НАРЕДБА № 37 от 24.11.2003 г. за придобиване на квалификация по професия "Оператор в производството на обувни и кожено-галантерийни изделия"

      Издаден от министъра на образованието и науката, обн., ДВ, бр. 23 от 19.03.2004 г., в сила от 19.03.2004 г.
      Раздел I
      Общи положения
 
Чл. 1. С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиване на квалификация по професия 542070 "Оператор в производството на обувни и кожено-галантерийни изделия" от област на образование "Производство и преработка" и професионално направление 542 "Производство на текстил, облекло, обувки и кожени изделия" съгласно списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.
Чл. 2. Държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професия 542070 " Оператор в производството на обувни и кожено-галантерийни изделия" съгласно приложението към тази наредба определя изискванията за придобиване втора степен на професионална квалификация за специалностите:
1. 5420701 "Производство на обувни изделия"
2. 5420702 "Производство на кожено-галантерийни изделия".
Чл. 3. (1) Въз основа на ДОИ по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3 от Закона за професионалното образование и обучение се разработват учебен план и учебни програми за обучението по съответната специалност по чл. 2.
(2) Документацията по ал. 1 за професионално образование се разработва от Министерството на образованието и науката, а за професионално обучение - от обучаващата институция.
Раздел II
Съдържание на държавното образователно изискване
Чл. 4. (1) С ДОИ по чл.1 се определя равнището на задължителната професионална подготовка в края на обучението по професията, което гарантира на обучаемия възможност за упражняване на професия 542070 "Оператор в производството на обувни и кожено-галантерийни изделия"
(2) Държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професия 542070 "Оператор в производството на обувни и кожено-галантерийни изделия" определя общата, отрасловата и специфичната задължителна професионална подготовка за професията, както и задължителната чуждоезикова подготовка по професията и избираемата подготовка.
(3) Съдържанието на всеки вид задължителна професионална подготовка по ал. 2 включва:
1. необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионално-личностни качества);
2. тематичните области, от които се формира съдържанието на учебните предмети/модули.
Чл. 5. С ДОИ по чл.1 се определят и входящото образователно равнище, изискванията към здравословното състояние на кандидатите за обучение, профилът на професията, целите на обучението, оценяването по време и при завършване на обучението, удостоверяването на придобитата професионална квалификация, необходимата материална база.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Учебните планове и програми по чл. 3, ал. 1 за професионално образование се прилагат от учебната 2004/2005 г., а за професионално обучение - от влизането в сила на тази наредба.
§ 2. Лицата, които са приети за обучение до учебната 2003/2004 г. включително по специалности и професии от професионалното направление "Оператори в шевно, галантерийно и обувно производство" от Списъка за специалностите и професиите за професионалните училища на Министерството на образованието, науката и културата от 1993 г., се обучават и завършват обучението си по учебните планове и учебните програми, които са действали при постъпването им.
§ 3. Указания по прилагането на тази наредба се дават от министъра на образованието и науката.
§ 4. Тази наредба се издава на основание чл. 17, т. 3 във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона за народната просвета.
§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


Приложение към чл. 2
Държавно образователно изискване за придобиване на
квалификация по професията
"Оператор в производството на обувни и кожено-галантерийни изделия"
___________________________________________________________________________
| Професионално направление: |
|___________________________________________________________________________|
___________________________________________________________________________
| 542 | Производство на текстил, облекло, обувки и кожени изделия |
|___________________________________________________________________________|
___________________________________________________________________________
| Наименование на професията: |
|___________________________________________________________________________|
___________________________________________________________________________
| 542070 | Оператор в производството на обувни и кожено-галантерийни |
| | изделия |
___________________________________________________________________________|

1. Входни характеристики
1.1. Степен на професионална квалификация и входящо образователно
равнище
В табл. 1 са представени специалностите, включени в професията
"Оператор в производството на обувни и кожено-галантерийни изделия" съгласно списъка на професиите за професионално образование и обучение, както и входящото минимално образователно равнище за придобиване на съответната
степен на професионална квалификация.

Таблица 1
_____________________________________________________________________________
Наименование на |Степен на професионална| Минимално входящо
специалностите |квалификация | образователно равнище
_____________________________________________________________________________
5420701 Производство втора Завършено основно
на обувни изделия образование
_____________________________________________________________________________
5420702 Производство на втора Завършено основно
кожено-галантерийни образование
изделия
_____________________________________________________________________________

1.2. Изисквания към здравословното състояние на кандидатите за обучение
Кандидатът за обучение трябва да бъде физически годен да упражнява
професията "Оператор в производството на обувни и кожено-галантерийни изделия", което се удостоверява с медицинско свидетелство, доказващо, че тази професия не му е противопоказна (чл. 14 ЗПОО).
2. Профил на професията
2.1. Дейности, предмети и средства на труда и професионални компетенции
по специалности
Основните характеристики на профила на професията, диференцирани по
специалности, са представени в табл. 2.

Таблица 2
__________________________________________________________________________________________________________________
№ | Описание на | Предмети и | Професионални компетенции
| трудовите дейности | средства на труда Ј________________________________________________________________
| (задачи) | | знания за | умения за | професионално-
| | | | |личностни качества
___|______________________|______________________|______________________|______________________|__________________
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
__________________________________________________________________________________________________________________
Специалност 5420701 "Производство на обувни изделия"
__________________________________________________________________________________________________________________
1. Да изпълнява техноло- Материали: Кожени Свойства на обувните Качествено изпълнение Технологична
гичните операции материали за произ- материали и възмож- на технологичните опе- дисциплина
(кроене, шиене, водство на обувни ности за тяхното рации за производство Самоконтрол
конфекциониране, изделия, полимерни приложение в обувното на обувни изделия; Прецизност при
дообработка) при материали, тъкани, производство; Отстраняване на изпълнение на
изработване на обувни картони, свързващи Специфични особености пропуски от техноло- операциите
изделия, като спазва материали, дообработ- на технологиите за гичен характер Мобилност
съответните изисквания ващи материали производство на Адаптивност
Машини и съоръжения: обувки; Наблюдателност
машини за кроене и Основни технологични
обработка на скроени методи за изработване
детайли, машини за на обувки;
шиене на саи, машини Конструктивни особе-
за формуване и конфек- ности при изработване
циониране на обувки, на обувки
съоръжения за влаго-
топлинна обработка,
лепене, дообработка и
транспортни съоръжения
__________________________________________________________________________________________________________________
2. Да обслужва машини за Кроячни ножове, Видове машини за Обслужване и регули- Технологична
кроене и обработка на кроячни дъски, ножици, кроене и обработка на ровки на машините за дисциплина
скроени детайли за електрохидравлична скроени детайли за осигуряване качествено Самоконтрол
обувки щанц машина, мостова обувки изпълнение на техно- Прецизност при
щанц машина, ленторе- Общо устройство на логичните операции изпълнение на
зачна машина, номерир машините операциите
машина, машина за Принцип на действие Мобилност
емблемиране, шпалт Правила за работа с Адаптивност
машина, шагранпреса машините Наблюдателност
__________________________________________________________________________________________________________________
3. Да обслужва машини за Шевни игли, матрици Видове машини за Обслужване и регули- Технологична
шиене на саи за перфорации, ножици, шиене на саи ровки на машините за дисциплина
шаблони, траш машина, Общо устройство на осигуряване качествено Самоконтрол
машини за подгъване, машините изпълнение на техно- Прецизност при
прави шевни машини, Принцип на действие логичните операции изпълнение на
бутилкови машини, Правила за работа операциите
зиг-заг машини, термо- с машините Мобилност
преси, капсол машини Адаптивност
__________________________________________________________________________________________________________________
4. Да обслужва машини за Машини за прикачване Видове машини за Обслужване и регули- Технологична
формуване и конфекцио- на табани, опъвалки формуване и конфек- ровки на машините за дисциплина
ниране на обувки на саи, формувачни циониране на обувки осигуряване качествено Самоконтрол
машини, преси за Общо устройство на изпълнение на техно- Прецизност при
закрепване на ходила машините логичните операции изпълнение на
Принцип на действие операциите
Правила за работа с Мобилност
машините. Адаптивност
__________________________________________________________________________________________________________________
5. Да обслужва съоръжения Навлажнително-сушилни Видове съоръжения за Обслужване и регули- Технологична
за влаго-топлинна съоръжения, съоръжения влаго-топлинна ровки на съоръженията дисциплина
обработка, лепене, за дообработка на обработка, лепене и за влаго-топлинна Самоконтрол
хинишна обработка, обувки, транспортни транспортни съоръжения обработка и лепене Прецизност при
транспортни съоръжения съоръжения Принцип на действие изпълнение на
и дообработващи - правила за работа операциите
съоръжения със съоръженията Мобилност
Режим на работа и Адаптивност
параметри на съоръ-
женията за влаго-
топлинна обработка
и лепене
Съоръжения
за дообработка
__________________________________________________________________________________________________________________
6. Да поддържа ред и Средства за Личните предпазни Използване на личните Трудова
чистота на работното обезопасяване на средства и предпазни средства дисциплина
място всяко работно място приложението им Поддържане ред и
Правила за безопасна чистота на работното
работа с машините и място
съоръженията за Опазване на околната
производство на среда
обувни изделия Оказване на долекарска
Пожарна и аварийна помощ
безопасност
Организация на
работното място
__________________________________________________________________________________________________________________
Специалност 5420702 "Производство на кожено-галантерийни изделия"
__________________________________________________________________________________________________________________
1. Да изпълнява техноло- Материали: естествени Специфични свойства Качествено изпълнение Технологична
гичните операции кожи, изкуствени кожи, на видовете кожи; на технологичните опе- дисциплина
(кроене, подготвителни картони, дунапрен, Специфични особености рации за производство Самоконтрол
операции, конфекцио- помощни материали, на технологията за на кожено-галантерийни Прецизност при
ниране, заключителни обков, шевни конци, производство на дребни изделия; изпълнение на
операции) при ципове и едри кожено- Отстраняване на операциите
изработване на кожено- Машини и съоръжения: галантерийни изделия пропуски от Мобилност
галантерийни изделия, машини за кроене, Конструктивни особе- технологичен характер. Адаптивност
като спазва машини за обработка ности на кожено- Наблюдателност
съответните изисквания на скроени детайли, галантерийни изделия.
машини за сглобяване
на кожено-галантерийни
изделия, машини за
поставяне на обков,
съоръжения за топлинна
обработка и дообра-
ботка на кожено-
галантерийни изделия,
транспортни съоръжения
__________________________________________________________________________________________________________________
2. Да обслужва машини за Кроячни ножове, Видове машини за Обслужване и регули- Технологична
кроене и обработка на кроячни дъски, ножици, кроене и обработка ровки на машините за дисциплина
скроени детайли за шаблони, матрици, на скроени детайли за осигуряване качествено Самоконтрол
кожено-галантерийни Електрохидравлични кожено-галантерийни изпълнение на техно- прецизност при
изделия щанц машини, банциг, изделия логичните операции изпълнение на
мостови щанци, Общо устройство на операциите
гилотини, канторезачни машините Мобилност
машини, шпалт машини, Принцип на действие Адаптивност
траш машини, шагран Правила за работа Наблюдателност
преса, машини и съо- с машините
ръжения за декориране,
високочестотни уредби
за заваряване, машини
за подгъване,
лепиломажеща машина
__________________________________________________________________________________________________________________
3. Да обслужва машини за Шевни игли, ножици, Общо устройство Обслужване и регули- Технологична
сглобяване на кожено- пистони, шаблони, на машините; ровки на машините за дисциплина
галантерийни изделия права шевна машина, Принцип на действие осигуряване качествено Самоконтрол,
бутилкови машини, Правила за работа изпълнение на техно- прецизност при
ръкавни машини, с машините логичните операции изпълнение на
специални шевни машини операциите
за кожено-галантерийни Мобилност
изделия, машини за Адаптивност
леене, високочестотни
уредби за заваряване,
шевни автомати и
полуавтомати
__________________________________________________________________________________________________________________
4. Да обслужва машини за Капсол машини, нит Видове машини за Обслужване и регули- Технологична
поставяне на обков машини, преси за обков поставяне на обков ровки на машините за дисциплина
Общо устройство на осигуряване качествено Самоконтрол
машините изпълнение на техно- прецизност при
Принцип на действие логичните операции изпълнение
Правила за работа на операциите
с машините Мобилност
__________________________________________________________________________________________________________________
5. Да обслужва съоръжения Навлажнително-сушилни Видове съоръжения за Обслужване и Технологична
за топлинна обработка съоръжения, съоръжения топлинна обработка и регулировки на дисциплина
и дообработка на за дообработка на дообработка на кожено- съоръженията Самоконтрол
кожено-галантерийни кожено-галантерийни галантерийни изделия и Прецизност при
изделия и транспортни изделия, транспортни транспортни съоръжения изпълнение на
съоръжения съоръжения Принцип на действие операциите
Правила за работа със Мобилност
съоръженията Адаптивност
Режим на работа
и параметри на
съоръженията
__________________________________________________________________________________________________________________
6. Да поддържа ред и Средства за Личните предпазни Използване на личните Трудова
чистота на работното обезопасяване на средства и предпазни средства дисциплина
място всяко работно място приложението им Поддържане ред и
Правила за безопасна чистота на работното
работа с машините място
и съоръженията за Опазване на околната
производство на среда
обувни изделия Оказване на долекарска
Пожарна и аварийна помощ
безопасност
Организация на
работното място
__________________________________________________________________________________________________________________

2.2. Тенденции в развитието на професионалното направление
Производството на обувки и кожени изделия ще продължи да се развива
преобладаващо в малки и средни предприятия (МСП), в които ще бъдат внедрявани иновационни технологии и оборудване. За осигуряване на устойчиво развитие на МСП се очаква опростяване на законовите, административните и данъчните условия; укрепване на инфраструктурата, поддържаща МСП, както и подобряване на достъпа на МСП до финансиране.
2.3. Възможности за професионална реализация
Обучените по професия "Оператор в производството на обувни и
кожено-галантерийни изделия" могат да постъпват на работа на длъжности, които съответстват на следните професии от Националната класификация на
професиите (1996 г.): 8269 "Оператор на машини в обувното и галантерийното производство", 7454 "Обущар", 7452 "Производител на куфари и чанти" и други, в т. ч. допълнени при актуализиране на Националната класификация на професиите.
2.4. Възможност за повишаване на професионалната квалификация
След придобиване на втора степен на професионална квалификация по
дадена специалност обучаваният може да се обучава по друга специалност от професия "Оператор в производството на обувни и кожено-галантерийни изделия", като обучението му по общата задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления, и отрасловата задължителна професионална подготовка - единна за всички професии от професионално направление "Производство на текстил, облекло, обувки и кожени изделия", се зачита.
След придобиване на втора степен на професионална квалификация по
професията "Оператор в производството на обувни и кожено-галантерийни изделия" обучаваният може да се обучава по друга професия от професионално направление "Производство на текстил, облекло, обувки и кожени изделия", като обучението му по общата задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления, и част от отрасловата задължителна професионална подготовка, се зачита.
След получаването на втора степен на професионална квалификация по съответната специалност обучаваният може да продължи обучението си за трета степен на професионална квалификация по професиите "Моделиране и конструиране на обувни изделия", "Моделиране и конструиране на кожено-галантерийни изделия", "Технология на обувното производство" и "Технология на кожено-галантерийното производство".
3. Цели на обучението
Основна цел на обучението по професия "Оператор в производството на
обувни и кожено-галантерийни изделия" е подготовка на обучаемите за реализацията им по придобитата специалност.
3.1. Подцели за формиране на ключови компетенции при обучението по
общата задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
- познава и използва лични предпазни средства, знае и прилага
основните правила за безопасна работа с оборудването на работното място, изпълнява трудовите си задачи като поддържа чисто работното място и не замърсява с работата си околната среда;
- осъществява ефективни комуникации при изпълнение на трудовата си
дейност в работен екип - умее да задава въпроси, прави отчет за извършената
работа, формулира проблеми, установява и поддържа делови отношения;
- познава стопанското устройство на страната, познава основните
принципи на ценообразуване при производството на обувни и кожено-галантерийни изделия, разчита и прилага разходните норми на материалите;
- познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес
съгласно Кодекса на труда и разбира договорните отношения между работодател и работник;
- разбира собствената си роля в производството и съзнава
необходимостта от повишаване на квалификацията си;
- участва при разпределяне на работата между членовете на екипа и се
отнася с чувство за отговорност при изпълнение на задачите, които са му възложени;
- познава общите правила за работа с компютър и ползва готови
програмни продукти;
- се справя с предвидими и рутинни задачи на работното място, като
разчита надписи, бележки и други, свързани с условията за безопасност, използва кратки изрази и съставя прости изречения.
3.2. Подцели за формиране на базисни компетенции за изпълнение на
дейностите от "Профила на професията", при обучението по отрасловата
задължителна професионална подготовка (единна за всички професии от направление "Производство на текстил, облекло, обувки и кожени изделия")
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
- знае теоретичните основи на технологичните процеси в производството
на обувни и кожено-галантерийни изделия;
- знае и прилага правилата за рационално използване на суровини и
материали в обувното и кожено-галантерийното производство;
- познава и обслужва различни видове шевни машини, използвани при
производството на обувни и кожено-галантерийни изделия;
- се адаптира бързо към изменящи се условия за изпълнение на
технологичните операции при внедряване на нови машини и съоръжения.
3.3. Подцели за формиране на специфични компетенции за изпълнение на
дейностите от "Профила на професията", формирани при обучението по специфичната за професията и специалността задължителна професионална подготовка
3.3.1. Специалност 5420701 "Производство на обувни изделия"
След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да
умее да изпълнява качествено технологичните операции при производство на обувни изделия, като:
- познава видовете кожи и полимерни материали, предназначени за
производството на обувни изделия;
- знае приложението на текстилните и спомагателните материали в
обувното производство;
- познава и обслужва специалните машини, използвани за производство на
обувни изделия;
- познава и изпълнява технологичните операции за производството на
обувни изделия според метода на изработката им;
- осъществява технологичен и качествен контрол.
3.3.2. Специалност 5420702 "Производство на кожено-галантерийни изделия"
След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да
умее да изпълнява качествено технологичните операции при производство на кожено-галантерийни изделия, като:
- познава видовете кожи и полимерни материали, предназначени за
производството на кожено-галантерийни изделия;
- познава спомагателните материали, материалите за хастари и междинни
детайли, използвани в производството на кожено-галантерийни изделия;
- познава и обслужва основни машини и съоръжения, използвани в
кожено-галантерийното производство;
- познава и изпълнява технологичните операции в производството на
кожено-галантерийни изделия;
- осъществява технологичен и качествен контрол.
4. Съдържание на обучението
Обучението по задължителната професионална подготовка, включващо теория
и практика, се регламентира с учебен план и учебна програма, които се разработват на базата на ДОИ по професията "Оператор в производството на обувни и кожено-галантерийни изделия".
Практическото обучение се организира като учебна практика и
производствена практика. Практическото обучение за професията "Оператор в производството на обувни и кожено-галантерийни изделия" може да се провежда като учебно-тренировъчни дейности. Местата за провеждане на практическото обучение са: специализирани учебни бази в училището, специализирани учебни бази в сродни училища, центрове за професионално обучение, предприятия на физически или юридически лица. Училищата могат да организират практическо обучение самостоятелно или съвместно с физически или юридически лица, като се изпълняват държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професия.
Учебният план определя характера и насочеността на обучаващата
институция (професионално училище, професионална гимназия, център за професионално обучение и др.). Той се изгражда върху основата на учебна предметна или модулна система. Изучават се учебни предмети или модули, в
които се излагат системни научни знания, съобразени с възрастовите и познавателните особености на обучаваните.
Учебната програма определя целите и задачите на обучението по
съответния учебен предмет или модул от учебния план представя тематично съдържанието на учебния материал, дава най-общи методически указания за организацията и провеждането на обучението.
Съдържанието на обучението по професията "Оператор в производството на
обувни и кожено-галантерийни изделия" - втора степен на професионална квалификация, е представено в табл. 3.

Таблица 3
Съдържание на обучението
_____________________________________________________________________________
№ | Професионални компетенции | Тематични области
___|__________________________________|______________________________________
1 | 2 | 3
_____________________________________________________________________________
Обща задължителна професионална подготовка - единна за всички
професионални направления
_____________________________________________________________________________
1. Да прилага основните правила за Здравословни и безопасни условия на
безопасна работа на работното труд
място, да не замърсява с работата Пожарна и аварийна безопасност
си околната среда Долекарска помощ
Опазване на околната среда
_____________________________________________________________________________
2. Да формулира проблеми и да задава Видове общуване
въпроси, да прави отчет за извър- Принципи на деловото общуване
шената работа, да установява и Правила за водене
поддържа делови отношения на делова кореспонденция
_____________________________________________________________________________
3. Да познава стопанското устройство Обекти и субекти на пазара
на страната и основните принципи Икономически процеси, явления
на ценообразуване и отношения
Стопанско устройство на обществото
Документи и документооборот
Принципи на ценообразуване
_____________________________________________________________________________
4. Да познава правата и задълженията Трудово-правно законодателство
си като участник в трудовия процес Трудово-правни отношения в производст-
и да разбира договорните отношения веното звено (предприятието)
между работодател и работник Нормиране на труда
Заплащане на труда
Длъжностна характеристика
Структура на фирмата
_____________________________________________________________________________
5. Да разбира собствената си роля в Да се отнася с чувство за отговорност
производството и да съзнава необ- към поставените задачи и да участва
ходимостта от повишаване на квали- при разпределение на работата на
фикацията си екипа
Психологически аспекти на професията
Перспективи за развитие
Организация на трудовия процес
Групова динамика
Мотивация и контрол
_____________________________________________________________________________
6. Да познава основните правила за Конфигурация на компютъра
работа с компютър и да ползва Устройства за въвеждане и съхраняване
програмни продукти на данни
Съхраняване и намиране на информация
Работа с програмни продукти за създа-
ване на елементарни документи
_____________________________________________________________________________
7. Да се справя с рутинни задачи на Комуникативна компетентност при из-
работното място, като осъществява ползването на ограничен набор от
кратка комуникация на чужд език предвидими и елементарни езикови
средства - елементарни думи и изрази,
свързани с професионалните задачи и
тяхното комбиниране
_____________________________________________________________________________
Отраслова задължителна професионална подготовка - единна за всички
професии от професионално направление "Производство на текстил, облекло,
обувки и кожени изделия"
_____________________________________________________________________________
8. Познава теоретичните основи на Процеси на рязане - особености, кла-
технологичните процеси в производ- сификация, приложение
ството на обувни и кожено- Процеси на формуване - същност,
галантерийни изделия приложение
Навлажнително-сушилни процеси -
същност, приложение
Процес лепене - същност, фактори,
влияещи върху здравината на лепене,
приложение
Процес леене - същност, приложение
в обувното и кожено-галантерийното
производство
_____________________________________________________________________________
9. Познава и прилага правилата за ра- Методи за определяне разход на основни
ционално използване на суровини и материали
материали в обувното и кожено- Фактори, влияещи върху използваемостта
галантерийното производство на материалите
Основни насоки за нормиране разхода на
материалите
_____________________________________________________________________________
10. Познава и обслужва основни видове Бодообразуване
шевни машини, използвани при про- Устройство и принцип на действие на
изводството на обувни и кожено- шевните машини
галантерийни изделия Дефекти при бодообразуване - причини
за възникване и начини за отстраняване
_____________________________________________________________________________
11. Да се адаптира бързо към изменящи Новости за:
се условия за изпълнение на техно- Кроячна техника
логичните операции при внедряване Основни машини и съоръжения
на нови машини и съоръжения Специални машини
_____________________________________________________________________________
Специфична за професията "Оператор в производството на обувни и
кожено-галантерийни изделия " задължителна професионална подготовка
_____________________________________________________________________________
Специалност 5420701
"Производство на обувни изделия"
_____________________________________________________________________________
12. Познава видовете кожи и полимерни Производство на обработени естествени
материали, предназначени за произ- меки и твърди кожи - видове, техноло-
водството на обувни изделия гия на производство, свойства и
приложение
Производство на изкуствени и синтетич-
ни кожи - видове, приложение и
свойства
Полимерни материали - видове и
приложение
_____________________________________________________________________________
13. Познава приложението на текстилни- Текстилни материали - суровини,
те и спомагателните материали в свойства, приложение
обувното строеж, производство Лепила - видове, състав, приложение
Помощни материали - видове, приложение
Дообработващи материали - видове,
приложение
_____________________________________________________________________________
14. Познава и обслужва специалните Машини и съоръжения за кроене - видо-
машини, използвани за производство ве, обща характеристика, правила за
на обувни изделия работа
Машини за обработка на детайли -
видове, обща характеристика, правила
за работа
Машини за ушиване на саи - видове,
основни механизми, правила за работа
Машини за конфекциониране на обувки -
видове, обща характеристика, правила
за работа
Транспортни инсталации и конвейри -
видове и приложение
Съоръжения за дообработка - видове и
приложение
_____________________________________________________________________________
15. Познава и изпълнява технологичните Технология за разкрояване и обработка
операции за производството на на скроени детайли - методи и системи
обувни изделия според метода на на кроене, технологични изисквания,
изработката им рационална използваемост на
материалите
Технология за ушиване на типови
конструкции саи - "Молиер", "Безек",
"Деколте", украса на саи, обработка
на видими краища на детайли
Особености на шевното скрепване -
видове шевове, фактори, влияещи върху
здравината
Монтажни операции
Технологии за конфекциониране на
обувки
Основни свойства на готовите обувки
_____________________________________________________________________________
Специалност 5420702
"Производство на кожено-галантерийни изделия"
_____________________________________________________________________________
16. Познава видовете кожи и полимерни Производство на готови естествени
материали, предназначени за произ- меки и твърди кожи - видове, техноло-
водството на кожено-галантерийни гия на производство, свойства и
изделия приложение
Производство на изкуствени и синте-
тични кожи - видове, приложение и
свойства
Полимерни материали - видове и
приложение
_____________________________________________________________________________
17. Познава спомагателните материали, Спомагателни материали - видове,
материалите за хастари и междинни изисквания, приложение
детайли, използвани в производст- Хастарски материали - видове,
вото на кожено-галантерийни приложение
изделия Картони, мукави - видове, получаване,
приложение в кожено-галантерийното
производство
Финишни материали - видове, приложение
_____________________________________________________________________________
18. Познава и обслужва основни машини Машини за кроене - видове, принцип на
и съоръжения, използвани в кожено- действие, правила за работа
галантерийното производство Машини за предварителна обработка на
скроени детайли - видове, принцип на
действие, правила за работа
Машини за сглобяване на кожено-галан-
терийни изделия - видове, основни
механизми, правила за работа
Високочестотни уредби за заваряване -
общо устройство и приложение
Транспортни инсталации - видове, при-
ложение в коженогалантерийното
производство
Специални машини за монтиране на
обков - обща характеристика, приложе-
ние в кожено-галантерийното
производство
_____________________________________________________________________________
19. Познава и изпълнява технологичните Кроене на материалите - методи и сис-
операции в производството на теми, кроене на естествени кожи и
кожено-галантерийни изделия; кожозаменители, технологични и ка-
осъществява технологичен и качес- чествени изисквания
твен контрол Подготвителни операции - класифика-
ция, технологично изпълнение,
Качествен контрол, приложение
Възли (гарнитури, дръжки, хастари,
прегради, джобове), видове технологии
на изработка, качествен контрол
Дребни кожено-галантерийни изделия -
класификация, цялостна изработка,
качествен контрол
Едри кожено-галантерийни изделия -
класификация, технологична последова-
телност на изработка, качествен конт-
рол на монтажно-шевни операции
_____________________________________________________________________________

5. Система за оценяване и сертифициране
Оценяването на знанията, уменията и професионално-личностните качества
на обучаваните в институциите на системата за професионално образование и обучение сe определя с ДОИ за системата за оценяване. При оценяването се определя степента на постигане на поставените цели и подцели на обучението.
Оценяването се извършва на три нива - входящо, междинно и изходно.
Оценките от проверките се изчисляват по шестобалната система.
Входящото образователно равнище за обучаван без професионална
квалификация се удостоверява чрез свидетелство за завършено основно образование или диплома за средно образование при прием след средно образование.
Входящото равнище при повишаване на квалификацията се удостоверява със
свидетелство за професионална квалификация или удостоверение за професионално обучение.
5.1. Оценяване на междинно ниво
5.1.1. По теория:
слаб 2 - обучаваният не е овладял терминологията, не умее да представи
усвоените знания;
среден 3 - обучаваният е осмислил основни понятия, умее да ги дефинира
и с тяхна помощ описва основни факти, процеси, явления, закони и зависимости;
добър 4 - обучаваният разбира, обяснява и сравнява факти, методи,
схеми, зависимости и други;
много добър 5 - обучаваният умее да прилага усвоените знания в познати ситуации;
отличен 6 - обучаваният умее да прилага усвоените знания в нови
ситуации; прави анализи, оценки и сравнения на процеси, явления, технологии по предварително зададени критерии.
5.1.2. За оценяване по практика
слаб 2 - обучаваният не умее да прилага усвоени знания при изпълнение
на практическо задание, не спазва правилата за безопасен труд по предварително дадени указания;
среден 3 - обучаваният изпълнява отделни операции в позната ситуация по
предварително дадени указания, спазвайки правилата за безопасен труд;
добър 4 - обучаваният осмисля и изпълнява практическа задача в позната
ситуация по предварително дадени указания, спазвайки правилата за безопасен труд;
много добър 5 - обучаваният осмисля и изпълнява практическа задача в
позната ситуация самостоятелно, спазвайки правилата за безопасен труд;
отличен 6 - обучаваният осмисля и изпълнява практическа задача в нова
ситуация самостоятелно, спазвайки правилата за безопасен труд.
5.1.3. При оценяване на обучение, организирано на модулен принцип, се
разработва система за оценяване, която включва:
- описание на знанията и уменията, които ще бъдат проверявани при всяко изпитване;
- минималния брой точки, при който ученикът се счита за издържал, и
който гарантира, че обучаемият е овладял минималните знания и умения, необходими да продължи обучението му по-нататък и да може да изпълнява служебните си задължения, които професионалната му квалификация позволява;
- формула (скала) за изчисляване на оценката по шестобалната система;
- критерии за оценяване на всяка задача в теста (изпитването);
- тежест на всяка задача при оформяне на окончателната оценка
- тежест на всеки тест (изпитване) при определяне на оценката по
предмета (модула).
5.1.4. Инструменти за оценяване - тест, практическо задание, устно и
писмено изпитване, практически задачи и др. Тези инструменти трябва да се разработят в съответствие с научните изисквания за всеки от тях. Степента на трудност на конкретните въпроси, задачи, задания и др. трябва да са съобразени с равнището на професионални компетенции, зададено в т. 3 "Цели на обучението". Оценката е комплексна и се формира от оценките, получени от различни методи за проверка на усвоените знания и умения.
5.1.5. Оценяването на професионално-личностните качества , както и
професионалните компетенции от общозадължителната професионална подготовка,
единна за всички професионални направления (т. 4. "Съдържание на обучението") се извършва текущо в процеса на обучение.
5.2. Оценяване на изхода
Изпитите за придобиване на трета степен на професионална квалификация
са два - по теория на професията и по практика на професията.
Държавните изпити за придобиване на степен на професионална
квалификация се провеждат по национални изпитни програми, утвърдени от министъра на образованието и науката в съответствие с ДОИ за придобиване на квалификация по професии.
5.2.1. Изпит по теория
Критериите за оценяване са формулирани като обобщение на подцелите от
"Цели на обучението". Показателите за оценяване отразяват степента на постигане на подцелите. Критериите и показателите за оценяване, както и тежестта им в общата оценка, са представени в табл. 4.

Таблица 4
_____________________________________________________________________________
№ | Критерии | Показатели | Тежест (%)
_____________________________________________________________________________
1. Знания за единния си- - знания за теоретичните основи 75
стемен подход за целе- на технологичните процеси за про-
насочено преработване изводство на обувни и кожено-га-
на суровини и материа- лантерийни изделия
ли по икономически - знания за технологичната после-
найизгоден начин в из- дователност при изработка на
делия с найдобри по- обувни и кожено-галантерийни
требителски качества изделия
- Знания за видовете материали,
техните свойства и приложението
им в обувната и кожено-галанте-
рийната промишленост
- знания за машините, използвани
в обувната и кожено-галантерийна-
та промишленост
- знания за технологичните и ка-
чествените изисквания при изпъл-
нение на отделните операции в
обувната и кожено-галантерийната
промишленост
_____________________________________________________________________________
2. Здравословно и безо- - знания за правилата за безопас- 15
пасно упражняване на на работа на работното място
изучаваната професия и - умения за предвиждане и избяг-
опазване на околната ване на аварийни производствени
среда ситуации
_____________________________________________________________________________
3. Икономически и трудо- - знания за общите постановки на 10
во-правни знания и трудовото законодателство
умения - знания за правата и задължения-
та на работника като участник в
трудовия процес
_____________________________________________________________________________
Общо 100
_____________________________________________________________________________

5.2.2. Изпит по практика
Критериите за оценяване са формулирани като обобщение на подцелите от
"Цели на обучението". Показателите за оценяване отразяват степента на постигане на подцелите. По време на изпита обучаваните се поставят при еднакви предварително известни условия и им се дават указания за работа.
Критериите и показателите за оценяване, както и тежестта им в общата
оценка, са представени в табл. 5.

Таблица 5
_____________________________________________________________________________
№ | Критерии | Показатели | Тежест (%)
_____________________________________________________________________________
1. Спазване на изисква- - спазва изискванията за здравос- 5
нията за здравословни ловни и безопасни условия на труд
и безопасни условия на и организация на работното място
труд и организация на - поддържа ред и чистота на ра-
работното място ботното място
_____________________________________________________________________________
2. Подбор на материали и - подбира основни и спомагателни 25
комплектовка на детай- материали и скроява детайли по
ли в зависимост от готови шаблони
вида на изделието - комплектова детайли според
заданието
_____________________________________________________________________________
3. Изпълнение на техноло- - извършва предварителна обработ- 25
гичните операции ка на скроените детайли според
заданието
- изработва изделието, като спаз-
ва технологичната последовател-
ност
- спазва изискванията за техноло-
гичен и качествен контрол
_____________________________________________________________________________
4. Обслужване на машините - обслужва машините самостоятелно 15
и регулировки - извършва основни регулировки на
машините, свързани с изпълнение
на заданието
_____________________________________________________________________________
5. Качество на извършена- - прави анализ на извършената 30
та работа работа
- прави обосновка на пропуските,
допуснати по време на работа
- предлага възможности за отстра-
няване на пропуските
_____________________________________________________________________________
Общо 100
_____________________________________________________________________________

5.3. Удостоверяване на професионалното обучение и образование
Завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.
Обучавани, които не са положили държавните изпити за придобиване на
степен на професионална квалификация, получават удостоверение за професионално обучение.
Съдържанието на документите се определя съгласно ДОИ за документите за
системата на народната просвета и ДОИ за придобиване на квалификация по професия.
6. Изисквания към материалната база
Когато обучението по професията се осъществява в училище, максималният
брой на учениците в паралелка (обучение по теория) е 26, а за практика учениците от паралелката се разделят на групи съгласно Наредба № 7 от 2000 г. за определяне броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена на МОН.
6.1. Учебен кабинет
В учебен кабинет се провежда обучението по теория на професията.
6.1.1. Основно оборудване - работно място на всеки обучаван (работна
маса и стол), работно място на обучаващия (работна маса и стол), учебна дъска, шкафове, гладка свободна стена за окачване на табла, платно за
прожектиране, дъска за писане, други средства за обучение и дидактическа техника.
6.1.2. Учебни помагала: материали за изработване на шаблони, чертожни
инструменти (пергел, триъгълник,винкел, транспортир, линеал, кроячни дъски/РVС или гума), кроячни ножове, табла с мостри на основни и спомагателни материали за съответната специалност, табла с мостри на обработки на краища на детайли, на сглобени възли, дървени и пластмасови калъпи, макети, схеми за устройство на различните машини, образци - детайли, възли, схеми на образуване на различните видове бодове, планиметри, диапозитиви, комплект учебници по всички изучавани предмети, схеми на основни конструкционни изделия, демонстрационни модели обувни и кожено-галантерийни изделия, учебни видеофилми.
6.2. Учебна работилница
В учебни работилници се провежда обучението по практика на професията.
Те се оборудват с машини и съоръжения и със съответни помагала съобразно усвояваната професия и специалности. Учебните работилници трябва да осигуряват работни места за всички обучаеми и едно работно място за обучаващия.
6.2.1. Основно оборудване - хранилище за съхранение на материали и
образци, шкафове, кроячна маса със съоръжения (дъски и ножове) за кроене,
шевни машини (прави, ръкавни, бутилкови), щанц-машина, траш-машина, зиг-заг машина, учебна дъска, шкафчета за съхранение на работното облекло, пластмасови кутии за детайли, регали за готови изделия, заточващ шмиргел.
6.2.2. Учебни помагала: мостри на детайли и готови изделия, ножици,
игли, зъмби, матрици, капели, обков, табла, инструкционни карти, калъпи.
6.3. Материалната база трябва да бъде в съответствие с изискванията на
действащите нормативни актове на Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на вътрешните работи, Министерството на здравеопазването, отрасловите министерства и съответните български стандарти.
Нормативните изисквания към учебната работилница са в съответствие с
дейностите, които ще се извършват в нея, видовете технологични процеси, ергономичните, естетичните изисквания и методическите указания.
7. Изисквания към обучаващите
Обучението по задължителната професионална подготовка по професията се
осъществява от лица, на които завършеното образование, придобитата специалност, присъдената квалификация и правоспособност отговарят на съответната нормативна уредба.
Препоръчително е на всеки три години обучаващите да преминават курс за
подобряване квалификацията и актуализиране на професионалните знания и
умения.
8. Процедури за преглед и актуализиране на ДОИ:
- апробиране на ДОИ в обучаващи институции, в които се извършва
обучение по специалностите от професия "Оператор в производството на обувни и кожено-галантерийни изделия";
- текущ мониторинг на дейностите, свързани с внедряване на ДОИ;
- ежегоден анализ на резултатите и промени при доказана необходимост.