НАРЕДБА № 39 от 16.11.2004 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията

      Издадена от министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 106 от 3.12.2004 г., в сила от 1.01.2005 г., изм. и доп., бр. 102 от 20.12.2005 г., в сила от 1.01.2006 г.
      Раздел I
      Общи положения
 
Чл. 1. (1) С тази наредба се определят условията, редът и финансирането за извършване на профилактичните прегледи и диспансеризацията, както и списъкът на заболяванията, при които се извършва диспансеризация.
(2) Профилактичните прегледи и изследвания са насочени към ранно откриване на заболявания.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 102 от 2005 г.).
Чл. 2. (1) Профилактичните прегледи се извършват от лечебни заведения за извънболнична медицинска и стоматологична помощ.
(2) Диспансеризацията се провежда от лечебни заведения за извънболнична и болнична медицинска помощ и диспансерите.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 102 от 2005 г.) Едно лице не може да бъде диспансеризирано за едно и също заболяване в повече от едно лечебно заведение, от един лекар, за един и същ период от време.
Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2005 г.) Минималната продължителност на профилактичен преглед и преглед при диспансеризация е петнадесет минути.
Раздел II
Провеждане на профилактични прегледи
Чл. 4. (1) Децата подлежат на профилактични прегледи и изследвания, определени по вид и честота в приложение № 1.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 102 от 2005 г.) Профилактичните прегледи при децата се извършват от личния лекар на детето и от стоматолог, освен в случаите по ал. 6 и 7.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 102 от 2005 г.) Националната здравноосигурителна каса заплаща на лечебните заведения, с които има сключен договор, осъществените дейности по ал. 2 и ал. 8.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2005 г.) Когато личният лекар по ал. 1 няма придобита специалност по детски болести, профилактичните прегледи на деца по желание на родителя или настойника може да се извършват от лекар с придобита специалност по детски болести от лечебно заведение за специализирана извънболнична помощ.
(5) За осигуряване на профилактична медицинска и стоматологична помощ на децата и учениците в детските ясли, детските градини, училищата, домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи, и в специализираните институции за деца веднъж годишно се изискват документи за проведени прегледи или се извършват профилактични медицински и стоматологични прегледи.
(6) Профилактичните прегледи при децата, настанени в домове за медико-социални грижи за деца, се извършват от лекар, работещ в съответното лечебно заведение.
(7) Профилактичните прегледи на децата, настанени в специализираните заведения за деца към Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на правосъдието и Министерството на вътрешните работи, се извършват от лекар, съответно стоматолог, осигуряващ медицинското обслужване на децата.
(8) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2005 г.) Лицата над 18 години подлежат на профилактични прегледи и изследвания, определени по вид и честота в приложение № 1a.
(9) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2005 г.) Профилактичните прегледи по ал. 8 се извършват от личния лекар.
Чл. 5. (1) (Доп. - ДВ, бр. 102 от 2005 г.) Бременните и родилките до 42 дена след раждането подлежат на профилактични прегледи и изследвания, осъществявани на диспансерен принцип, определени по вид и честота в приложение № 2.
(2) Националната здравноосигурителна каса заплаща на лечебните заведения, с които има сключен договор, осъществените дейности по ал. 1.
(3) Профилактичните прегледи на бременните се извършват от специалист по акушерство и гинекология или личния лекар по желание на бременната.
(4) Профилактичните прегледи при бременни с повишен риск се осъществяват от специалист по акушерство и гинекология.
(5) Резултатите от проведените прегледи и изследвания по ал. 1 се отразяват в "Карта за профилактика на бременността", изготвена по образец съгласно приложение № 3.
Чл. 6. (1) Личните лекари осъществяват дейностите по профилактика на:
1. безплодието;
2. предаваните по полов път болести и СПИН;
3. лица със злокачествени заболявания на репродуктивната система;
4. психичните разстройства.
(2) Дейностите по ал. 1 се осъществяват в рамките на основния пакет, гарантиран от бюджета на НЗОК, съгласно чл. 45, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване.
Чл. 7. (1) Профилактичните генетични изследвания се извършват от акредитирани генетични лаборатории и включват:
1. определяне на риска за възникване на генетично заболяване в потомството;
2. идентифициране на клинично здрави носители на генетични отклонения;
3. диагностика на наследствени и други заболявания в периодите преди и по време на бременността и след раждането.
(2) Профилактичните генетични изследвания се извършват в рамките на национални програми за профилактика на генетичните заболявания, приети с решение на Министерския съвет, финансирани от бюджета на Министерството на здравеопазването.
Чл. 8. (1) Лекарите и стоматолозите са длъжни да отразяват данните от проведените профилактични прегледи и изследвания в утвърдената медицинска документация.
(2) Екземпляр от медицинската документация за всеки извършен преглед се предава на пациента.
(3) Лечебните заведения, сключили договор с Националната здравноосигурителна каса, отчитат извършените профилактични прегледи, като представят оригинала от медицинската документация в районната здравноосигурителна каса.
(4) Лечебните заведения, както и лекарите и стоматолозите по чл. 4, ал. 5, 6 и 7 изпращат всяко тримесечие в регионалния център по здравеопазване отчет за осъществените профилактични прегледи, който съдържа:
1. пореден номер на профилактичния преглед;
2. дата на осъществяване на прегледа;
3. пол и възраст на лицето;
4. вид на прегледа;
5. установени отклонения в здравословното състояние или диагноза.
(5) Отчетът по ал. 4 се заверява от лечебното заведение и се изпраща в регионалния център по здравеопазване до 15-о число на първия месец от всяко следващо тримесечие.
Чл. 9. (1) Лечебните заведения съхраняват медицинската документация за извършените от тях профилактични прегледи и изследвания три години.
(2) Личният лекар съхранява медицинската документация за всички извършени профилактични прегледи и изследвания на пациентите, включително извършени и от други лечебни заведения, три години след навършване на 18-годишна възраст - за децата, а при бременните - три години след прекратяване на бременността.
Чл. 10. (1) Лицата с установени отклонения в здравословното състояние се насочват за оказване на специализирана медицинска или стоматологична помощ с медицинско направление, издадено от лекаря или стоматолога, който е установил отклонението.
(2) При извършване на прегледи и изследвания на лицата по ал. 1 лечебните заведения за специализирана извънболнична помощ изготвят, съхраняват и предоставят медицинската документация по реда на чл. 8 и 9.
(3) Екземпляр от медицинската документация за извършените специализирани прегледи и изследвания се предава на пациента, който я предоставя на личния си лекар, съответно стоматолог.
Чл. 11. (Доп. - ДВ, бр. 102 от 2005 г.) При смяна на лекаря или стоматолога копие от медицинската документация за извършените профилактични прегледи и изследвания се предава чрез пациента на новоизбрания лекар, съответно стоматолог.
Раздел III
Диспансеризация
Чл. 12. (1) Заболяванията, при които децата подлежат на диспансеризация, са посочени в приложение № 4.
(2) Заболяванията, при които лицата над 18-годишна възраст подлежат на диспансеризация, са посочени в приложение № 5.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 102 от 2005 г.).
(4) Дейностите по диспансеризация се извършват в съответствие с медицинските стандарти и правилата за добра медицинска практика.
(5) Заболяванията при деца, за които Националната здравноосигурителна каса заплаща дейностите по диспансеризация, са посочени в приложение № 6.
(6) Заболяванията при лица над 18 години, за които Националната здравноосигурителна каса заплаща дейностите по диспансеризация, са посочени в приложение № 7.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2005 г.) Честотата и обемът на дейностите по ал. 5 и 6 се определят в Националния рамков договор.
(8) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2005 г.) Дейностите по диспансеризация за заболяванията, които са включени в приложения № 4 и 5, но не са включени в приложения № 6 и 7, се осъществяват от лечебните заведения по чл. 10, т. 3 от Закона за лечебните заведения.
(9) (Предишна ал. 8 - ДВ, бр. 102 от 2005 г.) Дейностите по диспансеризация, осъществявани от лечебни заведения по чл. 10, т. 3 от Закона за лечебните заведения, се финансират от общинския бюджет или бюджета на Министерството на здравеопазването.
Чл. 13. (1) (Доп. - ДВ, бр. 102 от 2005 г.) Лечебните заведения или лекарите, които извършват диспансеризация, отразяват резултатите от прегледа, изследванията и препоръките за поведение в утвърдената медицинска документация.
(2) Екземпляр от медицинската документация се предоставя на пациента, който го предава на личния си лекар, освен когато диспансеризацията се осъществява от последния.
(3) Лечебните заведения, сключили договор с Националната здравноосигурителна каса, отчитат дейностите по диспансеризация, като представят оригинал от медицинската документация в районната здравноосигурителна каса.
(4) Лечебните заведения по ал. 1 изпращат за всяко тримесечие в регионалния център по здравеопазване отчет, който съдържа:
1. пореден номер на прегледа (изследването);
2. дата на осъществяване на прегледа (изследването);
3. пол и възраст на лицето;
4. вид на прегледа (изследването);
5. водеща диагноза и кода й по Международната статистическа класификация на болестите и проблемите, свързани със здравето - X ревизия.
(5) Отчетът по ал. 4 се заверява от лечебното заведение и се изпраща в регионалния център по здравеопазване до 15-о число на първия месец от всяко следващо тримесечие.
Чл. 14. Лечебното заведение, което извършва диспансеризация, съхранява екземпляр от медицинската документация три години след нейното приключване.
Чл. 15. Насочването на диспансеризираните лица за специализирано изследване или преглед в рамките на диспансеризацията се извършва с медицинско направление, издадено от лечебното заведение, което я осъществява.
Чл. 16. (1) Лечебните заведения, които извършват специализирани изследвания или прегледи по чл. 15, отразяват данните в утвърдената медицинска документация.
(2) Лечебните заведения, сключили договор с Националната здравноосигурителна каса, отчитат дейностите по ал. 1, като представят оригинал от медицинската документация по ал. 1 в районната здравноосигурителна каса.
(3) Екземпляр от медицинската документация се предава на пациента, който го предоставя на личния си лекар.
(4) Лечебните заведения по ал. 1 изпращат за всяко тримесечие в регионалния център по здравеопазване отчет, който съдържа:
1. пореден номер на прегледа (изследването);
2. дата на осъществяване на прегледа (изследването);
3. пол и възраст на лицето;
4. вид на прегледа (изследването);
5. водеща диагноза и код по Международната статистическа класификация на болестите и проблемите, свързани със здравето - X ревизия;
6. диагноза и код по Международната статистическа класификация на болестите и проблемите, свързани със здравето - X ревизия, повод за специализираната медицинска помощ.
(5) Отчетът по ал. 4 се заверява от лечебното заведение и се изпраща в регионалния център по здравеопазване до 15-о число на първия месец от всяко следващо тримесечие.
Чл. 17. Лечебните заведения по чл. 16 съхраняват екземпляр от медицинската документация три години.
Чл. 18. При смяна на лечебното заведение, което извършва диспансеризацията, медицинската документация се предава чрез диспансеризираното лице на новоизбраното лечебно заведение.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Контролът по провеждането на профилактичните прегледи и диспансеризацията се осъществява от регионалния център по здравеопазване и районната здравноосигурителна каса.
§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 30, ал. 3, чл. 123, ал. 2 и чл. 127, ал. 2, т. 5 от Закона за здравето и отменя Наредба № 28 от 2003 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията (обн., ДВ, бр. 4 от 2004 г.; изм., бр. 16 от 2004 г.).
§ 3. Наредбата влиза в сила от 1.I.2005 г.
НАРЕДБА
за изменение и допълнение на
Наредба № 39 от 2004 г. за профилактичните
прегледи и диспансеризацията
(ДВ, бр. 102 от 2005 г., в сила от 1.01.2006 г.)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 9. Навсякъде в текста на наредбата думите "районния център по здравеопазване" се заменят с "регионалния център по здравеопазване".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Приложение № 1
към чл. 4, ал. 1
(Изм. - ДВ, бр. 102 от 2005 г.,
в сила от 1.01.2006 г.)


Вид и честота на профилактичните прегледи съобразно възрастта на децата
--------------+------------------------------------+-------------------------
Възраст на ¦ Вид на профилактичния преглед ¦ Честота на прегледа
детето ¦ ¦
--------------+------------------------------------+-------------------------
до една година¦измерване на ръст, тегло, ¦ежемесечно
¦оценка на психическо развитие ¦
+------------------------------------+-------------------------
¦измерване на обиколка на глава ¦през първите шест месеца
¦и гърди ¦след раждането -
¦ ¦ежемесечно;
¦ ¦един път на деветмесечна
¦ ¦и на едногодишна възраст
+------------------------------------+-------------------------
¦изследване на хемоглобин, брой ¦два пъти годишно - при
¦еритроцити, брой левкоцити, ¦навършване на шестмесечна
¦хематокрит, MCV, MCH, MCHC, ¦и едногодишна възраст
¦албумин и седимент в урината, ¦
¦обща оценка на зрение и слух ¦
+------------------------------------+-------------------------
¦изследване за дисплазия на ¦два пъти - при навършване
¦тазобедрените стави ¦на еднo- и четиримесечна
¦ ¦възраст
--------------+------------------------------------+-------------------------
от една до две¦измерване на ръст, тегло, ¦четири пъти годишно -
години ¦обиколка на гърди, оценка на ¦на всеки три месеца
¦психично развитие ¦
--------------+------------------------------------+-------------------------
от две до ¦измерване на ръст, тегло, ¦два пъти годишно - на
седем години ¦обиколка на гърди, анамнеза и ¦всеки шест месеца
¦статус ¦
+------------------------------------+-------------------------
¦оценка на психическо развитие ¦един път годишно
+------------------------------------+-------------------------
¦изследване на хемоглобин, брой ¦един път на тригодишна
¦еритроцити, брой левкоцити, ¦възраст
¦хематокрит, СУЕ, MCV, MCH, MCHC ¦
+------------------------------------+-------------------------
¦изследване за чревни паразити - ¦един път годишно
¦Ентеробиус вермикуларис, ¦
¦Аскарис лумбрикоидес, Ламблия ¦
¦интестиналис и Хименолептис нана ¦
+------------------------------------+-------------------------
¦изследване на физическо ¦един път годишно
¦развитие ¦
+------------------------------------+-------------------------
¦зъбен статус ¦един път годишно
--------------+------------------------------------+-------------------------
от седем до ¦измерване на ръст, тегло, гръдна ¦един път годишно
осемнадесет ¦обиколка, артериално налягане, ¦
години ¦оценка на физическо развитие, ¦
¦изследване за зрителна острота и ¦
¦цветоусещане, отклонения в ¦
¦развитието на опорно- ¦
¦двигателната система, зъбен ¦
¦статус ¦
--------------+------------------------------------+-------------------------
Забележка. Всеки профилактичен преглед включва анамнеза и подробен обективен статус.

Приложение № 1а
към чл. 4, ал. 8
(Ново - ДВ, бр. 102 от 2005 г.,
в сила от 1.01.2006 г.)


Вид и честота на профилактичните прегледи и изследвания при лица над
18 години
-------------+---------------------------------------------------+-----------
Възраст ¦Вид на профилактичния преглед и изследванията ¦Честота
-------------+---------------------------------------------------+-----------
Oт 18 до 30 ¦изчисляване на индекс на телесна маса, оценка на ¦ежегодно
години ¦психичен статус, изследване острота на зрение, ¦
¦измерване на АН, ЕКГ; изследване на урина за ¦
¦протеин, глюкоза, уробилиноген/билирубин, кетонни ¦
¦тела и Ph (с тест лента); определяне на кръвна ¦
¦захар (с глюкомер) ¦
-------------+---------------------------------------------------+-----------
Oт 31 до 45 ¦изчисляване на индекс на телесна маса, оценка на ¦ежегодно
години ¦психичен статус, изследване острота на зрение, ¦
¦измерване на АН, ЕКГ; изследване за окултни ¦
¦кръвоизливи в изпражненията с тестленти; изследване¦
¦на урина за протеин, глюкоза, уробилиноген/ ¦
¦билирубин, кетонни тела и Ph (с тест-лента); ¦
¦определяне на кръвна захар (с глюкомер); за жени ¦
¦мануално изследване на млечни жлези ¦
¦ ¦
+---------------------------------------------------+-----------
¦гинекологично изследване и цитонамазка за жени ¦един път на
¦ ¦2 години
+---------------------------------------------------+-----------
¦изследване на хемоглобин, хематокрит, еритроцити, ¦един път на
¦левкоцити, диференциално броене, СУЕ ¦5 години
-------------+---------------------------------------------------+-----------
Oт 46 до 65 ¦изчисляване на индекс на телесна маса, оценка на ¦ежегодно
години ¦психичен статус, изследване острота на зрение, ¦
¦измерване на АН, ЕКГ; изследване за окултни ¦
¦кръвоизливи в изпражненията с тестленти; изследване¦
¦на урина за протеин, глюкоза, ¦
¦уробилиноген/билирубин, кетонни тела и Ph (с ¦
¦тестлента); определяне на кръвна захар (с ¦
¦глюкомер); за жени мануално изследване на млечни ¦
¦жлези ¦
+---------------------------------------------------+-----------
¦гинекологично изследване и цитонамазка за жени ¦един път на
¦ ¦2 години
+---------------------------------------------------+-----------
¦изследване на хемоглобин, хематокрит, еритроцити, ¦един път на
¦левкоцити, диференциално броене, СУЕ ¦3 години
-------------+---------------------------------------------------+-----------
Над 66 години¦изчисляване на индекс на телесна маса, оценка на ¦ежегодно
¦психичен статус, изследване острота на зрение, ¦
¦измерване на АН, ЕКГ, кръвна захар (с глюкомер); ¦
¦изследване за окултни кръвоизливи в изпражненията с¦
¦тестленти; изследване на урина за протеин, глюкоза,¦
¦уробилиноген/билирубин, кетонни тела и Ph (с ¦
¦тестлента) ¦
+---------------------------------------------------+-----------
¦изследване на хемоглобин, хематокрит, еритроцити, ¦един път на
¦левкоцити, диференциално броене, СУЕ ¦3 години
-------------+---------------------------------------------------+-----------
Забележка. Всеки профилактичен преглед включва анамнеза и пълен обективен статус.

Приложение № 2
към чл. 5 ал. 1
(Изм. - ДВ, бр. 102 от 2005 г.,
в сила от 1.01.2006 г.)

Профилактични прегледи при нормална бременност, бременност с риск и родилки
----------+-------------------------------+--------------------+-------------
¦ Обем на прегледа и ¦ Честота на ¦ Допълнителни
¦ изследванията ¦прегледите според ¦консултации и
¦ ¦ срока на ¦ изследвания
¦ ¦ бременността ¦
----------+-------------------------------+--------------------+-------------
¦анамнеза за рискови фактори ¦при първо ¦
¦(възраст, придружаващи ¦посещение ¦
¦заболявания, усложнения на ¦ ¦
¦предишни бременности, вредни ¦ ¦
¦навици, професионални, други), ¦ ¦
¦определяне на вероятния термин ¦ ¦
Нормална ¦на раждане/ВТР ¦ ¦При всяко
бременност+-------------------------------+--------------------°заболяване,
¦артериално кръвно налягане ¦в I триместър - ¦възникнало в
¦антропометрия (ръст, телесна ¦един път; ¦хода на
¦маса, външна пелвиметрия) ¦по един път във ¦бременността,
¦ ¦всеки следващ ¦се извършва
¦ ¦лунарен месец; ¦консултация
¦ ¦в IХ и Х - по ¦със
¦ ¦два пъти ¦съответния
+-------------------------------+--------------------°специалист
¦гинекологичен статус ¦един път - при първо¦
¦ ¦посещение; ¦
¦ ¦един път - в ¦
¦ ¦IV лун. месец; ¦
¦ ¦в следващите - ¦
¦ ¦по преценка ¦
+-------------------------------+--------------------°
¦сърдечна дейност на плода (ДСТ)¦от V лун. месец - ¦
¦ ¦по един път във ¦
¦ ¦всеки лунарен месец;¦
¦ ¦в IХ и Х - по ¦
¦ ¦два пъти ¦
+-------------------------------+--------------------°
¦Клинична лаборатория ¦един път в първи ¦
¦хемоглобин, еритроцити, ¦триместър; ¦
¦хематокрит, левкоцити, СУЕ, ¦по един път - в ¦
¦MCV, MCH, кръвна захар, ¦V, VIII и Х лун. ¦
¦урина - седимент, уробилиноген,¦месец ¦
¦кетони (до м.л. VI) ¦ ¦
+-------------------------------+--------------------°
¦Определяне на кръвна група и Rh¦един път - в I ¦
¦фактор ¦триместър (или при ¦
¦ ¦първо посещение) ¦
+-------------------------------+--------------------°
¦онкопрофилактична цитонамазка ¦един път при ¦
¦изследване за сифилис ¦първо ¦
¦изследване за хепатит В (НвS ¦посещение ¦
¦Ag) ¦ ¦
¦изследване за HIV (при ¦ ¦
¦съгласие) ¦ ¦
+-------------------------------+--------------------°
¦Влагалищен секрет за ¦един път при първо ¦
¦микробиологично ¦посещение; ¦
¦изследване ¦един път в IХ ¦
¦ ¦лун. месец ¦
+-------------------------------+--------------------°
¦Акушерска ехография ¦един път - в I ¦
¦ ¦триместър; ¦
¦ ¦един път от 16 - 20 ¦
¦ ¦гест. седмица ¦
----------+-------------------------------+--------------------+-------------
Бременност с риск
--------------------+-------------+------------+-----------------------------
¦ Обем на ¦ Честота на ¦Допълнителни консултации и
¦ прегледа и ¦ прегледите ¦ изследвания
¦изследванията¦според срока¦
¦ ¦ на ¦
¦ ¦бременността¦
--------------------+-------------+------------+-----------------------------
възраст над 35 г. ¦Същия като ¦Същата ¦Пренатална диагноза съвместно
¦при ¦при ¦от акушер-гинеколог и генетик
¦нормална ¦нормална ¦- две допълнителни ехографии
¦бременност ¦бременност ¦през бременността;
¦ ¦ ¦- серумен скрининг за алфа-
¦ ¦ ¦фетопротеин и свободен бета -
¦ ¦ ¦ЧХГ от 15 - 19 г.с. за оценка
¦ ¦ ¦на риск от синдром на Даун и
¦ ¦ ¦дефекти на невралната тръба
--------------------+-------------+------------+-----------------------------
възраст под 20 г. ¦Същия като ¦Същата ¦Изследване за хламидия
¦при ¦при ¦Една допълнителна
¦нормална ¦нормална ¦ехография от 28 - 32 г.с.
¦бременност ¦бременност ¦
--------------------+-------------+------------+-----------------------------
Кръвногрупова ¦Същия като ¦Същата ¦Изследване на антитела в
несъвместимост с ¦при ¦при ¦следните срокове:
биологичния баща ¦нормална ¦нормална ¦От 9 - 12 г.с. - на бременни
(по АБО или Резус) ¦бременност ¦бременност ¦с предшестващи спонтанни
¦ ¦ ¦аборти, мъртвораждания,
¦ ¦ ¦раждания на деца с
¦ ¦ ¦хемолитична болест на
¦ ¦ ¦новороденото поради
¦ ¦ ¦изоимунизация, в случаи на
¦ ¦ ¦установени антитела при
¦ ¦ ¦предш. бременности, при
¦ ¦ ¦предстоящи инвазивни
¦ ¦ ¦пренатални изсл.;
¦ ¦ ¦От 17 - 20 г.с. - на бременни
¦ ¦ ¦с необр. акуш. анамнеза и
¦ ¦ ¦отр. Резус фактор;
¦ ¦ ¦- от 26 - 28 г.с. - на брем.
¦ ¦ ¦с отр. Резус фактор, на
¦ ¦ ¦които при първото изследване
¦ ¦ ¦не са открити антитела;
¦ ¦ ¦- една доп. ехография от
¦ ¦ ¦28 - 32 г.с.
--------------------+-------------+------------+-----------------------------
Бременни с риск от ¦Същия като ¦Същата ¦Консултация с ендокринолог
развитие на диабет ¦при ¦при ¦ОГТТ (орален глюкозо-
- предишно раждане ¦нормална ¦нормална ¦толерантен тест):
на едър плод ¦бременност ¦бременност ¦- при първо посещение - 1 път
- предш. мъртво ¦ ¦ ¦- от 24 - 28 г.с. при
раждане ¦ ¦ ¦необременени - 1 път
- семейна обреме- ¦ ¦ ¦- в 28 г.с. при обременени
неност с диабет ¦ ¦ ¦Ехография от 28 - 32 г.с.
- предх. нарушение ¦ ¦ ¦
на въглех. толеранс ¦ ¦ ¦
- раждане на дете ¦ ¦ ¦
с аномалии ¦ ¦ ¦
- наличие на ¦ ¦ ¦
глюкозурия ¦ ¦ ¦
- възраст над 25 г. ¦ ¦ ¦
- повишена кр. ¦ ¦ ¦
захар над 6,5 ммол/л¦ ¦ ¦
--------------------+-------------+------------+-----------------------------
Бременност с друг ¦Същия като ¦Същата ¦Допълнителна ехография в
риск: ¦при ¦при ¦28 - 32 г.с.
произтичащ от външни¦нормална ¦нормална ¦Консултация със съответни
фактори (обезитас, ¦бременност ¦бременност ¦специалисти според риска;
недохранване, ¦ ¦ ¦Изследване за
фамилна обремене- ¦ ¦ ¦токсоплазмоза - при жени
ност, обременена ¦ ¦ ¦със спонтанни аборти и
акушерска анамнеза, ¦ ¦ ¦мъртвораждания при първо
проблеми от социално¦ ¦ ¦посещение;
естество и др.) ¦ ¦ ¦Серологично изследване за
други външни фактори¦ ¦ ¦рубеола - при данни за
(йонизиращи лъчи, ¦ ¦ ¦контакт с рубеола по време
вибрации, ¦ ¦ ¦на бременността (до м.л.
медикаменти, контакт¦ ¦ ¦VII)
с причинители на ¦ ¦ ¦
инф. забол., тежка ¦ ¦ ¦
работа и др.) ¦ ¦ ¦
--------------------+-------------+------------+-----------------------------
Вид и честота на профилактичните прегледи и изследвания при родилки
---------------+----------------------------------------+-------------------
Период ¦ Вид на профилактичния преглед и ¦ Честота
¦ изследванията ¦
---------------+----------------------------------------+--------------------
до 42-ия ден ¦оценка на психичен статус, измерване на ¦два пъти: до 7-ия
след раждането ¦АН, проследяване на инволуцията на ¦ден и след 30-ия
¦матката и кървене от гениталиите, ¦ден след раждането
¦мануално изследване на млечни жлези, ¦
¦проследяване на лактацията, промоция на ¦
¦кърменето ¦
+----------------------------------------+--------------------
¦изследване на хемоглобин, хематокрит, ¦еднократно
¦диференциално броене, СУЕ, албумин и ¦
¦седимент в урина ¦
---------------+----------------------------------------+--------------------
Забележка. Всеки профилактичен преглед включва анамнеза и подробен обективен статус.

Приложение № 3
към чл. 5, ал. 5


+---------------------------------------------------------------------------+
¦ КАРТА ЗА ПРОФИЛАКТИКА НА БРЕМЕННОСТТА ¦
¦ ¦
+-------------------------------------------+------------------+------------°
¦наименование и адрес на лечебното заведение¦ дата на издаване ¦ пореден № ¦
¦ ¦ +-+-+-+-+-+-+-+-+¦ +-+-+-+-+-+¦
¦ ¦  -+-+-+-+-+-+-+-+¦  -+-+-+-+-+¦
+-------------------------------------------+------------------+------------°
¦ ПАСПОРТНИ ДАННИ попълва се при регистрация на ¦
¦ бременната ¦
+---------------------------------------------------------------------------°
¦ име, презиме, фамилия ¦
+---+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-----+-+-+-+-+-+-+-+-+-+------+-+-+-+-+-+-+-+-+----°
¦ЕГН¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦л.к.№¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦изд.на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МВР-¦
+---+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-----+-+-+-+-+-+-+-+-+-+------+-+-+-+-+-+-+-+-+----°
¦постоянен адрес ¦
¦телефон: ¦
+---------------------------------------------------------------------------°
¦настоящ адрес ¦
¦телефон: ¦
+---------------------------------------------------------------------------°
¦АНАМНЕСТИЧНИ ДАННИ попълва се при регистрация на ¦
¦ бременната ¦
+----------------------+-----------------+--------------------+-------------°
¦менархе, възраст+-++-+¦вероятен термин ¦срок на бременността¦поредност ¦
¦  -+ -+¦на раждане ¦гестационна ¦на бремен- ¦
¦отклонения от +-+¦+-+-+-+-+-+-+-+-+¦седмица: +-++-+¦ността +-+ ¦
¦нормата:  -+¦ -+-+-+-+-+-+-+-+¦  -+ -+¦  -+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦менструален цикъл ¦рискови фактори ¦аборти ¦последно ¦
¦продължителност+-++-+ ¦тютюнопушене +-+ ¦по желание, +-++-+¦раждане на ¦
¦дни  -+ -+ ¦  -+ ¦бр.  -+ -+¦дата: ¦
¦периодичност +-++-+ ¦злоупотреба с+-+ ¦спонтанни, бр.+-++-+¦+-+-+-+-+-+-+¦
¦дни  -+ -+ ¦алкохол  -+ ¦  -+ -+¦ -+-+-+-+-+-+¦
¦ ¦наднормено +-+ ¦- гест. +-++-+¦живородени ¦
¦ ¦тегло  -+ ¦седмица  -+ -+¦деца+-++-+ ¦
¦отклонения: ¦възраст +-+ ¦по мед. +-++-+¦  -+ -+бр.¦
¦+-------------------+ ¦  -+ ¦показания,бр.  -+ -+¦мъртвородени ¦
¦ -------------------+ ¦недохранване +-+ ¦ ¦деца +-+ ¦ недоносени Б бр.
¦ ¦  -+ ¦- диагноза: ¦  -+бр. ¦ други
¦ ¦алергия към +-+ ¦+---------------+ ¦недоносени ¦
¦последна менструация ¦храни  -+ ¦ ---------------+ ¦ +-+ ¦
¦на дата: ¦алергия към +-+ ¦ ¦  -+бр. ¦
¦+-+-+-+-+-+-+-+-+ ¦лекарства  -+ ¦ ¦преносени ¦
¦ -+-+-+-+-+-+-+-+ ¦+--------------+ ¦последен аборт ¦ +-+ ¦
¦ ¦ --------------+ ¦на дата: ¦  -+бр. ¦
¦прекарани инфекциозни ¦прекарани ¦+-+-+-+-+-+-+-+-+ ¦лекуван ¦
¦болести, диагноза: ¦операции, ¦ -+-+-+-+-+-+-+-+ ¦стерилитет ¦
¦+-------------------+ ¦диагноза: ¦ ¦диагноза: ¦
¦ -------------------+ ¦+--------------+ ¦други заболявания: ¦+---------+ ¦
¦ ¦ --------------+ ¦+--------------+ ¦ ---------+ ¦
¦фамилна обремененост, ¦особености и ¦ --------------+ ¦нежелана ¦
¦заболявания: ¦усложнения при ¦ ¦бременност ¦
¦ ¦пред. бременности¦ ¦ +-+ ¦
¦+-------------------+ ¦и раждания: ¦ ¦  -+ ¦
¦ -------------------+ ¦+--------------+ ¦приемани лекарства ¦кръвногру- ¦
¦ ¦ --------------+ ¦преди, по време на ¦пова ¦
¦ ¦ ¦бременността: ¦несъвмести- ¦
¦ ¦ ¦+--------------+ ¦мост между ¦
¦ ¦ ¦ --------------+ ¦родителите ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +-+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦  -+ ¦
+----------------------+-----------------+--------------------+-------------°
¦ДАННИ ОТ ПРЕГЛЕДА попълва се при регистрация ¦
¦ на бременната ¦
+----------------------+-----------------+----------------------------------°
¦ръст, см +-+-+-+ ¦тегло, кг +-+-+-+¦артериално систолично диастолично ¦
¦  -+-+-+ ¦  -+-+-+¦налягане, +-+-+-+ +-+-+-+ ¦
¦ ¦ ¦mm/Hg  -+-+-+  -+-+-+ ¦
+----------------------+-----------------+----------------------------------°
¦опорно-двигателна ¦размери на таза, ¦описание на: ¦
¦система ¦см ¦външни полови органи: OECC: ¦
¦нормален статус+-+ ¦D.sp. +-++-++-+¦+--------------+ +-----------+ ¦
¦  -+ ¦  -+ -+ -+¦ --------------+  -----------+ ¦
¦патологични ¦D.tr. +-++-++-+¦влагалище: CC: ¦
¦отклонения: ¦  -+ -+ -+¦+--------------+ +-----------+ ¦
¦+-----------------+ ¦C.ext. +-++-++-+¦ --------------+  -----------+ ¦
¦¦ ¦ ¦  -+ -+ -+¦ex utero: uterus: ¦
¦¦ ¦ ¦C.diag. +-++-++-+¦+--------------+ +-----------+ ¦
¦ -----------------+ ¦  -+ -+ -+¦ --------------+  -----------+ ¦
¦ ¦C.vera +-++-++-+¦PVCU: ¦
¦ ¦  -+ -+ -+¦+--------------+ ¦
¦ ¦ ¦ --------------+ ¦
+----------------------+-----------------+-------------------+--------------°
¦други отклонения от нормата: ¦Кръвна група: ¦акушерски ¦
¦+--------------------------+ ¦АВО Rh ¦риск +-+ ¦
¦ --------------------------+ ¦+------+------+ ¦  -+ ¦
¦ ¦ ------+------+ ¦ ¦
+----------------------------------------+-------------------+--------------°
¦ДАННИ ЗА ЛЕКАРЯ, ПРОВЕЖДАЩ ПРОФИЛАКТИКАТА попълва се при регистрация на ¦
¦бременната ¦
+----------------------------------------+-------------------+--------------°
¦Лекар: ¦ ¦ ¦
¦име, фамилия ¦подпис ¦ печат ¦
 ----------------------------------------+-------------------+--------------+
+---------------------------------------------------------------------------+
¦ПРОВЕДЕНИ ПРЕГЛЕДИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ попълва се при преглед през съответния ¦
¦ лунарен месец ¦
+----------------------------------+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---°
¦ ¦до 3¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 9 ¦ 10¦ 10¦
+----------------------------------+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---°
¦артериално налягане (сист./диаст.)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---°
¦ръст (см) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---°
¦тегло (кг) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---°
¦хемоглобин (g/l) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---°
¦еритроцити (g/l) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---°
¦хематокрит (%) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---°
¦левкоцити (g/l) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---°
¦СУЕ (мм) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---°
¦кръвна захар (mmol/l) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---°
¦седимент в урината (патол.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---°
¦уробилиноген в урината (+/-) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---°
¦кетонни тела в урината (+/-) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---°
¦Васерман (+/-) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---°
¦Австралийски антиген (+/-) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---°
¦HIV (+/-) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---°
¦цитонамазка (група по Пап.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---°
¦микробиологично изследване на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦влагалищен секрет (патол. флора) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---°
¦ЕКГ (патол. отклонения, да, не) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---°
¦стомат. статус (патол. отклон., ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦да, не) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---°
¦ЕХОГРАФИЯ (кратко описание) попълва се след извършване на ¦
¦ изследването ¦
+----------------------------------+----------------------------------------°
¦матка ¦ ¦
¦аднекси ¦ ¦
¦плацента ¦ ¦
¦предлежание на плода (описание) ¦ ¦
¦бипариетален диаметър (мм) ¦ ¦
¦сърдечна дейност (да, не) ¦ ¦
¦околоплодна течност (норма, +/-) ¦ ¦
+----------------------------------+----------------------------------------°
¦ИЗСЛЕДВАНИЯ ПРИ БРЕМЕННИ С РИСК попълва се след извършване на ¦
¦ изследвания ¦
+----------------------------------+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---°
¦токсоплазмоза (+/-) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---°
¦рубеола (титър) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---°
¦анти АВО и анти Rh антитела ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---°
¦хламидии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---°
¦глюкозотолерансен тест (+/-) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---°
¦тонове на плода (честота) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---°
¦алфафетопротеини (†g/ml) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---°
¦ЃHCG в серум ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---°
¦КОНСУЛТАЦИИ ПРИ НЕОБХОДИМОСТ отбелязва се извършен преглед през ¦
¦ съответния лунарен месец ¦
+----------------------------------+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---°
¦специалист по кардиология ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---°
¦специалист по ендокринология ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---°
¦специалист по нефрология ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---°
¦специалист по вътрешни болести ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+----+---+---+---+---+---+---+---+---+---°
¦ИЗХОД ОТ БРЕМЕННОСТТА попълва се след раждане ¦
+-----------------+----------------+------------+------------+--------------°
¦раждане на дата: ¦преди ¦след ¦тегло на ¦височина на ¦
¦+-+-+-+-+-+-+-+-+¦термина: +-+ ¦термина:+-+ ¦детето: +-+ ¦детето +-+-+ ¦
¦ -+-+-+-+-+-+-+-+¦  -+ ¦  -+ ¦  -+ ¦(см)  -+-+ ¦
+-----------------+----------------+------------+------------+--------------°
¦пореден номер ¦ ¦пол: м ж ¦живородено: ¦мъртвородено: ¦
¦раждане:+-+-+-+-+¦ ¦ +-+ +-+ ¦ +-+ ¦ +-+ ¦
¦  -+-+-+-+¦ ¦  -+  -+ ¦  -+ ¦  -+ ¦
+-----------------+----------------+------------+------------+--------------°
¦кратко описание на раждането: ¦
+---------------------------------------------------------------------------°
¦патологични отклонения при раждането: ¦
+---------------------------------------------------------------------------°
¦състояние на родилката: ¦
+---------------------------------------------------------------------------°
¦състояние на детето: ¦
+---------------------------------------------------------------------------°
¦други данни: ¦
+---------------------------------------------------------------------------°
¦ДАННИ ЗА ЛЕКАРЯ, ВОДИЛ РАЖДАНЕТО попълва се след раждане¦
+----------------------------+----------------------------------------------°
¦Лекар: ¦ ¦
¦име, фамилия ¦ подпис печат ¦
 ----------------------------+----------------------------------------------+

Приложение № 4
към чл. 12, ал. 1


Списък на заболяванията, при които децата подлежат на диспансеризация


---------------------------------------+-------+------------------------------------------------------------
Рубрика по МКБ ¦МКБ код¦ Заболявания
---------------------------------------+-------+------------------------------------------------------------
1 ¦ 2 ¦ 3
---------------------------------------+-------+------------------------------------------------------------
Други салмонелозни инфекции А02.0 Салмонелозен ентерит
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Амебиаза А06.1 Хронична чревна амебиаза
А06.2 Амебен недизентериен колит
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Други протозойни чревни болести А07.1 Жиардиаза [ламблиаза]
А07.8 Други уточнени протозойни чревни болести
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Туберкулоза на дихателните органи, по- А15.0 Туберкулоза на белите дробове, потвърдена бактериоскопич-
твърдена бактериологично и хистологично но с наличие или отсъствие на културелен растеж
А15.1 Туберкулоза на белите дробове, потвърдена само с култу-
релен растеж
А15.2 Туберкулоза на белите дробове, потвърдена хистологично
А15.3 Туберкулоза на белите дробове, потвърдена с неуточнени
методи
А15.4 Туберкулоза на интраторакалните лимфни възли, потвърде-
на бактериологично и хистологично
А15.5 Туберкулоза на ларинкса, трахеята и бронхите, потвърдена
бактериологично и хистологично
А15.6 Туберкулозен плеврит, потвърден бактериологично и
хистологично
А15.7 Първична туберкулоза на дихателните органи, потвърдена
бактериологично и хистологично
А15.8 Туберкулоза на други дихателни органи, потвърдена бак-
териологично и хистологично
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Туберкулоза на дихателните органи, А16.0 Туберкулоза на белите дробове с отрицателни бактериоло-
непотвърдена бактериологично или гични и хистологични изследвания
хистологично А16.1 Туберкулоза на белите дробове без провеждане на бактери-
ологични и хистологични изследвания
А16.3 Туберкулоза на интраторакалните лимфни възли, без ука-
зание за бактериологично или хистологично потвърждаване
А16.4 Туберкулоза на ларинкса, трахеята и бронхите, без указание
за бактериологично или хистологично потвърждаване
А16.5 Туберкулозен плеврит, без указания за бактериологично
и хистологично потвърждаване
А16.7 Първична туберкулоза на дихателните органи, без указание
за бактериологично или хистологично потвърждаване
А16.8 Туберкулоза на други дихателни органи, без указание за
бактериологично или хистологично потвърждаване
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Туберкулоза на нервната система А17.1 Менингеална туберкулома
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Туберкулоза на други органи А18.0 Туберкулоза на костите и ставите
А18.1 Туберкулоза на пикочо-половите органи
А18.2 Туберкулозна периферна лимфоаденопатия
А18.3 Туберкулоза на червата, перитонеума и мезентериалните
лимфни възли
А18.4 Туберкулоза на кожата и подкожната тъкан
А18.5 Туберкулоза на окото
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Милиарна туберкулоза А19.8 Други форми на милиарна туберкулоза
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вроден сифилис А50.0 Ранен вроден сифилис със симптоми
А50.1 Ранен вроден латентен сифилис
А50.2 Ранен вроден сифилис, неуточнен
А50.3 Късно вродено сифилитично увреждане на очите
А50.4 Късно вроден невросифилис [ювенилен невросифилис]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ранен сифилис А51.0 Първичен сифилис на половите органи
А51.1 Първичен сифилис на ануса
А51.2 Първичен сифилис с други локализации
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Хроничен вирусен хепатит В18.1 Хроничен вирусен хепатит В без делта-агент
В18.8 Друг хроничен вирусен хепатит
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Болест, предизвикана от вируса на В24 Болест, предизвикана от вируса на човешкия имунодефицит
човешкия имунодефицит [HIV], [HIV], неуточнена
неуточнен
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Малария, предизвикана В51 Малария, предизвикана от Plasmodium vivax
от Plasmodium vivax
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Малария, предизвикана В52 Малария, предизвикана от Plasmodium malariae
от Plasmodium malariae
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Други видове паразитологично потвър- В53.0 Малария, предизвикана от Plasmodium ovale дена малария
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Лайшманиоза В55.0 Висцерална лайшманиоза (кала-азар)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ехинококоза В67.0 Инвазия на черния дроб, предизвикана от Echinococcus
granulosus
В67.1 Инвазия на белия дроб, предизвикана от Echinococcus
granulosus
В67.3 Инвазия, с друга локализация и множествена ехинококоза,
предизвикана от Echinococcus granulosus
В67.4 Инвазия, предизвикана от Echinococcus granulosus,
неуточнена
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Трихинелоза В75 Трихинелоза
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Аскаридоза В77 Аскаридоза
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ентеробиоза В80 Ентеробиоза
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Злокачествено новообразувание C00.0 Външна повърхност на горна устна
на устната С00.1 Външна повърхност на долна устна
С00.3 Горна устна, вътрешна повърхност
С00.4 Долна устна, вътрешна повърхност
С00.5 Устна, неуточнена, вътрешна повърхност
С00.6 Комисура на устните
С00.9 Устна, неуточнена част
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Злокачествено новообразувание на С01 Злокачествено новообразувание на основата на езика
основата на езика
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Злокачествено новообразувание на С02.0 Горна повърхност на езика
други и неуточнени части на езика С02.1 Странични ръбове на езика
С02.2 Долна повърхност на езика
С02.3 Предните две трети на езика, неуточнена част
С02.4 Езикова сливица
С02.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени
локализации на езика
С02.9 Език, неуточнена част
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Злокачествено новообразувание на С03.0 Горен венец
венците С03.1 Долен венец
С03.9 Венец, неуточнен
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Злокачествено новообразувание на пода С04.0 Предна част на пода на устната кухина
на устната кухина С04.1 Странична част на пода на устната кухина
С04.9 Под на устната кухина, неуточнена част
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Злокачествено новообразувание С05.0 Твърдо небце
на небцето С05.1 Меко небце
С05.2 Увула
С05.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени
локализации на небцето
С05.9 Небце, неуточнено
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Злокачествено новообразувание на други С06.0 Лигавица на бузите
и неуточнени части на устната кухина С06.1 Преддверие на устната кухина
С06.2 Ретромоларна област
С06.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени
локализации на други и неуточнени части на устната кухина
С06.9 Устна кухина, неуточнена част
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Злокачествено новообразувание на око- С07 Злокачествено новообразувание на околоушната слюнчена
лоушната слюнчена жлеза (паротис) жлеза (паротис)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Злокачествено новообразувание на друга С08.0 Подчелюстна жлеза (субмандибуларна)
и неуточнена част на големите слюнчени С08.1 Подезична жлеза (сублингвална)
жлези С08.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени
локализации на големите слюнчени жлези
С08.9 Голяма слюнчена жлеза, неуточнена част
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Злокачествено новообразувание С09.0 Тонзиларна ямка
на сливицата (тонзила) С09.1 Тонзиларна дъга
С09.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени
локализации на тонзилата
С09.9 Тонзила, неуточнена
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Злокачествено новообразувание С10.0 Валекула
на орофаринкса (мезофаринкс) С10.1 Предна повърхност на епиглотиса
С10.2 Странична стена на орофаринкса
С10.3 Задна стена на орофаринкса
С10.9 Орофаринкс, неуточнен
С10.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени
локализации на орофаринкса
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Злокачествено новообразувание С11.0 Горна стена на назофаринкса
на носоглътката (назофаринкс) С11.1 Задна стена на назофаринкса
С11.2 Странична стена на назофаринкса
С11.3 Предна стена на назофаринкса
С11.9 Назофаринкс, неуточнен
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Злокачествено новообразувание С12 Злокачествено новообразувание на пириформения синус
на пириформения синус
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Злокачествено новообразувание С13.0 Посткрикоидна област
на хипофаринкса С13.1 Ариепиглотична гънка, обърната към хипофаринкса
С13.2 Задна стена на хипофаринкса
С13.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени
локализации на хипофаринкса
С13.9 Хипофаринкс, неуточнен
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Злокачествено новообразувание с други С14.0 Фаринкс, неуточнен
и неточно определени локализации на С14.2 Пръстен на Waldeyer (тонзиларен)
устните, устната кухина и фаринкса С14.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени
локализации на устните, устната кухина и фаринкса
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Злокачествено новообразувание С15.0 Шийната част на хранопровода
на хранопровода С15.1 Гръдната част на хранопровода
С15.2 Коремната част на хранопровода
С15.3 Горната третина на хранопровода
С15.4 Средната третина на хранопровода
С15.5 Долната третина на хранопровода
С15.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени
локализации на хранопровода
С15.9 Хранопровод, неуточнена част
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Злокачествено новообразувание С16.0 Кардиа
на стомаха С16.1 Дъно на стомаха
С16.2 Тяло на стомаха
С16.3 Антрум на пилора
С16.4 Пилор
С16.5 Малка кривина на стомаха, неуточнена част
С16.6 Голяма кривина на стомаха, неуточнена част
С16.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени
локализации на стомаха
С16.9 Стомах, неуточнена локализация
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Злокачествено новообразувание С17.0 Дванадесетопръстник
на тънките черва С17.1 Йеюнум
С17.2 Илеум
С17.3 Дивертикул на Meckel
С17.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени
локализации на тънките черва
С17.9 Тънки черва, неуточнена част
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Злокачествено новообразувание С18.0 Цекум
на дебелото черво (колон) С18.1 Апендикс
С18.2 Колон асценденс
С18.3 Флексура хепатика
С18.4 Колон трансверзум
С18.5 Флексура лиеналис
С18.6 Колон десценденс
С18.7 Колон сигмоидеум
С18.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени
локализации на дебелото черво
С18.9 Дебело черво, неуточнена част
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Злокачествено новообразувание С19 Злокачествено новообразувание на ректосигмоидната
на ректосигмоидната област област
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Злокачествено новообразувание С20 Злокачествено новообразувание на правото черво (ректум)
на правото черво (ректум)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Злокачествено новообразувание на ануса С21.0 Анус, неуточнена част
и аналния канал С21.1 Анален канал
С21.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени
локализации на ректума, ануса и аналния канал
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Злокачествено новообразувание на чер- С22.0 Карцином на черния дроб, първичен
ния дроб и интрахепаталните жлъчни С22.1 Карцином на интрахепатални жлъчни пътища
пътища С22.2 Хепатобластом
С22.3 Ангиосарком на черния дроб
С22.4 Други саркоми на черния дроб
С22.7 Други уточнени карциноми на черния дроб
С22.9 Злокачествено новообразувание на черен дроб, неуточнено
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Злокачествено новообразувание С23 Злокачествено новообразувание на жлъчния мехур
на жлъчния мехур
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Злокачествено новообразувание на други С24.0 Екстрахепатални жлъчни канали
и неуточнени части на жлъчните пътища С24.1 Ампула на Vater
С24.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени
локализации на жлъчните пътища
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Злокачествено новообразувание С25.0 Глава на панкреаса
на панкреаса С25.1 Тяло на панкреаса
С25.2 Опашка на панкреаса
С25.3 Панкреатичен канал
С25.4 Ендокринна част на панкреаса
С25.7 Други части на панкреаса
С25.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени
локализации на панкреаса
С25.9 Злокачествено новообразувание на панкреас, неуточнено
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Злокачествено новообразувание на храно- С26.0 Чревен тракт, неуточнена част
смилателните органи с друга и неточно С26.1 Далак
определена локализация С26.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени
локализации на храносмилателната система
С26.9 Неточно обозначени локализации на храносмилателната
система
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Злокачествено новообразувание на нос- С30.0 Носна кухина
ната кухина и средното ухо С30.1 Средно ухо
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Злокачествено новообразувание С31.0 Максиларен синус
на синусите С31.1 Етмоидален синус
С31.2 Фронтален синус
С31.3 Сфеноидален синус
С31.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени
локализации на синусите
С31.9 Злокачествено новообразувание на синуси, неуточнено
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Злокачествено новообразувание С32.0 Глотис
на ларинкса С32.1 Супраглотис
С32.2 Субглотис
С32.3 Ларингеален хрущял
С32.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени
локализации на ларинкса
С32.9 Злокачествено новообразувание на ларинкс, неуточнено
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Злокачествено новообразувание С33 Злокачествено новообразувание на трахеята
на трахеята
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Злокачествено новообразувание С34.0 Главни бронхи
на бронхите и белия дроб С34.1 Горен лоб, бронх или бял дроб
С34.2 Среден лоб, бронх или бял дроб
С34.3 Долен лоб, бронх или бял дроб
С34.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени
локализации на бронха или белия дроб
С34.9 Бронх или бял дроб, с неуточнена локализация
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Злокачествено новообразувание на тимуса С37 Злокачествено новообразувание на тимуса
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Злокачествено новообразувание С38.0 Сърце
на сърцето, медиастинума и плеврата С38.1 Преден медиастинум
С38.2 Заден медиастинум
С38.3 Медиастинум, неуточнена част
С38.4 Плевра
С38.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени
локализации на сърцето, медиастинума и плеврата
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Злокачествени новообразувания с други С39.0 Горни дихателни пътища, неуточнена част
и неточно определени локализации на С39.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени
дихателните органи и гръдния кош локализации на дихателната система и гръдния кош
С39.9 Неточно определени локализации на дихателната система
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Злокачествено новообразувание на кос- С40.0 Лопатка (скапула) и дълги кости на горен крайник
тите и ставните хрущяли на крайниците С40.1 Къси кости на горния крайник
С40.2 Дълги кости на долен крайник
С40.3 Къси кости на долен крайник
С40.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени
локализации на костите и ставните хрущяли на крайниците
С40.9 Кости и ставни хрущяли на крайниците, с неуточнена
локализация
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Злокачествено новообразувание на С41.0 Кости на черепа и лицето
костите и ставните хрущяли с други С41.1 Долна челюст (мандибула)
и неуточнени локализации С41.2 Гръбначен стълб
С41.3 Ребра, гръдна кост и ключица
С41.4 Кости на таза, сакрума и опашката
С41.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени
локализации на костите и ставните хрущяли
С41.9 Злокачествено новообразувание на кости и ставни хрущяли,
неуточнено
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Злокачествен меланом на кожата С43.0 Злокачествен меланом на устната
С43.1 Злокачествен меланом на клепача, включително и ъгъла на
клепачната цепка
С43.2 Злокачествен меланом на ухото и външния слухов канал
С43.3 Злокачествен меланом на други и неуточнени части на лицето
С43.4 Злокачествен меланом на окосмената част на главата и шията
С43.5 Злокачествен меланом на тялото
С43.6 Злокачествен меланом на горен крайник, включително
областта на раменния пояс
С43.7 Злокачествен меланом на долен крайник, включително
тазобедрената област
С43.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени
локализации на злокачествения меланом на кожата
С43.9 Злокачествен меланом на кожата, неуточнен
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Други злокачествени новообразувания С44.0 Кожа на устните
на кожата С44.1 Кожа на клепачи, включително ъглите на клепачните цепки
С44.2 Кожа на ухото и външния слухов канал
С44.3 Кожа на други и неуточнени части на лицето
С44.4 Кожа на окосмената част на главата и шията
С44.5 Кожа на тялото
С44.6 Кожа на горен крайник, включително областта на раменния
пояс
С44.7 Кожа на долен крайник, включително тазобедрената област
С44.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени
локализации на кожата
С44.9 Злокачествено новообразувание на кожата, с неуточнена
локализация
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Злокачествено новообразувание С48.0 Ретроперитонеум
на ретроперитонеума и перитонеума С48.1 Уточнена част на перитонеума
С48.2 Перитонеум, неуточнена част
С48.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени
локализации на ретроперитонеума и перитонеума
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Злокачествено новообразувание на С49.0 Съединителна и меки тъкани на главата, лицето и шията
съединителната и другите меки тъкани С49.1 Съединителна и меки тъкани на горен крайник, включител-
но областта на раменния пояс
С49.2 Съединителна и меки тъкани на долен крайник, включител-
но тазобедрената област
С49.3 Съединителна и меки тъкани на гръдния кош
С49.4 Съединителна и меки тъкани на корема
С49.5 Съединителна и меки тъкани на таза
С49.6 Съединителна и меки тъкани на тялото, с неуточнена
локализация
С49.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени
локализации на съединителната и меките тъкани
С49.9 Съединителна и меки тъкани, с неуточнена локализация
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Злокачествено новообразувание С50.0 Мамила и ареола
на млечната жлеза С50.1 Централна част на млечната жлеза
С50.2 Горен вътрешен квадрант на млечната жлеза
С50.3 Долен вътрешен квадрант на млечната жлеза
С50.4 Горен външен квадрант на млечната жлеза
С50.5 Долен външен квадрант на млечната жлеза
С50.6 Аксиларно удължение на млечната жлеза
С50.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени
локализации на млечната жлеза
С50.9 Млечна жлеза, неуточнена част
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Злокачествено новообразувание С51.0 Голяма срамна устна (лабия)
на вулвата С51.1 Малка срамна устна
С51.2 Клитор
С51.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени
локализации на вулвата
С51.9 Вулва, неуточнена част
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Злокачествено новообразувание С52 Злокачествено новообразувание на влагалището (вагината)
на влагалището (вагината)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Злокачествено новообразувание С53.0 Ендоцервикс
на шийката на матката С53.1 Екзоцервикс
С53.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени
локализации на шийката на матката
С53.9 Шийка на матката, неуточнена част
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Злокачествено новообразувание С54.0 Истмус на матката
на тялото на матката С54.1 Ендометриум
С54.2 Миометриум
С54.3 Дъно (фундус) на матката
С54.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени
локализации на тялото на матката
С54.9 Тяло на матката, с неуточнена локализация
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Злокачествено новообразувание С55 Злокачествено новообразувание на матката с неуточнена
на матката с неуточнена локализация локализация
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Злокачествено новообразувание С56 Злокачествено новообразувание на яйчника
на яйчника
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Злокачествено новообразувание на С57.0 Фалопиева тръба
други и неуточнени части на женските С57.1 Широка връзка
полови органи С57.2 Кръгла връзка
С57.3 Параметриум
С57.4 Придатъци на матката, неуточнени
С57.7 Други уточнени части на женските полови органи
С57.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени
локализации на женските полови органи
С57.9 Женски полови органи, с неуточнена локализация
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Злокачествено новообразувание С58 Злокачествено новообразувание на плацентата
на плацентата
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Злокачествено новообразувание С60.0 Препуциум
на пениса С60.1 Гланс пенис
С60.2 Тяло на пениса
С60.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени
локализации на пениса
С60.9 Пенис, с неуточнена локализация
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Злокачествено новообразувание С62.0 Недесцендирал тестис
на тестиса С62.1 Десцендирал тестис
С62.9 Злокачествено новообразувание на тестис, неуточнено
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Злокачествено новообразувание на С63.0 Епидидим
други и неуточнени части на мъжките С63.1 Семенна връв
полови органи С63.2 Скротум
С63.7 Други уточнени части на мъжките полови органи
С63.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени
локализации на мъжките полови органи
С63.9 Мъжки полови органи, с неуточнена локализация
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Злокачествено новообразувание на С64 Злокачествени новообразувания на пикочната система
бъбрека, с изключение на бъбречното Злокачествено новообразувание на бъбрека, с изключение
легенче на бъбречното легенче
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Злокачествено новообразувание С65 Злокачествено новообразувание на бъбречното легенче
на бъбречното легенче
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Злокачествено новообразувание на С66 Злокачествено новообразувание на уретера
уретера
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Злокачествено новообразувание С67.0 Триъгълник на пикочния мехур
на пикочния мехур С67.1 Купол на пикочния мехур
С67.2 Латерална стена на пикочния мехур
С67.3 Предна стена на пикочния мехур
С67.4 Задна стена на пикочния мехур
С67.5 Шийка на пикочния мехур
С67.6 Отвор на уретера (орифициума)
С67.7 Урахус
С67.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени
локализации на пикочния мехур
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Злокачествено новообразувание на С68.0 Уретра
други и неуточнени части на пикочните С68.1 Парауретрални жлези
органи С68.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени
локализации на пикочните органи
С68.9 Злокачествено новообразувание на пикочни органи,
неуточнено
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Злокачествено новообразувание на окото С69.0 Конюнктива
и неговите придатъци С69.1 Роговица
С69.2 Ретина
С69.3 Хороидея
С69.4 Цилиарно тяло
С69.5 Слъзна жлеза и канали
С69.6 Орбита
С69.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени
локализации на окото и неговите придатъци
С69.9 Око, неуточнена част
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Злокачествено новообразувание С70.0 Церебрални менинги
на мозъчните обвивки (менингите) С70.1 Спинални мениниги
С70.9 Злокачествено новообразувание на менинги, неуточнено
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Злокачествено новообразувание С71.0 Главен мозък, с изключение на дяловете (лобовете) и
на главния мозък стомахчетата (вентрикулите)
С71.1 Фронтален лоб
С71.2 Темпорален лоб
С71.3 Париетален лоб
С71.4 Окципитален лоб
С71.5 Мозъчно стомахче
С71.6 Малък мозък
С71.7 Мозъчен ствол
С71.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени
локализации на главния мозък
С71.9 Главен мозък, с неуточнена локализация
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Злокачествено новообразувание на гръб- С72.0 Гръбначен мозък
начния мозък, черепномозъчните нерви С72.1 Конска опашка (кауда еквина)
и други части на централната нервна С72.2 Обонятелен нерв (олфакторен)
система С72.3 Зрителен нерв
С72.4 Слухов нерв
С72.5 Други и неуточнени черепномозъчни нерви
С72.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени
локализации на главния мозък и другите части на централ-
ната нервна система
С72.9 Централна нервна система, уточнена част
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Злокачествено новообразувание С73 Злокачествено новообразувание на щитовидната жлеза
на щитовидната жлеза
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Злокачествено новообразувание С74.0 Кора (кортекс) на надбъбречната жлеза
на надбъбречната жлеза С74.1 Медула на надбъбречната жлеза
С74.9 Надбъбречна жлеза, неуточнена част
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Злокачествено новообразувание С75.0 Паращитовидна жлеза
на други ендокринни жлези и сродни С75.1 Хипофиза
структури С75.2 Краниофарингеален канал
С75.3 Епифизна (пинеална) жлеза
С75.4 Каротидни телца
С75.5 Аортно телце и други параганглии
С75.8 Лезия на повече от една ендокринна жлеза, неуточнена
С75.9 Злокачествено новообразувание на ендокринна жлеза,
неуточнено
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Злокачествено новообразувание С76.0 Глава, лице и шия
с неточно определени локализации С76.1 Гръден кош
С76.2 Корем
С76.3 Таз
С76.4 Горен крайник
С76.5 Долен крайник
С76.7 Други неточно определени локализации
С76.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени
локализации с други и неточно определени локализации
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вторично и неуточнено злокачествено С77.0 Лимфни възли на главата, лицето и шията
новообразувание на лимфните възли С77.1 Интраторакални лимфни възли
С77.2 Интра-абдоминални лимфни възли
С77.3 Лимфни възли на подмишницата и горния крайник
С77.4 Лимфни възли на ингвиналната област и долния крайник
С77.5 Лимфни възли на таза
С77.8 Лимфни възли с множествена локализация
С77.9 Лимфни възли с неуточнена локализация
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вторично злокачествено новообразува- С78.0 Вторично злокачествено новообразувание на белия дроб
ние на дихателната и храносмилателна- С78.1 Вторично злокачествено новообразувание на медиастинума
та система С78.2 Вторично злокачествено новообразувание на плеврата
С78.3 Вторично злокачествено новообразувание на други и неуточ-
нени дихателни органи
С78.4 Вторично злокачествено новообразувание на тънките черва
С78.5 Вторично злокачествено новообразувание на дебелото
черво и ректума
С78.6 Вторично злокачествено новообразувание на перитонеума
и ретроперитонеума
С78.7 Вторично злокачествено новообразувание на черния дроб
С78.8 Вторично злокачествено новообразувание на други и неуточ-
нени храносмилателни органи
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вторично злокачествено новообразува- С79.0 Вторично злокачествено новообразувание на бъбрека и
ние с други локализации бъбречното легенче
С79.1 Вторично злокачествено новообразувание на пикочния
мехур, други и неуточнени пикочни органи
С79.2 Вторично злокачествено новообразувание на кожата
С79.3 Вторично злокачествено новообразувание на главния мозък
и мозъчните обвивки
С79.4 Вторично злокачествено новообразувание на други и
неуточнени части на нервната система
С79.5 Вторично злокачествено новообразувание на кости и костен
мозък
С79.6 Вторично злокачествено новообразувание на яйчник
С79.7 Вторично злокачествено новообразувание на надбъбречна-
та жлеза
С79.8 Вторично злокачествено новообразувание с други уточнени
локализации
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Болест на Hodgkin С81.0 Лимфоцитно преобладаване
С81.1 Нодуларна склероза
С81.2 Смесен целуларитет
С81.3 Лифмоцитно изчерпване
С81.7 Друга болест на Hodgkin
С81.9 Болест на Hodgkin, неуточнена
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Фоликуларен (нодуларен) нехочкинов С82.9 Фоликуларен нехочкинов лимфом, неуточнен
лимфом
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Дифузен нехочкинов лимфом С83.3 Едроклетъчен (дифузен)
С83.7 Тумор на Burkitt
С83.8 Други видове дифузен нехочкинов лимфом
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Периферни и кожни Т-клетъчни С84.0 Mycosis fungoides
лимфоми С84.1 Болест на Sezary
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Други и неуточнени типове на нехочкинов С85.0 Лимфосарком
лимфом С85.7 Други уточнени типове на нехочкинов лимфом
С85.9 Нехочкинов лимфом, неуточнен
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Злокачествени имунопролиферативни С88.9 Злокачествени имунопролиферативни болести, неуточнени болести
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Множествен миелом и злокачествени С90.0 Множествен миелом
плазмоклетъчни новообразувания С90.1 Плазмоклетъчна левкемия
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Лимфоидна левкемия С91.1 Хронична лимфоцитна левкемия
С91.4 Косматоклетъчна левкемия
С91.9 Лимфоидна левкемия, неуточнена
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Миелоидна левкемия С92.1 Хронична миелоидна левкемия
С92.3 Миелоиден сарком
С92.9 Миелоидна левкемия, неуточнена
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Моноцитна левкемия С93.1 Хронична моноцитна левкемия
С93.9 Моноцитна левкемия, неуточнена
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Други левкемии с уточнен клетъчен вид С94.1 Хронична еритремия
С94.2 Остра мегакариобластна левкемия
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Левкемия с неуточнен клетъчен тип С95.1 Хронична левкемия с неуточнен клетъчен тип
С95.9 Левкемия, неуточнена
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Други и неуточнени злокачествени ново- С96.0 Болест на Letterer - Sive
образувания на лимфната, кръвотвор- С96.1 Злокачествена хистиоцитоза
ната и сродните им тъкани С96.2 Злокачествен мастоклетъчен тумор
С96.9 Злокачествено новообразувание на лимфната, кръвотворна-
та и сродните им тъкани, неуточнено
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Желязонедоимъчна анемия D50.0 Желязонедоимъчна анемия, вторична, причинена от загуба
на кръв (хронична)
D50.9 Желязонедоимъчна анемия, неуточнена
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Витамин В12-недоимъчна анемия D51.0 Витамин В12-недоимъчна анемия, приченена от недоимък
на вътрешен фактор
D51.9 Витамин В12-недоимъчна анемия, неуточнена
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Фолиевонедоимъчна анемия D52.0 Фолиевонедоимъчна анемия, свързана с храненето
D52.9 Фолиевонедоимъчна анемия, неуточнена
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Други анемии, свързани с храненето D53.9 Анемия, свързана с храненето, неуточнена
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Анемия, дължаща се на ензимни D55.0 Анемия, дължаща се на недостиг на глюкозо-6-фосфат
нарушения дехидрогеназа
D55.1 Анемия, дължаща се на други нарушения на обмяната
на глутатиона
D55.9 Анемия, дължаща се на ензимно нарушение, неуточнена
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Таласемия D56.1 Бета таласемия
D56.9 Таласемия, неуточнена
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сърповидно-клетъчни нарушения D57.1 Сърповидно-клетъчна анемия без криза
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Други наследствени хемолитични анемии D58.0 Наследствена сфероцитоза
D58.1 Наследствена елиптоцитоза
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Придобита хемолитична анемия D59.1 Други автоимунни хемолитични анемии
D59.9 Придобита хемолитична анемия, неуточнена
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Придобита (чиста) аплазия на еритро- D60.0 Хронична придобита (чиста) аплазия на еритроцитите
цитите (еритробластопения) D60.9 Придобита (чиста) аплазия на еритроцитите, неуточнена
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Други апластични анемии D61.0 Конституционална апластична анемия
D61.9 Апластична анемия, неуточнена
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Други анемии D64.0 Наследствена сидеробластна анемия
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Нарушения на съсирването на кръвта, D66 Вроден дефицит на фактор VIII
пурпура и други хеморагични състояния D67 Вроден дефицит на фактор IX
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Други нарушения на кръвосъсирването D68.0 Болест на Von Willebrand
D68.1 Вроден дефицит на фактор XI
D68.2 Вроден дефицит на други фактори на кръвосъсирването
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Пурпура и други хеморагични състояния D69.0 Алергична пурпура
D69.1 Качествени дефекти на тромбоцитите
D69.3 Идиопатична тромбоцитопенична пурпура
D69.5 Вторична тромбоцитопения
D69.6 Тромбоцитопения, неуточнена
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Имунодефицит с преобладаващ недостиг D80.0 Наследствена хипогамаглобулинемия
на антитела D80.2 Селективен дефицит на имуноглобулин А (IgA)
D80.4 Селективен дефицит на имуноглобулин М (IgМ)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Комбинирани имунодефицитни състояния D81.9 Комбиниран имунодефицит, неуточнен
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Имунодефицит, свързан с други значи- D82.0 Синдром Wiskott - Aldrich
телни дефекти D82.1 Синдром на Di George
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Други видове нетоксична гуша Е04.0 Нетоксична дифузна гуша
Е04.9 Нетоксична гуша, неуточнена
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Тиреотоксикоза Е05.0 Тиреотоксикоза с дифузна гуша
Е05.1 Тиреотоксикоза с токсичен единичен възел
Е05.2 Тиреотоксикоза с токсична полинодозна гуша
Е05.3 Тиреотоксикоза от ектопична тиреоидна тъкан
Е05.8 Други видове тиреотоксикоза
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Други видове хипотиреоидизъм Е03.0 Вроден хипотиреоидизъм с дифузна гуша
Е03.1 Вроден хипотиреоидизъм без гуша
Е03.8 Други уточнени видове хипотиреоидизъм
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Тиреоидит Е06.3 Автоимунен тиреоидит
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Други болести на щитовидната жлеза Е07.1 Дисхормонална гуша
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Инсулинозависим захарен диабет Е10.2 Инсулинозависим захарен диабет с бъбречни усложнения
Е10.3 Инсулинозависим захарен диабет с очни усложнения
Е10.4 Инсулинозависим захарен диабет с неврологични усложнения
Е10.5 Инсулинозависим захарен диабет с периферни съдови
усложнения
Е10.9 Инсулинозависим захарен диабет без усложнения
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Хипопаратиреоидизъм Е20.0 Идиопатичен хипопаратиреоидизъм
Е20.1 Псевдохипопаратиреоидизъм
Е20.8 Други форми на хипопаратиреоидзъм
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Хиперфункция на хипофизата Е22.0 Акромегалия и хипофизарен гигантизъм
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Хипофункция и други разстройства Е23.0 Хипопитуитаризъм
на хипофизата Е23.2 Безвкусен диабет
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Синдром на Cushing Е24.0 Синдром на Cushing с хипофизарен произход
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Хипералдостеронизъм Е26.0 Първичен хипералдостеронизъм
Е26.1 Вторичен хипералдостеронизъм
Е26.8 Други форми на хипералдостеронизъм
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Адреногенитални разстройства Е25.0 Вродени адреногенитални разстройства, свързани с
ензимен дефицит
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Други разстройства на надбъбречните Е27.1 Първична недостатъчност на кората на надбъбреците
жлези Е27.4 Други видове и неуточнена адренокортикална
недостатъчност
Е27.5 Адреномедуларна хиперфункция
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Дисфункция на яйчниците E28.2 Синдром на поликистоза на яйчниците
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Нарушения в пубертета Е30.0 Закъснял пубертет
Е30.1 Преждевременен пубертет
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Други ендокринни разстройства Е34.3 Нанизъм, некласифициран другаде
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Недоимък на витамин D Е55.0 Рахит, активен
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Разстройства на обмяната на ароматните Е70.0 Класическа фенилкетонурия
аминокиселини Е70.1 Други видове хиперфенилаланинемия
Е70.2 Разстройства на обмяната на тирозина
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Разстройства на обмяната на аминокисе- Е71.1 Други разстройства на обмяната на аминокиселините
лините с разклонена верига и на мастни- с разклонена верига
те киселини Е71.3 Разстройство на обмяната на мастните киселини
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Други разстройства на обмяната Е72.2 Разстройства на метаболитния цикъл на уреята
на аминокиселините
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Други разстройства на обмяната Е74.0 Болести на натрупването на гликоген
на въглехидратите Е74.2 Разстройства на обмяната на галактоза
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Разстройства на обмяната на сфинго- Е75.0 Ганглиозидоза
липидите и други нарушения на натруп- Е75.2 Други сфинголипидози
ването на липидите
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Разстройства на обмяната на пурина Е79.1 Синдром на Lesch-Nyhan
и пиримидина
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Разстройства на минералната обмяна E83.0 Разстройства на обмяната на медта
Е83.3 Разстройства на в обмяната на фосфора
Е83.5 Разстройства на обмяната на калция
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Кистозна фиброза (муковисцидоза) Е84.0 Кистозна фиброза с белодробни прояви
Е84.1 Кистозна фиброза с чревни прояви
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Шизофрении F20.0 Параноидна шизофрения
F20.1 Хебефренна шизофрения
F20.3 Недиферинцирана шизофрения
F20.4 Постшизофренна депресия
F20.5 Резидуална шизофрения
F20.6 Обикновена шизофрения
F20.8 Друга шизофрения
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Маниен епизод F30 Маниен епизод
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Биполярно афективно разстройство F31 Биполярно афективно разстройство
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Депресивен епизод F32 Депресивен епизод
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Невротични, свързани със стрес, F40 Фобийни тревожни разстройства
и соматоформни разстройства
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Други тревожни разстройства F41 Други тревожни разстройства
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Обсесивно-компулсивно разстройство F42 Обсесивно-компулсивно разстройство
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Дисоциативни (конверсионни) F44 Дисоциативни (конверсионни) разстройства
разстройства
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Соматоформни разстройства F45 Соматоформни разстройства
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Други невротични разстройства F48 Други невротични разстройства
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Генерализирани разстройства в F84 Генерализирани разстройства в развитието
развитието
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Хиперкинетични разстройства F90 Хиперкинетични разстройства
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Други поведенчески и емоционални раз- F98 Други поведенчески и емоционални разстройства с начало,
стройства с начало, типично за типично за детството и юношеството
детството и юношеството
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Енцефалит, миелит, енцефаломиелит G04.8 Постинфекциозен енцефалит и енцефаломиелит
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Наследствена атаксия G11.0 Вродена непрогресираща атаксия
G11.1 Ранна малкомозъчна атаксия
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Спинална мускулна атрофия и сродни G12.0 Детска спинална мускулна атрофия, I тип
синдроми G12.1 Други наследствени мускулни атрофии
G12.2 Болест на двигателния неврон
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Множествена склероза G35 Множествена склероза
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Епилепсия G40.0 Локализирана (фокална) (парциална) идиопатична епилеп-
сия и епилептични синдроми с тонично-клонични припа-
дъци с фокално начало
G40.1 Локализирана (фокална) (парциална) симптоматична епи-
лепсия и епилептични синдроми с обикновени парциални
припадъци
G40.2 Локализирана (фокална) (парциална) симптоматична епи-
лепсия и епилептични синдроми с комплексни парциални
конвулсивни припадъци
G40.3 Генерализирана идиопатична епилепсия и епилептични
синдроми
G40.4 Други видове генерализирана епилепсия и епилептични
синдроми
G40.6 Grand mal припадъци (с малки припадъци [petit mal] или
без тях), неуточнени
G40.7 Малки припадъци [petit mal], без припадъци grand mal,
неуточнена
G40.8 Други уточнени форми на епилепсия
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Увреждания на лицевия нерв G51.0 Парализа на Bell
G51.1 Възпаление на ganglion geniculi
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Увреждания на други черепно-мозъчни G52.0 Увреждания на обонятелния нерв
нерви G52.1 Увреждания на n. glossopharingeus
G52.2 Увреждания на n.vagus
G52.3 Увреждания на подезичния нерв
G52.7 Множествени увреждания на черепно-мозъчните нерви
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Увреждания на нервните коренчета G54.0 Увреждания на брахиалния плексус
и плексуси G54.1 Увреждания на лумбо-сакралния плексус
G54.2 Увреждания на гръдните коренчета, некласифицирани
другаде
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Myasthenia gravis и други увреждания G70.0 Myasthenia gravis
на нервно-мускулния синапс
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Първични мускулни увреждания G71.0 Мускулна дистрофия
G71.1 Миотонични увреждания
G71.2 Вродени миопатии
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Други миопатии G72.2 Миопатия, предизвикана от други токсични вещества
G72.3 Периодична парализа
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Детска церебрална парализа G80.0 Спастична церебрална парализа
G80.1 Спастична диплегия
G80.2 Детска хемиплегия
G80.3 Дискинетична церебрална парализа
G80.4 Атактична церебрална парализа
G80.8 Друга детска церебрална парализа
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Други паралитични синдроми G83.0 Диплегия на горни крайници
G83.1 Моноплегия на долен крайник
G83.2 Моноплегия на горен крайник
G83.3 Моноплегия, неуточнена
G83.4 Синдром на cauda equina
G83.9 Паралитичен синдром, неуточнен
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Хидроцефалия G91.0 Комуникираща хидроцефалия
G91.1 Обструктивна хидроцефалия
G91.2 Хидроцефалия с нормално налягане
G91.3 Посттравматична хидроцефалия, неуточнена
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Други увреждания на главния мозък G93.0 Церебрална киста
G93.1 Аноксично увреждане на главния мозък, некласирано другаде
G93.4 Енцефалопатия, неуточнена
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Кератит Н16.0 Язва на роговицата
Н16.8 Други форми на кератит
Н16.3 Интерстициален и дълбок кератит
Н16.4 Неоваскуларизация на роговицата
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Цикатрикси и мътнини на роговицата Н17 Цикатрикси и мътнини на роговицата
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Други болести на роговицата Н18.6 Кератоконус
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Иридоциклит Н20.1 Хроничен иридоциклит
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Други видове катаракта Н26.0 Детска, юношеска и пресенилна катаракта
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Хориоретинално възпаление Н30.0 Огнищно хориоретинално възпаление
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Отлепване и разкъсване на ретината Н33.2 Серозно отлепване на ретината
Н33.5 Други форми на отлепване на ретината
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Оклузия на съдовете на ретината Н34 Оклузия на съдовете на ретината
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Други болести на ретината Н35.3 Дегенерация на макулата и задния полюс
Н35.4 Периферни ретинални дегенерации
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Увреждания на ретината при болести, Н36.0 Диабетна ретинопатия
класифицирани другаде
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Глаукома Н40.0 Суспектна глаукома
Н40.1 Първична глаукома с отворен ъгъл
Н40.2 Първична глаукома със затворен ъгъл
Н40.5 Вторична глаукома, дължаща се на други болести на окото
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Болести на очната ябълка Н44.0 Гноен ендофталмит
Н44.5 Дегенеративни състояние на очната ябълка
Н44.6 Неотстранено (отдавна попаднало) магнитно чуждо тяло
в окото
Н44.7 Неотстранено (отдавна попаднало) немагнитно чуждо тяло
в окото
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Неврит на зрителния нерв Н46 Неврит на зрителния нерв
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Други болести на зрителния нерв и Н47.2 Атрофия на зрителния нерв
зрителните пътища Н47.5 Увреждания на другите зрителни пътища
Н47.6 Увреждания на зрителната област в кората
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Слепота и намалено зрение Н54.0 Слепота на двете очи
Н54.1 Слепота на едното око и намалено зрение на другото
Н54.2 Намаление на зрението на двете очи
Н54.4 Слепота на едното око
Н54.5 Намаление на зрението на едното око
Н54.6 Неопределена загуба на зрението на едното око
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Негнойно възпаление на средното ухо Н65.2 Хронично серозно възпаление на средното ухо
Н65.3 Хронично мукоидно възпаление на средното ухо
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Гнойно и неуточнено възпаление Н66.1 Хронично туботимпанално гнойно възпаление на средното
на средното ухо ухо
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Мастоидит и сродни състояния Н70.1 Хроничен мастоидит
Н70.2 Петрозит
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Увреждания на ухото и мастоидния Н95.1 Други увреждания след мастоидектомия
израстък след медицински процедури, некласифицирани другаде
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Други болести на ухото, некласифици- Н93.3 Болести на слуховия нерв
рани другаде
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Глухота, свързана с нарушения в провеж- Н90.0 Двустранна кондуктивна (проводна) загуба на слуха
дането на звука (кондуктивна), и невро- Н90.3 Двустранна невросензорна загуба на слуха
сензорна загуба на слуха
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ревматизъм без данни за засягане I00 Ревматизъм без данни за засягане на сърцето
на сърцето
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ревматични болести на митралната клапа I05.0 Митрална стеноза
I05.1 Ревматична митрална инсуфициенция
I05.2 Митрална стеноза и инсуфициенция
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ревматични болести на аортната клапа I06.0 Ревматична аортна стеноза
I06.1 Ревматична аортна инсуфициенция
I06.2 Ревматична аортна стеноза и инсуфициенция
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Други ревматични болести на сърцето I09.0 Ревматичен миокардит
I09.2 Хроничен ревматичен перикардит
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Есенциална хипертония I10 Есенциална (първична) хипертония
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Хипертонична болест на сърцето I11 Хипертонична болест на сърцето
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Хипертоничен бъбрек I12 Хипертоничен бъбрек
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Съчетание на хипертонично сърце I13 Съчетание на хипертонично сърце с хипертоничен бъбрек
с хипертоничен бъбрек
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вторична хипертония I15 Вторична хипертония
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Други болести на перикарда I31.0 Хроничен адхезивен перикардит
I31.1 Хроничен констриктивен перикардит
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Неревматични болести на митралната I34.0 Митрална (клапна) инсуфициенция
клапа I34.1 Митрален (клапен) пролапс
I34.2 Неревматична митрална (клапна) стеноза
I34.8 Други неревматични болести на митралната клапа
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Неревматични болести на аортната клапа I35.0 Аортна (клапна) стеноза
I35.1 Аортна (клапна) инсуфициенция
I35.2 Аортна (клапна) стеноза и инсуфициенция
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Неревматични болести на трикуспидал- I36.0 Неревматична трикуспидална (клапна) стеноза
ната клапа I36.1 Неревматична трикуспидална (клапна) инсуфициенция
I36.2 Неревматична трикуспидална (клапна) стеноза
и инсуфициенция
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Кардиомиопатия I42.0 Дилативна кардиомиопатия
I42.1 Обструктивна хипертрофична кардиомиопатия
I42.5 Друга рестриктивна кардиомиопатия
I42.9 Кардиомиопатия, неуточнена
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Кардиомиопатия при болести, класифи- I43.1 Кардиомиопатия при метаболитни нарушения
цирани другаде I43.8 Кардиомиопатия при други болести, класифицирани другаде
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Атриовентрикуларен блок I44.2 Атриовентрикуларен блок, пълен
и ляв бедрен блок
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Други проводни нарушения I45.6 Синдром на преждевременното възбуждане
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Предсърдно мъждене и трептене I48 Предсърдно мъждене и трептене
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Усложнения и неточно определени I51.4 Миокардит, неуточнен
болести на сърцето I51.7 Кардиомегалия
I51.8 Други неточно определени болести на сърцето
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вазомоторен и алергичен ринит J30.1 Алергичен ринит, причинен от полени
J30.2 Други сезонни алергични ринити
J30.3 Други алергични ринити
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Обикновен и слузно-гноен хроничен J41.0 Обикновен хроничен бронхит
бронхит
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Друга хронична обструктивна белодробна J44.0 Хронична обструктивна белодробна болест с остра респира-
болест торна инфекция на долните дихателни пътища
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Друга хронична обструктивна болест J44.1 Хронична обструктивна белодробна болест с обостряне,
неуточнена
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Астма J45.0 Астма с преобладаващ алергичен компонент
J45.1 Неалергична астма
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Бронхиектатична болест J47 Бронхиектатична болест
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Язва на стомаха К25 Язва на стомаха
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Язва на дванадесетопръстника К26 Язва на дванадесетопръстника
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Болест на Crohn К50.0 Болест на Crohn на тънкото черво
К50.1 Болест на Crohn на дебелото черво
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Улцерозен колит К51.0 Улцерозен хроничен ентероколит
K51.1 Улцерозен (хроничен) илеоколит
K51.2 Улцерозен (хроничен) проктит
K51.3 Улцерозен (хроничен) ректосигмоидит
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Улцерозен колит K51.4 Псевдополипоза на колона
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Чернодробна недостатъчност, некл. K72 Чернодробна недостатъчност, некласифицирана другаде
другаде
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Хроничен хепатит, некласифициран K73.0 Хроничен персистиращ хепатит, некласифициран другаде
другаде
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Фиброза и цироза на черния дроб K74.2 Чернодробна фиброза с чернодробна склероза
K74.3 Първична билиарна цироза
K74.4 Вторична билиарна цироза
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Други болести на задстомашната жлеза K86.0 Хроничен панкреатит с алкохолна етиология
K86.1 Други хронични панкреатити
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Болести на жлъчния мехур, жлъчните К80.1 Камъни на жлъчния мехур с друг холецистит
пътища и задстомашната жлеза К80.4 Камъни на жлъчните пътища с холецистит
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Нарушена резорбция в червата K90.0 Цьолиакия
K90.2 Синдром на сляпата бримка, некласифицирани другаде
K90.8 Други нарушения на резорбцията в червата
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Пемфигус L10.0 Пeмфигус вулгарис
L10.1 Пемфигус вегетанс
L10.2 Пемфигус фолиацеус
L10.3 Пемфигус бразилиензис (fogo selvagem)
L10.4 Пемфигус еритематозус
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Пемфигоид L12.2 Хронична булозна болест в детска възраст
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Псориазис L40.0 Псориазис вулгарис
L40.1 Генерализиран пустулозен псориазис
L40.2 Акродерматитис континуа
L40.3 Палмоплантарна пустулоза
L40.4 Гутатен псориазис
L40.5 Други видове псориазис
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Еrythema multiforme L51.0 Небулозна Еrythema multiforme
L51.1 Булозна Еrythema multiforme
L51.2 Токсична епидермална некролиза (Lyell)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Erythema nodosum L52 Erythema nodosum
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Лупус еритематодес L93.0 Дискоиден лупус еритематодес
L93.1 Субакутен лупус еритематодес
L93.2 Други форми на кожен лупус еритематодес
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Други локализирани изменения L94.0 Локализирана склеродермия (morphea)
на съединителната тъкан L94.1 Линеарна склеродермия
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Инфекциозни артропатии М00 Пиогенен артрит
М01 Директно инфектиране на става при инфекциозни и пара-
зитни болести, класифицирани другаде
М02 Реактивни артропатии
М03 Постинфекциозни и реактивни артропатии при болести,
класифицирани другаде
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Юношески (ювенилен) артрит М08.0 Юношески ревматоиден артрит
М08.1 Юношески анкилозиращ спондилит
М08.2 Юношески артрит със системно начало
М08.3 Юношески полиартрит (серонегативен)
М08.4 Юношески пауциартикуларен артрит
М08.8 Други юношески артрити
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Възлест полиартериит и наследствени М30.0 Възлест полиартериит
състояния
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Други некротизиращи васкулопатии М31.3 Грануломатоза на Wegener
М31.4 Синдром на аортната дъга (Takayasu)
М31.5 Гигантоклетъчен артериит с ревматична полимиалгия
М31.6 Други гигантоклетъчни артериити
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Дисеминиран lupus erythematodes M32.0 Дисеминиран лекарствен lupus erythematodes
M32.1 Дисеминиран lupus erythematodes с увреждане на други
органи или системи
M32.8 Други форми на дисеминиран lupus erythematodes
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Дерматополимиозит М33.0 Ювенилен дерматомиозит
М33.2 Полимиозит
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Системна склероза М34.0 Прогресивна системна склероза
М34.1 Синдром CR(Е)ST
М34.2 Системна склероза, предизвикана от лекарствени средства
и химични продукти
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Други системни увреждания М35.0 Синдром на Sjogren
на съединителната тъкан М35.1 Синдром на Behcet
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Анкилозиращ спондилит М45 Анкилозиращ спондилит
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Други възпалителни спондилопатити М46.0 Ентезопатия на гръбначния стълб
М46.1 Сакроилит, некласиран другаде
М46.8 Други уточнени възпалителни спондилопатии
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Спондилоза М47.1 Други спондилози с миелопатия
М47.2 Други спондилози с радикулопатия
М47.8 Други спондилози
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Други спондилопатии М48.3 Травматична спондилопатия
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Увреждания на междупрешленните М50.0 Увреждане на междупрешленните дискове в шийния отдел
дискове в шийния отдел с миелопатия
М50.1 Увреждания на междупрешленните дискове в шийния отдел
с радикулопатия
М50.8 Други увреждания на междупрешленните дискове в шийния
отдел
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Синовити и теносиновити М65.2 Калцифициращ тендинит
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Спонтанна руптура на синовията М66.1 Руптура на синовията
и сухожилията М66.2 Спонтанна руптура на екстензорните сухожилия
М66.3 Спонтанна руптура на флексорните сухожилия
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Остеомиелит М86.2 Подостър остеомиелит
М86.3 Мултиплен хроничен остеомиелит
М86.4 Хроничен остемиелит с фистула
М86.5 Други хронични хематогенни остеомиелити
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Болест на Paget (деформиращ остеит) М88.0 Увреждане на черепа при болестта на Paget
М88.8 Увреждане в други кости при болестта на Paget
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Юношеска остеохондроза на таза М91.0 Юношеска остеохондроза на таза
и бедрената кост М91.1 Юношеска остеохондроза на бедрената глава
(Leegg-Calve-Pertehes)
М91.2 Coxa plana
М91.3 Псевдококсалгия
М91.8 Други ювенилни остеохондрози на таза и бедрената става
М91.9 Ювенилна остеохондроза на таза и бедрената става,
неуточнена
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Други юношески остеохондрози М92.0 Ювенилна остехондроза на раменната става
М92.1 Ювенилна остеохондроза на лъчевата и лакътната кост
М92.2 Ювенилна остеохондроза на ръката
М92.3 Друга ювенилна остеохондроза на горния крайник
М92.4 Ювенилна остеохондроза на пателата
М92.5 Ювенилна остеохондроза на тибия и фибула
М92.6 Юношеска остеохондроза на костите на стъпалото
М92.7 Юношеска остеохондроза на предния отдел на стъпалото
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Хроничен нефритен синдром N03 Хроничен нефритен синдром
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Нефрозен синдром N04 Нефрозен синдром
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Нефритен синдром, неуточнен N05 Нефритен синдром, неуточнен
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Хроничен тубулоинтестициален нефрит N11 Хроничен тубулоинтестициален нефрит
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Обструктивна и рефлуксна нефропатия N13 Обструктивна и рефлуксна нефропатия
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Хронична бъбречна недостатъчност N18 Хронична бъбречна недостатъчност
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Бъбречнокаменна болест N20 Камъни в бъбрека
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Хронични болести на дихателните орга- Р27.1 Бронхопулмонална дисплазия, възникваща в перинаталния
ни, възникващи в перинаталния период период
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Спина бифида Q05.0 Цервикална spina bifida с хидроцефалия
Q05.1 Торакална spina bifida с хидроцефалия
Q05.2 Лумбална spina bifida с хидроцефалия
Q05.3 Сакрална spina bifida с хидроцефалия
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вродена хидроцефалия Q03.0 Аномалии на Силвиевия проток
Q03.1 Атрезия на отворите на Magendine и Luschka
Q03.8 Други форми на вродена хидроцефалия
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Анофталм, микрофталм и макрофталм Q11.1 Други форми на анофталм
Q11.2 Микрофталм
Q11.3 Макрофталм
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вродени аномалии на лещата Q12.0 Вродена катаракта
Q12.2 Колобома на лещата
Q12.3 Вродена афакия
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вродени аномалии на ухото, които при- Q16.1 Вродена липса, атрезия и стриктура на слуховия канал
чиняват увреждане на слуха Q16.2 Липса на Евстахиева тръба
Q16.3 Вродена аномалия на слуховите костици
Q16.4 Други вродени аномалии на средното ухо
Q16.5 Вродена аномалия на вътрешното ухо
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вродени аномалии на сърдечните каме- Q20.0 Общ артериален трункус
ри и съобщителните отвори Q20.3 Дискордантно свързване на камерите с артериите
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вродени аномалии на сърдечната Q21.0 Междукамерен септален дефект
преграда Q21.1 Междупредсърден септален дефект
Q21.2 Предсърднокамерен септален дефект
Q21.3 Тетралогия на Fallot
Q21.4 Аортопулмонален септален дефект
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вродени аномалии на пулмоналната Q22.0 Атрезия на клапата на белодробната артерия
и трикуспидалната клапа Q22.1 Вродена стеноза на клапата на белодробната артерия
Q22.2 Вродена инсуфициенция на клапата на белодробната артерия
Q22.4 Вродена стеноза на трикуспидалната клапа
Q22.5 Аномалия на Ebstein
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вродени аномалии на аортната Q23.0 Вродена стеноза на аортната клапа
и митралната клапа Q23.1 Вродена инсуфициенция на аортната клапа
Q23.2 Вродена митрална стеноза
Q23.3 Вродена митрална инсуфициенция
Q23.4 Синдром на хипопластичното ляво сърце
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Други вродени аномалии на сърцето Q24.0 Dextrocardia
Q24.1 Laevocardia
Q24.2 Трипредсърдно сърце
Q24.3 Белодробна инфундибуларна стеноза
Q24.5 Аномалия на коронарните съдове
Q24.8 Други уточнени вродени аномалии на сърцето
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вродени аномалии на големите артерии Q25.0 Отворен дуктус артериозус
Q25.1 Коарктация на аортата
Q25.3 Стеноза на аортата
Q25.5 Атрезия на белодробната артерия
Q25.6 Стеноза на белодробната артерия
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вродени аномалии на големите вени Q26.0 Вродена стеноза на вена кава
Q26.8 Други вродени аномалии на големите вени
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Други вродени аномалии на перифер- Q27.8 Други уточнени вродени аномалии на периферната съдова
ната съдова система система
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вродени аномалии на белия дроб Q33.0 Вродена белодробна кистоза
Q33.3 Агенезия на белия дроб
Q33.6 Хипоплазия и дисплазия на белия дроб
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вродени аномалии на хранопровода Q39.0 Атрезия на хранопровода без трахеоезофагеална фистула
Q39.1 Атрезия на хранопровода с трахеоезофагеална фистула
Q39.2 Вродена трахеоезофагеална фистула без атрезия
Q39.3 Вродена стеноза и стриктура на хранопровода
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Други вродени аномалии на черва Q43.0 Дивертикул на Meckel
Q43.1 Болест на Hirschprung
Q43.2 Други вродени функционални нарушения на колона
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Кистозна болест на бъбрека Q61.1 Бъбречна поликистоза, инфантилен тип
Q61.4 Бъбречна дисплазия
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вродени нарушения в проходимостта Q62.0 Вродена хидронефроза
на бъбречното легенче и вродени ано- Q62.1 Атрезия и стеноза на уретера
малии на уретера Q62.2 Вроден мегауретер
Q62.4 Агенезия на уретера
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вродени деформации на бедрото Q65.0 Вродена луксация на бедрото, едностранна
Q65.1 Вродена луксация на бедрото, двустранна
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Остеохондро дисплазия с дефекти в рас- Q77.0 Агондрогенеза
тежа на тръбестите кости и гръбначния Q77.2 Синдром на късото ребро
стълб Q77.4 Ахондроплазия
Q77.6 Хондроектодермална дисплазия
Q77.7 Спондилометафизарна дисплазия
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Други остеохондродисплазии Q78.0 Остеогенезис имперфекта
Q78.1 Полиостеозна фиброзна дисплазия
Q78.2 Остеопетроза
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вродена ихтиоза Q80.1 Х-свързана ихтиоза
Q80.2 Ламеларна ихтиоза
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Epidermolysis bullosa Q81.1 Epidermolysis bullosa letalis
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Факоматози, некласирани другаде Q85.1 Туберозна склероза
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Синдром на Еdwards Q91.0 Тризомия 18, мейотично неразделяне
Q91.2 Тризомия 18, транслокационна форма
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Синдром на Turner Q96 Синдром на Turner
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Последици от травми на главата Т90.3 Последица от травми на черепно-мозъчните нерви
T90.5 Последици от вътречерепна травма
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Последици от травми на шията и тялото Т91.3 Последици от травми на гръбначния мозък
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Последици от травми на горен крайник Т92.4 Последици от травма на нервите на горен крайник
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Последици от травми на долен крайник Т93.4 Последици от травми на нервите на долен крайник
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Последици от термични и химични Т95.0 Последици от термични и химични изгаряния и измръзване
изгаряния и измръзване на главата и шията (последица от травми, класифицирани
Т-26)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Последици от термично и химично изга- Т95.1 Последици от термично и химично изгаряне и измръзване
ряне и измръзване на тялото
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Безсимптомен инфекциозен статус, Z 21 Безсимптомен инфекциозен статус, предизвикан от вируса
предизвикан от вируса на човешкия на човешкия имунодефицит [HIV]
имунодефицит [HIV]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Приложение № 5
към чл. 12, ал. 2
(Доп. - ДВ, бр. 102 от 2005 г.,
в сила от 1.01.2006 г.)

Списък на заболяванията, при които лицата над 18 години подлежат на
диспансеризация

---------------------------------------+-------+-----------------------------------------------------------
Рубрика по МКБ ¦МКБ код¦ Заболявания
---------------------------------------+-------+-----------------------------------------------------------
1 ¦ 2 ¦ 3
---------------------------------------+-------+-----------------------------------------------------------
Тиф и паратиф A01.0 Коремен тиф
A01.1 Паратиф А
A01.2 Паратиф В
A01.3 Паратиф С
A01.4 Паратиф, неуточнен
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Амебиaза A06.1 Хронична чревна амебиaза
A06.2 Амебен недизентериен колит
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Други протозойни чревни болести A07.1 Жиардиаза (ламблиаза)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Туберкулоза на дихателните органи, А15.0 Туберкулоза на белите дробове, потвърдена бактерио-
потвърдена бактериологично и скопично с наличие или отсъствие на културелен растеж
хистологично А15.1 Туберкулоза на белите дробове, потвърдена само с
културелен растеж
А15.2 Туберкулоза на белите дробове, потвърдена хистологично
А15.3 Туберкулоза на белите дробове, потвърдена с неуточнени
методи
А15.4 Туберкулоза на интраторакалните лимфни възли, потвърде-
на бактериологично и хистологично
А15.5 Туберкулоза на ларинкса, трахеята и бронхите, потвърдена
бактериологично и хистологично
А15.6 Туберкулозен плеврит, потвърден бактериологично и хисто-
логично
А15.7 Първична туберкулоза на дихателните органи, потвърдена
бактериологично и хистологично
А15.8 Туберкулоза на други дихателни органи, потвърдена бакте-
риологично и хистологично
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Туберкулоза на дихателните органи, А16.0 Туберкулоза на белите дробове с отрицателни бактериоло-
непотвърдена бактериологично или гични и хистологични изследвания
хистологично А16.1 Туберкулоза на белите дробове без провеждане на бакте-
риологични и хистологични изследвания
А16.3 Туберкулоза на интраторакалните лимфни възли без указа-
ние за бактериологично или хистологично потвърждаване
А16.4 Туберкулоза на ларинкса, трахеята и бронхите без указание
за бактериологично или хистологично потвърждаване
А16.5 Туберкулозен плеврит без указания за бактериологично
и хистологично потвърждаване
А16.7 Първична туберкулоза на дихателните органи без указание
за бактериологично или хистологично потвърждаване
А16.8 Туберкулоза на други дихателни органи без указание за
бактериологично или хистологично потвърждаване
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Туберкулоза на нервната система А17.1 Менингеална туберкулома
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Туберкулоза на други органи А18.0 Туберкулоза на костите и ставите
А18.1 Туберкулоза на пикочо-половите органи
А18.2 Туберкулозна периферна лимфоаденопатия
А18.3 Туберкулоза на червата, перитонеума и мезентериалните
лимфни възли
А18.4 Туберкулоза на кожата и подкожната тъкан
А18.5 Туберкулоза на окото
А18.6 Туберкулоза на ухото
А18.7 Туберкулоза на надбъбреците
А18.8 Туберкулоза на други уточнени органи
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Еризипел А46 Еризипел
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вроден сифилис A50 Вроден сифилис
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ранен сифилис A51 Ранен сифилис
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Късен сифилис A52 Късен сифилис
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Други и неуточнени форми на сифилис A53 Други и неуточнени форми на сифилис
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Други болести, предавани предимно A63 Други болести, предавани предимно по полов път, некласи-
по полов път, некласифицирани другаде фицирани другаде
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Хроничен вирусен хепатит В18.1 Хроничен вирусен хепатит В без делта-агент
В18.2 Хроничен вирусен хепатит C
В18.8 Друг хроничен вирусен хепатит
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Болест, предизвикана от вируса на човеш- В24 Болест, предизвикана от вируса на човешкия имунодефицит
кия имунодефицит (HIV), неуточнен (HIV), неуточнен
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Малария, предизвикана B50 Малария, предизвикана от Plasmodium falciparum
от Plasmodium falciparum
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Малария, предизвикана В51 Малария, предизвикана от Plasmodium vivax
от Plasmodium vivax
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Малария, предизвикана В52 Малария, предизвикана от Plasmodium malaria
от Plasmodium malaria
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Други видове паразитологично потвър- В53.0 Малария, предизвикана от Plasmodium ovale
дена малария
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Лайшманиоза В55.0 Висцерална лайшманиоза
В55.1 Кожна, градска кожна лайшманиоза
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Токсоплазмоза В58 Токсоплазмоза
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Шистозомиаза (билхарциоза) В65.0 Шистозомиаза, предизвикана от Shistosoma haematobium
(уринарна шистозомиаза)
В65.1 Шистозомиаза, предизвикана от Schistosoma mansoni
(чревна шистозомиаза)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ехинококоза В67.0 Инвазия на черния дроб, предизвикана от Echinococcus
granulosus
В67.1 Инвазия на белия дроб, предизвикана от Echinococcus
granulosus
В67.3 Друга инвазия, предизвикана от Echinococcus granulosus
В67.5 Друга инвазия, предизвикана от Echinococcus multilocularis
В67.6 Друга инвазия, предизвикана от Echinococcus multilocularis
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Филариоза В74.0 Филариоза, предизвикана от Wuchereria bancrofti
В74.9 Филариоза, неуточнена
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Трихинелоза В75 Трихинелоза
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Аскаридоза В77 Аскаридоза
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Други хелминтози В83.0 Висцерална форма на заболяване, предизвикано от мигра-
ция на личинки на хелминтите /висцерална Larva migrans/
токсокариоза/
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Злокачествено новообразувание на устната C00.0 Външна повърхност на горна устна
С00.1 Външна повърхност на долна устна
С00.2 Външна устна, неуточнена
С00.3 Горна устна, вътрешна повърхност
С00.4 Долна устна, вътрешна повърхност
С00.5 Устна, неуточнена, вътрешна повърхност
С00.6 Комисура на устните
С00.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече локали-
зации на устните
С00.9 Устна, неуточнена част
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Злокачествено новообразувание С01 Злокачествено новообразувание на основата на езика
на основата на езика
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Злокачествено новообразувание на други С02.0 Горна повърхност на езика
и неуточнени части на езика С02.1 Странични ръбове на езика
С02.2 Долна повърхност на езика
С02.3 Предните две трети на езика, неуточнена част
С02.4 Езикова сливица
С02.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени
локализации на езика
С02.9 Език, неуточнена част
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Злокачествено новообразувание С03.0 Горен венец
на венците С03.1 Долен венец
С03.9 Венец, неуточнен
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Злокачествено новообразувание на пода С04.0 Предна част на пода на устната кухина
на устната кухина С04.1 Странична част на пода на устната кухина
С04.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени
локализации на пода на устната кухина
С04.9 Под на устната кухина, неуточнена част
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Злокачествено новообразувание С05.0 Твърдо небце
на небцето С05.1 Меко небце
С05.2 Увула
С05.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени
локализации на небцето
С05.9 Небце, неуточнено
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Злокачествено новообразувание С06.0 Лигавица на бузите
на други и неуточнени части на С06.1 Предверие на устната кухина
устната кухина С06.2 Ретромоларна област
С06.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени
локализации на други и неуточнени части на устната кухина
С06.9 Устна кухина, неуточнена част
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Злокачествено новообразувание на око- С07 Злокачествено новообразувание на околоушната слюнчена
лоушната слюнчена жлеза (паротис) жлеза (паротис)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Злокачествено новообразувание на С08.0 Подчелюстна жлеза (субмандибуларна)
друга и неуточнена част на големите С08.1 Подезична жлеза (сублингвална)
слюнчени жлези С08.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени
локализации на големите слюнчени жлези
С08.9 Голяма слюнчена жлеза, неуточнена част
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Злокачествено новообразувание С09.0 Тонзиларна ямка
на сливицата (тонзила) С09.1 Тонзиларна дъга
С09.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени
локализации на тонзилата
С09.9 Тонзила, неуточнена
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Злокачествено новообразувание С10.0 Валекула
на орофаринкса (мезофаринкс) С10.1 Предна повърхност на епиглотиса
С10.2 Странична стена на орофаринкса
С10.3 Задна стена на орофаринкса
С10.4 Брахиална цепка
С10.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени
локализации на орофаринкса
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Злокачествено новообразувание С11.0 Горна стена на назофаринкса
на носоглътката (назофаринкс) С11.1 Задна стена на назофаринкса
С11.2 Странична стена на назофаринкса
С11.3 Предна стена на назофаринкса
С11.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени
локализации на назофаринкса
С11.9 Назофаринкс, неуточнен
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Злокачествено новообразувание С12 Злокачествено новообразувание на пириформения синус
на пириформения синус
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Злокачествено новообразувание С13.0 Посткрикоидна област
на хипофаринкса С13.1 Ариепиглотична гънка, обърната към хипофаринкса
С13.2 Задна стена на хипофаринкса
С13.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени
локализации на хипофаринкса
С13.9 Хипофаринкс, неуточнен
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Злокачествено новообразувание с други С14.0 Фаринкс, неуточнен
и неточно определени локализации С14.2 Пръстен на Waldeyer (тонзиларен)
на устните, устната кухина и фаринкса С14.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени
локализации на устните, устната кухина и фаринкса
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Злокачествено новообразувание С15.0 Шийната част на хранопровода
на хранопровода С15.1 Гръдната част на хранопровода
С15.2 Коремната част на хранопровода
С15.3 Горната трета на хранопровода
С15.4 Средната трета на хранопровода
С15.5 Долната трета на хранопровода
С15.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени
локализации на хранопровода
С15.9 Хранопровод, неуточнена част
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Злокачествено новообразувание С16.0 Кардиа
на стомаха С16.1 Дъно на стомаха
С16.2 Тяло на стомаха
С16.3 Антрум на пилора
С16.4 Пилор
С16.5 Малка кривина на стомаха, неуточнена част
С16.6 Голяма кривина на стомаха, неуточнена част
С16.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени
локализации на стомаха
С16.9 Стомах, неуточнена локализация
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Злокачествено новообразувание С17.0 Дванадесетопръстник
на тънките черва С17.1 Йеюнум
С17.2 Илеум
С17.3 Дивертикул на Meckel
С17.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени
локализации на тънките черва
С17.9 Тънки черва, неуточнена част
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Злокачествено новообразувание С18.0 Цекум
на дебелото черво (колон) С18.1 Апендикс
С18.2 Колон асценденс
С18.3 Флексура хепатика
С18.4 Колон трансверзум
С18.5 Флексура лиеналис
С18.6 Колон десценденс
С18.7 Колон сигмоидеум
С18.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени
локализации на дебелото черво
С18.9 Дебело черво, неуточнена част
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Злокачествено новообразувание С19 Злокачествено новообразувание на ректосигмоидната област
на ректосигмоидната област
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Злокачествено новообразувание С20 Злокачествено новообразувание на правото черво (ректум)
на правото черво (ректум)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Злокачествено новообразувание С21.0 Анус, неуточнена част
на ануса и аналния канал С21.1 Анален канал
С21.2 Клоакогенна зона
С21.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени
локализации на ректума, ануса и аналния канал
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Злокачествено новообразувание С22.0 Карцином на черния дроб, първичен
на черния дроб и интрахепаталните С22.1 Карцином на интрахепатални жлъчни пътища
жлъчни пътища С22.2 Хепатобластом
С22.3 Ангиосарком на черния дроб
С22.4 Други саркоми на черния дроб
С22.7 Други уточнени карциноми на черния дроб
С22.9 Злокачествено новообразувание на черен дроб, неуточнено
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Злокачествено новообразувание С23 Злокачествено новообразувание на жлъчния мехур на жлъчния мехур
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Злокачествено новообразувание С24.0 Екстрахепатални жлъчни канали
на други и неуточнени части на С24.1 Ампула на Vater
жлъчните пътища С24.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени
локализации на жлъчните пътища
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Злокачествено новообразувание С25.0 Глава на панкреаса
на панкреаса С25.1 Тяло на панкреаса
С25.2 Опашка на панкреаса
С25.3 Панкреатичен канал
С25.4 Ендокринна част на панкреаса
С25.7 Други части на панкреаса
С25.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени
локализации на панкреаса
С25.9 Злокачествено новообразувание на панкреас, неуточнено
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Злокачествено новообразувание на хра- С26.0 Чревен тракт, неуточнена част
носмилателните органи с друга и неточно С26.1 Далак
определена локализация С26.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени
локализации на храносмилателната система
С26.9 Неточно обозначени локализации на храносмилателната
система
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Злокачествено новообразувание С30.0 Носна кухина
на носната кухина и средното ухо С30.1 Средно ухо
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Злокачествено новообразувание С31.0 Максиларен синус
на синусите С31.1 Етмоидален синус
С31.2 Фронтален синус
С31.3 Сфеноидален синус
С31.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени
локализации на синусите
С31.9 Злокачествено новообразувание на синуси, неуточнено
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Злокачествено новообразувание С32.0 Глотис
на ларинкса С32.1 Супраглотис
С32.2 Субглотис
С32.3 Ларингеален хрущял
С32.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени
локализации на ларинкса
С32.9 Злокачествено новообразувание на ларинкс, неуточнено
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Злокачествено новообразувание С33 Злокачествено новообразувание на трахеята
на трахеята
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Злокачествено новообразувание С34.0 Главни бронхи
на бронхите и белия дроб С34.1 Горен лоб, бронх или бял дроб
С34.2 Среден лоб, бронх или бял дроб
С34.3 Долен лоб, бронх или бял дроб
С34.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени
локализации на бронха или белия дроб
С34.9 Бронх или бял дроб с неуточнена локализация
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Злокачествено новообразувание на тимуса С37 Злокачествено новообразувание на тимуса
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Злокачествено новообразувание на сър- С38.0 Сърце
цето, медиастинума и плеврата С38.1 Преден медиастинум
С38.2 Заден медиастинум
С38.3 Медиастинум, неуточнена част
С38.4 Плевра
С38.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени
локализации на сърцето, медиастинума и плеврата
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Злокачествени новообразувания с други С39.0 Горни дихателни пътища, неуточнена част
и неточно определени локализации на С39.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени
дихателните органи и гръдния кош локализации на дихателната система и гръдния кош
С39.9 Неточно определени локализации на дихателната система
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Злокачествено новообразувание на кос- С40.0 Лопатка (скапула) и дълги кости на горен крайник
тите и ставните хрущяли на крайниците С40.1 Къси кости на горния крайник
С40.2 Дълги кости на долен крайник
С40.3 Къси кости на долен крайник
С40.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени
локализации на костите и ставните хрущяли на крайниците
С40.9 Кости и ставни хрущяли на крайниците с неуточнена
локализация
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Злокачествено новообразувание на С41.0 Кости на черепа и лицето
костите и ставните хрущяли с други С41.1 Долна челюст (мандибула)
и неуточнени локализации С41.2 Гръбначен стълб
С41.3 Ребра, гръдна кост и ключица
С41.4 Кости на таза, сакрума и опашката
С41.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени
локализации на костите и ставните хрущяли
С41.9 Злокачествено новообразувание на кости и ставни хрущяли,
неуточнено
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Злокачествен меланом на кожата С43.0 Злокачествен меланом на устната
С43.1 Злокачествен меланом на клепача, включително и ъгъла
на клепачната цепка
С43.2 Злокачествен меланом на ухото и външния слухов канал
С43.3 Злокачествен меланом на други и неуточнени части на лицето
С43.4 Злокачествен меланом на окосмената част на главата и шията
С43.5 Злокачествен меланом на тялото
С43.6 Злокачествен меланом на горен крайник, включително
областта на раменния пояс
С43.7 Злокачествен меланом на долен крайник, включително
тазобедрената област
С43.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени
локализации на злокачествения меланом на кожата
С43.9 Злокачествен меланом на кожата, неуточнен
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Други злокачествени новообразувания С44.0 Кожа на устните
на кожата С44.1 Кожа на клепачи, включително ъглите на клепачните цепки
С44.2 Кожа на ухото и външния слухов канал
С44.3 Кожа на други и неуточнени части на лицето
С44.4 Кожа на окосмената част на главата и шията
С44.5 Кожа на тялото
С44.6 Кожа на горен крайник, включително областта на раменния
пояс
С44.7 Кожа на долен крайник, включително тазобедрената област
С44.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени
локализации на кожата
С44.9 Злокачествено новообразувание на кожата с неуточнена
локализация
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Мезотелиом С45.0 Мезотелиом на плеврата
С45.1 Мезотелиом на перитонеума
С45.2 Мезотелиом на перикарда
С45.7 Мезотелиом с други локализации
С45.9 Мезотелиом, неуточнен
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сарком на Kaposi С46.0 Сарком на Kaposi на кожата
С46.1 Сарком на Kaposi на меките тъкани
С46.2 Сарком на Kaposi на небцето (палатум)
С46.3 Сарком на Kaposi на лимфните възли
С46.7 Сарком на Kaposi с други локализации
С46.8 Сарком на Kaposi на множество органи
С46.9 Сарком на Kaposi с неуточнена локализация
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Злокачествено новообразувание С47.0 Периферни нерви на главата, лицето и шията
на периферните нерви и вегетатив- С47.1 Периферни нерви на горен крайник, включително областта
ната нервна система на раменния пояс
С47.2 Периферни нерви на долен крайник, включително тазо-
бедрената област
С47.3 Периферни нерви на торакса
С47.4 Периферни нерви на корема
С47.5 Периферни нерви на таза
С47.6 Злокачествено новообразувание на периферните нерви
на тялото, неуточнено
С47.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени
локализации на периферните нерви и вегетативната нервна
система
С47.9 Периферни нерви и вегетативна нервна система с неуточне-
на локализация
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Злокачествено новообразувание на рет- С48.0 Ретроперитонеум
роперитонеума и перитонеума С48.1 Уточнена част на перитонеума
С48.2 Перитонеум, неуточнена част
С48.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени
локализации на ретроперитонеума и перитонеума
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Злокачествено новообразувание на съе- С49.0 Съединителна и меки тъкани на главата, лицето и шията
динителната и другите меки тъкани С49.1 Съединителна и меки тъкани на горен крайник, включител-
но областта на раменния пояс
С49.2 Съединителна и меки тъкани на долен крайник, включител-
но тазобедрената област
С49.3 Съединителна и меки тъкани на гръдния кош
С49.4 Съединителна и меки тъкани на корема
С49.5 Съединителна и меки тъкани на таза
С49.6 Съединителна и меки тъкани на тялото с неуточнена
локализация
С49.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени
локализации на съединителната и меките тъкани
С49.9 Съединителна и меки тъкани с неуточнена локализация
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Злокачествено новообразувание С50.0 Мамила и ареола
на млечната жлеза С50.1 Централна част на млечната жлеза
С50.2 Горен вътрешен квадрант на млечната жлеза
С50.3 Долен вътрешен квадрант на млечната жлеза
С50.4 Горен външен квадрант на млечната жлеза
С50.5 Долен външен квадрант на млечната жлеза
С50.6 Аксиларно удължение на млечната жлеза
С50.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени
локализации на млечната жлеза
С50.9 Млечна жлеза, неуточнена част
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Злокачествено новообразувание С51.0 Голяма срамна устна (лабия)
на вулвата С51.1 Малка срамна устна
С51.2 Клитор
С51.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени
локализации на вулвата
С51.9 Вулва, неуточнена част
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Злокачествено новообразувание С52 Злокачествено новообразувание на влагалището (вагина)
на влагалището (вагина)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Злокачествено новообразувание С53.0 Ендоцервикс
на шийката на матката С53.1 Екзоцервикс
С53.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени
локализации на шийката на матката
С53.9 Шийка на матката, неуточнена част
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Злокачествено новообразувание С54.0 Истмус на матката
на тялото на матката С54.1 Ендометриум
С54.2 Миометриум
С54.3 Дъно (фундус) на матката
С54.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени
локализации на тялото на матката
С54.9 Тяло на матката с неуточнена локализация
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Злокачествено новообразувание С55 Злокачествено новообразувание на матката с неуточнена
на матката с неуточнена локализация локализация
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Злокачествено новообразувание С56 Злокачествено новообразувание на яйчника
на яйчника
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Злокачествено новообразувание на други С57.0 Фалопиева тръба
и неуточнени части на женските полови С57.1 Широка връзка
органи С57.2 Кръгла връзка
С57.3 Параметриум
С57.4 Придатъци на матката, неуточнени
С57.7 Други уточнени части на женските полови органи
С57.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени
локализации на женските полови органи
С57.9 Женски полови органи с неуточнена локализация
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Злокачествено новообразувание С60.0 Препуциум
на пениса С60.1 Гланс пенис
С60.2 Тяло на пениса
С60.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени
локализации на пениса
С60.9 Пенис с неуточнена локализация
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Злокачествено новообразувание С61 Злокачествено новообразувание на простатата
на простатата
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Злокачествено новообразувание С62.0 Недесцендирал тестис
на тестиса
С62.1 Десцендирал тестис
С62.9 Злокачествено новообразувание на тестис, неуточнено
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Злокачествено новообразувание на други С63.0 Епидидим
и неуточнени части на мъжките полови С63.1 Семенна връв
органи С63.2 Скротум
С63.7 Други уточнени части на мъжките полови органи
С63.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени
локализации на мъжките полови органи
С63.9 Мъжки полови органи с неуточнена локализация
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Злокачествено новообразувание на бъб- С64 Злокачествено новообразувание на бъбрека с изключение
река с изключение на бъбречното легенче на бъбречното легенче
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Злокачествено новообразувание С65 Злокачествено новообразувание на бъбречното легенче
на бъбречното легенче
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Злокачествено новообразувание С66 Злокачествено новообразувание на уретера
на уретера
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Злокачествено новообразувание С67.0 Триъгълник на пикочния мехур
на пикочния мехур С67.1 Купол на пикочния мехур
С67.2 Латерална стена на пикочния мехур
С67.3 Предна стена на пикочния мехур
С67.4 Задна стена на пикочния мехур
С67.5 Шийка на пикочния мехур
С67.6 Отвор на уретера (орифициум)
С67.7 Урахус
С67.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени
локализации на пикочния мехур
С67.9 Пикочен мехур с неуточнена локализация
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Злокачествено новообразувание С68.0 Уретра
на други и неуточнени части С68.1 Парауретрални жлези
на пикочните органи С68.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени
локализации на пикочните органи
С68.9 Злокачествено новообразувание на пикочни органи,
неуточнено
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Злокачествено новообразувание на окото С69.0 Конюнктива
и неговите придатъци С69.1 Роговица
С69.2 Ретина
С69.3 Хороидея
С69.4 Цилиарно тяло
С69.5 Слъзна жлеза и канали
С69.6 Орбита
С69.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени
локализации на окото и неговите придатъци
С69.9 Око, неуточнена част
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Злокачествено новообразувание С70.0 Церебрални менинги
на мозъчните обвивки (менинги) С70.1 Спинални менинги
С70.9 Злокачествено новообразувание на менинги, неуточнено
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Злокачествено новообразувание С71.0 Главен мозък с изключение на дяловете (лобове) и стомах-
на главния мозък четата (вентрикули)
С71.1 Фронтален лоб
С71.2 Темпорален лоб
С71.3 Париетален лоб
С71.4 Окципитален лоб
С71.5 Мозъчно стомахче
С71.6 Малък мозък
С71.7 Мозъчен ствол
С71.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени
локализации на главния мозък
С71.9 Главен мозък с неуточнена локализация
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Злокачествено новообразувание на гръб- С72.0 Гръбначен мозък
начния мозък, черепно-мозъчните нерви С72.1 Конска опашка (кауда еквина)
и други части на централната нервна С72.2 Обонятелен нерв (олфакторен)
система С72.3 Зрителен нерв
С72.4 Слухов нерв
С72.5 Други и неуточнени черепно-мозъчни нерви
С72.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени
локализации на главния мозък и другите части на централ-
ната нервна система
С72.9 Централна нервна система, уточнена част
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Злокачествено новообразувание С73 Злокачествено новообразувание на щитовидната жлеза
на щитовидната жлеза
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Злокачествено новообразувание С74.0 Кора (кортекс) на надбъбречната жлеза
на надбъбречната жлеза С74.1 Медула на надбъбречната жлеза
С74.9 Надбъбречна жлеза, неуточнена част
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Злокачествено новообразувание С75.0 Паращитовидна жлеза
на други ендокринни жлези и сродни С75.1 Хипофиза
структури С75.2 Краниофарингеален канал
С75.3 Епифизна (пинеална) жлеза
С75.4 Каротидни телца
С75.5 Аортно телце и други параганглии
С75.8 Лезия на повече от една ендокринна жлеза, неуточнена
С75.9 Злокачествено новообразувание на ендокринна жлеза,
неуточнено
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Злокачествено новообразувание С76.0 Глава, лице и шия
с неточно определени локализации С76.1 Гръден кош
С76.2 Корем
С76.3 Таз
С76.4 Горен крайник
С76.5 Долен крайник
С76.7 Други неточно определени локализации
С76.8 Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени
локализации с други и неточно определени локализации
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вторично и неуточнено злокачествено С77.0 Лимфни възли на главата, лицето и шията
новообразувание на лимфните възли С77.1 Интраторакални лимфни възли
С77.2 Интраабдоминални лимфни възли
С77.3 Лимфни възли на подмишницата и горния крайник
С77.4 Лимфни възли на ингвиналната област и долния крайник
С77.5 Лимфни възли на таза
С77.8 Лимфни възли с множествена локализация
С77.9 Лимфни възли с неуточнена локализация
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вторично злокачествено новообразува- С78.0 Вторично злокачествено новообразувание на белия дроб
ние на дихателната и храносмилател- С78.1 Вторично злокачествено новообразувание на медиастинума
ната система С78.2 Вторично злокачествено новообразувание на плеврата
С78.3 Вторично злокачествено новообразувание на други и неуточ-
нени дихателни органи
С78.4 Вторично злокачествено новообразувание на тънките черва
С78.5 Вторично злокачествено новообразувание на дебелото
черво и ректума
С78.6 Вторично злокачествено новообразувание на перитонеума
и ретроперитонеума
С78.7 Вторично злокачествено новообразувание на черния дроб
С78.8 Вторично злокачествено новообразувание на други и неуточ-
нени храносмилателни органи
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вторично злокачествено новообразува- С79.0 Вторично злокачествено новообразувание на бъбрека
ние с други локализации и бъбречното легенче
С79.1 Вторично злокачествено новообразувание на пикочния
мехур, други и неуточнени пикочни органи
С79.2 Вторично злокачествено новообразувание на кожата
С79.3 Вторично злокачествено новообразувание на главния мозък
и мозъчните обвивки
С79.4 Вторично злокачествено новообразувание на други
и неуточнени части на нервната система
С79.5 Вторично злокачествено новообразувание на кости и костен
мозък
С79.6 Вторично злокачествено новообразувание на яйчник
С79.7 Вторично злокачествено новообразувание на надбъбречна-
та жлеза
С79.8 Вторично злокачествено новообразувание с други уточнени
локализации
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Болест на Hodgkin С81.0 Лимфоцитно преобладаване
С81.1 Нодуларна склероза
С81.2 Смесен целуларитет
С81.3 Лимфоцитно изчерпване
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Фоликуларен (нодуларен) нехочкинов С82.0 Дребноклетъчен с назъбени ядра, фоликуларен
лимфом С82.1 Смесен, дребноклетъчен с назъбени ядра и едроклетъчен,
фоликуларен
С82.2 Едроклетъчен, фоликуларен
С82.7 Други видове на фоликуларен нехочкинов лимфом
С82.9 Фоликуларен нехочкинов лимфом, неуточнен
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Дифузен нехочкинов лимфом С83.0 Дребноклетъчен (дифузен)
С83.1 Дребноклетъчен с назъбени ядра (дифузен)
С83.2 Смесен, дребноклетъчен и едроклетъчен (дифузен)
С83.3 Едроклетъчен (дифузен)
С83.4 Имунобластен (дифузен)
С83.5 Лимфобластен (дифузен)
С83.6 Недиференциран (дифузен)
С83.7 Тумор на Burkitt
С83.8 Други видове на дифузен нехочкинов лимфом
С83.9 Дифузен нехочкинов лимфом, неуточнен
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Периферни и кожни Т-клетъчни лимфоми С84.0 Mycosis fungoides
С84.1 Болест на Sezary
С84.2 Т-зонов лимфом
С84.3 Лимфоепителоиден лимфом
С84.4 Периферен Т-клетъчен лимфом
С84.5 Други и неуточнени Т-клетъчни лимфоми
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Други и неуточнени типове на нехочки- С85.0 Лимфосарком
нов лимфом С85.1 В-клетъчен лимфом, неуточнен
С85.7 Други уточнени типове на нехочкинов лимфом
С85.9 Нехочкинов лимфом, неуточнен
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Злокачествени имунопролиферативни С88.0 Макроглобулинемия на Waldenstrom
болести С88.1 Болест на алфа-тежките вериги
С88.2 Болест на гама-тежките вериги
С88.3 Имунопролиферативна болест на тънките черва
С88.7 Други злокачествени имунопролиферативни болести
С88.9 Злокачествени имунопролиферативни болести, неуточнени
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Множествен миелом и злокачествени С90.0 Множествен миелом
плазмоклетъчни новообразувания С90.1 Плазмоклетъчна левкемия
С90.2 Плазмоцитом, екстрамедуларен
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Лимфоидна левкемия С91.0 Остра лимфобластна левкемия
С91.1 Хронична лимфоцитна левкемия
С91.2 Подостра лимфоцитна левкемия
С91.3 Пролимфоцитна левкемия
С91.4 Косматоклетъчна левкемия
С91.5 Т-клетъчна левкемия при възрастни
С91.7 Друга лимфоидна левкемия
С91.9 Лимфоидна левкемия, неуточнена
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Миелоидна левкемия С92.0 Остра миелоидна левкемия
С92.1 Хронична миелоидна левкемия
С92.2 Подостра миелоидна левкемия
С92.3 Миелоиден синдром
С92.4 Остра промиелоцитна левкемия
С92.5 Остра миеломоноцитна левкемия
С92.7 Друга миелоидна левкемия
С92.9 Миелоидна левкемия, неуточнена
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Моноцитна левкемия С93.0 Остра моноцитна левкемия
С93.1 Хронична моноцитна левкемия
С93.2 Подостра моноцитна левкемия
С93.7 Друга моноцитна левкемия
С93.9 Моноцитна левкемия, неуточнена
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Други левкемии с уточнен клетъчен вид С94.0 Остра еритремия и еритролевкемия
С94.1 Хронична еритремия
С94.2 Остра мегакариобластна левкемия
С94.3 Мастоклетъчна левкемия
С94.4 Остра панмиелоза
С94.5 Остра миелофиброза
С94.7 Друга уточнена левкемия
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Левкемия с неуточнен тип клетки С95.0 Остра левкемия с неуточнен клетъчен тип
С95.1 Хронична левкемия с неуточнен клетъчен тип
С95.2 Подостра левкемия с неуточнен клетъчен тип
С95.7 Друга левкемия с неуточнен клетъчен тип
С95.9 Левкемия, неуточнена
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Други и неуточнени злокачествени ново- С96.0 Болест на Letterer-Siwe
образувания на лимфната, кръвотворна- С96.1 Злокачествена хистиоцитоза
та и сродните им тъкани С96.2 Злокачествен мастоклетъчен тумор
С96.3 Истински хистиоцитен лимфом
С96.7 Други уточнени злокачествени новообразувания на лимфна-
та, кръвотворната и сродните им тъкани
С96.9 Злокачествено новообразувание на лимфната, кръвотворна-
та и сродните им тъкани, неуточнено
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Злокачествени новообразувания със С97 Злокачествени новообразувания със самостоятелни (пър-
самостоятелни (първични) множествени вични) множествени локализации
локализации
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Карцином in situ на устната кухина, D00.0 Устни, устна кухина и фаринкс
хранопровода и стомаха D00.1 Хранопровод
D00.2 Стомах
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Карцином in situ на други и неуточнени D01.0 Колон
храносмилателни органи D01.1 Ректосигмоидална област
D01.2 Ректум
D01.3 Анус и анален канал
D01.4 Други и неуточнени части на червата
D01.5 Черен дроб, жлъчен мехур и жлъчни пътища
D01.7 Други неуточнени храносмилателни органи
D01.9 Храносмилателен орган, неуточнен
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Карцином in situ на средното ухо D02.0 Ларинкс
и дихателната система D02.1 Трахея
D02.2 Бронх и бял дроб
D02.3 Други части на дихателната система
D02.4 Дихателна система, неуточнена част
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Меланом in situ D03.0 Меланом in situ на устни
D03.1 Меланом in situ на клепач, включително ръбовете му
D03.2 Меланом in situ на ухо и външен слухов канал
D03.3 Меланом in situ на други и неуточнени части на лицето
D03.4 Меланом in situ на окосмена част на главата и кожа на
шията
D03.5 Меланом in situ на тялото
D03.6 Меланом in situ на горен крайник, включително раменния
пояс
D03.7 Меланом in situ на долен крайник, включително тазобедре-
ната област
D03.8 Меланом in situ с други локализации
D03.9 Меланом in situ, неуточнен
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Карцином in situ на кожата D04.0 Кожа на устни
D04.1 Кожа на клепач, включително ръбовете му
D04.2 Кожа на ухото и външен слухов канал
D04.3 Кожа на други и неуточнени части на лицето
D04.4 Кожа на окосмена част на главата и кожа на шията
D04.5 Кожа на тялото
D04.6 Кожа на горен крайник, включително раменния пояс
D04.7 Кожа на долен крайник, включително тазобедрената
област
D04.8 Кожа с други локализации
D04.9 Кожа с неуточнена локализация
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Карцином in situ на млечната жлеза D05.0 Лобуларен карцином in situ
D05.1 Интрадуктален карцином in situ
D05.7 Друг карцином in situ на млечната жлеза
D05.9 Карцином in situ на млечната жлеза, неуточнен
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Карцином in situ на шийката на матката D06.0 Ендоцервикс
D06.1 Екзоцервикс
D06.7 Други части на маточната шийка
D06.9 Шийка на матката, неуточнена част
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Карцином in situ на други и неуточнени D07.0 Ендометриум
полови органи D07.1 Вулва
D07.2 Влагалище
D07.3 Други и неуточнени женски полови органи
D07.4 Пенис
D07.5 Простата
D07.6 Други и неуточнени мъжки полови органи
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Карцином in situ с други и неуточнени D09.0 Пикочен мехур
локализации D09.1 Други и неуточнени пикочни органи
D09.2 Око
D09.3 Щитовидна и други ендокринни жлези
D09.7 Карцином in situ с други уточнени локализации
D09.9 Карцином in situ с неуточнена локализация
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Доброкачествено новообразувание D10.0 Устни
на устните, устната кухина и фаринкса D10.1 Език
D10.2 Под на устната кухина
D10.3 Други и неуточнени части на устната кухина
D10.4 Сливица (тонзила)
D10.5 Други части на орофаринкса
D10.6 Назофаринкс
D10.7 Хипофаринкс
D10.9 Фаринкс, неуточнен
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Доброкачествено новообразувание D11.0 Паротидна жлеза
на големите слюнчени жлези D11.7 Други големи слюнчени жлези
D11.9 Голяма слюнчена жлеза, неуточнена част
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Доброкачествено новообразувание D12.0 Цекум
на колона, ректума, ануса и аналния D12.1 Апендикс
канал D12.2 Възходяща част (асценденс) на колона
D12.3 Напречна част (трансверзум) на колона
D12.4 Низходяща част (десценденс) на колона
D12.5 Сигмоидална част на колона
D12.6 Колон, неуточнена част
D12.7 Ректосигмоидална област
D12.8 Ректум
D12.9 Анус и анален канал
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Доброкачествено новообразувание D13.0 Хранопровод
на други и неточно определени части D13.1 Стомах
от храносмилателната система D13.2 Дванадесетопръстник (дуоденум)
D13.3 Други и неуточнени части на тънките черва
D13.4 Черен дроб
D13.5 Екстрахепатални жлъчни пътища
D13.6 Панкреас
D13.7 Ендокринна част на панкреаса
D13.9 Неточно определени части от храносмилателната система
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Доброкачествено новообразувание D14.0 Средно ухо, носна кухина и синуси
на средното ухо и дихателната система D14.1 Ларинкс
D14.2 Трахея
D14.3 Бронхи и бял дроб
D14.4 Дихателна система с неуточнена локализация
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Доброкачествено новообразувание D15.0 Тимус
на други и неуточнени органи D15.1 Сърце
в гръдния кош D15.2 Медиастинум
D15.7 Други уточнени органи в гръдния кош
D15.9 Орган в гръдния кош, неуточнен
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Доброкачествено новообразувание D16.0 Скапула и дълги кости на горен крайник
на костите и ставния хрущял D16.1 Къси кости на горен крайник
D16.2 Дълги кости на долен крайник
D16.3 Къси кости на долен крайник
D16.4 Кости на черепа и лицето
D16.5 Кост на долна челюст
D16.6 Гръбначен стълб
D16.7 Ребра, гръдна кост и ключица
D16.8 Кости на таза, сакрума и опашката
D16.9 Кост и ставен хрущял, неуточнени
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Доброкачествено новообразувание D17.0 Доброкачествено новообразувание на мастната тъкан на
на мастната тъкан кожата и подкожната тъкан на главата, лицето и шията
D17.1 Доброкачествено новообразувание на мастната тъкан
на кожата и подкожната тъкан на тялото
D17.2 Доброкачествено новообразувание на мастната тъкан
на кожата и подкожната тъкан на крайниците
D17.3 Доброкачествено новообразувание на мастната тъкан
на кожата и подкожната тъкан с други и неуточнени
локализации
D17.4 Доброкачествено новообразувание на мастната тъкан
на органите в гръдния кош
D17.5 Доброкачествено новообразувание на мастната тъкан
на коремните органи
D17.6 Доброкачествено новообразувание на мастната тъкан
на семенната връв
D17.7 Доброкачествено новообразувание на мастната тъкан
с други локализации
D17.9 Доброкачествено новообразувание на мастната тъкан
с неустановена локализация
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Хемангиоми и лимфангиоми с каквато D18.0 Хемангиоми с каквато и да е локализация
и да е локализация D18.1 Лимфангиоми с каквато и да е локализация
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Доброкачествено новообразувание D19.0 Мезотелиална тъкан на плеврата
на мезотелиалната тъкан D19.1 Мезотелиална тъкан на перитонеума
D19.7 Мезотелиална тъкан с други локализации
D19.9 Мезотелиална тъкан с неуточнена локализация
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Доброкачествено новообразувание D20.0 Ретроперитонеум
на меката тъкан на ретроперитонеума D20.1 Перитонеум
и перитонеума
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Други доброкачествени новообразувания D21.0 Съединителна и други меки тъкани на главата, лицето и шията
на съединителната и други меки тъкани D21.1 Съединителна и други меки тъкани на горен крайник,
включително областта на раменния пояс
D21.2 Съединителна и други меки тъкани на долен крайник,
включително тазобедрената област
D21.3 Съединителна и други меки тъкани на гръдния кош
D21.4 Съединителна и други меки тъкани на корема
D21.5 Съединителна и други меки тъкани на таза
D21.6 Съединителна и други меки тъкани на тялото, неуточнена
част
D21.9 Съединителна и други меки тъкани с неуточнена лока-
лизация
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Меланоцитен невус D22.0 Меланоцитен невус на устните
D22.1 Меланоцитен невус на клепачите, включително ъглите
на клепачните цепки
D22.2 Меланоцитен невус на ухото и външния слухов канал
D22.3 Меланоцитен невус на други и неуточнени части на лицето
D22.4 Меланоцитен невус на окосмената част на главата и шията
D22.5 Меланоцитен невус на тялото
D22.6 Меланоцитен невус на горен крайник, включително област-
та на раменния пояс
D22.7 Меланоцитен невус на долен крайник, включително
тазобедрената област
D22.9 Меланоцитен невус, неуточнен
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Други доброкачествени новообразу- D23.0 Кожа на устните
вания на кожата D23.1 Кожа на клепачите, включително ъглите на клепачните цепки
D23.2 Кожа на ухото и външния слухов канал
D23.3 Кожа на други и неуточнени части на лицето
D23.4 Кожа на окосмената част на главата и шията
D23.5 Кожа на тялото
D23.6 Кожа на горен крайник, включително областта на раменния
пояс
D23.7 Кожа на долен крайник, включително тазобедрената област
D23.9 Кожа с неуточнена локализация
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Доброкачествено новообразувание D24 Доброкачествено новообразувание на млечната жлеза
на млечната жлеза
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Лейомиом на матката D25.0 Субмукозен лейомиом на матката
D25.1 Интрамурален лейомиом на матката
D25.2 Субсерозен лейомиом на матката
D25.9 Лейомиом на матката, неуточнен
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Други доброкачествени новообразувания D26.0 Шийка на матката
на матката D26.1 Тяло на матката
D26.7 Други части на матката
D26.9 Матка, неуточнена част
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Доброкачествено новообразувание D27 Доброкачествено новообразувание на яйчника
на яйчника
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Доброкачествено новообразувание на D28.0 Вулва
други и неуточнени части на женските D28.1 Влагалище
полови органи D28.2 Маточна тръба и връзки
D28.7 Други уточнени женски полови органи
D28.9 Женски полови органи с неуточнена локализация
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Доброкачествено новообразувание D29.0 Пенис
на мъжките полови органи D29.1 Простата
D29.2 Тестис
D29.3 Епидидим
D29.4 Скротум
D29.7 Други мъжки полови органи
D29.9 Мъжки полови органи с неуточнена локализация
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Доброкачествено новообразувание D30.0 Бъбрек
на пикочните пътища D30.1 Бъбречно легенче
D30.2 Уретер
D30.3 Пикочен мехур
D30.4 Уретра
D30.7 Други пикочни органи
D30.9 Пикочни органи с неуточнена локализация
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Доброкачествено новообразувание D31.0 Конюнктива
на окото и неговите придатъци D31.1 Роговица
D31.2 Ретина
D31.3 Хориоидея
D31.4 Цилиарно тяло
D31.5 Слъзна жлеза и канали
D31.6 Орбита, неуточнена част
D31.9 Око, неуточнена част
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Доброкачествено новообразувание D32.0 Обвивки на главния мозак
на мозъчните обвивки (менингите) D32.1 Обвивки на гръбначния мозък
D32.9 Мозъчни обвивки, неуточнени
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Доброкачествено новообразувание D33.0 Главен мозък, супратенториум
на главния мозък и други части D33.1 Главен мозък, инфратенториум
на централната нервна система D33.2 Главен мозък, неуточнена част
D33.3 Черепномозъчни нерви
D33.4 Гръбначен мозък
D33.7 Други уточнени части на централната нервна система
D33.9 Централна нервна система, с неуточнена локализация
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Доброкачествено новообразувание D34 Доброкачествено новообразувание на щитовидната жлеза
на щитовидната жлеза
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Доброкачествено новообразувание на D35.0 Надбъбречна жлеза
други и неуточнени ендокринни жлези D35.1 Паращитовидна жлеза
D35.2 Хипофиза
D35.3 Краниофарингеален канал
D35.4 Епифизна (пинеална) жлеза
D35.5 Каротидно телце
D35.6 Аортно телце и други параганглии
D35.7 Други уточнени ендокринни жлези
D35.8 Лезия на повече от една ендокринна жлеза
D35.9 Ендокринна жлеза, неуточнена
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Доброкачествено новообразувание D36.0 Лимфни възли
с други и неуточнени локализации D36.1 Периферни нерви и вегетативна нервна система
D36.7 Други уточнени локализации
D36.9 Доброкачествено новообразувание, с неуточнена локализация
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Новообразувания с неопределен D37.0 Устна, устна кухина и фаринкс
или неизвестен характер D37.1 Стомах
Новообразувание с неопределен или D37.2 Тънки черва
неизвестен характер на устна кухина D37.3 Апендикс
и храносмилателните органи D37.4 Колон
D37.5 Ректум
D37.6 Черен дроб, жлъчен мехур и жлъчни пътища
D37.7 Други храносмилателни органи
D37.9 Храносмилателни органи, неуточнени
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Новообразувание с неопределен или D38.0 Ларинкс
неизвестен характер на средното ухо, D38.1 Трахея, бронхи и бял дроб
дихателната система и органите D38.2 Плевра
в гръдния кош D38.3 Медиастинум
D38.4 Тимус
D38.5 Други дихателни органи
D38.6 Дихателни органи, неуточнени
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Новообразувание с неопределен или D39.0 Матка
неизвестен характер на женските D39.1 Яйчник
полови органи D39.2 Плацента
D39.7 Други женски полови органи
D39.9 Женски полови органи, неуточнени
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Новообразувание с неопределен или D40.0 Простата
неизвестен характер на мъжките D40.1 Тестис
полови органи D40.7 Други мъжки полови органи
D40.9 Мъжки полови органи, неуточнени
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Новообразувание с неопределен или D41.0 Бъбрек
неизвестен характер на пикочните D41.1 Бъбречно легенче
органи D41.2 Уретер
D41.3 Уретра
D41.4 Пикочен мехур
D41.7 Други пикочни органи
D41.9 Пикочни органи, неуточнени
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Новообразувание с неопределен или D42.0 Менинги на главния мозък
неизвестен характер на мозъчните D42.1 Менинги на гръбначния мозък
обвивки D42.9 Менинги, неуточнени
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Новообразувание с неопределен или D43.0 Главен мозък, супратенториум
неизвестен характер на главния мозък D43.1 Главен мозък, инфратенториум
и централната нервна система D43.2 Главен мозък, неуточнена част
D43.3 Черепномозъчни нерви
D43.4 Гръбначен мозък
D43.7 Други уточнени части на централната нервна система
D43.9 Централна нервна система, неуточнена част
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Новообразувание с неопределен или D44.0 Щитовидна жлеза
неизвестен характер на ендокринните D44.1 Надбъбречна жлеза
жлези D44.2 Паращитовидна жлеза
D44.3 Хипофиза
D44.4 Краниофарингеален канал
D44.5 Епифизна (пинеална) жлеза
D44.6 Каротидно телце
D44.7 Аортно телце и други параганглии
D44.8 Лезия на повече от една ендокринна жлеза
D44.9 Ендокринна жлеза, неуточнена
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Полицитемия вера D45 Полицитемия вера
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Миелодиспластични синдроми D46.0 Рефрактерна анемия без сидеробласти, определена така
D46.1 Рефрактерна анемия със сидеробласти
D46.2 Рефрактерна анемия с повишен брой бласти
D46.3 Рефрактерна анемия с повишен брой бласти в трансформация
D46.4 Рефрактерна анемия, неуточнена
D46.7 Други миелодиспластични синдроми
D46.9 Миелодиспластичен синдром, неуточнен
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Други новообразувания с неопределен D47.0 Хистиоцитни и мастоклетъчни тумори с неопределен или
или неизвестен характер на лимфната, неизвестен характер
кръвотворната и сродните им тъкани D47.1 Хронична миелопролиферативна болест
D47.2 Моноклонална гамопатия
D47.3 Есенциална (хеморагична) тромбоцитемия
D47.7 Други уточнени новообразувания с неопределен или
неизвестен характер на лимфната, кръвотворната и
сродните им тъкани
D47.9 Новообразувание с неопределен или неизвестен характер
на лимфната, кръвотворната и сродните им тъкани
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Новообразувание с неопределен или D48.0 Кости и ставни хрущяли
неизвестен характер с други и неуточ- D48.1 Съединителна и други меки тъкани
нени локализации D48.2 Периферни нерви и вегетативна нервна система
D48.3 Ретроперитонеум
D48.4 Перитонеум
D48.5 Кожа
D48.6 Млечна жлеза
D48.7 Други уточнени локализации
D48.9 Новообразувание с неопределен или неизвестен характер,
неуточнено
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Желязонедоимъчна анемия D50.0 Желязонедоимъчна анемия, вторична, причинена от загуба
на кръв (хронична)
D50.9 Желязонедоимъчна анемия, неуточнена
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Анемия, дължаща се на ензимни D55.0 Анемия, дължаща се на недостиг на глюкозо-6-фосфат
нарушения дехидрогеназа
D55.1 Анемия, дължаща се на други нарушения на обмяната
на глутатиона
D55.9 Анемия, дължаща се на ензимно нарушение, неуточнена
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Таласемия D56.1 Бета таласемия
D56.9 Таласемия, неуточнена
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сърповидно-клетъчни нарушения D57.1 Сърповидно-клетъчна анемия без криза
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Други наследствени хемолитични анемии D58.0 Наследствена сфероцитоза
D58.1 Наследствена елиптоцитоза
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Придобита хемолитична анемия D59.1 Други автоимунни хемолитични анемии
D59.9 Придобита хемолитична анемия, неуточнена
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Придобита (чиста) аплазия на еритро- D60.0 Хронична придобита (чиста) аплазия на еритроцитите цитите (еритробластопения)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Други апластични анемии D61.9 Апластична анемия, неуточнена
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Други анемии D64.0 Наследствена сидеробластна анемия
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вроден дефицит на фактор VIII D66 Вроден дефицит на фактор VIII
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вроден дефицит на фактор IX D67 Вроден дефицит на фактор IX
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Други нарушения на кръвосъсирването D68.0 Болест на von Willebrand
D68.1 Вроден дефицит на фактор XI
D68.2 Вроден дефицит на други фактори на кръвосъсирването
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Пурпура и други хеморагични състояния D69.3 Идиопатична тромбоцитопенична пурпура
D69.5 Вторична тромбоцитопения
D69.9 Тромбоцитопения, неуточнена
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Саркоидоза D86.0 Саркоидоза на белите дробове
D86.1 Саркоидоза на лимфните възли
D86.2 Саркоидоза на белите дробове
със саркоидоза на лимфните
възли
D86.3 Саркоидоза на кожата
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Други видове хипотиреоидизъм E03.0 Вроден хипотиреоидизъм с дифузна гуша
E03.1 Вроден хипотиреоидизъм без гуша
E03.4 Атрофия на щитовидната жлеза
E03.8 Други уточнени видове хипотиреодизъм
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Тиреотоксикоза E05.0 Тиреотоксикоза с дифузна гуша
E05.1 Тиреотоксикоза с токсичен единичен тиреоиден възел
E05.2 Тиреотоксикоза с токсична полинодозна гуша
E05.3 Тиреотоксикоза от ектопична тиреоидна тъкан
E05.4 Тиреотоксикоза, изкуствено предизвикана
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Тиреоидит E06.3 Автоимунен тиреоидит
E06.5 Други хронични тиреодити
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Инсулинозависим захарен диабет Е10.2 Диабет с бъбречни прояви
Е10.3 Диабет с очни изменения
Е10.4 Диабет с неврологични изменения
Е10.6 Инсулинозависим захарен диабет с други уточнени усложнения
Е10.9 Захарен диабет без указание за усложнения
Е10.5 Диабет със съдови разстройства
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Неинсулинозависим захарен диабет Е11 Неинсулинозависим захарен диабет
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Хиперпаратиреоидизъм E21.0 Първичен хиперпаратиреоидизъм
E21.1 Вторичен хиперпаратиреоидизъм, некласифициран другаде
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Хиперфункция на хипофизата E22.0 Акромегалия и хипофизарен гигантизъм
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Хипофункция и други разстройства E23.2 Безвкусен диабет
на хипофизата
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Синдром на Кушинг Е24.0 Синдром на Кушинг с хипофизарен произход
Е24.3 Ектопичен АСТН синдром
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Хипералдостеронизъм Е26.0 Първичен хипералдостеронизъм
Е26.1 Вторичен хипералдостеронизъм
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Други разстройства на надбъбречните Е27.1 Първична недостатъчност на кората на надбъбреците
жлези
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Дисфункция на яйчници E28.0 Хиперестрогения
E28.1 Хиперандрогения
E28.2 Синдром на поликистоза на яйчниците
E28.3 Първична яйчникова недостатъчност
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Дисфункция на тестисите E29.0 Тестикуларна хиперфункция
E29.1 Тестикуларна хипофункция
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Разстройства на обмяната на ароматните Е70.0 Класическа фенилкетонурия
аминокиселини Е70.1 Други видове хиперфелиналанинемии
Е70.2 Разстройства на обмяната на тирозина
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Разстройства на обмяната на амино- Е71.1 Други разстройства на обмяната на аминокиселините
киселините с разклонена верига с разклонена верига
и на мастните киселини Е71.3 Разстройство на обмяната на мастните киселини
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Други разстройства на обмяната Е72.2 Разстройства на метаболитния цикъл на уреята на аминокиселините
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Други разстройства на обмяната Е74.0 Болести на натрупването на гликоген
на въглехидратите Е74.2 Разстройства на обмяната на галактоза
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Разстройства на обмяната на сфинголи- Е75.0 Ганглиозидоза
пидите и други нарушения на натрупва- Е75.2 Други сфинголипидози
нето на липидите
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Кистозна фиброза (муковисцидоза) Е84.0 Кистозна фиброза с белодробни прояви
Е84.1 Кистозна фиброза с чревни прояви
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ендокринни и метаболитни разстройства, Е89.2 Следпроцедурен хипопаратиреоидизъм
възникнали след медицински процедури, Е89.4 Следпроцедурно разстройство на функциите на яйчниците
некласирани другаде Е89.8 Други ендокринни и метаболитни разстройства след
медицински процедури
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Деменция при болестта на Алцхаймер F00 Деменция при болестта на Алцхаймер
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Съдова деменция F01 Съдова деменция
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Деменция при други болести, класи- F02 Деменция при други болести, класифицирани другаде
фицирани другаде
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Деменция, неуточнена F03 Деменция, неуточнена
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Шизофрении F20.0 Параноидна шизофрения
F20.1 Хебефренна шизофрения
F20.3 Недиференцирана шизофрения
F20.4 Постшизофренна депресия
F20.5 Резидуална шизофрения
F20.6 Обикновена шизофрения
F20.8 Друга шизофрения
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Маниен епизод F30 Маниен епизод
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Биполярно афективно разстройство F31 Биполярно афективно разстройство
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Депресивен епизод F32 Депресивен епизод
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Фобийни тревожни разстройства F40 Фобийни тревожни разстройства
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Други тревожни разстройства F41 Други тревожни разстройства
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Обсесивно-компулсивно разстройство F42 Обсесивно-компулсивно разстройство
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Дисоциативни (конверсионни) F44 Дисоциативни (конверсионни) растройства
разстройства
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Соматоформни разстройства F45 Соматоформни разстройства
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Други невротични разстройства F48 Други невротични разстройства
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Болест на Паркинсон G20 Болест на Паркинсон
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Болест на Алцхаймер G30 Болест на Алцхаймер
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Множествена склероза G35 Множествена склероза
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Епилепсия G40.6 Grand mal припадъци (с малки припадъци (petit mal)
или без тях), неуточнени
G40.7 Малки припадъци (petit mal), без припадъци Grand mal,
неуточнени
G40.9 Епилепсия, неуточнена
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Увреждания на нервните коренчета G54.0 Увреждания на брахиалния плексус
и плексуси G54.1 Увреждания на лумбо-сакралния плексус
G54.2 Увреждания на шийните коренчета, некласифицирани
другаде
G54.3 Увреждания на гръдните коренчета, некласифицирани
другаде
G54.4 Увреждания на лумбо-сакралните коренчета, некласифи-
цирани другаде
G54.5 Невралгична амиотрофия
G54.6 Фантомен синдром на крайник с болка
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Полиневропатии при болести, класи- G63.2 Диабетна полиневропатия
фицирани другаде
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Myastenia gravis и др. увреждания G70.0 Myastenia gravis
на нервно-мускулния синапс G70.2 Вродена или придобита миастения
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Първични мускулни увреждания G71.0 Мускулна дистрофия
G71.1 Миотонични увреждания
G71.2 Вродени миопатии
G71.9 Първично мускулно увреждане
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Болести на склерата H15.0 Склерит
H15.1 Еписклерит
H15.8 Други увреждания на склерата
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Кератит H16.0 Язва на роговицата
H16.1 Други повърхностни кератити без конюнктивит
H16.2 Кератоконюнктивит
H16.3 Интерстициален и дълбок кератит
H16.4 Неоваскуларизация на роговицата
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Цикатрикси и мътнини на роговицата H17.0 Левком
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Други болести на роговицата H18.1 Булозна кератопатия
H18.4 Дегенерация на роговицата
H18.6 Кератоконус
H18.8 Други уточнени болести на роговицата
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Иридоциклит H20.1 Хроничен иридоциклит
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Хориоретинално възпаление H30 Хориоретинално възпаление
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Отлепване и разкъсване на ретината H33 Отлепване и разкъсване на ретината
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Оклузия на съдовете на ретината H34 Оклузия на съдовете на ретината
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Други болести на ретината H35.3 Дегенерация на макулата и задния полюс
H35.4 Периферни ретинални дегенерации
H35.7 Отделяне, разцепване на слоевете на ретината
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Увреждания на ретината при болести, H36.0 Диабетна ретинопатия
класифицирани другаде
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Глаукома H40 Глаукома
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Болести на очната ябълка H44.1 Други ендофталмити
H44.2 Дегенеративна миопатия
H44.5 Дегенеративни състояния на очната ябълка
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Неврит на зрителния нерв H46 Неврит на зрителния нерв
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Други болести на зрителния нерв H47 Други болести на зрителния нерв и зрителните пътища
и зрителните пътища
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Слепота и намалено зрение H54 Слепота и намалено зрение
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Негнойно възпаление на средното ухо H65.2 Хронично серозно възпаление на средното ухо
H65.3 Хронично мукоидно възпаление на средното ухо
H65.4 Други хронични негнойни възпаления на средното ухо
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Гнойно и неуточнено възпаление H66.1 Хронично туботимпанално гнойно възпаление на средното
на средното ухо ухо
H66.2 Хронично епитимпано-антрален гноен отит на средното ухо
H66.3 Други хронични гнойни отити на средното ухо
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Мастоидит и сродни състояния H70.1 Хроничен мастоидит
H70.2 Петрозит
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Отосклероза H80.2 Кохлеарна отосклероза
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Нарушения на вестибуларната функция H81.0 Болест на Meniere
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Други болести на вътрешното ухо H83.0 Лабиринтит
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Глухота, свързана с нарушение в про- H90 Глухота, свързана с нарушение в провеждането на звука
веждането на звука (кондуктивна) (кондуктивна) и невросензорна
и невросензорна
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ревматични болести на митралната клапа I05 Ревматични болести на митралната клапа
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ревматични болести на аортната клапа I06 Ревматични болести на аортната клапа
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ревматични болести на трикуспидалната I07 Ревматични болести на трикуспидалната клапа
клапа
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Болести на няколко клапи I08 Болести на няколко клапи
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Други ревматични болести на сърцето I09 Други ревматични болести на сърцето
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Есенциална хипертония I10 Есенциална хипертония
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Хипертонична болест на сърцето I11 Хипертонична болест на сърцето
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Хипертоничен бъбрек I12 Хипертоничен бъбрек
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Съчетание на хипертонично сърце I13 Съчетание на хипертонично сърце с хипертоничен бъбрек
с хипертоничен бъбрек
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вторична хипертония I15 Вторична хипертония
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Стенокардия I20 Стенокардия
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Някои текущи усложнения на острия I23.1 Междупредсърден дефект като текущо усложнение
инфаркт на миокарда на острия инфаркт на миокарда
I23.2 Междукамерен дефект като текущо усложнение на острия
инфаркт на миокарда
I23.6 Тромбоза на предсърдие, предсърдно ухо или камера като
текущо усложнение на острия инфаркт на миокарда
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Хронична исхемична болест на сърцето I25.1 Стар инфаркт на миокарда
I25.3 Сърдечна аневризма
I25.4 Аневризма на коронарна артерия
I25.5 Исхемична кардиомиопатия
I25.6 Безсимптомна исхемия на миокарда
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Други форми на белодробно сърце I27.0 Първична белодробна хипертония
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Други болести на белодробните съдове I28.8 Други уточнени форми на белодробно сърце
I28.9 Белодробно-съдова болест, неуточнена
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Други болести на перикарда I31 Други болести на перикарда
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Неревматични болести на митралната I34 Неревматични болести на митралната клапа
клапа
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Неревматични болести на аортната клапа I35 Неревматични болести на аортната клапа
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Неревматични болести на трикуспи- I36 Неревматични болести на трикуспидалната клапа
далната клапа
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Болести на пулмоналната клапа I37 Болести на пулмоналната клапа
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ендокардит без уточняване на засегната I38 Ендокардит без уточняване на засегната клапа
клапа
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Кардиомиопатия I42.0 Дилатативна кардиомиопатия
I42.1 Обструктивна хипертрофична кардиомиопатия
I42.2 Друга хипертрофична кардиомиопатия
I42.4 Ендокардна фиброеластоза
I42.5 Друга рестриктивна кардиомиопатия
I42.8 Други кардиомиопатии
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Атриовентрикуларен блок и ляв бедрен I44.2 Атриовентрикуларен блок, пълен
блок
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Други проводни нарушения I45.6 Синдром на преждевременно възбуждане
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Други сърдечни аритмии I49.5 Синдром на болния синусов възел
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сърдечна недостатъчност I50.0 Застойна сърдечна недостатъчност
I50.1 Левокамерна недостатъчност
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Усложнения и неточно определени I51.4 Миокардит, неуточнен
болести на сърцето I51.5 Миокардна дегенерация
I51.7 Кардиомегалия
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Последици от мозъчносъдова болест I69 Последици от мозъчносъдова болест
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Атеросклероза I70.0 Атеросклероза на аортата
I70.2 Атеросклероза на артерии на крайниците
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Аневризма и дисекация на аортата I71.2 Аневризма на торакална аорта без споменаване на руптура
I71.4 Аневризма на абдоминална аорта без споменаване на руптура
I71.6 Аневризма на торако-абдоминална аорта без споменаване
на руптура
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Други видове аневризма I72 Други видове аневризма
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Други болести на периферните съдове I73.1 Облитериращ тромбангиит (болест на Buerger)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Флебит и тромбофлебит I80.0 Флебит и тромбофлебит на повърхностни съдове на долните
крайници
I80.1 Флебит и тромбофлебит на феморална вена
I80.2 Флебит и тромбофлебит на дълбоки съдове на долните
крайници
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Варикозни вени на долните крайници I83.0 Варикозни вени на долните крайници с язва
I83.1 Варикозни вени на долните крайници с възпаление
I83.2 Варикозни вени на долните крайници с язва и възпаление
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Варици на хранопровода I85 Варици на хранопровода
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Други неинфекциозни болести на лимф- I89.1 Лимфангит
ните съдове и лимфните възли
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Постпроцедурни болести на органите I97.2 Синдром на лимфедем след мастектомия
на кръвообращението, некласифицира- ни другаде
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Друга хронична обструктивна болест J44.8 Друга уточнена хронична обструктивна белодробна болест
J44.9 Хронична обструктивна белодробна болест, неуточнена
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Астма J45.0 Астма с преобладаващ алергичен компонент
J45.1 Неалергична астма
J45.9 Астма, неуточнена
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Дихателна недостатъчност, некласирана J96.1 Хронична дихателна недостатъчност
другаде
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Други болести на хранопровода K22.0 Ахалазия на кардията
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Язва на стомаха K25.7 Хронична, без кръвоизлив или перфорация
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Язва на дванадесетопръстника K26.7 Хронична, без кръвоизлив или перфорация
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Болест на Crohn [регионален ентерит] K50.0 Болест на Crohn на тънкото черво
K50.1 Болест на Crohn на дебелото черво
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Улцерозен колит K51.0 Улцерозен (хроничен) ентероколит
K51.1 Улцерозен (хроничен) илеоколит
K51.2 Улцерозен (хроничен) проктит
K51.3 Улцерозен (хроничен) ректосигмоидит
K51.4 Псевдополипоза на колона
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Чернодробна недостатъчност, некл. K72 Чернодробна недостатъчност, некласифицирана другаде
другаде
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Хроничен хепатит, некласифициран другаде K73.0 Хроничен персистиращ хепатит, некласифициран другаде
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Фиброза и цироза на черния дроб K74.2 Чернодробна фиброза с чернодробна склероза
K74.3 Първична билиарна цироза
K74.4 Вторична билиарна цироза
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Болести на жлъчния мехур, жлъчните К80.4 Камъни на жлъчните пътища с холецестит
пътища и задстомашната жлеза
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Други болести на задстомашната жлеза K86.0 Хроничен панкреатит с алкохолна етиология
K86.1 Други хронични панкреатити
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Нарушена резорбция в червата K90.0 Цьолиакия
K90.8 Други нарушения на резорбцията в червата
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Пемфигус L10 Пемфигус
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Пемфигоид L12 Пемфигоид
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Други булозни увреждания L13.0 Дерматитис херпетиформис
L13.8 Други уточнени булозни увреждания
L13.9 Булозни увреждания, неуточнени
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Атопичен дерматит L20 Атопичен дерматит
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Псориазис L40 Псориазис
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Еrythema multiforme L 51.0 Небулозна Еrythema multiforme
L 51.1 Булозна Еrythema multiforme
L 51.2 Токсична епидермална некролиза (Lyell)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Лупус еритематодес L93 Лупус еритематодес
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Язва на долен крайник, некласирана L97 Язва на долен крайник, некласирана другаде
другаде
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Серопозитивен ревматоиден артрит M05.0 Синдром на Felty
M05.8 Други серопозитивни ревматоидни артрити
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ревматоиден артрит М06 Ревматоиден артрит
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Псориатични и ентеропатични артропатии M07 Псориатични и ентеропатични артропатии
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Други кристалоидни артропатии M11 Други кристалоидни артропатии
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Други артрити M13 Други артрити
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Артропатии при болести, класифицирани M14 Артропатии при болести, класифицирани другаде другаде
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Полиартроза M15.0 Първична генерализирана (остео)артроза
M15.3 Вторична множествена артроза
M15.4 Ерозивна (остео)артроза
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Увреждания на капачката (пателата) M22.4 Хондромалация на пателата
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Възлест полиартериит и вродени M30 Възлест полиартериит и вродени заболявания
заболявания
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Дисеминиран лупус еритематодес M32 Дисеминиран лупус еритематодес
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Дерматополимиозит M33 Дерматополимиозит
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Системна склероза M34 Системна склероза
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Други системни увреждания M35.0 Синдром на Sjogren
на съединителната тъкан M35.2 Синдром на Бехчет
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Анкилозиращ спондилит M45 Анкилозиращ спондилит
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Спондилоза M47 Спондилоза
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Други дорзопатии, некласирани другаде M53.1 Шийнобрахиален синдром
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Синовити и тендосиновити M65.9 Синовит и тендосиновит, неуточнен
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Остеопороза с патологична фрактура M80 Остеопороза с патологична фрактура
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Остеомиелит M86.4 Хроничен остеомиелит с фистула
M86.6 Други хронични остеомиелити
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Остеонекроза M87.0 Асептична идиопатична остеонекроза
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Болест на Paget M88 Болест на Paget
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Други остеохондропатии M93 Други остеохондропатии
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Увреждания на костно-мускулната сис- M96.1 Синдром след ламинектомия, некласиран другаде тема след медицински процедури, некла- сирани другаде
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Бързо прогресиращ нефритен синдром N01 Бързо прогресиращ нефритен синдром
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Рецедивираща и постоянна хематурия N02 Рецедивираща и постоянна хематурия
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Хроничен нефритен синдром N03 Хроничен нефритен синдром
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Нефрозен синдром N04 Нефрозен синдром
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Наследствена нефропатия, некласифи- N07 Наследствена нефропатия, некласифицирана другаде
цирана другаде
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Хроничен тубулоинтерстициален нефрит N11 Хроничен тубулоинтерстициален нефрит
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Обструктивна и рефлуксна нефропатия N13 Обструктивна и рефлуксна нефропатия
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Тубулоинтерстициални и тубулни увреж- N14 Тубулоинтерстициални и тубулни увреждания, предизвика-
дания, предизвикани от лекарства и от ни от лекарства и от тежки метали тежки метали
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Хронична бъбречна недостатъчност N18 Хронична бъбречна недостатъчност
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Камък в бъбрека и в уретера N20.0 Камък в бъбрека
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Възпалителни болести на простатата N41.1 Хроничен простатит
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ендометриоза N80 Ендометриоза
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Полип на женските полови органи N84 Полип на женските полови органи
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Други невъзпалителни болести на мат- N85.0 Ендометриална жлезна хиперплазия
ката, без шийката на матката N85.1 Ендометриална аденоматозна хиперплазия
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ерозио и ектропион на шийката N86 Ерозио и ектропион на шийката на матката
на матката
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Дисплазия на шийката на матката N87 Дисплазия на шийката на матката
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Други невъзпалителни болести N88 Други невъзпалителни болести на шийката на матката
на шийката на матката N88.0 Левкоплакия на шийката на матката
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Други невъзпалителни болести N89.2 Тежко изразена дисплазия на вагината, некласифицирана
на вагината другаде
N89.4 Левкоплакия на вагината
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Други невъзпалителни болести N90.2 Тежко изразена дисплазия на вулвата, некласифицирана
на вулвата и перинеума другаде
N90.4 Левкоплакия на вулвата
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Липса на менструация, оскъдна и рядка N91 Липса на менструация, оскъдна и рядка менструация
менструация
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Обилна, честа и нередовна менструация N92 Обилна, честа и нередовна менструация
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Нарушения на менопаузата и други нару- N95 Нарушения на менопаузата и други нарушения в периода
шения в периода около менопаузата около менопаузата
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Хабитуален аборт N96 Хабитуален аборт
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Безплодие при жената N97 Безплодие при жената
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Гестационни (предизвикани от бремен- O12 Гестационни (предизвикани от бременността) отоци
ността) отоци и протеинурия без и протеинурия без хипертония
хипертония
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Гестационна (предизвикана от бремен- O13 Гестационна (предизвикана от бременността) хипертония
ността) хипертония без масивна без масивна протеинурия
протеинурия
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Гестационна (предизвикана от бремен- O14 Гестационна (предизвикана от бременността) хипертония
ността) хипертония с масивна с масивна протеинурия
протеинурия
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Кръвотечение в ранна бременност O20 Кръвотечение в ранна бременност
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ексцесивно повръщане по време O21 Ексцесивно повръщане по време на бременността
на бременността
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Венозни усложнения по време O22 Венозни усложнения по време на бременността
на бременността
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Възпалителни болести на пикочно-поло- O23 Възпалителни болести на пикочно-половата система
вата система по време на бременността по време на бременността
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Захарен диабет по време на бременността O24 Захарен диабет по време на бременността
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Отклонения от нормата при антенатален О28 Отклонения от нормата при антенатален скрининг
скрининг на майката на майката
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Многоплодна бременност О30 Многоплодна бременност
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Многоводие (полихидрамнион) О40 Многоводие (полихидрамнион)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Други нарушения на околоплодната О41 Други нарушения на околоплодната течност и околоплод-
течност и околоплодните мембрани ните мембрани
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Предлежаща плацента О44 Предлежаща плацента
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Инфекциозни и паразитни болести на О98 Инфекциозни и паразитни болести на майката,
майката, класифицирани другаде, но класифицирани другаде, но усложняващи
усложняващи бременността, бременността, раждането и послеродовия
раждането и послеродовия период период
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Други болести на майката, класифицира- О99 Други болести на майката, класифицирани другаде, но ус-
ни другаде, но усложняващи бременно- ложняващи бременността, раждането и послеродовия
стта, раждането и послеродовия период период
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вродени аномалии на сърдечната преграда Q21 Вродени аномалии на сърдечната преграда
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вродени аномалии на пулмоналната Q22 Вродени аномалии на пулмоналната и трикуспидалната
и трикуспидалната клапа клапа
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вродени аномалии на аортната Q23 Вродени аномалии на аортната и трикуспидалната клапа
и трикуспидалната клапа
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вродени аномалии на големите артерии Q25 Вродени аномалии на големите артерии
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Кистозна болест на бъбрека Q61 Кистозна болест на бъбрека
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вродена ихтиоза Q80 Вродена ихтиоза
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Epidermolysis bullosa Q81 Epidermolysis bullosa
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Последици от травми на главата Т90.3 Последица от травми на черепно-мозъчните нерви
T90.5 Последици от вътречерепна травма
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Последици от травми на шията и тялото Т91.3 Последици от травми на гръбначния мозък
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Последици от травми на горен крайник Т92.4 Последици от травма на нервите на горен крайник
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Последици от травми, обхващащи T94 Последици от травми, обхващащи няколко области от
няколко области от тялото, и травми с тялото, и травми с неуточнена локализация
неуточнена локализация
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Последици от термични и химични изга- T95 Последици от термични и химични изгаряния и измръзвания
ряния и измръзвания
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Безсимптомен инфекциозен статус, пре- Z21 Безсимптомен инфекциозен статус, предизвикан от вируса
дизвикан от вируса на човешкия имуно- на човешкия имунодефицит (HIV)
дефицит (HIV)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Приложение № 6
към чл. 12, ал. 5

Списък на заболявания при децата, за които Националната здравноосигурителна
каса заплаща

----------------------------------------+-------+------------------------------------------------------------
Рубрика по МКБ ¦МКБ код¦ Заболявания
----------------------------------------+-------+------------------------------------------------------------
1 ¦ 2 ¦ 3
----------------------------------------+-------+------------------------------------------------------------
Други салмонелозни инфекции А02.0 Салмонелозен ентерит
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Амебиаза А06.1 Хронична чревна амебиаза
А06.2 Амебен недизентериен колит
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Други протозойни чревни болести А07.1 Жиардиаза [ламблиаза]
А07.8 Други уточнени протозойни чревни болести
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Хроничен вирусен хепатит В18.1 Хроничен вирусен хепатит В без делта-агент
В18.8 Друг хроничен вирусен хепатит
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Болест, предизвикана от вируса на човеш- В24 Болест предизвикана от вируса на човешкия имунодефицит
кия имунодефицит [HIV], неуточнен [HIV], неуточнена
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Малария, предизвикана от Plasmodium vivax В51 Малария, предизвикана от Plasmodium vivax
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Малария, предизвикана от Plasmodium В52 Малария, предизвикана от Plasmodium malariae
malariae
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Други видове паразитологично потвър- В53.0 Малария, предизвикана от Plasmodium ovale
дена малария
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Лайшманиоза В55.0 Висцерална лайшманиоза (кала-азар)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ехинококоза В67.0 Инвазия на черния дроб, предизвикана от Echinococcus
granulosus
В67.1 Инвазия на белия дроб, предизвикана от Echinococcus
granulosus
В67.3 Инвазия с друга локализация и множествена ехинококоза,
предизвикана от Echinococcus granulosus
В67.4 Инвазия, предизвикана от Echinococcus granulosus,
неуточнена
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Трихинелоза В75 Трихинелоза
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Аскаридоза В77 Аскаридоза
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ентеробиоза В80 Ентеробиоза
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Желязонедоимъчна анемия D50.0 Желязонедоимъчна анемия, вторична, причинена от загуба
на кръв (хронична)
D50.9 Желязонедоимъчна анемия, неуточнена
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Витамин В-12 недоимъчна анемия D51.0 Витамин В-12 недоимъчна анемия, приченена от недоимък
на вътрешен фактор
D51.9 Витамин В-12 недоимъчна анемия, неуточнена
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Анемия, дължаща се на ензимни D55.0 Анемия, дължаща се на недостиг на глюкозо-6-фосфат
нарушения дехидрогеназа
D55.1 Анемия, дължаща се на други нарушения на обмяната
на глутатиона
D55.9 Анемия, дължаща се на ензимно нарушение, неуточнена
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Таласемия D56.1 Бета таласемия
D56.9 Таласемия, неуточнена
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сърповидно-клетъчни нарушения D57.1 Сърповидно-клетъчна анемия без криза
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Други наследствени хемолитични анемии D58.0 Наследствена сфероцитоза
D58.1 Наследствена елиптоцитоза
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Придобита хемолитична анемия D59.1 Други автоимунни хемолитични анемии
D59.9 Придобита хемолитична анемия, неуточнена
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Придобита (чиста) аплазия на еритроци- D60.0 Хронична придобита (чиста) аплазия на еритроцитите
тите (еритробластопения) D60.9 Придобита (чиста) аплазия на еритроцитите, неуточнена
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Други апластични анемии D61.0 Конституционална апластична анемия
D61.9 Апластична анемия, неуточнена
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Други анемии D64.0 Наследствена сидеробластна анемия
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Нарушения на съсирването на кръвта, D66 Вроден дефицит на фактор VIII
пурпура и други хеморагични състояния D67 Вроден дефицит на фактор IX
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Други нарушения на кръвосъсирването D68.0 Болест на von Willebrand
D68.1 Вроден дефицит на фактор XI
D68.2 Вроден дефицит на други фактори на кръвосъсирването
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Пурпура и други хеморагични състояния D69.0 Алергична пурпура
D69.1 Качествени дефекти на тромбоцитите
D69.3 Идиопатична тромбоцитопенична пурпура
D69.5 Вторична тромбоцитопения
D69.9 Тромбоцитопения, неуточнена
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Комбинирани имунодефицитни състояния D81.9 Комбиниран имунодефицит, неуточнен
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Имунодефицит, свързан с други значител- D82.0 Синдром Wiskott - Aldrich
ни дефекти D82.1 Синдром на Di George
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Други видове нетоксична гуша Е04.0 Нетоксична дифузна гуша
Е04.9 Нетоксична гуша, неуточнена
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Тиреотоксикоза Е05.0 Тиреотоксикоза с дифузна гуша
Е05.1 Тиреотоксикоза с токсичен единичен възел
Е05.2 Тиреотоксикоза с токсична полинодозна гуша
Е05.3 Тиреотоксикоза от ектопична тиреоидна тъкан
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Други видове хипотиреоидизъм Е03.0 Вроден хипотиреоидизъм с дифузна гуша
Е03.1 Вроден хипотиреоидизъм без гуша
Е03.8 Други уточнени видове хипотиреоидизъм
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Тиреоидит Е06.3 Автоимунен тиреоидит
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Други болести на щитовидната жлеза Е07.1 Дисхормонална гуша
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Захарен диабет Е10.2 Инсулинозависим захарен диабет с бъбречни усложнения
Е10.3 Инсулинозависим захарен диабет с очни усложнения
Е10.4 Инсулинозависим захарен диабет с неврологични
усложнения
Е10.5 Инсулинозависим захарен диабет с периферни съдови
усложнения
Е10.9 Инсулинозависим захарен диабет без усложнения
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Хипопаратиреоидизъм Е20.0 Идиопатичен хипопаратиреоидизъм
Е20.1 Псевдохипопаратиреоидизъм
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Хиперфункция на хипофизата Е22.0 Акромегалия и хипофизарен гигантизъм
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Хипофункция и други разстройства Е23.0 Хипопитуитаризъм
на хипофизата Е23.2 Безвкусен диабет
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Синдром на Cushing Е24.0 Синдром на Cushing с хипофизарен произход
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Хипералдостеронизъм Е26.0 Първичен хипералдостеронизъм
Е26.1 Вторичен хипералдостеронизъм
Е26.8 Други форми на хипералдостеронизъм
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Адреногенитални разстройства Е25.0 Вродени адреногенитални разстройства, свързани
с ензимен дефицит
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Други разстройства на надбъбречните Е27.1 Първична недостатъчност на кората на надбъбреците
жлези Е27.4 Други видове и неуточнена адренокортикална
недостатъчност
Е27.5 Адреномедуларна хиперфункция
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Дисфункция на яйчниците E28.2 Синдром на поликистоза на яйчниците
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Нарушения в пубертета Е30.0 Закъснял пубертет
Е30.1 Преждевременен пубертет
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Други ендокринни разстройства Е34.3 Нанизъм, некласифициран другаде
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Недоимък на витамин D Е55.0 Рахит, активен
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Разстройства на обмяната на аромат- Е70.0 Класическа фенилкетонурия
ните аминокиселини Е70.1 Други ведове хиперфениналанаинемия
Е70.2 Разстройства на обмяната на тирозина
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Разстройства на обмяната на аминокисе- Е71.1 Други разстройства на обмяната на аминокиселините
лините с разклонена верига и на мастни- с разклонена верига
те киселини
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Други разстройства на обмяната Е72.2 Разстройства на метаболитния цикъл на уреята
на аминокиселините
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Други разстройства на обмяната на въг- Е74.0 Болести на натрупването на гликоген
лехидратите Е74.2 Разстройства на обмяната на галактоза
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Разстройства на обмяната на сфинголи- Е75.2 Други сфинголипидози
пидите и други нарушения на натрупва- нето на липидите
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Разстройства на обмяната на пурина Е79.1 Синдром на Lesch-Nyhan
и пиримидина
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Разстройства на минералната обмяна E83.0 Разстройства на обмяната на медта
Е83.3 Разстройства на обмяната на фосфора
Е83.5 Разстройства на обмяната на калция
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Кистозна фиброза (муковисцидоза) Е84.0 Кистозна фиброза с белодробни прояви
Е84.1 Кистозна фиброза с чревни прояви
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Енцефалит, миелит, енцефаломиелит G04.8 Други енцефалити, миелити и енцефаломиелити
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Наследствена атаксия G11.0 Вродена непрогресираща атаксия
G11.1 Ранна малкомозъчна атаксия
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Спинална мускулна атрофия и сродни G12.0 Детска спинална мускулна атрофия, I тип
синдроми G12.1 Други наследствени спинални мускулни атрофии
G12.2 Болест на двигателния неврон
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Множествена склероза G35 Множествена склероза
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Увреждания на лицевия нерв G51.0 Парализа на Bell
G51.1 Възпаление на ganglion geniculi
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Увреждания на други черепно-мозъчни G52.0 Увреждания на обонятелния нерв
нерви G52.1 Увреждания на n. glossopharingeus
G52.2 Увреждания на n. vagus
G52.3 Увреждания на подезичния нерв
G52.7 Множествени увреждания на черепно-мозъчните нерви
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Увреждания на нервните коренчета G54.0 Увреждания на брахиалния плексус
и плексуси G54.1 Увреждания на лумбо-сакралния плексус
G54.2 Увреждания на гръдните коренчета, некласифицирани
другаде
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Епилепсия G40.0 Локализирана (фокална)(парциална) идиопатична епилеп-
сия и епилептични синдроми с тонично-клонични припа-
дъци с фокално начало
G40.1 Локализирана (фокална)(парциална) симптоматична епи-
лепсия и епилептични синдроми с обикновени парциални
припадъци
G40.2 Локализирана (фокална)(парциална) симптоматична епи-
лепсия и епилептични синдроми с комплексни парциални
конвулсивни припадъци
G40.3 Генерализирана идиопатична епилепсия и епилептични
синдроми
G40.4 Други видове генерализирана епилепсия и епилептични
синдроми
G40.6 Grand mal припадъци (с малки припадъци [petit mal]
или без тях), неуточнени
G40.7 Малки припадъци [petit mal], без припадъци grand mal,
неуточнена
G40.8 Други уточнени форми на епилепсия
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Myasthenia gravis и други увреждания G70.0 Myasthenia gravis
на нервно-мускулния синапс
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Първични мускулни увреждания G71.0 Мускулна дистрофия
G71.1 Миотонични увреждания
G71.2 Вродени миопатии
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Други миопатии G72.2 Миопатия, предизвикана от други токсични вещества
G72.3 Периодична парализа
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Детска церебрална парализа G80.0 Спастична церебрална парализа
G80.1 Спастична диплегия
G80.2 Детска хемиплегия
G80.3 Дискинетична церебрална парализа
G80.4 Атактична церебрална парализа
G80.8 Друга детска церебрална парализа
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Други паралитични синдроми G83.0 Диплегия на горни крайници
G83.1 Моноплегия на долен крайник
G83.2 Моноплегия на горен крайник
G83.3 Моноплегия неуточнена
G83.4 Синдром на cauda equina
G83.9 Паралитичен синдром, неуточнен
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Хидроцефалия G91.0 Комуникираща хидроцефалия
G91.1 Обструктивна хидроцефалия
G91.2 Хидроцефалия с нормално налягане
G91.3 Посттравматична хидроцефалия, неуточнена
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Други увреждания на главния мозък G93.0 Церебрална киста
G93.1 Аноксично увреждане на главния мозък, некласифицирано
другаде
G93.4 Енцефалопатия, неуточнена
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Кератит Н16.0 Язва на роговицата
Н16.8 Други форми на кератит
Н16.3 Интерстициален и дълбок кератит
Н16.4 Неоваскуларизация на роговицата
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Цикатрикси и мътнини на роговицата Н17 Цикатрикси и мътнини на роговицата
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Други болести на роговицата Н18.6 Кератоконус
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Иридоциклит Н20.1 Хроничен иридоциклит
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Други видове катаракта Н26.0 Детска, юношеска и пресенилна катаракта
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Хориоретинално възпаление Н30.0 Огнищно хориоретинално възпаление
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Отлепване и разкъсване на ретината Н33.2 Серозно отлепване на ретината
Н33.5 Други форми на отлепване на ретината
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Оклузия на съдовете на ретината Н34 Оклузия на съдовете на ретината
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Други болести на ретината Н35.3 Дегенерация на макулата и задния полюс
Н35.4 Периферни ретинални дегенерации
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Увреждания на ретината при болести, Н36.0 Диабетна ретинопатия
класифицирани другаде
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Глаукома Н40.0 Суспектна глаукома
Н40.1 Първична глаукома с отворен ъгъл
Н40.2 Първична глаукома със затворен ъгъл
Н40.5 Вторична глаукома, дължаща се на други болести на окото
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Болести на очната ябълка Н44.0 Гноен ендофталмит
Н44.5 Дегенеративни състояние на очната ябълка
Н44.6 Неотстранено (отдавна попаднало) магнитно чуждо тяло
в окото
Н44.7 Неотстранено (отдавна попаднало) немагнитно чуждо тяло
в окото
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Неврит на зрителния нерв Н46 Неврит на зрителния нерв
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Други болести на зрителния нерв Н47.2 Атрофия на зрителния нерв
и зрителните пътища Н47.5 Увреждания на другите зрителни пътища
Н47.6 Увреждания на зрителната област в кората
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Слепота и намалено зрение Н54.0 Слепота на двете очи
Н54.1 Слепота на едното око и намалено зрение на другото
Н54.2 Намаление на зрението на двете очи
Н54.4 Слепота на едното око
Н54.5 Намаление на зрението на едното око
Н54.6 Неопределена загуба на зрението на едното око
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Негнойно възпаление на средното ухо Н65.2 Хронично серозно възпаление на средното ухо
Н65.3 Хронично мукоидно възпаление на средното ухо
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Гнойно и неуточнено възпаление Н66.1 Хронично туботимпанално гнойно възпаление на средното
на средното ухо ухо
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Мастоидит и сродни състояния Н70.1 Хроничен мастоидит
Н70.2 Петрозит
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Увреждания на ухото и мастоидния из- Н95.1 Други увреждания след мастоидектомия
растък след медицински процедури, некласифицирани другаде
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Други болести на ухото, некласифицира- Н93.3 Болести на слуховия нерв
ни другаде
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Глухота, свързана с нарушения в провеж- Н90.0 Двустранна кондуктивна (проводна) загуба на слуха
дането на звука (кондуктивна) и невро- Н90.3 Двустранна невросензорна загуба на слуха
сензорна загуба на слуха
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ревматизъм без данни за засягане I00 Ревматизъм без данни за засягане на сърцето
на сърцето
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ревматични болести на митралната клапа I05.0 Митрална стеноза
I05.1 Ревматична митрална инсуфициенция
I05.2 Митрална стеноза и инсуфициенция
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ревматични болести на аортната клапа I06.0 Ревматична аортна стеноза
I06.1 Ревматична аортна инсуфициенция
I06.2 Ревматична аортна стеноза и инсуфициенция
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Други ревматични болести на сърцето I09.0 Ревматичен миокардит
I09.2 Хроничен ревматичен перикардит
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Есенциална хипертония I10 Есенциална (първична) хипертония
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Хипертонична болест I11 Хипертонична болест на сърцето
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Хипертоничен бъбрек I12 Хипертоничен бъбрек
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Съчетание на хипертонично сърце I13 Съчетание на хипертонично сърце с хипертоничен бъбрек
с хипертоничен бъбрек
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вторична хипертония I15 Вторична хипертония
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Други болести на перикарда I31.0 Хроничен адхезивен перикардит
I31.1 Хроничен констриктивен перикардит
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Неревматични болести на митралната I34.0 Митрална (клапна) инсуфициенция
клапа I34.1 Митрален (клапен) пролапс
I34.2 Неревматична митрална (клапна) стеноза
I34.8 Други неревматични болести на митралната клапа
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Неревматични болести на аортната клапа I35.0 Аортна (клапна) стеноза
I35.1 Аортна (клапна) инсуфициенция
I35.2 Аортна (клапна) стеноза и инсуфициенция
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Неревматични болести на трикуспидал- I36.0 Неревматична трикуспидална (клапна) стеноза
ната клапа I36.1 Неревматична трикуспидална инсуфициенция
I36.2 Неревматична трикуспидална (клапна) стеноза
и инсуфициенция
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Кардиомиопатия I42.0 Дилативна кардиомиопатия
I42.1 Обструктивна хипертрофична кардиомиопатия
I42.5 Друга рестриктивна кардиомиопатия
I42.9 Кардиомиопатия, неуточнена
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Кардиомиопатия при болести, класифи- I43.1 Кардиомиопатия при метаболитни нарушения
цирани другаде I43.8 Кардиомиопатия при други болести, класифицирани другаде
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Атриовентрикуларен блок и ляв бедрен блок I44.2 Атриовентрикуларен блок, пълен
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Други проводни нарушения I45.6 Синдром на преждевременното възбуждане
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Предсърдно мъждене и трептене I48 Предсърдно мъждене и трептене
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Усложнения и неточно определени I51.4 Миокардит, неуточнен
болести на сърцето I51.7 Кардиомегалия
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вазомоторен и алергичен ринит J30.1 Алергичен ринит, причинен от полени
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Обикновен и слузно-гноен хроничен J41.0 Обикновен хроничен бронхит
бронхит
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Друга хронична обструктивна белодроб- J44.0 Хронична обструктивна белодробна болест с остра респи-
на болест раторна инфекция на долните дихателни пътища
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Друга хронична обструктивна болест J44.1 Хронична обструктивна белодробна болест с обостряне,
неуточнена
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Астма J45.0 Астма с преобладаващ алергичен компонент
J45.1 Неалергична астма
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Бронхиектатична болест J47 Бронхиектатична болест
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Язва на стомаха К25 Язва на стомаха
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Язва на дванадесетопръстника К26 Язва на дванадесетопръстника
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Болест на Crohn К50.0 Болест на Crohn на тънкото черво
К50.1 Болест на Crohn на дебелото черво
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Улцерозен колит К51.0 Улцерозен хроничен ентероколит
K51.1 Улцерозен (хроничен) илеоколит
K51.2 Улцерозен (хроничен) проктит
K51.3 Улцерозен (хроничен) ректосигмоидит
K51.4 Псевдополипоза на колона
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Хроничен хепатит, некласифициран другаде K73.0 Хроничен персистиращ хепатит, некласифициран другаде
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Фиброза и цироза на черния дроб K74.2 Чернодробна фиброза с чернодробна склероза
K74.3 Първична билиарна цироза
K74.4 Вторична билиарна цироза
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Други болести на задстомашната жлеза K86.1 Други хронични панкреатити
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Болести на жлъчния мехур, жлъчните К80.1 Камъни на жлъчния мехур с друг холецестит
пътища и задстомашната жлеза К80.4 Камъни на жлъчните пътища с холецестит
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Нарушена резорбция в червата K90.0 Цьолиакия
K90.2 Синдром на сляпата бримка, некласифицирани другаде
K90.8 Други нарушения на резорбцията в червата
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Други локализирани изменения L94.0 Локализирана склеродермия (morphea)
на съединителната тъкан L94.1 Линеарна склеродермия
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Инфекциозни артропатии М00 Пиогенен артрит
М01 Директно инфектиране на става при инфекциозни и пара-
зитни болести, класифицирани другаде
М02 Реактивни артропатии
М03 Постинфекциозни и реактивни артропатии при болести,
класифицирани другаде
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Юношески (ювенилен) артрит М08.0 Юношески ревматоиден артрит
М08.1 Юношески анкилозиращ спондилит
М08.2 Юношески артрит със системно начало
М08.3 Юношески полиартрит (серонегативен)
М08.4 Юношески пауциартикуларен артрит
М08.8 Други юношески артрити
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Възлест полиартериит и наследствени М30.0 Възлест полиартериит
състояния
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Други некротизиращи васкулопатии М31.3 Грануломатоза на Wegener
М31.4 Синдром на аортната дъга (Takayasu)
М31.5 Гигантоклетъчен артериит с ревматична полимиалгия
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Дисеминиран lupus erythematodes M32.0 Дисеминиран лекарствен lupus erythematodes
M32.1 Дисеминиран lupus erythematodes с увреждане на други
органи или системи
M32.8 Други форми на дисеминиран lupus erythematodes
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Дерматополимиозит М33.0 Ювенилен дерматомиозит
М33.2 Полимиозит
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Системна склероза М34.0 Прогресивна системна склероза
М34.1 Синдром CR(Е)ST
М34.2 Системна склероза, предизвикана от лекарствени средства
и химични продукти
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Други системни увреждания на съеди- М35.0 Синдром на Sjogren
нителната тъкан М35.2 Синдром на Behcet
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Анкилозиращ спондилит М45 Анкилозиращ спондилит
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Други възпалителни спондилопатити М46.0 Ентезопатия на гръбначния стълб
М46.1 Сакроилит, некласиран другаде
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Спондилоза М47.1 Други спондилози с миелопатия
М47.2 Други спондилози с радикулопатия
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Други спондилопатии М48.3 Травматична спондилопатия
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Увреждания на междупрешленните М50.0 Увреждане на междупрешленните дискове в шийния отдел
дискове в шийния отдел с миелопатия
М50.1 Увреждания на междупрешленните дискове в шийния отдел
с радикулопатия
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Синовити и теносиновити М65.2 Калцифициращ тендинит
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Остеомиелит М86.2 Подостър остеомиелит
М86.3 Мултиплен хроничен остеомиелит
М86.4 Хроничен остеомиелит с фистула
М86.5 Други хронични хематогенни остеомиелити
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Болест на Paget (деформиращ остеит) М88.0 Увреждане на черепа при болестта на Paget
М88.8 Увреждане в други кости при болестта на Paget
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Юношеска остеохондроза на таза М91.0 Юношеска остеохондроза на таза
и бедрената кост М91.1 Юношеска остеохондроза на бедрената глава
(Leegg-Calve-Pertehes)
М91.2 Coxa plana
М91.3 Псевдококсалгия
М91.8 Други ювенилни остеохондрози на таза и бедрената става
М91.9 Ювенилна остеохондроза на таза и бедрената става,
неуточнена
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Други юношески остеохондрози М92.0 Ювенилна остехондроза на раменната става
М92.1 Ювенилна остеохондроза на лъчевата и лакътната кост
М92.2 Ювенилна остеохондроза на ръката
М92.3 Друга ювенилна остеохондроза на горния крайник
М92.4 Ювенилна остеохондроза
М92.4 Ювенилна остеохондроза на пателата
М92.5 Ювенилна остеохондроза на тибия и фибула
М92.6 Юношеска остеохондроза на костите на стъпалото
М92.7 Юношеска остеохондроза на предния отдел на стъпалото
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Хроничен нефритен синдром N03 Хроничен нефритен синдром
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Нефрозен синдром N04 Нефрозен синдром
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Нефритен синдром, неуточнен N05 Нефритен синдром, неуточнен
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Хроничен тубулоинтестициален нефрит N11 Хроничен тубулоинтестициален нефрит
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Обструктивна и рефлуксна нефропатия N13.6 Пионефроза
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Хронична бъбречна недостатъчност N18.8 Други прояви на хронична бъбречна недостатъчност
N18.9 Хронична бъбречна недостатъчност, неуточнена
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Камък в бъбрека и в уретера N20.0 Камък в бъбрека
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Хронични болести на дихателните орга- Р27.1 Бронхопулмонална дисплазия, възникваща в перинаталния
ни, възникващи в перинаталния период период
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вродена хидроцефалия Q03.0 Аномалии на Силвиевия проток
Q03.1 Атрезия на отворите на Magendine и Luschka
Q03.8 Други форми на вродена хидроцефалия
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Анофталм, микрофталм и макрофталм Q11.1 Други форми на анофталм
Q11.2 Микрофталм
Q11.3 Макрофталм
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вродени аномалии на лещата Q12.0 Вродена катаракта
Q12.2 Колобома на лещата
Q12.3 Вродена афакия
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вродени аномалии на ухото, които при- Q16.1 Вродена липса, атрезия и стриктура на слуховия канал
чиняват увреждане на слуха Q16.2 Липса на Евстахиева тръба
Q16.3 Вродена аномалия на слуховите костици
Q16.4 Други вродени аномалии на средното ухо
Q16.5 Вродена аномалия на вътрешното ухо
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вродени аномалии на сърдечните камери Q20.0 Общ артериален трункус
и съобщителните отвори Q20.3 Дискордантно свързване на камерите с артериите
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вродени аномалии на сърдечната преграда Q21.0 Междукамерен септален дефект
Q21.1 Междупредсърден септален дефект
Q21.2 Предсърднокамерен септален дефект
Q21.3 Тетралогия на Fallot
Q21.4 Аортопулмонален септален дефект
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вродени аномалии на пулмоналната Q22.0 Атрезия на клапата на белодробната артерия
и трикуспидалната клапа Q22.1 Вродена стеноза на клапата на белодробната артерия
Q22.2 Вродена инсуфициенция на клапата на белодробната артерия
Q22.4 Вродена стеноза на трикуспидалната клапа
Q22.5 Аномалия на Ebstein
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вродени аномалии на аортната Q23.0 Вродена стеноза на аортната клапа
и митралната клапа Q23.1 Вродена инсуфициенция на аортната клапа
Q23.2 Вродена митрална стеноза
Q23.3 Вродена митрална инсуфициенция
Q23.4 Синдром на хипопластичното ляво сърце
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Други вродени аномалии на сърцето Q24.0 Dextrocardia
Q24.1 Laevocardia
Q24.2 Трипредсърдно сърце
Q24.3 Белодробна инфундибуларна стеноза
Q24.5 Аномалия на коронарните съдове
Q24.8 Други уточнени вродени аномалии на сърцето
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вродени аномалии на големите артерии Q25.0 Отворен дуктус артериозус
Q25.1 Коарктация на аортата
Q25.3 Стеноза на аортата
Q25.5 Атрезия на белодробната артерия
Q25.6 Стеноза на белодробната артерия
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вродени аномалии на големите вени Q26.0 Вродена стеноза на вена кава
Q26.8 Други вродени аномалии на големите вени
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Други вродени аномалии на периферната Q27.8 Други уточнени вродени аномалии на периферната съдова
съдова система система
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вродени аномалии на белия дроб Q33.0 Вродена белодробна кистоза
Q33.3 Агенезия на белия дроб
Q33.6 Хипоплазия и дисплазия на белия дроб
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вродени аномалии на хранопровода Q39.1 Атрезия на хранопровода с трахеоезофагеална фистула
Q39.3 Вродена стеноза и стриктура на хранопровода
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Други вродени аномалии на черва Q43.0 Дивертикул на Meckel
Q43.1 Болест на Hirschprung
Q43.2 Други вродени функционални нарушения на колона
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Кистозна болест на бъбрека Q61.1 Бъбречна поликистоза, инфантилен тип
Q61.4 Бъбречна дисплазия
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вродени нарушения в проходимостта Q62.0 Вродена хидронефроза
на бъбречното легенче и вродени ано- Q62.1 Атрезия и стеноза на уретера
малии на уретера Q62.2 Вроден мегауретер
Q62.4 Агенезия на уретера
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вродени деформации на бедрото Q65.0 Вродена луксация на бедрото, едностранна
Q65.1 Вродена луксация на бедрото, двустранна
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Други остеохондродисплазии Q78.9 Остеохондродисплазия, неуточнена
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Факоматози, некласирани другаде Q85.1 Туберозна склероза
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Синдром на Еdwards Q91.0 Тризомия 18, мейотично неразделяне
Q91.2 Тризомия 18, транслокационна форма
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Синдром на Turner Q96 Синдром на Turner
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Последици от травми на главата Т90.3 Последица от травми на черепно-мозъчните нерви
T90.5 Последици от вътречерепна травма
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Последици от травми на шията и тялото Т91.3 Последици от травми на гръбначния мозък
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Последици от термични и химични Т95.0 Последици от термични и химични изгаряния и измръзване
изгаряния и измръзване на главата и шията (последица от травми, класифицирани
Т-26)
Т95.1 Последици от термично и химично изгаряне и измръзване
на тялото
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Приложение № 7
към чл. 12, ал. 6
(Изм. - ДВ, бр. 102 от 2005 г.,
в сила от 1.01.2006 г.)


Списък на заболяванията при лица над 18 години, за които Националната
здравноосигурителна каса заплаща


----------------------------------------+-------+------------------------------------------------------------
Рубрика по МКБ ¦МКБ код¦ Заболявания
----------------------------------------+-------+------------------------------------------------------------
1 ¦ 2 ¦ 3
----------------------------------------+-------+------------------------------------------------------------
Тиф и паратиф A01.0 Коремен тиф
A01.1 Паратиф А
A01.2 Паратиф В
A01.3 Паратиф С
A01.4 Паратиф, неуточнен
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Амебиaза A06.1 Хронична чревна амебиaза
A06.2 Амебен недизентериен колит
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Други протозойни чревни болести A07.1 Жиардиаза (ламблиаза)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Хроничен вирусен хепатит В18.1 Хроничен вирусен хепатит В без делта агент
В18.8 Друг хроничен вирусен хепатит
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Малария, предизвикана от Plasmodium B50 Малария, предизвикана от Plasmodium falciparum falciparum
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Малария, предизвикана от Plasmodium В51 Малария, предизвикана от Plasmodium vivax
vivax
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Малария, предизвикана от Plasmodium В52 Малария, предизвикана от Plasmodium malaria
malaria
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Други видове паразитологично потвър- В53.0 Малария, предизвикана от Plasmodium ovale
дена малария
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Лайшманиоза В55.0 Висцерална лайшманиоза
В55.1 Кожна, градска кожна лайшманиоза
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Токсоплазмоза В58 Токсоплазмоза
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Шистозомиаза (билхарциоза) В65.0 Шистозомиаза, предизвикана от Shistosoma haematobium
(уринарна шистозомиаза)
В65.1 Шистозомиаза, предизвикана от Schistosoma mansoni
(чревна шистозомиаза)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ехинококоза В67.0 Инвазия на черния дроб, предизвикана от Echinococcus
granulosus
В67.1 Инвазия на белия дроб, предизвикана от Echinococcus
granulosus
В67.5 Инвазия на черния дроб, предизвикана от Echinococcus
multilocularis
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Филариоза В74.0 Филариоза, предизвикана от Wuchereria bancrofti
В74.9 Филариоза, неуточнена
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Трихинелоза В75 Трихинелоза
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Аскаридоза В77 Аскаридоза
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Други хелминтози В83.0 Висцерална форма на заболяване, предизвикано от мигра-
ция на личинки на хелминтите/висцерална Larva migrans
(токсокариоза)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Желязонедоимъчна анемия D50.0 Желязонедоимъчна анемия, вторична, причинена от загуба
на кръв (хронична)
D50.9 Желязонедоимъчна анемия, неуточнена
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Анемия, дължаща се на ензимни D55.1 Анемия, дължаща се на други нарушения на обмяната
нарушения на глутатиона
D55.9 Анемия, дължаща се на ензимно нарушение, неуточнена
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Таласемия D56.1 Бета таласемия
D56.9 Таласемия, неуточнена
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сърповидно-клетъчни нарушения D57.1 Сърповидно-клетъчна анемия без криза
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Други наследствени хемолитични анемии D58.0 Наследствена сфероцитоза
D58.1 Наследствена елиптоцитоза
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Придобита хемолитична анемия D59.1 Други автоимунни хемолитични анемии
D59.9 Придобита хемолитична анемия, неуточнена
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Други апластични анемии D61.9 Апластична анемия, неуточнена
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Други анемии D64.0 Наследствена сидеробластна анемия
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вроден дефицит на фактор VIII D66 Вроден дефицит на фактор VIII
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вроден дефицит на фактор IX D67 Вроден дефицит на фактор IX
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Други нарушения на кръвосъсирването D68.0 Болест на von Willebrand
D68.1 Вроден дефицит на фактор XI
D68.2 Вроден дефицит на други фактори на кръвосъсирването
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Пурпура и други хеморагични състояния D69.3 Идиопатична тромбоцитопенична пурпура
D69.5 Вторична тромбоцитопения
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Други видове хипотиреоидизъм E03.0 Вроден хипотиреоидизъм с дифузна гуша
E03.1 Вроден хипотиреоидизъм без гуша
E03.4 Атрофия на щитовидната жлеза
E03.8 Други уточнени видове хипотиреодизъм
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Тиреотоксикоза E05.0 Тиреотоксикоза с дифузна гуша
E05.1 Тиреотоксикоза с токсичен единичен тиреоиден възел
E05.2 Тиреотоксикоза с токсична полинодозна гуша
E05.3 Тиреотоксикоза от ектопична тиреоидна тъкан
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Тиреоидит E06.3 Автоимунен тиреоидит
E06.5 Други хронични тиреодити
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Инсулинозависим захарен диабет Е10.2 Инсулинозависим захарен диабет с
бъбречни усложнения
Е10.3 Инсулинозависим захарен диабет с очни
усложнения
Е10.4 Инсулинозависим захарен диабет с невроло-
гични усложнения
Е10.5 Инсулинозависим захарен диабет с перифер-
ни съдови усложнения
Е10.6 Инсулинозависим захарен диабет с други
уточнени усложнения
Е10.9 Инсулинозависим захарен диабет без услож-
нения
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Неинсулинозависим захарен диабет Е11.2 Неинсулинозависим захарен диабет
с бъбречни усложнения
Е11.3 Неинсулинозависим захарен диабет с очни
усложнения
Е11.4 Неинсулинозависим захарен диабет с невро-
логични усложнения
Е11.5 Неинсулинозависим захарен диабет с пери-
ферни съдови усложнения
Е11.6 Неинсулинозависим захарен диабет с други
уточнени усложнения
Е11.9 Неинсулинозависим захарен диабет без
усложнения
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Хиперфункция на хипофизата E22.0 Акромегалия и хипофизарен гигантизъм
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Хипофункция и други разстройства E23.2 Безвкусен диабет
на хипофизата
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Синдром на Кушинг Е24.0 Синдром на Кушинг с хипофизарен произход
Е24.3 Ектопичен АСТН синдром
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Хипералдостеронизъм Е26.0 Първичен хипералдостеронизъм
Е26.1 Вторичен хипералдостеронизъм
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Други разстройства на надбъбречните Е27.1 Първична недостатъчност на кората на надбъбреците
жлези
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Дисфункция на яйчници E28.2 Синдром на поликистоза на яйчниците
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Дисфункция на тестисите E29.1 Тестикуларна хипофункция
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ендокринни и метаболитни разстройства, Е89.2 Следпроцедурен хипопаратиреоидизъм
възникнали след медицински процедури, Е89.4 Следпроцедурно разстройство на функциите на яйчниците
некласирани другаде Е89.8 Други ендокринни и метаболитни разстройства след
медицински процедури
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Болест на Паркинсон G20 Болест на Паркинсон
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Болест на Алцхаймер G30 Болест на Алцхаймер
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Множествена склероза G35 Множествена склероза
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Епилепсия G40.6 Grand mal припадъци (с малки припадъци (petit mal)
или без тях), неуточнени
G40.7 Малки припадъци (petit mal), без припадъци Grand mal,
неуточнени
G40.9 Епилепсия, неуточнена
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Увреждания на нервните коренчета G54.0 Увреждания на брахиалния плексус
и плексуси G54.1 Увреждания на лумбо-сакралния плексус
G54.2 Увреждания на шийните коренчета, некласифицирани
другаде
G54.3 Увреждания на гръдните коренчета, некласифицирани
другаде
G54.4 Увреждания на лумбо-сакралните коренчета, некласифи-
цирани другаде
G54.5 Невралгична амиотрофия
G54.6 Фантомен синдром на крайник с болка
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Полиневропатии при болести, класифи- G63.2 Диабетна полиневропатия цирани другаде
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Myastenia gravis и др. увреждания G70.0 Myastenia gravis
на нервно-мускулния синапс
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Първични мускулни увреждания G71.0 Мускулна дистрофия
G71.1 Миотонични увреждания
G71.2 Вродени миопатии
G71.9 Първично мускулно увреждане
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Кератит H16.0 Язва на роговицата
H16.1 Други повърхностни кератити, без конюнктивит
H16.3 Интерстициален и дълбок кератит
H16.4 Неоваскуларизация на роговицата
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Други болести на роговицата H18.4 Дегенерация на роговицата
H18.6 Кератоконус
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Оклузия на съдовете на ретината H34 Оклузия на съдовете на ретината
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Други болести на ретината H35.3 Дегенерация на макулата и задния полюс
H35.4 Периферни ретинални дегенерации
H35.7 Отделяне, разцепване на слоевете на ретината
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Глаукома Н40 Глаукома
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Болести на очната ябълка H44.2 Дегенеративна миопатия
H44.5 Дегенеративни състояния на очната ябълка
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Неврит на зрителния нерв H46 Неврит на зрителния нерв
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Други болести на зрителния нерв H47 Други болести на зрителния нерв и зрителните пътища
и зрителните пътища
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Слепота и намалено зрение H54.1 Слепота на едното око, намалено зрение на другото око
Н54.3 Неопределена загуба на зрението на двете очи
Н54.4 Слепота на едното око
Н54.6 Неопределена загуба на зрението на едното око
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Гнойно и неуточнено възпаление H66.1 Хронично туботимпанално гнойно възпаление на средното
на средното ухо ухо
H66.2 Хронично епитимпано-антрален гноен отит на средното ухо
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Мастоидит и сродни състояния H70.1 Хроничен мастоидит
H70.2 Петрозит
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Нарушения на вестибуларната функция H81.0 Болест на Meniere
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Други болести на вътрешното ухо H83.0 Лабиринтит
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ревматични болести на митралната клапа I05 Ревматични болести на митралната клапа
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ревматични болести на аортната клапа I06 Ревматични болести на аортната клапа
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Други ревматични болести на сърцето I09 Други ревматични болести на сърцето
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Есенциална хипертония I10 Есенциална хипертония
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Хипертонична болест на сърцето I11 Хипертонична болест на сърцето
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Хипертоничен бъбрек I12 Хипертоничен бъбрек
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Съчетание на хипертонично сърце I13 Съчетание на хипертонично сърце с хипертоничен бъбрек
с хипертоничен бъбрек
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вторична хипертония I15 Вторична хипертония
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Стенокардия I20 Стенокардия
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Хронична исхемична болест на сърцето I25.1 Стар инфаркт на миокарда
I25.3 Сърдечна аневризма
I25.4 Аневризма на коронарна артерия
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Други форми на белодробно сърце I27.0 Първична белодробна хипертония
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Други болести на белодробните съдове I28.9 Белодробно-съдова болест, неуточнена
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Други болести на перикарда I31 Други болести на перикарда
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Неревматични болести на митралната I34 Неревматични болести на митралната клапа клапа
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Неревматични болести на аортната клапа I35 Неревматични болести на аортната клапа
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Неревматични болести на трикуспидал- I36 Неревматични болести на трикуспидалната клапа
ната клапа
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Болести на пулмоналната клапа I37 Болести на пулмоналната клапа
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ендокардит без уточняване на засегната I38 Ендокардит без уточняване на засегната клапа
клапа
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Кардиомиопатия I42.1 Обструктивна хипертрофична кардиомиопатия
I42.2 Друга хипертрофична кардиомиопатия
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Атриовентрикуларен блок и ляв бедрен I44.2 Атриовентрикуларен блок, пълен
блок
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Други проводни нарушения I45.6 Синдром на преждевременно възбуждане
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сърдечна недостатъчност I50.0 Застойна сърдечна недостатъчност
I50.1 Левокамерна недостатъчност
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Усложнения и неточно определени I51.4 Миокардит, неуточнен
болести на сърцето I51.5 Миокардна дегенерация
I51.7 Кардиомегалия
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Последици от мозъчносъдова болест I69 Последици от мозъчносъдова болест
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Атеросклероза I70.0 Атеросклероза на аортата
I70.2 Атеросклероза на артерии на крайниците
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Аневризма и дисекация на аортата I71.2 Аневризма на торакална аорта без споменаване на руптура
I71.4 Аневризма на абдоминална аорта без споменаване на
руптура
I71.6 Аневризма на торако-абдоминална аорта без споменаване
на руптура
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Други видове аневризма I72 Други видове аневризма
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Други болести на периферните съдове I73.1 Облитериращ тромбангиит (болест на Buerger)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Флебит и тромбофлебит I80.0 Флебит и тромбофлебит на повърхностни съдове на долните
крайници
I80.1 Флебит и тромбофлебит на феморална вена
I80.2 Флебит и тромбофлебит на дълбоки съдове на долните
крайници
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Варикозни вени на долните крайници I83.0 Варикозни вени на долните крайници с язва
I83.1 Варикозни вени на долните крайници с възпаление
I83.2 Варикозни вени на долните крайници с язва и възпаление
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Варици на хранопровода I85.9 Варици на хранопровода без кървене
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Други неинфекциозни болести на лимф- I89.1 Лимфангит
ните съдове и лимфните възли
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Постпроцедурни болести на органите I97.2 Синдром на лимфедем след мастектомия
на кръвообращението, некласифицирани другаде
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Друга хронична обструктивна болест J44.8 Друга уточнена хронична обструктивна белодробна болест
J44.9 Хронична обструктивна белодробна болест, неуточнена
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Астма J45.0 Астма с преобладаващ алергичен компонент
J45.1 Неалергична астма
J45.9 Астма, неуточнена
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Дихателна недостатъчност, некласирана J96 Дихателна недостатъчност, некласирана другаде
другаде
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Други болести на хранопровода K22.0 Ахалазия на кардията
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Язва на стомаха K25.7 Хронична, без кръвоизлив или перфорация
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Язва на дванадесетопръстника K26.7 Хронична, без кръвоизлив или перфорация
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Болест на Crohn [регионален ентерит] K50.0 Болест на Crohn на тънкото черво
K50.1 Болест на Crohn на дебелото черво
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Хроничен хепатит, некласифициран K73.0 Хроничен персистиращ хепатит, некласифициран другаде другаде
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Фиброза и цироза на черния дроб K74.2 Чернодробна фиброза с чернодробна склероза
K74.3 Първична билиарна цироза
K74.4 Вторична билиарна цироза
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Други болести на задстомашната жлеза K86.0 Хроничен панкреатит с алкохолна етиология
K86.1 Други хронични панкреатити
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Нарушена резорбция в червата K90.0 Цьолиакия
K90.8 Други нарушения на резорбцията в червата
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Серопозитивен ревматоиден артрит M05.0 Синдром на Felty
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Псориатични и ентеропатични артропатии M07 Псориатични и ентеропатични артропатии
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Други артрити M13 Други артрити
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Полиартроза M15.0 Първична генерализирана (остео)артроза
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Увреждания на капачката (пателата) M22.4 Хондромалация на пателата
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Дисеминиран лупус еритематодес M32 Дисеминиран лупус еритематодес
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Дерматополимиозит M33 Дерматополимиозит
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Системна склероза M34 Системна склероза
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Други системни увреждания на съеди- M35.0 Синдром на Sjogren
нителната тъкан M35.2 Синдром на Бехчет
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Анкилозиращ спондилит M45 Анкилозиращ спондилит
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Спондилоза M47.1 Други спондилози с миелопатии
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Други дорзопатии, некласирани другаде M53.1 Шийнобрахиален синдром
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Синовити и тендосиновити M65.9 Синовит и тендосиновит, неуточнен
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Остеопороза с патологична фрактура M80 Остеопороза с патологична фрактура
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Остеомиелит M86.4 Хроничен остеомиелит с фистула
M86.6 Други хронични остеомиелити
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Остеонекроза M87.0 Асептична идиопатична остеонекроза
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Болест на Paget M88 Болест на Paget
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Други остеохондропатии M93.2 Дисекиращ остеохондрит
M93.9 Остеохондропатия, неуточнена
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Увреждания на костно-мускулната сис- M96.1 Синдром след ламинектомия, некласиран другаде
тема след медицински процедури, некласирани другаде
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Бързо прогресиращ нефритен синдром N01 Бързо прогресиращ нефритен синдром
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Хроничен нефритен синдром N03 Хроничен нефритен синдром
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Нефрозен синдром N04 Нефрозен синдром
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Хроничен тубулоинтерстициален нефрит N11 Хроничен тубулоинтерстициален нефрит
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Хронична бъбречна недостатъчност N18 Хронична бъбречна недостатъчност
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Камък в бъбрека и в уретера N20.0 Камък в бъбрека
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Възпалителни болести на простатата N41.1 Хроничен простатит
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ендометриоза N80 Ендометриоза
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Гестационни (предизвикани от бремен- O12 Гестационни (предизвикани от бременността) отоци и
ността) отоци и протеинурия без протеинурия без хипертония
хипертония
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Гестационна (предизвикана от бремен- O13 Гестационна (предизвикана от бременността) хипертония
ността) хипертония без масивна без масивна протеинурия
протеинурия
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Гестационна (предизвикана от бремен- O14 Гестационна (предизвикана от бременността) хипертония
ността) хипертония с масивна с масивна протеинурия
протеинурия
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ексцесивно повръщане по време O21.2 Повръщане в късна бременност
на бременността
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Възпалителни болести на пикочо-поло- O23 Възпалителни болести на пикочо-половата система
вата система по време на бременността по време на бременността
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Захарен диабет по време на бременността O24 Захарен диабет по време на бременността
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Предлежаща плацента О44 Предлежаща плацента
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Инфекциозни и паразитни болести на О98 Инфекциозни и паразитни болести на майката, класифици-
майката, класифицирани другаде, но рани другаде, но усложняващи бременността, раждането
усложняващи бременността, раждането и послеродовия период
и послеродовия период
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Последици от травми на главата T90.5 Последици от вътречерепна травма
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Последици от травми на шията и тялото Т91.3 Последици от травми на гръбначния мозък
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Последици от термични и химични изга- T95 Последици от термични и химични изгаряния и измръзвания
ряния и измръзвания
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------