвеждане на коефициент на тежест за всяка изпитна процедура при
оформяне на окончателната оценка;
- задаване на формула (скала) за изчисляване на оценката по
шестобалната система.
5.1.4. Оценяването на професионално-личностните качества се извършва в
процеса на обучението по преки и косвени признаци и се отразява на оценката по теория и практика на обучавания.
5.1.5. Инструменти за оценяване - тест, практическо задание, устно
изпитване, практически задачи и други се разработват в съответствие с научните изисквания за всеки от тях. Степента на трудност на конкретните задачи, въпроси, задания и други трябва да е съобразена с равнището на професионални компетенции, зададено в "Цели на обучението".
5.2. Оценяване на изхода от обучението
Изпитите за придобиване на степен на професионална квалификация са два -
по теория и по практика на професията, и се провеждат в съответствие с изискванията на чл. 34 - 37 от Закона за професионално образование и обучение (ЗПОО).
Организацията и съдържанието на изпитите за придобиване на степен на
професионална квалификация са съгласно чл. 34 ЗПОО.
Изпитите по теория и по практика на професията се провеждат по
национални изпитни програми (чл. 36, ал. 1 ЗПОО).
Изискванията към комисиите за провеждане на изпитите за придобиване на
степен на професионална квалификация са определени в чл. 35 ЗПОО. В състава на комисиите за провеждане на изпитите с равни квоти се включват
представители на обучаващата институция, на работодателите, както и на работниците и служителите от отрасъла. Представителите на обучаващата институция са учители или други лица, извършващи професионална подготовка. Представителите на работодателите са с квалификация от съответната професионална област, а на работниците и служителите - с квалификация и трудов стаж не по-малък от четири години по съответната професия.
5.2.1. Изпит по теория на професията
Критериите за оценяване са формулирани като обобщение на подцелите от
"Цели на обучението". Показателите за оценяване отразяват степента на постигане на подцелите. Критериите и показателите за оценяване, както и тежестта им в общата оценка, са представени в табл. 4.

Таблица 4
____________________________________________________________________________
Критерии | Показатели | Тежест (%)
_______________________|_____________________________|______________________
1 | 2 | 3
____________________________________________________________________________
1. Изпълнение на - познава предназначението, 70
общи и специ- принципите на действие и
фични трудови функциите на машини, апа-
дейности в съот- рати, уреди, съоръжения и
ветствие с нор- инсталации;
мативните - описва технологичната
изисквания последователност на проце-
сите и операциите в съответ-
ното производство;
- разчита, разбира и използва
технологични инструкции,
схеми и рецептури;
- описва приемането, ока-
чествяването, съхраняването
на суровини и материали
_____________________________________________________________________________
2. Икономически - познава общите принципи 10
и трудово-прав- на трудовото законодател-
ни знания и ство, правата и задълженията
умения си като участник в трудовия
процес;
- познава системите за зап-
лащане на труда, първични
документи и отчетност;
_____________________________________________________________________________
3. Знания и умения - познава общи правила за 5
за информацион- работа с компютър;
на техника и - описва възможности за из-
технологии ползване на компютри при
изпълнение на трудовите
задачи;
- използва готови програм-
ни продукти
_____________________________________________________________________________
4. Здравословно и - знания за предпазване на 10
безопасно упраж- живота и здравето на себе си
няване на изуча- и на околните;
ваната професия - знания за безопасна работа
и опазване на на работното място;
околната среда - разпознава опасни ситуа-
ции в процеса на работа и
описва начини за адекватно
реагиране;
- описва начините за оказване
на първа помощ на пострадал
при авария на производствен
обект (при пожар, наранявания
и др.);
- описва начините за опазване
на околната среда при изпълне-
ние на конкретната му производ-
ствена дейност;
- описва начините за ефективно
екологично използване на суро-
вини, материали, храни и напитки
_____________________________________________________________________________
5. Справяне с пред- - разбира изрази и често 5
видими и рутин- употребявана лексика, свър-
ни задачи на ра- зана с рутинни задачи на
ботното място, работното място;
като осъществя- - схваща основната идея в
ва комуникация кратки и ясни послания и
на чужд език съобщения за изпълнение на
задачи на работното място;
- разбира познати имена, думи,
прости изречения;
- общува с елементарни изрази
_____________________________________________________________________________
Общо 100

5.2.2. Изпит по практика на професията
Критериите за оценяване са формулирани като обобщение на подцелите от
"Цели на обучението". Показателите за оценяване отразяват степента на постигане на подцелите. По време на изпита обучаваните се поставят при еднакви предварително известни условия и им се дават указания за работа.
Критериите и показателите за оценяване, както и тежестта им в общата
оценка, са представени в табл. 5.

Таблица 5
_____________________________________________________________________________
Критерии | Показатели | Тежест (%)
________________________|____________________________|_______________________
1 | 2 | 3
_____________________________________________________________________________
1. Изпълнение на - прилага усвоените теоре- 70
производствени тични знания в практически
дейности по спе- дейности, като спазва норма-
циалността в тивните изисквания и осмис-
съответствие с ля изпълнението на задачата
нормативните според конкретните условия;
изисквания: - умее да обработва суровини
- основни; и материали, като преценява
- второстепенни. според изпитното задание
типа и вида на необходимите
инструменти, машини, съоръ-
жения и инсталации;
- умее да самооценява
извършената работа.
_____________________________________________________________________________
2. Здравословно и - не застрашава живота и 10
безопасно упраж- здравето на себе си и на окол-
няване на изуча- ните при изпълнение на из-
ваната професия питното задание;
и опазване на - умее безопасно да работи с
околната среда инструменти, материали,
машини, апарати и съоръже-
ния в производствения цех и
на работното място;
- разпознава опасни ситуации,
които биха могли да възникнат
в процеса на работа, и дефинира
и спазва предписания за свое-
временна реакция;
- умее да оказва първа помощ на
пострадал при авария в производ-
ствения цех (при пожар, нараня-
вания и др.);
- спазва изискванията да не
замърсява околната среда при
изпълнение на изпитното задание
_____________________________________________________________________________
3. Професионал- - комуникативни умения; 10
но-личностни - умения за работа в екип;
качества - чувство на отговорност към
извършваната работа;
- позитивно отношение към
околната среда;
- трудова и технологична дисциплина;
- мобилност
_____________________________________________________________________________
4. Организация на - подготвя необходимите 10
работното място материали, суровини, инстру-
менти, материали, машини,
апарати и съоръжения за изпълне-
ние на изпитното задание;
- почиства и подрежда работ-
ното място
_____________________________________________________________________________
Общо 100

5.3. Удостоверяване на професионалното образование и обучение
Документите, с които се удостоверява придобитата степен на
професионална квалификация, са регламентирани в чл. 38 ЗПОО.
Съдържанието на документите се определя съгласно ДОИ за документите за
системата на народната просвета и ДОИ за придобиване на квалификация по професии.
6. Изисквания към материалната база
Обучението по теория се осъществява в учебни кабинети, а по практика -
в учебни работилници или базови обекти (предприятия), при предварително сключени договори.
Когато обучението по професията се осъществява в училище, максималният
брой на учениците в паралелка (обучение по теория) е 26, а за практика учениците от паралелката се разделят на групи съгласно Наредба № 7 от 2000 г. за определяне броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена, МОН (обн., ДВ, бр. 4 от 2001; изм. и доп., бр. 49 от 2002 г.).
6.1. Учебен кабинет
В учебен кабинет се провежда обучението по теория на професията.
6.1.1. Основно оборудване - работно място на всеки обучаван (работна
маса и стол), работно място на обучаващия (работна маса и стол), учебна дъска, шкафове, гладка свободна стена за окачване на табла, платно за прожектиране, дъска за писане, други средства за обучение и дидактическа техника.
6.1.2. Учебни помагала: демонстрационни макети и модели; реални
образци; онагледяващи табла; учебни видеофилми; програмни продукти.
6.2. Учебна работилница
В учебни работилници се провежда обучението по практика на професията.
Те се оборудват с машини и съоръжения, както и със съответни помагала, съобразно усвояваната професия и специалности. Учебните работилници трябва да осигуряват работни места за всички обучаеми, както и едно работно място за обучаващия.
Работното място на обучавания е в съответствие с нормативите за
извършване на съответната дейност и методическите изисквания. За работно място се счита площта, върху която се намират: машини, съоръжения и инвентар, необходими за работа. При разполагането на работните места са спазени изискванията за осветеност, необходим работен фронт и функционална близост с необходимите суровини и материали.
Необходимото оборудване за всяка специалност (основните материали,
инструменти и машини) е отразено в точка 2 "Профил на професията", графа "Предмети и средства на труда".
6.3. Материалната база трябва да бъде в съответствие с изискванията на
действащите нормативни актове на Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на вътрешните работи, Министерството на здравеопазването, отрасловите министерства и
съответните български стандарти.
Нормативните изисквания към учебната работилница са в съответствие с
дейностите, които ще се извършват в нея, видовете електромонтьорски дейности, ергономичните, естетичните изисквания и методическите указания.
7. Изисквания към обучаващите
7.1. По теория:
Право да преподават теория по отделните специалности имат лица,
притежаващи съответно висше образование на образователно-квалификационна степен "магистър" или "бакалавър" по специалности "Технология на храните", "Технология на напитките", "Технология на ароматно-вкусовите продукти" или "Технология на ферментационните продукти".
7.2. По практика:
Право да преподават практика по отделните специалности имат лица,
притежаващи съответно висше образование на образователно-квалификационна степен "магистър" или "бакалавър" по специалности "Технология на храните", "Технология на напитките", "Технология на ароматно-вкусовите продукти" или "Технология на ферментационните продукти", както и учители по практика в хранително-вкусовата промишленост.
Препоръчително е на всеки три години обучаващите да преминават курс по
нови технологии и материали за актуализиране на професионалните им знания и
умения.
8. Процедури за преглед и актуализиране на ДОИ:
- апробиране на ДОИ в обучаващи институции;
- текущ мониторинг на дейностите, свързани с внедряване на ДОИ;
- ежегоден анализ на резултатите и промени при доказана необходимост.