НАРЕДБА за условията и реда за атестиране на служителите в държавната администрация

      Приета с ПМС № 105 от 21.05.2002 г., обн., ДВ, бр. 54 от 31.05.2002 г., в сила от 1.06.2002 г., изм. и доп., бр. 6 от 23.01.2004 г., в сила от 23.01.2004 г., бр. 46 от 28.05.2004 г., в сила от 5.03.2004 г.
      Глава първа
      ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
 
Чл. 1. (1) С наредбата се определят условията и редът за атестиране на служителите в държавната администрация.
(2) Основните цели на атестирането на служителите са:
1. установяване равнището на професионална квалификация на служителите в държавната администрация, както и съответствието й с изискванията, установени в длъжностните характеристики и в устройствените правилници;
2. подобряване дейността на съответната администрация чрез ефективно управление на изпълнението на ниво администрация, структурно звено и отделен служител по отношение на постигането на целите, изпълнението на задълженията и развиването на личната компетентност;
3. справедливо възнаграждаване на служителите според техните способности и принос към дейността на администрацията;
4. определяне на нуждите от развитие на всеки служител и подобряване на професионалната му компетентност;
5. подобряване на работните взаимоотношения, включително между ръководители и подчинени, както и на работата в екип;
6. създаване на условия за реализиране на справедливи и прозрачни процедури за професионално и кариерно развитие.
Чл. 2. Атестирането на служителите в държавната администрация се извършва въз основа на периодично оценяване на изпълнението трудовото на изпълнение, длъжността, при което се отчитат:

1. професионалната квалификация като съвкупност от знания и умения, необходими за качествено изпълнение на задълженията;
2. прослуженото време, като за държавните служители се взема предвид прослуженото време по служебно правоотношение;
3. изискванията към изпълнението на преките задължения, определени в длъжностната характеристика на заеманата длъжност.
Чл. 3. (1) Ръководителят на съответната администрация осигурява цялостната организация по провеждане на атестирането.
(2) Атестирането чрез ежегодно оценяване на изпълнението трудовото на изпълнение длъжността на всеки служител в държавната администрация се извършва от оценяващ ръководител под наблюдението и контрола на контролиращ ръководител и на представителните синдикати в администрацията.

Чл. 4. (1) Оценяващ е ръководителят, на когото съответният служител е непосредствено подчинен.
(2) За главния секретар оценяващ ръководител е органът по назначаването, който може да възложи тези функции на свой заместник.
Чл. 5. (1) Контролиращ е ръководителят, на когото е непосредствено подчинен оценяващият ръководител.
(2) За главните директори и директорите на дирекции контролиращ ръководител е органът по назначаването, който може да възложи тези функции на свой заместник.
(3) За длъжностите, за които ръководителят на администрацията е оценяващ, няма контролиращ ръководител.
Глава втора
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА АТЕСТИРАНЕ
Чл. 6. Оценяването на изпълнението трудовото на изпълнение длъжността обхваща период една календарна година.

Чл. 7. (Отм. - ДВ, бр. 6 от 2004 г.).
Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2004 г.) Оценяването на изпълнението трудовото на изпълнение длъжността на служителите, назначени за първи път в администрацията след 31 юли на съответната година или назначени в друга администрация след тази дата, се извършва през календарната година, следваща годината на назначаването.

Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2004 г.) Оценяването на изпълнението трудовото на изпълнение длъжността на служителите, преназначени на друга длъжност в същата администрация преди 31 юли на съответната календарна година, се извършва за новата длъжност.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2004 г.) Оценяването на изпълнението трудовото на изпълнение длъжността на служителите, преназначени на друга длъжност в същата администрация след 31 юли на съответната година, се извършва за длъжността преди преназначаването, ако са я изпълнявали повече от 3 месеца. Ако са изпълнявали предишната длъжност по-малко от 3 месеца, оценяването на трудовото изпълнението изпълнение на длъжността се извършва през календарната година, следваща годината на преназначаването.

Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2004 г.) Оценяването на изпълнението трудовото на изпълнение длъжността на служителите, завърнали се на работа след 1 октомври на съответната година поради ползване на отпуск с продължителност повече от 6 месеца, или на командированите в страната и в чужбина за повече от 6 месеца се извършва през следващата календарна година.

Чл. 11. Атестирането чрез оценяване на изпълнението трудовото на изпълнение длъжността включва следните 3 етапа:

1. изготвяне и съгласуване на работен план в началото на периода;
2. междинна среща в средата на периода;
3. заключителна среща и определяне на обща оценка на изпълнението трудовото на изпълнение длъжността в края на периода.

Чл. 12. (1) Изготвянето и съгласуването на работния план се извършват съвместно от оценяващия ръководител и от оценявания. Работният план отчита основната цел, преките задължения, управляваните ресурси и компетентностите, регламентирани в длъжностната характеристика на длъжността, заемана от оценявания.
(2) В работния план се определят целите и изискванията към изпълнението, които оценяваният трябва да реализира през периода.
(3) Целите в работния план могат да са свързани с постигане на конкретни резултати, с подобряване на отделни качества на оценявания, включително професионалната квалификация, както и с промени в поведението му.
(4) Целите, определени в работния план на оценявания, трябва да са в максимална степен конкретни, измерими, постижими, ориентирани към резултати и определени във времето.
(5) Изготвянето и съгласуването на работен план, попълването и подписването на съответния раздел от формулярите за оценка от оценяващия ръководител и от оценявания се извършват в периода от 1 до 30 ноември на предходната календарна година.
(6) Работните планове на назначените за първи път в съответната администрация, на преназначените на друга длъжност, на завърналите се от продължителен отпуск и на дългосрочно командированите в страната и в чужбина, с изключение на служителите по чл. 8, чл. 9, ал. 2 и чл. 10, се изготвят и съгласуват до 30 дни след назначаването, преназначаването, завръщането от отпуск или от продължителна командировка.
Чл. 13. (1) Междинната среща между оценяващия ръководител и оценявания се провежда в периода от 1 юни до 15 юли на съответната календарна година.
(2) На междинната среща оценяващият ръководител и оценяваният правят преглед на изпълнението на длъжността на оценявания относно реализирането на целите, определени в работния план, и изпълнението на задълженията от длъжностната характеристика.
(2) На междинната среща оценяващият ръководител и оценяваният правят преглед на трудовото изпълнение на оценявания относно реализирането на целите, определени в работния план, и изпълнението на задълженията от длъжностната характеристика.
(3) При необходимост някои от целите в работния план на оценявания могат да се прецизират или коригират, както и да се набележат конкретни действия за подобряване изпълнението на длъжностните задължения.
(4) След приключване на междинната среща се попълва съответният раздел от формуляра за оценка.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2004 г.) В случаите по чл. 7 и чл. 9, ал. 1 междинна среща може да не се провежда.

Чл. 14. (1) Заключителната среща между оценяващия ръководител и оценявания се провежда в периода от 1 до 30 ноември на съответната календарна година.
(2) На заключителната среща оценяващият ръководител и оценяваният обсъждат:
1. степента, в която са изпълнени целите в работния план;
2. степента, в която са постигнати изискванията към изпълнението на преките задължения;
3. степента, в която оценяваният е показал компетентностите, необходими за ефективно изпълнение на заеманата длъжност;
4. подходящи действия за обучение и развитие на служителя през следващия период.
(3) След приключване на заключителната среща се попълват съответните раздели от формуляра за оценка.
Чл. 15. Определянето на общата оценка на изпълнението трудовото на изпълнение длъжността за един период на оценяване включва:

1. оценка на изпълнението трудовото на изпълнение длъжността по отделни показатели;

2. оформяне на обща оценка.
Чл. 16. Отделните показатели за оценка на изпълнението трудовото на изпълнение длъжността са:

1. степента на реализация на целите от работния план;
2. степента, в която са постигнати изискванията към изпълнението на преките задължения, определени в длъжностната характеристика на заеманата длъжност;
3. показаните компетентности.
Чл. 17. Степента на реализация на целите от работния план се оценява, както следва:
1. оценка 1 - когато е ясно, че оценяваният е постигнал целите, заложени в работния му план, като често ги надхвърля;
2. оценка 2 - когато оценяваният като цяло е постигнал целите в работния си план;
3. оценка 3 - когато оценяваният като цяло не е постигнал целите в работния си план.
Чл. 18. Степента на изпълнение на задълженията, определени в длъжностната характеристика на заеманата длъжност, се оценява, както следва:
1. оценка 1 - когато оценяваният изпълнява задълженията си по отношение на обема, качеството и определените срокове на или над нивото на съответните изисквания, проявява инициативност и показва желание и възможности за справяне с по-трудни и отговорни задължения спрямо задълженията на заеманата длъжност;
2. оценка 2 - когато оценяваният изпълнява задълженията си по отношение на обема, качеството и определените срокове на нивото на съответните изисквания, а ако има пропуски в работата, те са несъществени;
3. оценка 3 - когато оценяваният не изпълнява задълженията си по отношение на обема, качеството и определените срокове на нивото на съответните изисквания и/или допуска съществени пропуски в работата си.
Чл. 19. (1) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2004 г.) Показателите за компетентности, по които се оценяват служителите, заемащи ръководни длъжности, са:
Чл. 19. (1) Показателите за компетентности, по които се оценяват служителите, заемащи ръководни длъжности и експертни длъжности с ръководни функции, са:
1. управленска компетентност - познания в областта на управлението; умения за поставяне на целите, координиране, организиране и контрол на материални, финансови и информационни потоци, както и на дейността на други лица; умение за управление на други хора и ситуации;
2. компетентност, свързана с познаване и ползване на нормативни актове - обща информираност за нормативните актове, свързани с дейността на служителя; умения за практическото им прилагане; способност да се работи съобразно нормативните актове и инициативност за усъвършенстването им;
3. комуникационна компетентност - познания, свързани с начините и средствата за вертикална и хоризонтална комуникация; умения и способност за целенасочен и резултатен обмен на информация с други лица и за постигане висока степен на взаимно разбиране в процеса на общуване; притежаване на знания и умения за работа в екип;
4. компетентност относно промените и управлението им - познания за организационното звено и интерес към неговата роля и бъдещото му развитие; умения за прилагане и стремеж към усъвършенстване на процедурите; аналитични умения и реалистичност на преценките, обща позитивна нагласа и активно отношение към организационното развитие и свързаните с него промени;
5. компетентност при работа с потребители - знания относно потребителите на услугата на звеното във и извън администрацията и относно начините за ефективното им обслужване; умения за общуване и нагласа за откритост, толерантност, отзивчивост и приоритетно отчитане на потребителските интереси и предпочитания;
6. компютърна компетентност - познания по основните параметри на документооборота и информационните процеси в звеното и тяхната компютърна реализация; умения за работа с общи и специализирани за длъжността приложни програмни продукти; способност за оптимизиране обработката на информацията, включително използване възможностите на компютърните системи.
(2) При оценяване на компетентността по ал. 1, т. 5 се отчитат получените сигнали и жалби във връзка с обслужването на потребителите.
Чл. 20. (1) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2004 г.) Показателите за компетентности, по които се оценяват служителите, заемащи експертни длъжности с изпълнителски аналитични и/или контролни функции, са:

1. компетентност, свързана с познаване и ползване на нормативни актове - обща информираност за нормативните актове, свързани с дейността на служителя; умения за практическото им прилагане; способност за работа съобразно нормите и инициативност за усъвършенстването им;
2. организационна компетентност - познания, свързани с възможните начини за оптимално планиране и организиране на собствената работа, както и умения за практическото им прилагане; способност за подобряване на планирането и организацията на работата;
3. комуникационна компетентност - познания, свързани с начините и средствата за вертикална и хоризонтална комуникация; умения и способност за целенасочен и резултатен обмен на информация с други лица и за постигане висока степен на взаимно разбиране в процеса на общуване; притежаване на знания и умения за работа в екип;
4. компетентност относно промените и управлението им - познания за организационното звено и интерес към ролята му и бъдещото му развитие; умения за прилагане и стремеж към усъвършенстване на процедурите, свързани със собствената му дейност; аналитични умения и реалистичност на преценките, обща позитивна нагласа и активно отношение към организационното развитие и свързаните с него промени;
5. компетентност при работа с потребители - знания относно потребителите на услугата на работното място във и извън администрацията и относно начините за ефективното им обслужване; умения за общуване и нагласа за толерантност, отзивчивост, любезност и приоритетно отчитане на потребителските интереси и предпочитания;
6. компютърна компетентност - познания по основните параметри на документооборота и информационните процеси в звеното и тяхната компютърна реализация; умения за работа с общи и специализирани за длъжността приложни програмни продукти; способност за оптимизиране обработката на информацията, включително използване възможностите на компютърните системи.
(2) За някои длъжности част от компетентностите по ал. 1 могат да не са валидни и служителите да не се оценяват по тях. Показателите за компетентности, по които няма да се оценява съответният служител, трябва да са записани във формуляра за оценка при съгласуването на работния план.
(3) При оценяване на компетентността по ал. 1, т. 5 се отчитат получените сигнали и жалби във връзка с обслужването на потребителите.
Чл. 21. (1) (Доп. - ДВ, бр. 46 от 2004 г.) Показателите за компетентности, по които се оценяват служителите, заемащи експертни длъжности със спомагателни функции и технически длъжности, са:

1. професионално-техническа компетентност - умения и знания, необходими за изпълнение на работата, и способност за ефективното им използване;
2. организационна компетентност - познания, свързани с възможните начини за оптимално планиране и организиране на собствената работа, както и умения за практическото им прилагане; способност за подобряване на планирането и организацията на работата;
3. компетентност относно промените и работата в екип - познания за организационното звено и активност в повишаването на ролята му; умения за съвместна работа с колеги за постигане на общи цели; обща позитивна нагласа и активно отношение към организационното развитие и свързаните с него промени;
4. компетентност при работа с потребители - знания за потребителите на услугата на работното място във и извън администрацията и начините за ефективното им обслужване; умения за общуване и нагласа за толерантност, отзивчивост, любезност и приоритетно отчитане на потребителските интереси и предпочитания;
5. компютърна компетентност - познания по основните параметри на документооборота и информационните процеси в звеното и компютърната им реализация; умения за работа с общи и специализирани за длъжността приложни програмни продукти; способност за оптимизиране обработката на информацията, включително използване възможностите на компютърните системи.
(2) За някои длъжности част от компетентностите по ал. 1 могат да не са валидни и служителите да не се оценяват по тях. Показателите за компетентности, по които няма да се оценява съответният служител, трябва да са записани във формуляра за оценка при съгласуването на работния план.
(3) При оценяване на компетентността по ал. 1, т. 4 се отчитат получените сигнали и жалби във връзка с обслужването на потребителите.
Чл. 22. Оценките по отделните показатели за компетентности са:
1. оценка 1 - притежава всички необходими знания и умения, свързани със съответната компетентност и длъжност, а в някои области притежава допълнителни знания и умения и ги използва ефективно в работата си;
2. оценка 2 - притежава необходимите знания и умения, свързани със съответната компетентност и длъжност, и ги използва ефективно в работата си;
3. оценка 3 - наличие на значими, свързани със съответната компетентност неточности или непълноти в знанията и уменията, необходими за успешното изпълнение на длъжността, и/или недостатъчно добро използване на наличните знания и умения.
Чл. 23. Въз основа на преобладаващите оценки по отделните показатели по чл. 16, общите постижения и поведението на оценявания оценяващият ръководител определя обща оценка на изпълнението трудовото на изпълнение, длъжността, която може да бъде:

1. оценка 1 "Изключително изпълнение" - оценяваният изключително ефективно изпълнява работата си значително над изискванията за длъжността, показано през целия период;
2. оценка 2 "Изпълнението е над изискванията" - оценяваният редовно изпълнява работата си над изискванията за длъжността;
3. оценка 3 "Изпълнението отговаря на изискванията" - оценяваният като цяло изпълнява работата на нивото на изискванията за длъжността, но не ги надминава;
4. оценка 4 "Изпълнението не отговаря напълно на изискванията, необходимо е подобрение" - оценяваният изпълнява работата под нивото на изискванията за длъжността;
5. оценка 5 "Неприемливо изпълнение" - оценяваният системно изпълнява работата под нивото на изискванията за длъжността.
Чл. 24. (1) Оценяването на изпълнението трудовото на изпълнение длъжността на служителите в държавната администрация се извършва с попълване на формуляри за оценка, както следва:

1. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2004 г.) за заемащите ръководни длъжности - по образец съгласно приложение № 1;
1. за заемащите ръководни длъжности и експертни длъжности с ръководни функции - по образец съгласно приложение № 1;
2. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2004 г.) за заемащите експертни длъжности с изпълнителски аналитични и/или контролни функции - по образец съгласно приложение № 2;

3. (доп. - ДВ, бр. 46 от 2004 г.) за заемащите експертни длъжности със спомагателни функции и технически длъжности - по образец съгласно приложение № 3.

(2) Формулярите за оценка се изготвят по съответните образци и се осигуряват от звената, изпълняващи функции по управление на човешките ресурси.
Чл. 25. (1) Оценяващият ръководител е длъжен да извърши преценката на изпълнението трудовото на изпълнение длъжността безпристрастно, честно и компетентно въз основа на обективно установими факти и обстоятелства.

(2) Оценяващият ръководител вписва оценките на оценявания по отделните показатели и общата оценка в съответния формуляр, подписва го и запознава оценявания със съдържанието му, като оценяваният също подписва формуляра. Оценяващият ръководител предава формуляра на контролиращия ръководител след изтичане на 7-дневния срок за възражение по чл. 28, ал. 2.
Чл. 26. (1) Контролиращият ръководител преглежда формулярите за оценка, като има право да изисква от оценяващите ръководители допълнителна информация и аргументация за оценките, както и да направи коментар, който да запише в съответния раздел на формуляра за оценка. Представител на представителния синдикат има право да преглежда формулярите за оценка и да изрази становище.
(2) Контролиращият ръководител подписва формуляра за оценка в 7-дневен срок от получаването му, след което в 3-дневен срок го предава в звеното, изпълняващо функции по управление на човешките ресурси. Оценяващият ръководител и оценяваният имат право да се запознаят с попълнения формуляр, като оценяваният подписва формуляра.
Чл. 27. Попълнените и подписани формуляри за оценка на изпълнението трудовото на изпълнение длъжността се съхраняват в личните досиета на служителите.

Глава трета
ВЪЗРАЖЕНИЕ
Чл. 28. (1) Служителите, които не са съгласни с дадената им от оценяващия ръководител обща оценка, могат да подадат писмено възражение, в което да посочат мотивите за несъгласието си с оценката.
(2) Възражението по ал. 1 се подава до контролиращия ръководител в 7-дневен срок от датата, на която оценяваният е подписал формуляра за обща оценка на изпълнението трудовото на изпълнение. длъжността. Служителят може да изпрати копие от възражението до представителен синдикат в администрацията.

Чл. 29. (1) Контролиращият ръководител е длъжен да се произнесе по възражението в 7-дневен срок от получаването му, като неговото решение е окончателно. Ако копие от възражението е изпратено и до представителен синдикат в администрацията, той може да даде становище в 3-дневен срок.
(2) Контролиращият ръководител може да потвърди или да коригира с една степен оценката на служителя, като попълни и подпише формуляра съгласно образеца по приложение № 4.
(3) В 7-дневен срок от подписването на формуляра по ал. 2 звеното, изпълняващо функции по управление на човешките ресурси, уведомява срещу подпис оценяващия ръководител и оценявания за решението по възражението.
Глава четвърта
(Изм. - ДВ, бр. 6 от 2004 г.)
ПОВИШАВАНЕ В ДЪРЖАВНА СЛУЖБА НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ

Чл. 30. (1) Повишаването в държавна служба се осъществява чрез последователно преминаване в по-висок ранг или по-висока длъжност.
(2) Повишаването в държавна служба е обвързано с оценката от изпълнението на длъжността, получена при атестиране, и с обучението и развитието на служителите в администрацията.
Чл. 31. Повишаването в ранг на държавните служители в сроковете по чл. 75, ал. 1 от Закона за държавния служител се извършва, както следва:
1. повишаване в ранг на период 3 години - при три последователни общи оценки не по-ниски от оценка 2 "Изпълнението е над изискванията";
2. повишаване в ранг на период 4 години - при общи оценки на изпълнението трудовото на изпълнение длъжността не по-ниски от оценка 3 "Изпълнението отговаря на изискванията";

3. повишаване в ранг на период 5 години - във всички останали случаи.
Чл. 32. (1) Предсрочно повишаване в ранг на държавните служители може да се извърши при повишаване на професионалната квалификация, доказано чрез обща оценка на изпълнението трудовото на изпълнение длъжността 1 "Изключително изпълнение".

(2) Следващото повишаване в ранг на държавните служители, предсрочно повишени в ранг по реда на ал. 1, може да се извърши само при условията и в сроковете по чл. 31.
Чл. 33. (1) Когато държавният служител придобие право на повишаване в ранг по реда на чл. 31 или 32, звеното, изпълняващо функции по управление на човешките ресурси, попълва атестационен формуляр по образец съгласно приложение № 5, изготвя заповед за повишаване в ранг и представя тези документи на органа по назначаването в едномесечен срок.
(2) Присъждането на ранговете се извършва със заповед на органа по назначаването.
Чл. 34. (1) Повишаването в длъжност може да се извърши чрез заемане на по-висока длъжност в друга или в същата администрация.
(2) Заемането на по-висока длъжност в друга администрация се извършва по реда на Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители.
(3) Заемането на по-висока длъжност в същата администрация се извършва чрез конкурентен подбор.
Чл. 35. За повишаване в длъжност чрез конкурентен подбор могат да бъдат предлагани служители, които отговарят на условията за заемане на по-високата длъжност и:
1. имат оценка от последното атестиране 1 "Изключително изпълнение" или 2 "Изпълнението е над изискванията", или
2. имат оценка от последното атестиране 3 "Изпълнението отговаря на изискванията" и притежават по-висок от минимално изискуемия ранг за по-високата длъжност.
Чл. 36. (1) Звеното, изпълняващо функции по управление на човешките ресурси, подготвя справка за служителите, които отговарят на условията по чл. 35 и са изразили писмено съгласие да заемат длъжността.
(2) В случай че само един служител отговаря на условията за заемане на длъжността, непосредственият ръководител подготвя предложение за преназначаването му, което се съгласува с контролиращия ръководител.
(3) В случай че служителите по ал. 1 са повече от един, непосредственият ръководител на административното звено, в което е свободната длъжност, извършва конкурентен подбор въз основа на:
1. общата оценка на изпълнение на длъжността;
2. оценките по отделните показатели по чл. 16;
3. притежавания ранг;
4. бъдещия потенциал за развитие на служителя, отразен във формуляра за оценка;
5. събеседване за преценка на професионалните и деловите качества.
(4) Въз основа на преценката по ал. 3 непосредственият ръководител съгласувано с контролиращия ръководител подготвя мотивирано предложение до органа по назначаването съгласно приложение № 6.
Чл. 37. (1) Органът по назначаването може да проведе събеседване с предложения служител.
(2) В случай че органът по назначаването не преназначи служителя по ал. 1, издава заповед за обявяване на конкурс.
Чл. 38. Процедурата по преназначаването се прилага и за държавни служители, назначени по чл. 15 от Закона за държавния служител.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 1. По смисъла на наредбата "служител" е лице, което работи по служебно или по трудово правоотношение в държавната администрация, с изключение на лицата:
1. заемащи длъжностите по чл. 19а, ал. 1 от Закона за администрацията;
2. извън основната численост на персонала;
3. за които друго е предвидено в закон.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2. Наредбата влиза в сила:
1. от 1 юни 2002 г. - за Администрацията на Министерския съвет, за Министерството на финансите и за Министерството на регионалното развитие и благоустройството;
2. от 1 януари 2003 г. - за останалите администрации.
§ 3. Сроковете за изготвяне на работни планове и за провеждане на междинната среща за оценка през 2002 г. в администрациите по § 2, т. 1 са, както следва:
1. обсъждане и изготвяне на работен план, попълване и подписване на съответния раздел от формулярите за оценка от оценяващия ръководител и от оценявания - от 1 до 30 юни 2002 г.;
2. междинна среща, попълване и подписване на съответния раздел от формулярите за оценка от оценяващия ръководител и от оценявания - от 1 до 30 септември 2002 г.
§ 4. Срокът за изготвяне на работни планове за 2003 г. в администрациите по § 2, т. 2 е от 1 януари до 15 февруари 2003 г.
§ 5. Преди прилагането на наредбата ръководителите на съответните администрации осигуряват провеждане на обучение за всички служители, което се организира от звената по човешки ресурси.
§ 6. (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2004 г.) Повишаването в ранг на държавните служители, назначени преди влизането в сила на наредбата, се извършва:
1. при получена първа обща оценка 1 "Изключително изпълнение" независимо от стажа като държавен служител;
2. при получена първа обща оценка 2 "Изпълнението е над изискванията" и 3 години стаж като държавен служител;
3. при получени първа и втора обща оценка не по-ниски от 3 "Изпълнението отговаря на изискванията" и 4 години стаж като държавен служител.
§ 7. Указания по прилагането на наредбата дава министърът на държавната администрация.
§ 8. (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2004 г.) Наредбата се приема на основание чл. 76, ал. 5 от Закона за държавния служител и чл. 107а, ал. 5 от Кодекса на труда.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 103
на Министерския съвет от 20 май 2004 г.
за изменение и допълнение на нормативни актове
на Министерския съвет
(ДВ, бр. 46 от 2004 г.)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 4. В Наредбата за условията и реда за атестиране на служителите в държавната администрация, приета с Постановление № 105 на Министерския съвет от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 54 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 6 от 2004 г.), се правят следните изменения и допълнения:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9. Навсякъде в текста и в приложенията думите "трудовото изпълнение" се заменят с "изпълнението на длъжността".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Приложение № 1 към чл. 24, ал. 1, т. 1
(Изм. - ДВ, бр. 46 от 2004 г.,
в сила от 5.03.2004 г.)


ФОРМУЛЯР
за оценка на индивидуалното трудово изпълнение
за оценка на индивидуалното изпълнение на длъжността
___________________________________________________________________________
|На: |
|___________________________________________________________________________|
| (име, презиме, фамилия) |
|___________________________________________________________________________|
|Длъжност: Сектор: |
|---------------------------------------------------------------------------|
|Отдел: Дирекция: |
|---------------------------------------------------------------------------|
|Период за оценяване от: до: |
|---------------------------------------------------------------------------|
|Общи оценки на индивидуалното трудово изпълнение след последното повишаване|
|Общи оценки на индивидуалното изпълнение на длъжността след последното |
|повишаване |в в ранг (попълва се само за държавните служители): |

___________________________________________________________________________|
___________________________________________________________________________
|1. Работен план: |
| |
| |
| |
___________________________________________________________________________|
Дата: .......... г.
Подпис на оценяващия ръководител: ........ Подпис на оценявания: ........
2. Междинна среща: ................ г.
(дата)
___________________________________________________________________________
|Коментар на оценяващия ръководител и/или на оценявания (ако има коментар): |
| |
| |
| |
___________________________________________________________________________|
Подпис на оценяващия ръководител: .......... Подпис на оценявания: .......
3. Обща оценка:
___________________________________________________________________________
|А. Степен на реализация на целите от работния план | ОЦЕНКА |
|Забележка. Оценяващият ръководител отбелязва със знак "х" |______________|
|определената оценка | 1 | 2 | 3 |
| |____|____|____|
| | | | |
|___________________________________________________________________________|
|Коментар (мотиви) на оценяващия ръководител: |
| |
| |
| |
___________________________________________________________________________|
___________________________________________________________________________
|Б. Степен на изпълнение на задълженията, определени в | ОЦЕНКА |
| длъжностната характеристика на заеманата длъжност |______________|
| | 1 | 2 | 3 |
|Забележка. Оценяващият ръководител отбелязва със знак "х" |____|____|____|
|определената оценка | | | |
|___________________________________________________________________________|
|Коментар (мотиви) на оценяващия ръководител: |
| |
| |
| |
___________________________________________________________________________|
За лица, заемащи ръководни длъжности и експертни длъжности с ръководни
функции!
За лица, заемащи ръководни длъжности!

В. Показатели за компетентности
___________________________________________________________________________
|1. Управленска компетентност | ОЦЕНКА |
|Коментар на оценяващия ръководител: |______________|
| | 1 | 2 | 3 |
| |____|____|____|
| | | | |
|____________________________________________________________|______________|
|2. Компетентност, свързана с познаване и ползване на | ОЦЕНКА |
| нормативни актове |______________|
|Коментар на оценяващия ръководител: | 1 | 2 | 3 |
| |____|____|____|
| | | | |
|____________________________________________________________|______________|
|3. Комуникационна компетентност | ОЦЕНКА |
|Коментар на оценяващия ръководител: |______________|
| | 1 | 2 | 3 |
| |____|____|____|
| | | | |
|____________________________________________________________|______________|
|4. Компетентност относно промените и управлението им | ОЦЕНКА |
|Коментар на оценяващия ръководител: |______________|
| | 1 | 2 | 3 |
| |____|____|____|
| | | | |
|____________________________________________________________|______________|
|5. Компетентност при работа с клиенти | ОЦЕНКА |
|Коментар на оценяващия ръководител: |______________|
| | 1 | 2 | 3 |
| |____|____|____|
| | | | |
|____________________________________________________________|______________|
|6. Компютърна компетентност | ОЦЕНКА |
|Коментар на оценяващия ръководител: |______________|
| | 1 | 2 | 3 |
| |____|____|____|
| | | | |
___________________________________________________________________________|
Забележка. Оценяващият ръководител отбелязва със знак "х" определената оценка
___________________________________________________________________________
|Коментар на оценяващия ръководител по общите постижения и поведение на |
|оценявания: |
| |
| |
___________________________________________________________________________|
Обща оценка на изпълнението за периода: ______________________________
______________________________|
Общата оценка се записва с цифра и с думи, като тя може да бъде:

Оценка 1 "Изключително Оценка 4 "Изпълнението не отговаря напълно
изпълнение" на изискванията, необходимо е подобрение"
Оценка 2 "Изпълнението е над Оценка 5 "Неприемливо изпълнение"
изискванията" Оценка 3 "Изпълнението отговаря на изискванията"
___________________________________________________________________________
|План за обучение и развитие на оценявания: |
| |
| |
| |
___________________________________________________________________________|
___________________________________________________________________________
|Бъдещ потенциал: |
| |
___________________________________________________________________________|
Подпис на оценяващия ръководител: ............. Дата: ...........
___________________________________________________________________________
|Коментар на оценявания: |
| |
___________________________________________________________________________|
Подпис на оценявания: ......................... Дата: ...........
___________________________________________________________________________
|Коментар на контролиращия ръководител: |
| |
___________________________________________________________________________|
Подпис на контролиращия ръководител: .......... Дата: ...........
Подпис на оценявания: ......................... Дата: ...........


За лица, заемащи ръководни длъжности и експертни длъжности с ръководни
функции!
За лица, заемащи ръководни длъжности!

Приложение № 2 към чл. 24, ал. 1, т. 2
(Изм. - ДВ, бр. 46 от 2004 г.,
в сила от 5.03.2004 г.)


ФОРМУЛЯР
за оценка на индивидуалното трудово изпълнение
за оценка на индивидуалното изпълнение на длъжността
___________________________________________________________________________
|На: |
|___________________________________________________________________________|
| (име, презиме, фамилия) |
|___________________________________________________________________________|
|Длъжност: Сектор: |
|---------------------------------------------------------------------------|
|Отдел: Дирекция: |
|---------------------------------------------------------------------------|
|Период за оценяване от: до: |
|---------------------------------------------------------------------------|
|Общи оценки на индивидуалното трудово изпълнение след последното повишаване|
|Общи оценки на индивидуалното изпълнение на длъжността след последното |
|повишаване |в в ранг (попълва се само за държавните служители): |

___________________________________________________________________________|
___________________________________________________________________________
|1. Работен план: |
| |
| |
| |
___________________________________________________________________________|
Дата: .......... г.
Подпис на оценяващия ръководител: ........ Подпис на оценявания: ........
2. Междинна среща: ................ г.
(дата)
___________________________________________________________________________
|Коментар на оценяващия ръководител и/или на оценявания (ако има коментар): |
| |
| |
| |
___________________________________________________________________________|
Подпис на оценяващия ръководител: .......... Подпис на оценявания: .......
3. Обща оценка:
___________________________________________________________________________
|А. Степен на реализация на целите от работния план | ОЦЕНКА |
|Забележка. Оценяващият ръководител отбелязва със знак "х" |______________|
|определената оценка | 1 | 2 | 3 |
| |____|____|____|
| | | | |
|___________________________________________________________________________|
|Коментар (мотиви) на оценяващия ръководител: |
| |
| |
| |
___________________________________________________________________________|
___________________________________________________________________________
|Б. Степен на изпълнение на задълженията, определени в | ОЦЕНКА |
| длъжностната характеристика на заеманата длъжност |______________|
| | 1 | 2 | 3 |
|Забележка. Оценяващият ръководител отбелязва със знак "х" |____|____|____|
|определената оценка | | | |
|___________________________________________________________________________|
|Коментар (мотиви) на оценяващия ръководител: |
| |
| |
| |
___________________________________________________________________________|
За лица, заемащи експертни длъжности с аналитични изпълнителски и/или контролни функции!

В. Показатели за компетентности
___________________________________________________________________________
|1. Компетентност, свързана с познаване и ползване на | ОЦЕНКА |
| нормативни актове |______________|
|Коментар на оценяващия ръководител: | 1 | 2 | 3 |
| |____|____|____|
| | | | |
|____________________________________________________________|______________|
|2. Организационна компетентност | ОЦЕНКА |
|Коментар на оценяващия ръководител: |______________|
| | 1 | 2 | 3 |
| |____|____|____|
| | | | |
|____________________________________________________________|______________|
|3. Комуникационна компетентност | ОЦЕНКА |
|Коментар на оценяващия ръководител: |______________|
| | 1 | 2 | 3 |
| |____|____|____|
| | | | |
|____________________________________________________________|______________|
|4. Компетентност относно промените и управлението им | ОЦЕНКА |
|Коментар на оценяващия ръководител: |______________|
| | 1 | 2 | 3 |
| |____|____|____|
| | | | |
|____________________________________________________________|______________|
|5. Компетентност при работа с клиенти | ОЦЕНКА |
|Коментар на оценяващия ръководител: |______________|
| | 1 | 2 | 3 |
| |____|____|____|
| | | | |
|____________________________________________________________|______________|
|6. Компютърна компетентност | ОЦЕНКА |
|Коментар на оценяващия ръководител: |______________|
| | 1 | 2 | 3 |
| |____|____|____|
| | | | |
___________________________________________________________________________|
Забележка. Оценяващият ръководител отбелязва със знак "х" определената оценка
___________________________________________________________________________
|Коментар на оценяващия ръководител по общите постижения и поведение на |
|оценявания: |
| |
| |
___________________________________________________________________________|
Обща оценка на трудовото изпълнение за ______________________________
Обща оценка на изпълнението на длъжността за ______________________________
периода: ______________________________|
Общата оценка се записва с цифра и с думи, като тя може да бъде:

Оценка 1 "Изключително Оценка 4 "Изпълнението не отговаря напълно
изпълнение" на изискванията, необходимо е подобрение"
Оценка 2 "Изпълнението е над Оценка 5 "Неприемливо изпълнение"
изискванията"
Оценка 3 "Изпълнението отговаря на изискванията"
___________________________________________________________________________
|План за обучение и развитие: |
| |
| |
| |
___________________________________________________________________________|
___________________________________________________________________________
|Бъдещ потенциал: |
| |
___________________________________________________________________________|
Подпис на оценяващия ръководител: ............. Дата: ...........
___________________________________________________________________________
|Коментар на оценявания: |
| |
___________________________________________________________________________|
Подпис на оценявания: ......................... Дата: ...........
___________________________________________________________________________
|Коментар на контролиращия ръководител: |
| |
___________________________________________________________________________|
Подпис на контролиращия ръководител: .......... Дата: ...........
Подпис на оценявания: ......................... Дата: ...........
За лица, заемащи експертни длъжности с аналитични и/или контролни функции!

За лица, заемащи експертни длъжности с изпълнителски функции!
Приложение № 3 към чл. 24, ал. 1, т. 3
(Доп. - ДВ, бр. 46 от 2004 г.,
в сила от 5.03.2004 г.)

Приложение № 3 към чл. 24, ал. 1, т. 3

ФОРМУЛЯР
за оценка на индивидуалното трудово изпълнение
за оценка на индивидуалното изпълнение на длъжността
___________________________________________________________________________
|На: |
|___________________________________________________________________________|
| (име, презиме, фамилия) |
|___________________________________________________________________________|
|Длъжност: Сектор: |
|---------------------------------------------------------------------------|
|Отдел: Дирекция: |
|---------------------------------------------------------------------------|
|Период за оценяване от: до: |
___________________________________________________________________________|
___________________________________________________________________________
|1. Работен план (цели, свързани с подобряване на работата, личните качества|
|и поведение): |
| |
| |
| |
___________________________________________________________________________|
Дата: .............. г.
Подпис на оценяващия ръководител: ......... Подпис на оценявания: .........
2. Междинна среща: .....................г.
(дата)
___________________________________________________________________________
|Коментар на оценяващия ръководител и/или на оценявания (ако има коментар): |
| |
| |
| |
___________________________________________________________________________|
Подпис на оценяващия ръководител: .......... Подпис на оценявания: ........
3. Обща оценка:
___________________________________________________________________________
|А. Степен на реализация на целите от работния план | ОЦЕНКА |
|Забележка. Оценяващият ръководител отбелязва със знак "х" |______________|
|определената оценка | 1 | 2 | 3 |
| |____|____|____|
| | | | |
|___________________________________________________________________________|
|Коментар (мотиви) на оценяващия ръководител: |
| |
| |
| |
___________________________________________________________________________|
___________________________________________________________________________
|Б. Степен на изпълнение на задълженията, определени в | ОЦЕНКА |
| длъжностната характеристика на заеманата длъжност |______________|
|Забележка. Оценяващият ръководител отбелязва със знак "х" | 1 | 2 | 3 |
|определената оценка |____|____|____|
| | | | |
|___________________________________________________________________________|
|Коментар (мотиви) на оценяващия ръководител: |
| |
| |
| |
___________________________________________________________________________|
За лица, заемащи експертни длъжности със спомагателни функции и
За лица, заемащи технически длъжности!

В. Показатели за компетентности
___________________________________________________________________________
|1. Професионално-техническа компетентност | ОЦЕНКА |
|Коментар на оценяващия ръководител: |______________|
| | 1 | 2 | 3 |
| |____|____|____|
| | | | |
|____________________________________________________________|______________|
|2. Организационна компетентност | ОЦЕНКА |
|Коментар на оценяващия ръководител: |______________|
| | 1 | 2 | 3 |
| |____|____|____|
| | | | |
|____________________________________________________________|______________|
|3. Компетентност относно промените и работата в екип | ОЦЕНКА |
|Коментар на оценяващия ръководител: |______________|
| | 1 | 2 | 3 |
| |____|____|____|
| | | | |
|____________________________________________________________|______________|
|4. Компетентност при работа с клиенти | ОЦЕНКА |
|Коментар на оценяващия ръководител: |______________|
| | 1 | 2 | 3 |
| |____|____|____|
| | | | |
|____________________________________________________________|______________|
|5. Компютърна компетентност | ОЦЕНКА |
|Коментар на оценяващия ръководител: |______________|
| | 1 | 2 | 3 |
| |____|____|____|
| | | | |
___________________________________________________________________________|
Забележка. Оценяващият ръководител отбелязва със знак "х" определената оценка
___________________________________________________________________________
|Коментар на оценяващия ръководител по общите постижения и поведение на |
|оценявания: |
| |
| |
___________________________________________________________________________|
Обща оценка на трудовото изпълнение за периода: _ў________________________
Обща оценка на изпълнението на длъжността за _ў________________________
периода: __________________________|

Общата оценка се записва с цифра и с думи, като тя може да бъде:

Оценка 1 "Изключително изпълнение" Оценка 4 "Изпълнението не отговаря
Оценка 2 "Изпълнението е над напълно на изискванията, необходимо
изискванията" е подобрение"
Оценка 3 "Изпълнението отговаря на Оценка 5 "Неприемливо изпълнение"
изискванията"
___________________________________________________________________________
|План за обучение и развитие: |
| |
| |
___________________________________________________________________________|
___________________________________________________________________________
|Бъдещ потенциал: |
| |
___________________________________________________________________________|
Подпис на оценяващия ръководител: ........... Дата: .................
___________________________________________________________________________
|Коментар на оценявания: |
| |
___________________________________________________________________________|
Подпис на оценявания: ........................ Дата: .................
___________________________________________________________________________
|Коментар на контролиращия ръководител: |
| |
___________________________________________________________________________|
Подпис на контролиращия ръководител: ......... Дата: .................
Подпис на оценявания: ........................ Дата: .................

За лица, заемащи експертни длъжности със спомагателни функции и
За лица, заемащи технически длъжности!


Приложение № 4 към чл. 29, ал. 2


ФОРМУЛЯР
по възражение за оценка на индивидуалното трудово изпълнение
по възражение за оценка на индивидуалното изпълнение на длъжността
___________________________________________________________________________
|На: |
|___________________________________________________________________________|
| (име, презиме, фамилия) |
|___________________________________________________________________________|
|Длъжност: Сектор: |
|---------------------------------------------------------------------------|
|Отдел: Дирекция: |
|---------------------------------------------------------------------------|
|Период за оценяване от: до: |
___________________________________________________________________________|
1. Обща оценка на изпълнението трудовото на изпълнение длъжността за периода,
2. определена от оценяващия ръководител:

Общата оценка на индивидуалното изпълнение _____________________________
се записва с цифра и с думи _____________________________|
___________________________________________________________________________
|2. Коментар на контролиращия ръководител по мотивите за обжалване на |
|оценката: |
| |
| |
___________________________________________________________________________|
___________________________________________________________________________
|3. Становище на контролиращия ръководител по общата оценка на |
|изпълнението на оценявания: |
| |
___________________________________________________________________________|
4. Окончателна обща оценка на индивидуалното изпълнение за периода:
_____________________________
_____________________________|
Окончателната обща оценка на изпълнението трудовото на изпълнение длъжността
се записва с цифра и с думи, като тя може да се различава само с една степен
от оценката на оценяващия ръководител. Общите оценки са:


Оценка 1 "Изключително изпълнение" Оценка 4 "Изпълнението не отговаря
Оценка 2 "Изпълнението е над напълно на изискванията, необходимо
изискванията" e подобрение"
Оценка 3 "Изпълнението отговаря на Оценка 5 "Неприемливо изпълнение"
изискванията"

Подпис на контролиращия ръководител: ............. Дата: ...........
Подпис на оценявания: ............................ Дата: ...........
Подпис на оценяващия ръководител: ................ Дата: ...........

Приложение № 5 към чл. 32, ал. 1

АТЕСТАЦИОНЕН ФОРМУЛЯР
___________________________________________________________________________
|На: |
|___________________________________________________________________________|
| (име, презиме, фамилия) |
|___________________________________________________________________________|
|Длъжност: Сектор: |
|---------------------------------------------------------------------------|
|Отдел: Дирекция: |
|---------------------------------------------------------------------------|
|Период за оценяване от: до: |
|---------------------------------------------------------------------------|
|Предходна атестация (дата): Притежаван ранг: |
|---------------------------------------------------------------------------|
|Период за атестиране от: до: |
___________________________________________________________________________|
Само за държавни служители!
1. Професионална квалификация и трудово изпълнение 1. Общи оценки на трудовото изпълнение
1. Професионална квалификация и изпълнение на длъжността 1. Общи оценки на изпълнението на длъжността
___________________________________________________________________________
| Периоди за оценяване (от дата до дата) | Обща оценка |
|________________________________________________|__________________________|
|1. | |
|________________________________________________|__________________________|
|2. | |
|________________________________________________|__________________________|
|3. | |
|________________________________________________|__________________________|
|4. | |
|________________________________________________|__________________________|
|5. | |
|________________________________________________|__________________________|
|6. | |
___________________________________________________________________________|
2. Образователна/и степен/и и област/и А. Образователна/и степен/и и област/и,
необходима/и за заемане на длъжността, определена/и в длъжностната характеристика:
___________________________________________________________________________
| Образователна степен | Област |
|________________________________________________|__________________________|
|1. | |
|________________________________________________|__________________________|
|2. | |
|________________________________________________|__________________________|
|3. | |
___________________________________________________________________________|
Б. Образователна/и степен/и и област/и, притежавани от служителя:
___________________________________________________________________________
| Образователна степен | Област |
|________________________________________________|__________________________|
|1. | |
|________________________________________________|__________________________|
|2. | |
|________________________________________________|__________________________|
|3. | |
___________________________________________________________________________|
В. Допълнителна професионална квалификация, необходима за заемане на длъжността,
определена в длъжностната характеристика:
___________________________________________________________________________
| Вид | Област |
|________________________________________________|__________________________|
|1. | |
|________________________________________________|__________________________|
|2. | |
___________________________________________________________________________|
Г. Допълнителна професионална квалификация, притежавана от служителя:
___________________________________________________________________________
| Вид | Област |
|________________________________________________|__________________________|
|1. | |
|________________________________________________|__________________________|
|2. | |
___________________________________________________________________________|
2. Прослужено време 1. Служебен стаж на служителя:
__________________________________________________________________________
| Години | Месеци | Дни |
|____________________|______________________|______________________________|
| | | |
__________________________________________________________________________|
2. Трудов стаж на служителя в организация на бюджетна издръжка:
__________________________________________________________________________
| Години | Месеци | Дни |
|____________________|______________________|______________________________|
| | | |
__________________________________________________________________________|
3. Общ трудов стаж на служителя:
__________________________________________________________________________
| Години | Месеци | Дни |
|____________________|______________________|______________________________|
| | | |
__________________________________________________________________________|
3. Други изисквания, определени в устройствения правилник
__________________________________________________________________________
|Описват се изискванията и степента, в която служителят отговаря на тях |
|1. |
|2. |
|3. |
__________________________________________________________________________|
4. Заключение
Служителят на основание ...................................................
(цитира се нормативното основание)
може да бъде повишен в ранг и да получи ...................................
(записва се рангът, който може да получи
служителят)
ранг от: .......................
(дата)
Изготвил формуляра: .......................................................
(име, фамилия, длъжност, дата, подпис)
Ръководител на звеното по човешки ресурси: ................................
(дата, подпис)
Пряк ръководител: .........................................................
(длъжност, дата, подпис)
Директор на дирекция: .....................................................
(дата, подпис)
Главен секретар (само за пряко подчинените му лица): ......................
(дата, подпис)
Издаден административен акт № ....... от .................................
(дата)
Само за държавни служители!
Приложение № 6 към чл. 36, ал. 4
(Ново - ДВ, бр. 6 от 2004 г.,
в сила от 23.01.2004 г.)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за повишаване в длъжност
Във връзка със заемането на длъжност ..................................
(наименование на длъжността)
в ..........................................................................
(наименование на структурното звено)
се проведе конкурентен подбор между служителите, които отговарят на условията
за заемане на длъжността и са изразили съгласие за нейното заемане:
_____________________________________________________________________________
Име, презиме|Обща оценка | Оценки по отделните показатели | |
и фамилия |от последното| от последното атестиране | |
|атестиране |________________________________| Ранг | Бъдещ
| | 1 | 2 | 3 | |потенциал
| |степен на |степен на |компетент-| |
| |изпълнение|изпълнение| ности | |
| |на целите |на преките| | |
| | |задължения| | |
_____________________________________________________________________________
1.
_____________________________________________________________________________
2.
_____________________________________________________________________________
3.
_____________________________________________________________________________

Предлагам на длъжността ................................................
да бъде преназначен/а по чл. 82 от Закона за държавния служител ........ .............................................................................
Мотиви:
Дата:
Подпис:
(непосредствен ръководител на административното звено)
Подпис:
(контролиращ ръководител)