Ќј–≈ƒЅј є 13 от 30.12.2005 г. за осигур€ване на здравословни и безопасни услови€ на труд в железопътни€ транспорт

   »здадена от министъра на труда и социалната политика и министъра на транспорта, обн., ƒ¬, бр. 12 от 7.02.2006 г., в сила от 8.08.2006 г.
   „ ј — “ ѕ Џ – ¬ ј
   ќ–√јЌ»«ј÷»я Ќј ƒ≈…Ќќ—““ј «ј Ѕ≈«ќѕј—Ќќ—“ » «ƒ–ј¬≈ ѕ–» –јЅќ“ј ¬
   ∆≈Ћ≈«ќѕЏ“Ќ»я “–јЌ—ѕќ–“
   √лава първа
   ќЅЋј—“ Ќј ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»≈
 
„л. 1. — наредбата се определ€т изисквани€та за осигур€ване на здравословни и безопасни услови€ на труд при експлоатационната и ремонтната дейност в железопътни€ транспорт.
„л. 2. Ќаредбата се прилага:
1. при превози по железопътната инфраструктура;
2. във вътрешни€ железопътен транспорт на дружества и организации, включително при добив на полезни изкопаеми по открит начин;
3. при железопътни фериботи;
4. в метрополитена;
5. в трамвайни€ транспорт.
„л. 3. Ќаредбата се прилага при спазване на изисквани€та на нормативните актове за:
1. здравословни и безопасни услови€ на труд, включително:
а) оценка на риска и съответните превантивни мерки;
б) работно м€сто и работно оборудване;
в) консултиране и информиране на работещите;
г) лични предпазни средства;
д) инструктажи;
е) физиологични норми и изисквани€ за ръчна работа с тежести;
ж) медицинска и психологическа годност на персонала;
з) здравно-хигиенни норми и изисквани€;
2. пожарна и аварийна безопасност;
3. техническа експлоатаци€ на железопътни€ транспорт;
4. електробезопасност;
5. товарно-разтоварна дейност;
6. безопасна експлоатаци€ на машини, съоръжени€ и оборудване с висока степен на риск;
7. опазване на околната среда.
„л. 4. (1) »зисквани€та на наредбата могат да бъдат доразвити с ръководства или кодекси за добра практика, приети съвместно от браншовите или отрасловите структури на организациите на работодателите и на работниците и служителите.
(2) ¬ъз основа на изисквани€та на наредбата работодателите разработват правила и отделни инструкции за здравословни и безопасни услови€ на труд при експлоатаци€ и поддържане на устройства и системи в железопътни€ транспорт, специфични машини и съоръжени€ и в други случаи съгласно степента на риск при работа.
√лава втора
»«»— ¬јЌ»я «ј  ¬јЋ»‘» ј÷»я Ќј ѕ≈–—ќЌјЋј ѕќ Ѕ≈«ќѕј—Ќќ—“ » «ƒ–ј¬≈
ѕ–» –јЅќ“ј
„л. 5 (1) ѕерсоналът, който работи в железопътни€ транспорт, отговар€ на следните изисквани€:
1. възраст, образование, професионална квалификаци€ и стаж, изисквани за заеманата длъжност;
2. годен е след медицинско и психологическо освидетелстване;
3. притежава правоспособност съгласно нормативните актове за придобиване на правоспособност за съответните длъжности в железопътни€ транспорт;
4. притежава квалификационна група за електробезопасност, определена за съответните длъжности.
(2) ”слови€та и редът за придобиване, потвърждаване и пром€на на квалификационна група по безопасност се определ€т с ѕравилника за безопасност при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрическите мрежи (ƒ¬, бр. 34 от 2004 г.) или ѕравилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V (ƒ¬, бр. 21 от 2005 г.).
„л. 6. –аботодател€т може да определи допълнителни изисквани€ към персонала, извършващ дейности, свързани с висока степен на риск.
√лава трета
ќЅ”„≈Ќ»≈, ѕ–ќ¬≈– ј Ќј «ЌјЌ»я“ј » »Ќ—“–” “ј∆» «ј Ѕ≈«ќѕј—Ќќ—“ »
«ƒ–ј¬≈ ѕ–» –јЅќ“ј
„л. 7. –аботодател€т осигур€ва:
1. подход€що обучение по здравословни и безопасни услови€ на труд в съответствие с професи€та, длъжността и работното м€сто на всички лица от персонала;
2. провеждане на обучението в работно време;
3. всички разходи за обучението.
„л. 8. ќбучението по безопасност и здраве при работа се извършва в съответствие с нормативните актове за обучение и повишаване на квалификаци€та по безопасност и здраве при работа и пожарна безопасност.
„л. 9. –ъководителите, работниците и служителите по безопасност и здраве при работа се обучават по одобрени програми на работното м€сто, в предпри€тието, в специализирани учебни заведени€.
„л. 10. (1) »нструктажите за безопасност и здраве при работа на персонала в железопътни€ транспорт се извършват в съответствие с нормативните актове за инструктаж на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и пожарна и аварийна безопасност и с нормативните актове на ћинистерството на транспорта.
(2) ѕо изключение, когато в отдалечен район има само едно или две длъжностни лица от дружествата или компани€та, инструктажът им се провежда от длъжностно лице от другото дружество (компани€та) след писмена договореност между страните.
(3) ƒопуска се по изключение при посто€нни рискови фактори и териториална отдалеченост ежедневни€т инструктаж да се провежда преди началото на повеската и да се отнас€ за ц€лата повеска.
√лава четвърта
»«»— ¬јЌ»я  Џћ ƒЋЏ∆Ќќ—“Ќ»“≈ Ћ»÷ј
„л. 11. ¬секи работещ в железопътни€ транспорт е длъжен да се грижи за безопасността и здравето си, както и за безопасността и здравето на други лица, засегнати от неговата дейност, в съответствие с изисквани€та на тази наредба, нормативните актове по здравословни и безопасни услови€ на труд, нормативните актове за железопътни€ транспорт и инструкциите на работодател€.
„л. 12. Ћицата от железопътни€ персонал в съответствие със сво€та квалификаци€ и правоспособност и с дадените им инструкции:
1. използват правилно и безопасно устройствата и системите на осигурителната техника, съобщени€та, електроснабд€ването и електрозахранването в железопътни€ транспорт, возилата и други транспортни средства, инструментите и другото работно оборудване;
2. използват правилно средствата за колективна защита, да не ги отстран€ват самоволно;
3. използват правилно дадените им от работодател€ лични предпазни средства и специално работно облекло;
4. информират незабавно съответните длъжностни лица и работодател€ за вс€ка възникнала ситуаци€ при работа, ко€то може да представл€ва сериозна и непосредствена опасност за т€хната безопасност и здраве или за други лица;
5. съдействат в рамките на сво€та компетентност и обхват на дейност на работодател€ и на съответните длъжностни лица при изпълнение на меропри€ти€ за осигур€ване здравословни и безопасни услови€ на труд и на предписани€та, дадени от контролните органи;
6. оказват първа долекарска помощ на пострадал, да съдействат за извикване на спешна медицинска помощ и да уведом€т преки€ си ръководител;
7. спазват техническите и технологичните правила;
8. спазват правилата по здравословни и безопасни услови€ на труд;
9. уведом€ват ръководител€ за наличие на непреодолими пречки за извършване на възложената работа;
10. не предприемат по сво€ инициатива работа, ко€то не им е възложена, с ко€то не са запознати или не притежават квалификаци€ и правоспособност;
11. се €в€ват на работа отпочинали и трезви, да не употреб€ват алкохол или други упойващи вещества през работно време и да не работ€т под т€хно вли€ние.
„л. 13. (1) –аботодател€т или съответното длъжностно лице н€ма право да изисква от работниците и служителите:
1. да извършват работи и дейности, свързани с риск, за който не притежават изискваната квалификаци€ и правоспособност;
2. да използват непроверени, с изтекъл срок на годност и повредени колективни и лични средства за защита;
3. да използват неизправни и необезопасени електрически и механични инструменти, оборудване и приспособлени€.
(2) –аботодател€т или съответното длъжностно лице носи отговорност за това да не допускат до места със сериозна опасност за живота и здравето лица, които не са подход€що обучени, инструктирани и екипирани.
√лава пета
¬«ј»ћќќ“ЌќЎ≈Ќ»я ћ≈∆ƒ” Ќј÷»ќЌјЋЌј  ќћѕјЌ»я "∆≈Ћ≈«ќѕЏ“Ќј »Ќ‘–ј—“–” “”–ј"
(Ќ  "∆»") » ∆≈Ћ≈«ќѕЏ“Ќ»“≈ ѕ–≈¬ќ«¬ј„» ѕ–» ќ—Џў≈—“¬я¬јЌ≈ Ќј —Џ¬ћ≈—“Ќј“ј
»ћ ƒ≈…Ќќ—“
„л. 14. ¬заимоотношени€та между Ќ  "∆»" и превозвачите се уреждат с нормативните актове за железопътни€ транспорт - «акона за железопътни€ транспорт, наредби за железопътни€ транспорт, включително тази наредба.
„л. 15. (1) ћежду упълномощени длъжностни лица на Ќ  "∆»" и превозвачите се сключва договор за съвместно осигур€ване на здравословни и безопасни услови€ на труд при използване на железопътната инфраструктура.
(2) ƒоговор за съвместно осигур€ване на здравословни и безопасни услови€ на труд се сключва между длъжностни лица на превозвача и Ќ  "∆»", когато на територи€та на превозвача има съоръжени€, устройства и системи на инфраструктурата.
(3) ¬ договора се уреждат:
1. начините за обмен на информаци€ за рисковете при работа;
2. начините за координаци€ на дейностите за предпазване на персонала на Ќ  "∆»" и превозвачите от тези рискове.
(4) ƒоговорът се актуализира при пром€на в услови€та на труд след оценка на степента на рисковете при работа.
√лава шеста
»«¬Џ–Ў¬јЌ≈ Ќј –јЅќ“ј ќ“ ¬ЏЌЎЌ» ƒ–”∆≈—“¬ј »Ћ» ќ–√јЌ»«ј÷»»
„л. 16. ѕри извършване на работа от дружества или организации по: железни€ път; в гари, междугари€ и железопътни прелези; в устройствата и системите на осигурителната техника, съобщени€та, електроснабд€ването и електрозахранването; в ремонтните халета на локомотивните и вагонните депа, работодателите писмено договар€т необходимите мерки за съвместно осигур€ване на здравословни и безопасни услови€ на труд.
„л. 17. (1) –аботодател€т на външното дружество или организаци€:
1. носи отговорност за подготовката, професионални€ опит и квалификаци€та на сво€ персонал;
2. организира обучението и проверка на знани€та и умени€та на сво€ персонал;
3. предостав€ на работодател€ собственик поименен списък с правоспособността и квалификационната група за електробезопасност при работа в електрически уредби и мрежи на вс€ко лице от изпълнителите, а така също на отговорните ръководители и отговорници по безопасността.
(2) ќтговорност за спазване на правилата за безопасност и здраве при работа носи персоналът на външната организаци€ или дружество - ръководител€т, отговорникът по безопасността и изпълнителите.
„л. 18. (1) –аботодател€т - собственик на съоръжени€та, упълномощава длъжностни лица от сво€ персонал, които:
1. провеждат начални€ инструктаж на лицата от външното дружество или организаци€ - ръководители, длъжностни лица по безопасност и здраве при работа и изпълнители;
2. координират и контролират безопасното извършване на трудовите дейности;
3. отстран€ват лицата от външното дружество или организаци€, които не спазват изисквани€та за безопасност и здраве при работа;
4. провер€ват удостоверени€та за правоспособност и квалификаци€ на лицата от списъка, предоставен от работодател€ на външната организаци€ или дружество, при работа в електрически уредби и мрежи;
5. не допускат лице от външното дружество или организаци€ до работа в електрически уредби и мрежи, ако не носи удостоверени€та за правоспособност и квалификаци€ или те са с изтекъл срок на валидност, или не съответстват на извършваната работа.
(2) ќрганизаци€та на ежедневните и другите видове инструктажи в зависимост от конкретните услови€ се определ€ в договора за съвместно осигур€ване на здравословни и безопасни услови€ на труд между работодателите.
√лава седма
ќ–√јЌ»«ј÷»ќЌЌ» » “≈’Ќ»„≈— » ћ≈–ќѕ–»я“»я «ј Ѕ≈«ќѕј—Ќќ—“ » «ƒ–ј¬≈
ѕ–» –јЅќ“ј
„л. 19. ќрганизационните и техническите мерки за безопасност и здраве при ремонт и поддържане на железни€ път, железопътните съоръжени€ и устройства се осъществ€ват съгласно изисквани€та на нормативните актове за техническа експлоатаци€ на железопътни€ транспорт и на тази наредба.
„л. 20. ќрганизационните и техническите мерки за безопасност и здраве при работа в електрическите уредби и мрежи на железопътните превозвачи, на електроснабд€ването и електрозахранването в железопътни€ транспорт се провеждат съгласно изисквани€та на нормативните актове за безопасност и здраве при работа в електрическите уредби и по електрическите мрежи и на тази наредба.
√лава осма
ќ–√јЌ»«ј÷»я Ќј ќѕ≈–ј“»¬Ќќ“ќ ќЅ—Ћ”∆¬јЌ≈
„л. 21. ќрганизаци€та на оперативното обслужване на движението на влаковете и маневрената дейност, устройствата и системите на осигурителната техника, съобщени€та, електроснабд€ването и електрозахранването в железопътни€ транспорт, локомотивите и влаковете на железопътните превозвачи се извършва на смени в съответствие с изисквани€та на нормативните актове за железопътни€ транспорт, за безопасност при работа в електрическите уредби и по електрическите мрежи и на тази наредба.
„л. 22.  онтролът по безопасност и здраве при работа на общите обекти на инфраструктурата и превозвачите се осъществ€ва съвместно от длъжностните лица и специализираните служби на компани€та и дружествата на превозвачите.
„ ј — “ ¬ “ ќ – ј
ќЅў» »«»— ¬јЌ»я «ј Ѕ≈«ќѕј—Ќќ—“ » «ƒ–ј¬≈ ¬ ∆≈Ћ≈«ќѕЏ“Ќ»я “–јЌ—ѕќ–“
√лава девета
ƒ¬»∆≈Ќ»≈ Ќј ƒЋЏ∆Ќќ—“Ќ» Ћ»÷ј ¬ –ј…ќЌ»“≈ Ќј √ј–»“≈ » ƒ≈ѕј“ј » ¬
ћ≈∆ƒ”√ј–»≈
„л. 23. (1) ƒвижението в районите на гарите и депата и в междугарие се извършва с повишена бдителност, като се внимава за неравности на терена, канавки, канали, шахти, дистанционни знаци, стълбове и други съоръжени€, преп€тстващи движението.
(2) ¬ тъмната част на денонощието, при лошо време: мъгла, дъжд, снеговалеж, бур€, движението се извършва с максимална бдителност.
(3) ƒлъжностните лица, които работ€т в железопътни€ транспорт, н€мат право да ползват слушалки, наушници и други аксесоари, които затрудн€ват възприемането на звуковите и светлинните сигнали.
(4)  оловозите се пресичат по/през подлези, надлези (пасарели), преходни мостчета (пътеки), когато има изградени такива съоръжени€.
(5) ¬ъншните лица, които взаимодействат с железниците или работ€т в района на гарите (служители на ћинистерството на вътрешните работи, на митниците и др.), тр€бва да познават и спазват изисквани€та за безопасност при движение в районите на гарите.
(6) «абранено е вс€какво несвързано с възложената работа присъствие на лица в експлоатационните пунктове и депата.
(7) «абранено е придвижването на пътници, изпращачи и посрещачи в районите на гарите освен по площите и съоръжени€та за т€х.
(8) «абранено е движението на външни лица в районите на гарите и в междугарие, качването по съоръжени€та на железопътната инфраструктура, качването по железопътни€ подвижен състав (вагони, локомотиви, специализирани пътни машини), гарирани на коловозите.
„л. 24. (1)  оловоз се пресича с повишено внимание след оглеждане на коловоза (железни€ път) в двете посоки.
(2)  оловозът се пресича по най-късото разсто€ние, перпендикул€рно, без да се стъпва на релсите.
(3) «абранено е преминаването през стрелки.
(4) Ќе се пресича или приб€гва пред движещо се возило.
„л. 25. (1) ѕред, зад, между или през спр€л подвижен състав се преминава, след като лицето се убеди, че не предстои придвижване на състава.
(2) ѕред и зад подвижен състав се преминава на разсто€ние над 5 m от буферите или автосцепката.
(3) Ќе се преминава между влакове, вагони, локомотиви, специализирани машини, раздалечени на разсто€ние, по-малко от 10 m.
(4) ѕрез подвижен състав се преминава само по спирачните платформи на вагоните.
(5) — особено внимание се пресича:
1. следващ коловоз след преминаване пред, зад или през подвижен състав;
2. след преминаване на състав по коловоз.
(6) «абранено е преминаването под вагони или стъпвайки по буфери и съединителни спр€гове (купли, глави на автосцепки).
„л. 26. (1) –евизионните канали се преминават само по специално поставените мостчета.
(2) «абранено е прескачането на ревизионни канали.
„л. 27. (1) ѕридвижването по дължината на железни€ път в районите на гарите и депата се извършва по средата между коловозите.
(2) ¬ междугарие придвижването се извършва встрани от път€ на разсто€ние над 2 m от крайната релса.
(3) —амо в случаи на наводн€ване, наноси от кал и п€сък, снежни нав€вани€ се допуска движение между релсите на къси разсто€ни€ с повишена бдителност.
(4) ¬ междугарие с двойни железопътни линии лицата върв€т покрай текущи€ път, по който влаковете идват насреща, като след€т и в двете направлени€ за приближаване на возила.
„л. 28. (1) ѕри приближаване на влак, маневрен състав, локомотив или друго возило длъжностното лице, което се движи покрай коловоза или текущи€ път, се отдръпва извън габарита и по възможност на разсто€ние над 4 m, без да застава в габарита на друг коловоз или път.
(2) ¬ участъци с криви се застава от вътрешната страна на кривата.
(3) Ќе се преминава по мост или през тунел, ако се приближава влак или се очаква минаване на влак.
(4)  огато длъжностно лице се намира на мост и приближава влак, то се укрива на предпазните площадки.
(5)  огато длъжностно лице се намира в тунел и приближава влак, то се укрива в най-близката ниша, като се ориентира за не€ по наклона на сигналната лини€ (черта).
„л. 29. ћежду коловозите и в междугарие длъжностни лица в група върв€т един след друг.
„л. 30. «а придвижване на многобройна група в района на гарата или депото, или в междугарие упълномощено от работодател€ длъжностно лице определ€ отговорник. ќтговорникът осигур€ва организаци€та, охраната и сигнализаци€та на групата в зависимост от конкретните услови€.
„л. 31. «абранено е стоенето или с€дането за почивка на лица в рамките на строителни€ габарит, включително и пред вратите за подвижни€ състав на ремонтните халета.
„л. 32. «абранено е качването или слизането от локомотив, вагон, пътна или друга специализирана машина по време на движение.
√лава десета
–јЅќ“ј ¬ ≈Ћ≈ “–»‘»÷»–јЌ» ”„ј—“Џ÷» — Ќјѕ–≈∆≈Ќ»≈ 25 kV
„л. 33. (1) ¬ електрифицираните железопътни линии проводниците на контактната мрежа и непосредствено съединените с т€х въжета, струни, скрепителни детайли се намират под напрежение 25 kV и честота 50 Hz.
(2) Ќа стълбовете на контактната мрежа, на предпазните огради (щитове) на стълбите и стъпалата на подвижни€ железопътен състав за качване на покрива се постав€т табелки със знака за високо напрежение (червена стрелка с върха надолу) върху жълто поле и надпис "¬исоко напрежение", "ќпасно за живота".
(3) ¬сички метални съоръжени€ (железорешетъчни стълбове, укрепващи детайли към бетонните стълбове, светофори, мостове, надлези, сгради и др.), разположени на разсто€ние, по-малко от 5 m, до частите на контактната мрежа под напрежение, се зазем€ват чрез съедин€ване с т€говите железопътни релси.
„л. 34. (1) «абран€ва се приближаването на лица непосредствено или чрез какъвто и да е предмет към части на контактната мрежа под напрежение на разсто€ние, по-малко от 2 m.
(2) «абран€ва се качването по стълбовете и специалните конструкции на контактната мрежа.
(3) Ќа електрифицирани железопътни участъци се забран€ва: качването на покривите на локомотивите, мотрисните влакове, вагоните, пътните машини и друг подвижен железопътен състав; отвар€не на люковете на цистерни, хладилни и други специализирани вагони; качването по контейнерите и други големогабаритни товари.
„л. 35. (1) «абран€ва се доближаването и допирането до скъсани и вис€щи или провиснали проводници и въжета на контактната мрежа и намиращи се на не€ предмети, независимо от това дали те се допират до зем€та или до заземени конструкции.
(2) ƒлъжностно лице на Ќ  "∆»", на организаци€ или дружество на превозвачите, което е забел€зало скъсани или провиснали проводници на контактната мрежа или на електропроводите, пресичащи железопътните линии, а също така вис€щи от т€х странични предмети, е задължено незабавно, като използва възможните съобщителни връзки, да съобщи за това на енергодиспечера или на влакови€ диспечер, на най-близки€ подрайон по контактната мрежа или съседната гара.
(3) ƒо пристигането на бригада от подрайона по контактната мрежа длъжностното лице осигур€ва охрана на м€стото със скъсаните проводници така, че никой да не приближава на разсто€ние, по-малко от 20 m.
(4) ѕерсоналът на Ќ  "∆»", на дружествата и организациите на превозвачите е задължен да оказва съдействие за осигур€ване на охраната при необходимост.
(5) ћерките по предходните алинеи се предприемат и при повредени изолатори, заземлени€ и релсови съединители.
(6) ¬ случай, когато скъсаните проводници или други елементи на контактната мрежа или вис€щи странични предмети нарушават строителни€ габарит на железни€ път, м€стото се огражда със съответните сигнали за спиране съгласно Ќаредба є 49 за определ€не на правилата за движение на влаковете, маневрената работа и подаваните сигнали в железопътни€ транспорт (ƒ¬, бр. 18 от 2002 г.).
„л. 36. Ћицата, попаднали в близост до м€сто, където проводникът се допира до зем€та (зона на крачното напрежение), чрез пристъпване с прибрани крака или подскачайки едновременно с двата крака или на един крак (на "куц крак"), се отдалечават на разсто€ние от м€стото на допиране над 8 m.
„л. 37. (1) ѕри работа на разсто€ние над 4 m до части на контактната мрежа под напрежение н€ма специални изисквани€ за безопасност при работа.
(2) ѕри работа на разсто€ние между 2 и 4 m до части на контактната мрежа под напрежение ръководител€т на работата определ€ и инструктира длъжностно лице, което наблюдава работниците за спазване на изисквани€та за безопасност при работа.
(3) ѕри работа на разсто€ние, по-малко от 2 m до части на контактната мрежа под напрежение, напрежението на контактната мрежа се изключва и мрежата се зазем€ва, с изключение когато се работи при особени услови€ (глава шестнадесета, раздел VII).
„л. 38. (1) «а изключване и зазем€ване на контактната мрежа ръководител€т на работата (на работната група, отговорни€т ръководител) подава за€вка до ръководител€ на предпри€тието, което стопанисва контактната мрежа.
(2) ¬ за€вката по ал. 1 се указват точното м€сто, продължителността и характерът на работата, трите имена на ръководител€ на работата и квалификационната му група по електробезопасност. –ъководител€т на работата, когато не се работи по контактната мрежа, да притежава не по-ниска от трета група.
(3) «а планова работа за€вка се подава съгласно утвърдени€ ред в Ќ  "∆»".
„л. 39. «а извършване на работата се издава нар€д на отговорен изпълнител от съответни€ подрайон по контактната мрежа с не по-ниска от четвърта квалификационна група. ¬ нар€да се вписват имената на ръководител€ на работата.
„л. 40. ќтговорни€т изпълнител осигур€ва обезопас€ването на работното м€сто съвместно с други длъжностни лица, включени в нар€да.
„л. 41. –аботата започва само след разрешението на отговорни€ изпълнител, което се оформ€ чрез подписване в нар€да. –ъководител€т на работата също се подписва.
„л. 42. ќтговорни€т изпълнител наблюдава работещите да не нарушават изисквани€та за безопасност при работа. ”казани€та му са задължителни за ръководител€ на работата и работещите. јко не се спазват неговите указани€, той прекрат€ва работата.
„л. 43. —лед приключване на работата ръководител€т на работата:
1. провер€ва дали всички инструменти, съоръжени€, материали са прибрани извън строителни€ габарит;
2. провер€ва дали всички лица (работници) са се отдалечили на разсто€ние повече от 2 m от контактната мрежа;
3. нанас€ в намиращи€ се в отговорни€ изпълнител нар€д времето (часа, минутите) на завършване на работата и се подписва.
„л. 44. (1) ќтговорни€т изпълнител осигур€ва свал€нето на преносимите заземители и необходимите действи€ за постав€не на контактната мрежа под напрежение.
(2) —лед снемане на преносимите заземители контактната мрежа се счита под напрежение.
„л. 45. Ќе се допуска приближаване до контактната мрежа по време на бур€ и силен дъжд (снеговалеж) и извършване на каквато и да е работа.
„л. 46. “оварно-разтоварните работи на електрифицирани коловози се извършват под ръководството на специално определено лице, което наблюдава за спазване на изисквани€та за безопасност при работа.
„л. 47. “оварно-разтоварните работи по ръчен начин или с помощта на кари, лентови транспортьори и други машини и съоръжени€ на електрифицирани коловози се извършват без изключване напрежението на контактната мрежа и фидерите, когато хората (лицата), товарите, инструментите, приспособлени€та и машините за товарене и разтоварване са на разсто€ние над 2,5 m от частите на контактната мрежа под напрежение.
„л. 48. (1) Ќа рампени и товарно-разтоварни коловози, на които контактната мрежа е секционирана, товарно-разтоварните работи се извършват след изключване и зазем€ване на контактната мрежа над коловозите със секционен разединител със заземителен нож. ¬ключването и изключването на разединителите се извършват от дежурни€ ръководител движение без заповед на енергодиспечера, по за€вка от ръководител€ на товарно-разтоварната работа, вписана в специален дневник в гарата.
(2) —лед приключване на работата ръководител€т на товарно-разтоварните работи уведом€ва с подпис дежурни€ ръководител движение или началника на гарата, след което контактната мрежа се счита, че е под напрежение.
„л. 49. (1) “оварно-разтоварната работа със стрелови кранове и други подемно-транспортни машини в съседство с електрифицирана лини€ (коловоз) се извършва без изключване напрежението на контактната мрежа, когато конструкци€та на крана, захватните приспособлени€ и товарът са на разсто€ние над 2,5 m от частите на контактната мрежа под напрежение.
(2)  онструкци€та на подемно-транспортните машини се зазем€ва с меден гъвкав проводник със сечение не по-малко от 25 mmЭ, когато е на разсто€ние, по-малко от 5 m до части на контактната мрежа под напрежение.
(3) «азем€ването се извършва чрез съедин€ване с т€говата железопътна релса след консултаци€ с длъжностното лице по осигурителна техника или електрозахранването, за да се избегне свързването с изолиран участък.
(4) »зисквани€та за безопасност по предходните алинеи се спазват и при извършване на изкопни работи със земекопни машини (багери) в съседство с електрифицирани линии.
„л. 50. “оварно-разтоварните работи със стрелови кранове и други подемно-транспортни машини на електрифицирани линии (коловози) се извършват след изключване и зазем€ване на контактните мрежи.
„л. 51. ѕри ремонт на железни€ път с използване на специализирани строителни машини технологи€та на ремонта определ€ режима на изключване и зазем€ване на контактната мрежа.
„л. 52. ѕри ремонт на железни€ път, когато се прекъсва едната или двете нишки на път€ на къси разсто€ни€ за протичане на обратни€ т€гов ток, м€стото на прекъсване предварително се шунтира с гъвкав меден проводник със сечение не по-малко от 95 mmЭ, към който задължително се присъедин€ват заземителите на съоръжени€та и устройствата, попадащи в зоната.
„л. 53. ѕри работа по железни€ път заземителите на стълбовете, електрическите съединени€ за обратни€ т€гов ток и други конструкции на енергозахранването и съоръжени€та на осигурителната техника се паз€т от повреда.
„л. 54. ѕровер€ването на габарита с габаритна рамка или чрез непосредствено измерване се разрешава само при изключена и заземена контактна мрежа.
„л. 55. ћерките за безопасност при превозване през прелези на товари, които излизат над границите, установени от габаритните рамки на прелезите за всеки отделен случай, се определ€т от началника на подрайона по контактната мрежа.
„л. 56. »зисквани€та за безопасност при работа (експлоатаци€ и ремонт) на парни локомотиви, включително движение по електрифицирани железопътни линии, се определ€т с инструкци€ на организаци€та и дружеството на превозвача, съгласувана с Ќ  "∆»".
„л. 57. (1) ¬сички лица от персонала на Ќ  "∆»" и организациите или дружествата на превозвачите, които работ€т в електрифицирани железопътни линии, тр€бва задължително да притежават квалификационна група по електробезопасност.
(2) ќбучението и проверката на знани€та на персонала при ново електрифицирани железопътни линии предшестват постав€нето на контактната мрежа под напрежение.
(3) Ќаселението около ново електрифицирани железопътни линии се информира от Ќ  "∆»" преди постав€нето на контактната мрежа под напрежение за риска от нещастни случаи и изисквани€та за безопасност, чрез материали, поставени в гарите и спирките, и чрез уведом€ване на общините, през чи€то територи€ минават пътниците.
„ ј — “ “ – ≈ “ ј
»«»— ¬јЌ»я «ј Ѕ≈«ќѕј—“Ќќ—“ » «ƒ–ј¬≈ ѕ–» –јЅќ“ј ѕќ ∆≈Ћ≈«Ќ»я ѕЏ“
√лава единадесета
ќ–√јЌ»«»–јЌ≈ Ќј –јЅќ“Ќќ“ќ ћя—“ќ
–аздел I
ќбщи изисквани€
„л. 58. ќпределените минимални изисквани€ за осигур€ване на здравословни и безопасни услови€ на труд на работните места се прилагат при извършване на следните дейности на железни€ път:
1. профилактика (техническо обслужване);
2. планов профилактичен преглед;
3. текущ ремонт;
4. планов или авариен основен ремонт.
„л. 59. ѕри изпълнението на минималните изисквани€ за безопасност и опазване на здравето се взимат предвид характеристиката на работното м€сто и на дейността, както и конкретните обсто€телства и опасности, съобразени със специфичните изисквани€ за строителство, ремонт и поддържане на железни€ път.
„л. 60. (1) ¬сички работи по железни€ път се извършват от групи работници, работещи под наблюдението и контрола на ръководител€ на определената работа (ръководител на железопътен участък, организатор производствена група, технически ръководител, помощник технически ръководител и др.).
(2) –ъководител€т на работата се определ€ от ръководител€ на поделението или подразделението му според изисквани€та на техническите процеси и нормативните изисквани€ и инструкции за изпълнение на съответните работи по железни€ път.
(3) ѕри извършване на работа от група, вс€ка от които се състои от двама и повече работници, ръководител€т на работата назначава за вс€ка група по един от най-опитните работници за старши със задача да се съблюдават и спазват от работниците в групата правилата по безопасност и здраве. ќпределени€т за старши се инструктира от ръководител€ на работата (което се отраз€ва в съответни€ документ) и се подписва в книгата за инструктаж.
(4)  ато изключение могат да се извършват н€кои работи само от едно длъжностно лице без наблюдение на ръководител€ при спазване на специфични изисквани€ за безопасност и здраве (приложение є 1).
(5) ѕри механизирано изпълнение на работи с релсови самоходни специализирани машини за ремонт и поддръжка на железни€ път, механизирани инструменти и машини отговорно лице за безопасността на работниците е ръководител€т на работата или ръководител€т на обекта.
„л. 61. (1) –аботите по железни€ път се изпълн€ват през светлата част на денонощието.
(2) Ќа участъци, където според "прозорците" в графика за движението на влаковете или при аварии е наложително да се работи през нощта, ръководител€т на работата осигур€ва изкуствено осветление на работните места в съответствие със стандартите за осветление.
(3) ѕо изключение за неотложни работи се разрешава на работното м€сто да се работи еднократно с преносимо аварийно локално осветление.
„л. 62. «а изпълнение на пътните работи ръководител€т на работата изисква и контролира ползването на специално работно облекло, обувки, ръкавици, очила, колани, въжета и други предпазни средства, разпредел€ инструментите на всеки работник според естеството на предсто€щата работа и инструктира работниците.
„л. 63. —пецифичните изисквани€ за безопасност и здраве при работа при товарене, разтоварване, пренас€не и превозване на материали за ремонт на железни€ път до работното м€сто са посочени в приложение є 2, като се спазват нормите, определени в Ќаредба є 16 от 1999 г. за физиологичните норми и правила за ръчна работа с тежести (обн., ƒ¬, бр. 54 от 1999 г.; изм., бр. 70 от 2005 г.).
–аздел II
ќтиване и връщане до/от работното м€сто
„л. 64. ѕри движението на работниците по железопътната лини€ до м€стото на работа и обратно стриктно се спазват изисквани€та за безопасност при движение в районите на гарите, депата и в междугарие съгласно глава девета.
„л. 65. ѕреди тръгване към работното м€сто ръководител€т на работата инструктира работниците за маршрута на придвижване до работното м€сто.
„л. 66. ѕридвижването на работниците се извършва в организирана група. Ќачело на групата се постав€ старши или опитен работник, а на кра€ се движи ръководител€т на работата.
„л. 67. ѕри движение в услови€та на лоша видимост (остри криви, дълбоки изкопи, гористи или затревени местности) ръководител€т определ€ двама сигналисти, които върв€т пред и зад групата на разсто€ние, от което се виждат от работниците, така че да забележат приближаващи€ влак, когато е на разсто€ние не по-малко от 500 m от движещата се група. —игналистите нос€т развети червени флагчета или фенери с червена светлина през нощта и охран€ват работниците, докато не се отстран€т от път€.
„л. 68. ¬ тунелите работниците се движат внимателно - встрани от път€, един след друг, като отпред върви водач с фенер, светещ с б€ла светлина, или с факла в ръка, а последен е ръководител€т на работата.
„л. 69. (1) ѕри движение на многобройна група от работници през тунел или мост ръководител€т на работата € раздел€ на н€колко по-малки групички, вс€ка от които е с толкова работници, колкото може да се укри€т в една ниша или площадка.
(2) ¬с€ка малка група се движи на разсто€ние 50 m една от друга, с охрана опитен работник начело на групата и старши отзад.
(3) ћалката група се укрива само в намиращите се пред не€ по посока на движението ниша или площадка, без да се връща назад, за да не се съберат две групи в една ниша или площадка.
(4) ¬с€ка следваща група тръгва, когато предходната преминава край ниша или площадка.
(5) ћостове с дължина до 50 m работниците преминават, след като се убед€т, че не се приближава влак.
„л. 70.  огато се пресичат железни€т път и стрелките, не се стъпва върху релсите, между раменните релси и езика или жлебовете на стрелките.
–аздел III
ќткриване и закриване на работното м€сто
„л. 71. (1) –аботното м€сто се открива с неговото сигнализиране и постав€не на охрана.
(2) –ъководител€т на работата по железни€ път:
1. осигур€ва сигнализиране на работното м€сто съгласно Ќаредбата за определ€не правилата за движението на влаковете, маневрената работа и подаваните сигнали в железопътни€ транспорт;
2. осигур€ва охрана на работната група;
3. разпредел€ работниците, инструментите и оборудването по работните места;
4. създава организаци€ на работното м€сто.
„л. 72. –ъководител€т ръководи работата на фронт с дължина до 200 m, а при лоша видимост до 50 m. ѕри работа на широк фронт за вс€ка група се назначава по един отговорник.
„л. 73.  огато се работи по железни€ път в мъгла, сн€г, дъжд или нощно време и видимостта е по-малка от 800 m, ръководител€т на работата предприема мерки за запазване живота и здравето на работниците, като усилва охраната със сигналисти от двете страни на работното м€сто.
„л. 74. –ъководител€т на работата се осигур€ва с извлечение за разписани€та на влаковете и независимо от поставените сигналисти сам следи за приближаване на возилата, както и показани€та на светофарите в района на работа.
„л. 75. ѕри влошени метеорологични услови€ на м€стото на работа ръководител€т на работа определ€ режима на работа и почивки на работниците или прекрат€ва временно работата или възлага друга.
„л. 76. (1) ѕри работа в района на гарата ръководител€т на работа:
1. уведом€ва дежурни€ ръководител движение чрез вписване в дневника за диспечерски заповеди за м€стото и вида на работата, като осигур€ва по свое усмотрение безопасността на работниците без съдействието на дежурни€ ръководител движение;
2. в случаите, когато счита, че е необходимо да се предупреждава работната група за приближаването на возила в гарата, в дневника за диспечерски заповеди той и дежурни€т ръководител движение уточн€ват услови€та на работа, реда и начините за предварителното оповест€ване за движението на возила през м€стото на работа или съседните коловози.
(2) ƒежурни€т ръководител движение се задължава да предупреждава работната група за предсто€щото движение на возила чрез гаровата високоговорителна уредба, гаровите стрелочници или по друг начин.
„л. 77. ѕри работа в стеснени места, където встрани от път€ има високи рампи, сгради, стени, огради, отвесни скали, стръмни откоси, гъсти храсти, както и работа на мостове и в тунели и вс€какви преп€тстви€, непозвол€ващи бързото отстран€ване или укриване на работниците, ръководител€т на работата преди започване на работата дава раз€снени€ за реда и начина на отстран€ване на работниците при приближаване на возило.
„л. 78. (1) ѕри работа върху мостове и в тунели ръководител€т на работата постав€ сигналисти от двете страни на моста (тунела), които наблюдават и сигнализират за приближаващи се возила. ѕри мостове и тунели с дължина до 50 m работниците изчакват преминаването на возилата извън моста (тунела). ѕри работа върху мостове и в тунели с дължина, по-гол€ма от 50 m, работниците се прикриват на местата, посочени от ръководител€ на работата.
(2) ѕри мостовете всички застават от една страна на парапета или на специалните предпазни площадки, а при тунелите - в предпазните ниши.
„л. 79. ѕри работа в тунели ръководител€т на работата осигур€ва необходимото осветление и вентилаци€.
„л. 80. ѕри лоша вентилаци€ на тунела ръководител€т на работата осигур€ва противогазови маски.
„л. 81. ѕри изпълнение на работи върху мостове, тунели и по текущи€ път, където стеснените за работа места са по-дълги от 100 m или не позвол€ват бързо отместване от железни€ път и прикриването на работниците на безопасно м€сто, ръководител€т на работата състав€ план за организаци€ на работата.
„л. 82. Ќамиращите се на работното м€сто материали, инструменти и машини се разполагат така, че да не затрудн€ват придвижването на работниците и бързото им освобождаване на железни€ път при подаване на сигнал за приближаващо возило.
„л. 83. ѕреди преминаването на возило ръководител€т на работата своевременно подава команда за освобождаване на железни€ път, провер€ва прибирането на инструментите и материалите от път€ на габаритно разсто€ние и следи за отстран€ването на всички работници. ¬ случай че по път€ приближава возило или специализирани машини за ремонт и поддържане на железни€ път на разсто€ние не по-близо от 500 m до група, по сигнал от сигналистите или ръководител€ на работата работниците се прибират в укрити€та или настрана от път€ на разсто€ние от крайната релса не по-малко от:
1. минимум 2 m при приближаване на влак или друго жп возило със скорост до 100 km/h;
2. минимум 4 m при приближаване на влак със скорост над 100 km/h;
3. минимум 5 m и към противоположната страна на изхвърл€нето на снега и отсевките при приближаване на специализирани машини за ремонт и поддържане на железни€ път (пътеполагащи кранове на собствен ход, снегорин (роторен), баластопресевна машина, планировъчна машина, релсошлифовъчна машина и влак за отсевки.
„л. 84. ¬сички работници, работещи в групата под наблюдението и контрола на ръководител€ на определената работа, са длъжни да изпълн€ват точно разпореждани€та и указани€та му.
„л. 85. ѕри намалена видимост работи по железни€ път и съоръжени€та по възможност не се провеждат.
„л. 86. ѕри възникване на произшествие или злополука изпълн€ваната в момента работа незабавно се преустанов€ва и се вземат мерки за ограничаване на последиците.
„л. 87. Ќишите в тунелите се поддържат винаги чисти и краищата им се бо€дисват в б€ло.
„л. 88.  огато се работи с електрически, пневматични и други уреди, машини и механизми, те да се подреждат така, че работещите да не ги настъпват и да не се спъват в т€х.
„л. 89. —лед окончателното приключване на работа работното м€сто се закрива след прибиране на сигналите и охраната.
√лава дванадесета
–Џ„Ќќ »«ѕЏЋЌ≈Ќ»≈ Ќј ѕЏ“Ќќ–≈ћќЌ“Ќ»“≈ –јЅќ“»
„л. 90. »зисквани€та за безопасност при ръчно изпълнение на пътноремонтните работи са дадени в тази глава, а специфичните изисквани€ при ръчно изпълнение на определените видове работи са посочени в приложение є 3.
„л. 91. (1) ¬ електрифицирани участъци при изпълнение на операции, при които се прекъсва целостта на релсовите нишки (см€на на релси, стрелкова част или друг елемент) за отвеждане на обратни€ т€гов ток на вс€ка нишка, ко€то се прекъсва, се постав€ обходно въже от меден проводник с напречно сечение не по-малко от 95 mmЭ в следната последователност:
1. свързва се обходното въже и след това започва разхлабване на скреплението;
2. след см€ната на съответната релса (стрелкова част или друг елемент) и нейното захващане с наставовите връзки с болтове или заварка за съседната релса се снема обходното въже;
3. при едновременно прекъсване на двете релсови нишки в междугарие се постав€т междурелсови свръзки заедно с обходните въжета.
(2) ќбходното въже се охран€ва по време на работа.
(3) ƒопуска се обходното въже да се постав€ и снема от ръководител€ на пътноремонтните работи, когато притежава най-малко трета квалификационна група по електробезопасност.
„л. 92. ѕри ръчно прит€гане или развиване на връзки и скреплени€ с ключове "тирфоногаечен", "ерготен", "наставов" и др. се забран€ва:
1. удължаването на дръжката с тръба или други приспособлени€;
2. постав€нето на предмети за уплътн€ване между гайката и ключа, когато той не отговар€ на размера й;
3. завъртането на ключа при зат€гането на гайката с удар.
„л. 93. ѕри работа с тирфоногаечна машина е необходимо лицето, работещо с не€, да притежава необходимите знани€ и да е усвоило безопасните начини за работа. «а бързо отстран€ване на машината от път€ при наближаващо возило се осигур€ват минимум четирима работници.
„л. 94. «абранено е да се провер€ва с пръсти точното съвпадане на отворите между релсите и връзките.
„л. 95. —лед баластиране траверсите се подбиват само с изправни електрически траверсо-подбивки, като лицата, работещи с т€х, инструктирани и обучени за безопасна работа с тези машини, задължително използват необходимите лични предпазни средства.
„л. 96. ѕри ръчно подбиване на траверсите срещу подбиващи€ не се разрешава да стои друг човек, а двойките работници се разполагат на разсто€ние една от друга най-малко три междутраверси€.
„л. 97. ¬с€ка двойка подбива на кръст съответната траверса последователно под двете релси, като преди започване на този вид работа подбиващи€т се увер€ва, че срещу него и зад него не стои човек.
„л. 98. ∆елезен път или стрелка се оправ€ ръчно по ос чрез преместване (рукане) посредством лостове, които се забиват в баласта под релсите под ъгъл не по-малък от 45Ш, сключен с вертикалната лини€, и на дълбочина повече от 20 сm. ѕри работа лостът се натиска само с ръце или т€ло, а не с крак.
„л. 99. «абранено е да се стои срещу работещи€ с лоста работник и да се застава зад него.
„л. 100. «абранено е при отвар€не на заключващи€ механизъм на ръчни€ крик за повдигане на релсо-траверсовата скара обслужващи€т персонал да стои зад него.
„л. 101. «абранено е реброва подложка да се изважда чрез удари с чук и други предмети.
„л. 102. ѕри пробиване на отвори или дупки с електрическа бормашина, ако се налага удължаване на захранващи€ кабел, той може да бъде удължен най-много до 30 m.  абелът се охран€ва от специално поставено и инструктирано лице.
„л. 103. Ѕаластовата призма се зарива и планира с вили и лопати.
„л. 104. –аботите по почистването, прес€ването и планирането на баластовата призма могат да се извършат от група работници, ръководени от ръководител€ на работата или от едно лице без наблюдение на ръководител.
„л. 105. ¬сички материали и инструменти се подреждат извън път€ на безопасно габаритно разсто€ние.
„л. 106. «абранено е остав€нето на инструментите върху железни€ път или в близост до него, както и до стълбовете на контактната мрежа.
√лава тринадесета
ћ≈’јЌ»«»–јЌќ »«ѕЏЋЌ≈Ќ»≈ Ќј ѕЏ“Ќќ–≈ћќЌ“Ќ»“≈ –јЅќ“»
–аздел I
ћаневра с тежка пътна механизаци€ и машини
„л. 107. ѕреди потегл€не отговорни€т за маневрата машинист е задължен да:
1. се убеди, че другите машинисти от екипажа са в кабините;
2. се убеди, че под машината, пред и/или зад не€, или в непосредствената близост до не€ н€ма други лица;
3. провери дали са затворени вратите на кабината;
4. подаде звуков сигнал.
„л. 108. «абранено е да се стои отвън по машината, на покрива и на стъпалата на кабините.
„л. 109. «абранени са слизането и качването на машината по време на движение, стоенето или с€дането на стъпалата, буферите, приспособлени€та и др. части на машината.
„л. 110. ѕри влизане и излизане от обръщател и през цели€ престой върху него обслужващи€т персонал е в кабините на машината.
„л. 111. —качването с други возила се извършва от правоспособно лице само при спр€на и задържана машина.
„л. 112. ѕри скачването или разкачването се влиза внимателно под буферите, като обслужващи€т се придържа за специалната ръкохватка под него.
„л. 113. —лед скачването се излиза между буферите по посока на движението, държейки се здраво за ръкохватката под буфера.
„л. 114. «абранено е откачването и прикачването на куплите по време на движението на машината.
–аздел II
ƒвижение до или от работното м€сто с тежка пътна механизаци€ и машини
„л. 115. «абранено е по време на движение на машината машинистът да се показва през прозорците.
„л. 116. Ќе се превозват външни лица, с изключение на контролни органи и представители на възложител€ на работите.
„л. 117. ѕри спиране на открит път (м€стото на работа), преди да слезе от машината, машинистът е длъжен да огледа внимателно м€стото на спиране. “ова се прави особено внимателно, когато се спира на мост или водосток, при висок насип, в близост до бодливи храсти и др.
„л. 118. «абран€ва се слизане от машината, спр€ла на мост без пешеходна настилка. ¬ такъв случай машината се придвижва бавно напред или назад до изтегл€не от моста.
„л. 119. «абранено е извършването на ремонт без или със недостатъчно осветление през нощта.
„л. 120. ќт кабините се слиза по стълбата с лице към машината и придържане с двете ръце за перилата.
–аздел III
–абота по железни€ път с тежка пътна механизаци€ и машини
„л. 121. ѕри работа на тежка пътна механизаци€ по железни€ път се спазват заводските предписани€, нормативите за железопътен транспорт и правилата за безопасност при движение на машинистите в сервитута на железни€ път.
„л. 122. ѕри работа в електрифициран участък се спазват безопасните габаритни разсто€ни€ до частите от контактна мрежа под напрежение. ѕаз€т се от удар и скъсване заземителите на съоръжени€та, съединени с т€говата релса.
„л. 123. Ќа всички машини на височина 3,5 m над нивото на глава релса се постав€т табели с надпис с черни букви: "¬нимание!", "ќпасно за живота!" на жълт фон и червена стрелка.
„л. 124.  огато в електрифициран участък се работи с баластопресевна машина, пътеполагащ кран, машина за полагане на релсова нишка, машина за полагане на траверси, вагони за събиране на отсевки, напрежението в контактната мрежа се изключва и мрежата се зазем€ва по установени€ ред.
„л. 125. ѕри работа, свързана с устройствата на осигурителна техника, присъства специалист, отговар€щ за устройствата.
„л. 126. ѕри работа на машината всички предпазни кожуси и ограждени€, които преграждат достъпа до върт€щите се и тоководещите части, са затворени.
„л. 127. –аботен агрегат се намества и центрира само с помощта на хидравличните и пневматичните устройства и в никакъв случай на ръка.
„л. 128. ћашината се пуска в работа едва тогава, когато машинистът се убеди, че останалите машинисти от екипажа са заели работните си места и са готови за работа, за което докладват по разговорната уредба на машината.
„л. 129. «абранено е стоенето в зоната на работните агрегати.
„л. 130. «абранено е в близост до машината да сто€т лица, които не са непосредствено ангажирани в работни€ процес.
„л. 131. ѕри необходимост от подгр€ване на н€кои системи не се разрешава използването на открит огън.
„л. 132. Ќе е разрешено за почистване да се използват леснозапалими течности и раз€ждащи вещества.
„л. 133. «ареждането с гориво се извършва само при изключен двигател.
„л. 134. јко в работен режим се наложи придвижване на подбивна машина, винаги се окачват подбивните агрегати в блокиращите куки.
„л. 135. (1) ѕри работа с шлайфмашина на многопътни железопътни линии ръководител€т на работата предписва пожароопасните влакове по съседните коловози да се движат със скорост до 25 km/h.
(2) ѕри работа върху надлези автомобилите се спират, ако съществува опасност от запалвани€.
(3) ѕри работа по железни€ път с дървени траверси задължително се включва оросителна система.
„л. 136. ѕри работа с вагони за събиране на отсевки се забран€ва влизането във вагоните, превозването на хора върху вагоните и стоенето в близост до лентата при разтоварване.
„л. 137. ѕри работа с баластопресевна машина не се разрешава да се стои в близост до водещите корита. Ќаблюдава се положението на транспортната лента за преп€тстви€. ћонтажът и демонтажът на къртачната греда се извършват, ако по съседни€ коловоз не се очаква да премине влак.
„л. 138. ¬ работен режим при задействане на бутон "—топ" двигател€т се изключва, задейства се спирачката на машината и се спира движението. ¬ този случай машината незабавно се осигур€ва и с ръчната спирачка.
„л. 139. ѕри напускане на машината машинистът е задължен да се увери, че т€ е обезопасена срещу самопридвижване, защитена срещу влизане в кабината на външни лица и оградена съгласно Ќаредбата за определ€не правилата за движението на влаковете, маневрената работа и подаваните сигнали в железопътни€ транспорт.
„л. 140. ћашинистите, работещи на работни места с установен наднормен шум, задължително ползват антифони.
„л. 141. ѕри работа с шлайфмашина, баластопресевна машина, вагони за събиране на отсевки се ползват предпазни очила, прахозащитни маски и каски.
–аздел IV
ќбслужване и ремонт на тежки пътни машини
„л. 142. ѕрегледите и техническото обслужване и ремонтът на тежките пътни машини се извършват на специално определено м€сто, оборудвано с канал.
„л. 143. ѕреди започване на прегледа, обслужването или ремонта ръчната спирачка се нат€га от двете страни на машината и под колелата се постав€ по една спирателна обувка.
„л. 144. Ќе се разрешават прегледите, обслужването и ремонтът на машината в движение.
„л. 145. –аботниците спазват габаритите на работната площадка.
„л. 146. (1) —пецифичните изисквани€ за безопасност и здраве при работа със стрелови железопътен хидравличен кран са посочени в приложение є 4.
(2) —пецифичните изисквани€ за безопасност при р€зане и пробиване на релси с релсорезна, релсопробивна машина и газокислородна уредба са посочени в приложение є 5.
–аздел V
–абота с лека пътна механизаци€ и машини
„л. 147. ѕри работа с лека пътна механизаци€ работното м€сто по железни€ път се сигнализира съгласно Ќаредбата за определ€не правилата за движението на влаковете, маневрената работа и подаваните сигнали в железопътни€ транспорт.
„л. 148. — лека пътна механизаци€ имат право да работ€т само лица, притежаващи необходимите знани€ и усвоили безопасните начини за работа.
„л. 149. Ћека пътна механизаци€ се свал€ и качва на железни€ път от определени€ брой работници. —валените от път€ машини се разполагат така, че да не нарушават габарита на железни€ път.
„л 150. Ћеката пътна механизаци€ се придвижва по железни€ път от едно работно м€сто до друго при изключен двигател и със скорост до 5 km/h.
„л. 151. ѕри наличие на наднормен шум се ползват антифони.
„л. 152. «ареждането с гориво се извършва при изключен двигател.
„л. 153. –емонтът и профилактиката на лека пътна механизаци€ се извършват от определени за тази цел лица. «абран€ват се каквито и да са ремонтни работи от неквалифицирани работници.
„л. 154. ѕри проверка на железни€ път от дефектоскопната група се спазват следните правила:
1. извършва се под ръководството на най-опитни€ дефектоскопист; в зависимост от плана и профила на участъка и интензивността на движението на влаковете се уточн€ват бро€т и съставът на охраната, ко€то не може да е по-малко от две длъжностни лица;
2. движението на дефектоскопната количка в района на гара и в междугарие се извършва по услови€та за движение на лекопреносими возила съгласно Ќаредбата за определ€не правилата за движението на влаковете, маневрената работа и подаваните сигнали в железопътни€ транспорт;
3. преди започване на измерването ръководител€т на железопътни€ участък (или негов заместник) провежда инструктаж на дефектоскопната група; инструктажът се регистрира в книгата за ежедневен инструктаж, ко€то се съхран€ва от лицето, извършило инструктажа;
4. групата по охрана е снабдена с необходимите сигнални принадлежности.
„ ј — “ „ ≈ “ ¬ Џ – “ ј
»«»— ¬јЌ»я «ј Ѕ≈«ќѕј—Ќќ—“ » «ƒ–ј¬≈ ѕ–» –јЅќ“ј ѕќ  ќЌ“ј “Ќј“ј ћ–≈∆ј
√лава четиринадесета
ќЅў» ѕќЋќ∆≈Ќ»я
„л. 155. »зисквани€та за безопасност и здраве при работа по устройствата и системите на електроснабд€ването и електрозахранването на железопътни€ транспорт са определени в действащите наредби (правилници) за безопасност и здраве при работа в електрическите уредби и по електрическите мрежи.
„л. 156. —пецифичните изисквани€ за безопасност и здраве при работа по железопътната контактна мрежа с напрежение 25 kV се определ€т в тази част.
–аздел I
ќбучение и проверка на знани€та по безопасност при работа
„л. 157. »зисквани€та, обучението и проверка на знани€та за безопасност при работа на длъжностните лица, примерните форми на протокол за проведен изпит за квалификационна група, за дневник от протоколи за изпит за квалификационна група и издадени удостоверени€ за придобита квалификационна група за безопасност при работа са в съответствие с действащите наредби (правилници) за безопасност и здраве при работа в електрически уредби и електрически мрежи.
„л. 158. (1) —пецифичните примерни изисквани€ за квалификаци€ на длъжностните лица при работа в електрифицирани железопътни участъци са посочени в приложение є 6.  валификаци€та се определ€ чрез квалификационна група за безопасност при работа в електрически уредби и мрежи, наричана накратко "квалификационна група за електробезопасност".
(2) ¬ зависимост от заеманата длъжност и изпълн€ваната работа в съответствие с действащите наредби за електробезопасност и тази наредба работодател€т определ€ необходимата квалификационна група.
„л. 159. (1)  валификационна група се придобива, потвърждава или промен€ при:
1. постъпване на работа;
2. пром€на на длъжност, изискваща друга квалификационна група;
3. пром€на на характера на работата или дейността, които вод€т до пром€на на риска;
4. прекъсване на работата по заеманата длъжност за повече от 60 дни;
5. периодичните проверки;
6. при документирани нарушени€ на тази наредба;
7. нареждане за провеждане на извънреден изпит.
(2) ѕериодични проверки се извършват ежегодно на:
1. длъжностните лица от оперативни€ и ремонтни€ персонал, непосредствено извършващи оперативно обслужване и ремонт на контактната мрежа и съоръжени€та към не€;
2. длъжностните лица, които при определени случаи извършват манипулации по контактната мрежа.
(3) ѕериодични проверки се извършват на две години на:
1. длъжностните лица, свързани с оперативното обслужване и ремонта на контактната мрежа, но неизвършващи непосредствени действи€ по не€;
2. всички работници на електрифицирани железопътни участъци.
–аздел II
»зисквани€ към командировани€ персонал
„л. 160.  омандированите работници по контактната мрежа са задължени да нос€т със себе си удостоверени€та за квалификационна група.
„л. 161. Ќа командировани€ персонал се разрешава да извършва всички видове работи в съответствие с квалификационната група, ко€то те притежават, с изключение на правата за издаване на нар€д. Ќар€дът за работа се издава и инструктажът на командировани€ персонал се провежда само от персонала на поделението, в което се извършва работата.
„л. 162. ÷ели€т командирован персонал се инструктира и запознава със схемата за секциониране и нейните особености по отношение безопасността при работа от лице с не по-ниска от четвърта квалификационна група. »нструктажът се документира в книгата за инструктаж.
„л. 163. –ъководител€т на подрайона, предпри€тието, дружеството, организаци€та, ко€то командирова персонала:
1. носи отговорност за съответствието на присвоената им квалификационна група и т€хната подготовка за безопасност при работа;
2. писмено посочва лицата, които могат да бъдат отговорни изпълнители на работата.
„л. 164. ѕрез време на работата отговорност за спазване на всички изисквани€ за безопасност при работа носи ръководител€т на групата, ко€то извършва работата.
–аздел III
ѕрофилактични прегледи и обходи на контактната мрежа
„л. 165. ѕрегледите на всички устройства по контактната мрежа (без качване на стълбовете) се извършват еднолично, без нар€д, от лице с не по-ниска от трета квалификационна група след провеждане на писмен инструктаж.
„л. 166. Ћицата, извършващи прегледи и обходи, спазват изисквани€та за безопасност при движение в районите на гари и депа и в междугари€ и за работа в електрифицирани участъци.
„л. 167. ¬ тунели обходът се извършва от две лица.
„л. 168. ѕри зат€гане на разхлабени кука-болтове на заземители се застава от външната страна на релсата, перпендикул€рно на път€, и се следи за приближаването на возила.
„л. 169. Ћицата, извършващи обход, са длъжни да уведом€ват дежурни€ енергодиспечер при започване и завършване на обхода.
–аздел IV
–ед за приемане и предаване на дежурство в см€на
„л. 170. (1) –едът за приемане и предаване на дежурство в см€на се определ€ с инструкци€, утвърдена от работодател€.
(2) ѕриемането и предаването на дежурство в см€на се оформ€ със записване в оперативен дневник или ведомост, в които се подписват предаващи€т и приемащи€т дежурството в см€ната.
„л. 171. ѕредаващи€т дежурството в см€на е длъжен:
1. да запознае приемащи€ дежурството със състо€нието и режима на работа на съоръжени€та и с всички изменени€ в схемата на секциониране и управление, както и съоръжени€та, намиращи се в ремонт;
2. да уведоми за бро€ и разпределението на групите ремонтен персонал;
3. да съобщи за възникналите извънредни обсто€телства по време на дежурството.
„л. 172. ѕриемащи€т см€ната дежурен е длъжен:
1. да се запознае с всички записвани€ в дневника, нанесени от предшестващи€ дежурен;
2. да запише в дневника състо€нието на съоръжени€та и схемата за секциониране;
3. да съобщи на по-висшесто€щи€ оперативен дежурен за встъпване в дежурство и за недостатъците, забел€зани при приемане на см€ната.
„л. 173. «абран€ва се предаването на дежурство в см€на за времето до локализиране на авари€, а също и по време на извършване превключвани€ на съоръжени€та.
„л. 174. «абран€ва се напускането на дежурство без предаване на см€ната на следващи€ или друг дежурен независимо от това, дали съоръжени€та се намират в работа, или са в резерв.
„л. 175. (1) –ъководството за ликвидиране на авариите в контактната мрежа се осъществ€ва от съответни€ дежурен персонал, който в присъствието на лице от по-висшесто€щи€ технически персонал еднолично взема необходимите решени€ и дава указани€ за възстанов€ване на нормални€ режим. ƒежурни€т персонал носи пълна отговорност за отстран€ване на авари€та.
(2) Ћицето от по-висшесто€щи€ технически персонал има право да отстрани дежурни€ персонал от ръководството по ликвидиране на авари€, ако действи€та му са неправилни, като поеме върху себе си отговорността за по-нататъшни€ ход по ликвидирането на авари€та и изпълнението на разпореждани€та на по-висшесто€щи€ дежурен персонал.
√лава петнадесета
ќ–√јЌ»«ј÷»ќЌЌ» ћ≈– » «ј ќ—»√”–я¬јЌ≈ Ќј Ѕ≈«ќѕј—Ќќ—“ » «ƒ–ј¬≈ ѕ–»
–јЅќ“ј ѕќ  ќЌ“ј “Ќј“ј ћ–≈∆ј
–аздел I
ќсновни изисквани€
„л. 176. ¬сички видове работи по съоръжени€та и устройствата на контактната мрежа и електропроводите се извършват при спазване на следните услови€:
1. има нар€д или нареждане от лица, упълномощени за това;
2. изпълнени са необходимите организационни и технически мерки, осигур€ващи безопасността на работата;
3. работата се извършва най-малко от две лица.
„л. 177. (1) «а да се разреши работа по контактната мрежа, ръководител€т на подрайона или упълномощено лице лично или чрез дежурни€ от подрайона дава на дежурни€ енергодиспечер за€вка за извършване на работа. “€ се записва в оперативните дневници в подрайона и при енергодиспечера. ¬ъз основа на дадените за€вки се изготв€ нар€дът за работа.
(2) «а€вката се дава и потвърждение се получава съгласно утвърдени€ ред в Ќ  "∆»".
(3) »звършването на работа по контактната мрежа в участъци, подчинени оперативно на повече от един енергодиспечер, се урежда с инструкци€, изготвена от съседните предпри€ти€ (поделени€).
„л. 178. ќрганизационните мерки, осигур€ващи безопасността на работите по енергосъоръжени€та, са:
1. определ€не на лицата, отговорни за безопасността;
2. работата с нар€д и с нареждане;
3. определ€не състава на бригадата;
4. допускане до работа;
5. контрол по време на работа;
6. прекъсване и завършване на работата, закриване на нар€да.
„л. 179. (1) ќтговорни за безопасността при извършване на работа са:
1. лицето, което издава нар€д или дава нареждане;
2. отговорното лице от оперативни€ персонал, допускащо до работа;
3. отговорни€т изпълнител на работата;
4. наблюдаващи€т по време на работа;
5. членовете на бригадата;
6. сигналистите охранители.
(2) Ќар€д за извършване на работата могат да издават само лица с пета квалификационна група, определени със заповед на работодател€. ѕрепис от заповедта се изпраща на енергодиспечера.

(4) «а енергодиспечерски кръгове, съоръжени с телеуправление, е възможно съвмест€ване на функциите на оперативен персонал и допускащ до работа от сменни€ енергодиспечер.
„л. 180. (1) ƒежурни€т енергодиспечер, издаващ заповед за допускане бригадите до работа, носи отговорност дали са правилни и достатъчни взетите мерки за осигур€ване на безопасността на работещите съгласно заповедта за извършване на превключвани€ и дадените допълнителни указани€ за безопасност при работа.
(2) Ћицата, извършващи превключвани€ на контактната мрежа за рампените, деповските и екипировъчните коловози, изпълн€ват функциите и на допускащи до работа.
„л. 181. (1) Ћицето, на което е издаден нар€д или е дадено нареждане за работа, е отговорно за изпълнение на работата.
(2) ќтговорни€т изпълнител отговар€ за правилната организаци€ на работата в съответствие с технологични€ процес, за предварителното инструктиране на лицата, определени за извършване на работата, за спазването от работещите на тази наредба и за осигур€ването на безопасност за движението на влаковете. “ой е длъжен да изпълн€ва точно всички мерки, взети от дежурни€ енергодиспечер при обезопас€ване на работното м€сто.
(3) ѕреди започването на работата отговорни€т изпълнител писмено инструктира членовете на бригадата и осигур€ва непрекъснат контрол, ръководство и наблюдение над всички работещи.
„л. 182. (1) ѕри контрола наблюдаващи€т следи дали отделните лица изпълн€ват изисквани€та на наредбата и на други нормативни актове по безопасност и здраве при работа.
(2) ѕри извършване на работи от "неелектротехнически" персонал нар€д се издава на наблюдаващи€.
–аздел II
–абота с нар€д и с нареждане
„л. 183. –аботата по устройствата и съоръжени€та се извършва:
1. с нар€д, връчен лично или по куриер или предаден чрез средства за телекомуникаци€;
2. с нареждане, дадено непосредствено (устно), чрез телефон или радиотелефон.
„л. 184. (1) Ќар€дът е писмено разпореждане, в което се определ€т характерът на работата, подлежаща на изпълнение, м€стото, времето и услови€та за безопасното й извършване, както и лицата, отговорни за безопасността при работата. –аботата с нар€д се извършва най-малко от две лица.
(2) »зпълнените и закритите нар€ди, както и техните копи€ се паз€т в продължение на 60 денонощи€ от завършване на работата, след което могат да бъдат унищожени. ѕримерни образци на формул€р за нар€д са дадени в приложение є 7а, б.
(3) јко при извършване на работите са станали злополуки, нар€дите се съхран€ват в архива на предпри€ти€та (дружествата, организациите).
(4) ¬ случай на изгубване или унищожаване на нар€да работата се прекрат€ва до издаването на нов нар€д по установени€ ред.
„л. 185. — нар€д се извършват следните видове работи:
1. по изключени и заземени линии и устройства;
2. при извършване на работа от строително-монтажни организации;
3. работа на височина;
4. при особени услови€.
„л. 186. (1) — нареждане се извършва работа:
1. в аварийни и предаварийни случаи по заповед на дежурни€ енергодиспечер съгласно приложение є 8 въз основа на искане на работник с не по-ниска от четвърта квалификационна група, имащ право да води група за работа;
2. далеч от частите под напрежение, ко€то не изисква изключване на напрежението и не е свързана с изкачване на височина повече от 3 m (от зем€та до краката на работещи€).
(2) Ќареждането има еднократен характер и действа в продължение на работни€ ден на изпълнител€.
„л. 187. (1) ѕри издаване на нар€д се спазват следните изисквани€:
1. издава се в два екземпл€ра на формул€р, попълнен с химикалка €сно и четливо, без никакви поправки и задрасквани€, или се състав€ на компютър;
2. когато ще се работи с изключване на напрежението в местата на секциониране, един екземпл€р от нар€да се попълва и от дежурни€ енергодиспечер под диктовка по телефона или се предава на ръка;
3. едини€т екземпл€р от него се връчва на отговорни€ изпълнител на работата, а други€т (копието) остава у лицето, издаващо нар€да;
4. всички позиции на формул€ра, попълването на които не се налага, се отбел€зват със знака "-" (тире).
(2) Ќар€д може да се издаде и непосредствено преди започването на работа.
„л. 188. (1) ¬реметраенето на нар€да се определ€ от продължителността на работата, ко€то ще се извършва, но не за повече от 15 календарни дни.
(2) ѕри прекъсване на работа нар€дът остава действителен, ако услови€та за обезопас€ването на работното м€сто при изпълнението на работата остават без пром€на.
(3) «абран€ва се в процеса на работа да се измен€т услови€та на работа и границите на работното м€сто, посочени в нар€да. ѕри пром€на на услови€та на работа нар€дът се закрива и се издава нов.
„л. 189. (1) Ќар€д се издава на един отговорен изпълнител на работа и на една бригада.
(2) ƒопуска се съставът на бригадата да се измени само от лицата, издаващи нар€ди за съответното работно м€сто.
(3) »зменени€та се записват или се предават на отговорни€ изпълнител на работата по телефона, който след като приеме изменени€та, ги нанас€ в нар€да и записва фамилното име на лицето, което дава нареждане или разрешение за тези изменени€. »зменени€та се нанас€т в копието при издаващи€ нар€да и при енергодиспечера.
„л. 190. (1) Ѕро€т на нар€дите, които могат да бъдат издадени едновременно на един отговорен изпълнител, се определ€ за всеки конкретен случай от лицето, което издава нар€да.
(2) ќтговорни€т изпълнител може да започне работа само по един от нар€дите. –аботата по други€ нар€д се разрешава тогава, когато бъде закрит предишни€т или бъде оформено прекъсване на работата по него.
(3) Ќар€дът се дава на отговорни€ изпълнител на ръка или се изпраща с куриер преди започване на работа.
(4) Ќар€дът остава у отговорни€ изпълнител на работата до окончателното й завършване, след което се закрива и се предава за съхранение от ръководител€ на подрайона.
„л. 191. (1) ƒопуска се предаване на нар€да по телефон (радиотелефон). Ћицето, издаващо нар€да, попълва образеца и диктува по телефона (във форма на телефонограма) пълни€ текст на нар€да на отговорни€ изпълнител, който също попълва образец за нар€д, след което се извършва обратно проверка и се размен€т контролните номера.
(2) јко при четенето на нар€да в отговорни€ изпълнител на работата възникнат и най-малки съмнени€ относно предвидените мерки по безопасност при работа, той незабавно изисква раз€снени€ от лицето, издаващо нар€да.
„л. 192. Ќар€д има право да издаде само лице, което познава схемата за секциониране и особеностите на участъка и при попълването му €сно си представ€ м€стото на работата и необходимите мерки по безопасност при работа.
„л. 193. Ћицето, издаващо нар€да, е задължено устно да инструктира отговорни€ изпълнител на работата по безопасност и особеностите на предсто€щата работа. јко нар€дът се предава по телефона (радиотелефона) или с куриер, инструктажът се извършва по телефона (радиотелефона) (като след това се размен€т контролните номера) или писмено.
–аздел III
ƒопускане до работа
„л. 194. (1) –абота по изключени и заземени устройства и съоръжени€ се извършва със заповед на дежурни€ енергодиспечер.
(2) «аповедта за работа, издадена от дежурни€ енергодиспечер, е разрешение за допускане на бригадата до работа.
(3) ƒо издаване на заповед дежурни€т енергодиспечер е длъжен:
1. да провери съответствието на състава на бригадата с квалификаци€та на включените в нар€да лица;
2. да повери правилни и достатъчни ли са направените изключвани€ за обезопас€ване на работното м€сто и при необходимост да разпореди допълнителни.
„л. 195. (1) «аповедта за разрешение на работа се записва от отговорни€ изпълнител под диктовка на дежурни€ енергодиспечер по телефона, след което отговорни€т изпълнител повтар€ номера и дословни€ текст на заповедта.
(2) ƒежурни€т енергодиспечер, след като се убеди в правилността на номера и текста, потвърждава заповедта с думата "потвърждавам", след което записва часа, минутата и съобщава своето фамилно име.
„л. 196. (1) «абранено е:
1. да се започва работа по-рано от посоченото в заповедта време;
2. да се предават посредством условни знаци указани€ за превключване на разединители и прекъсвачи, за постав€не и снемане на преносими заземители и за пристъпване към работа.
(2) ќтговорни€т изпълнител на работата е длъжен лично да приема заповедите за работа и да предава уведом€вани€та за завършването ъ.
(3) ƒопуска се еднократно препредаване на заповед и уведом€ване за започване и завършване на работа чрез телефон или радиотелефон, като лицето, извършващо препредаването, го записва и размен€ контролните номера.
(4) Ћицето, препредаващо заповедта и уведомлението, тр€бва да има не по-ниска от втора квалификационна група
„л. 197. (1) –азрешава се едновременно да се издаде заповед за превключване и заповед за работа, ако са изпълнени следните услови€:
1. отговорни€т изпълнител на работата е с не по-ниска от четвърта квалификационна група и е определен със заповед на работодател€, препис от ко€то има при енергодиспечера;
2. схемата е предварително подготвена така, че изключването на напрежението в участъка, в който ще се работи, се извършва с превключване на един разединител лично от отговорни€ изпълнител на работата.
(2) ƒежурни€т енергодиспечер не допуска на работа в изключени€ участък други групи, преди да е получил уведом€ване за завършване на работата. —лед завършване на работата отговорни€т изпълнител извежда бригадата, лично включва разединител€ и уведом€ва дежурни€ енергодиспечер за завършване на работата и за извършеното превключване. ”ведом€ване за изключване и заповед за включване на разединител€ в такъв случай не се дават.
„л. 198. (1) ѕреди започване на работа отговорни€т изпълнител е задължен на работното м€сто пред всички работници, включени в групата, да прочете писмени€ инструктаж, в който посочва:
1. услови€та за извършване на работата;
2. точните граници на участъка, където тр€бва да се извърши работата, разположението на частите, намиращи се под работно или индуктирано напрежение (при работа по изключени и заземени линии и устройства);
3. местата на преминаване на проводници с друг потенциал или друго напрежение (осветление, телеуправление и др.);
4. местата на секциониране;
5. местата, където конкретните услови€ не позвол€т да се работи;
6. местата за постав€не на преносимите заземители и от кои лица ще бъдат постав€ни;
7. особеностите в ограждането на работното м€сто;
8. реда за разполагане на работниците при работа и определ€нето наблюдаващ при необходимост;
9. началото и кра€ на работата.
(2) Ћицата, неучастващи непосредствено в извършването на работата (извършващи превключвани€, сигналисти охранители и други), се инструктират предварително писмено.
(3) Ќа всички лица, на които се прави писмен инструктаж, се отбел€зват и квалификационните групи.
–аздел IV
 онтрол по време на работа
„л. 199. (1)  онтролът на работниците се извършва от отговорни€ изпълнител на работата, който е задължен да се намира на такова м€сто, че да вижда и чува работниците и да следи да не нарушават изисквани€та за безопасност при работа и реда на работата, установени от нар€да и инструктажа, да им напомн€ за необходимостта от спазване на особена бдителност и да предупреждава работниците за приближаването на возила.
(2)  онтролът не се отнас€ за извършващите превключвани€ и сигналистите охранители, включени в нар€да, но неприсъстващи на работното м€сто, оградено с преносимите заземители.
(3) ќтговорни€т изпълнител има право да отстрани от работа вс€ко лице, нарушило изисквани€та за безопасност.
(4) ќтговорни€т изпълнител може да вземе кратковременно непосредствено участие в работата, при което всички членове на бригадата, с изключение на лицата, които остават да работ€т с него, прекрат€ват работата и се отстран€ват на безопасно разсто€ние.
(5) ѕрез периода, когато работи отговорни€т изпълнител, контрола на работещите води наблюдаващ, устно назначен от него пред ц€лата бригада, който е включен в нар€да и не взема пр€ко участие в работата само през периода на контрола.
(6) «абранено е наблюдаващи€т да извършва каквато и да е друга работа.
(7) «а наблюдаващ може да бъде определен работник с не по-ниска квалификационна група от тази на отговорни€ изпълнител.
„л. 200. ¬сички премествани€ и преминавани€ на работещите от едно м€сто на друго при работа близо до части, намиращи се под напрежение, както и при работа на височина се извършват с разрешение и по разпореждане на отговорни€ изпълнител на работата.
„л. 201. «абранено е по време на работа отлъчването на работниците от м€стото на работата без разрешение от отговорни€ изпълнител на работата.
–аздел V
ќформ€не прекъсването, завършването на работата и закриването на нар€да
„л. 202. ѕри прекъсване или завършване на работата отговорни€т изпълнител е длъжен:
1. да даде заповед за прекъсване на работата;
2. да даде разпореждане за събиране на инструментите и приспособлени€та, възпреп€тстващи преминаването на влаковете, и да се увери в изправността на контактната мрежа;
3. да се увери, че всички работници са прекратили работа и са се отстранили на безопасно разсто€ние от работните места;
4. да събере бригадата и да съобщи на всички работници за завършването или прекъсването на работата;
5. да даде разпореждане за свал€не на ограждането на работното м€сто;
6. да даде разпореждане за свал€не на преносимите заземитeли при работа по изключени и заземени линии и устройства и да се увери в изпълнението на това свое разпореждане;
7. да уведоми сигналистите.
„л. 203. —лед като се изпълн€т всички изисквани€ по чл. 202, отговорни€т изпълнител уведом€ва дежурни€ енергодиспечер, закрива нар€да и лично го предава на ръководител€ на подрайона. ѕоследни€т провер€ва правилността на оформ€нето и изпълнението на нар€да, което потвърждава с подписа си върху същи€.
√лава шестнадесета
“≈’Ќ»„≈— » ћ≈– » «ј ќ—»√”–я¬јЌ≈ Ќј Ѕ≈«ќѕј—Ќќ—“ » «ƒ–ј¬≈ ѕ–» –јЅќ“ј
ѕќ  ќЌ“ј “Ќј“ј ћ–≈∆ј
–аздел I
ќбщи положени€ при извършване на превключвани€та
„л. 204. ѕри работа с пълно или частично изключване на напрежението последователно се изпълн€ват следните дейности:
1. изключване на напрежението;
2. ограждане и сигнализиране на работното м€сто;
3. проверка за отсъствие на напрежение;
4. присъедин€ване на преносими заземители.
„л. 205. (1) ƒистанционно или ръчно превключване на разединителите и дистанционно превключване на прекъсвачите по контактната мрежа и високоволтовите електропроводи на диспечерската централизаци€ могат да извършват длъжностни лица от експлоатаци€та и поддръжката на контактната мрежа с не по-ниска от трета квалификационна група.
(2) –ъчно превключване на секционните постове и резервните захранващи станции имат право да извършват лица с не по-ниска от четвърта квалификационна група.
„л. 206. (1) ƒлъжностните лица, незаети с експлоатаци€та на контактна мрежа (началници на гари, ръководители на смени, дежурни ръководители движение и др.) имат право да превключват разединители по контактната мрежа и електропроводи за диспечерска централизаци€ след обучение и полагане на изпит по основните изисквани€ на наредбата и по практическо умение за извършване на превключвани€та.
(2) —писъците на лицата, които имат право да манипулират с разединители, се състав€т от работодател€ и се предават за ползване от енергодиспечерите. “ези лица задължително притежават съответни удостоверени€ за квалификационна група.
(3) —писък на машинистите на електрически локомотиви и мотрисни влакове, които имат право да превключват само разединителите при неутралните ставки, не се предостав€ на енергодиспечерите.
„л. 207. √аровите служители, притежаващи трета квалификационна група, изпълн€ват разпореждани€та на енергодиспечера за превключване на разединителите по контактната мрежа и фидерите на диспечерската централизаци€.
„л. 208. (1) –азединителите и прекъсвачите на контактната мрежа и електропроводите се включват и изключват без нар€д по заповед на дежурни€ енергодиспечер, който вписва в денонощната ведомост или оперативни€ дневник съдържанието на заповедта.
(2) —екционните разединители на локомотивни депа и екипировъчни коловози се превключват по заповед на дежурни€ деломайстор без уведом€ване на енергодиспечера.
(3) —екционните разединители на рампените и товарно-разтоварните коловози се превключват от дежурните ръководители движение без заповед на енергодиспечера.
(4) ќтговорност за правилното превключване на секционните разединители на рампените и товаро-разтоварни коловози, т€хното заключване, както и правилното стопанисване на командните табла за дистанционно управление и личните предпазни средства носи началникът на съответната гара.
„л. 209. Ћицето, получило заповед за превключване, записва в книгата за превключване на разединителите по контактната мрежа и захранващите електропроводи на диспечерската централизаци€ и повтар€ €сно и точно съдържанието й на дежурни€ енергодиспечер. јко съдържанието на заповедта е не€сно или предизвиква съмнение, се изисква раз€снение от дежурни€ енергодиспечер. ѕоследни€т, като се убеди, че заповедта е разбрана правилно, € утвърждава с думата "потвърждавам", след което вписва часа, минутата, контролните номера и своето фамилно име. «аповед за превключване и работа, непотвърдена от дежурни€ енергодиспечер, не подлежи на изпълнение.
„л. 210. ¬ аварийни случаи, нетърп€щи забав€не (при нещастни случаи, при скъсване на проводници и пр.), разединителите може да се изключат и без заповед на дежурни€ енергодиспечер. Ћицето, извършило изключването, незабавно уведом€ва дежурни€ енергодиспечер. ¬ключването на такъв разединител се извършва само по заповед на дежурни€ енергодиспечер.
„л. 211. —екционните разединители се изключват без товар на едно или на повече междугари€, но не повече от 14 km.
„л. 212. ¬сички оперативни разговори на дежурни€ енергодиспечер се записват на звукозаписно устройство. «аписите на разговорите се съхран€ват за срок 30 дни.
„л. 213. ѕревключвани€та се извършват в следните режими:
1. ръчно управление;
2. дистанционно управление;
3. телеуправление.
„л. 214. (1) ѕри извършване превключвани€ на разединителите с ръчно задвижване лицето, получило заповед за превключването, е длъжно:
1. да се убеди в съответствието на номерата на разединителите с посочените в заповедта;
2. да се убеди при оглед от зем€та в изправността на разединител€, на заземителите на стълба, при прекъсване и на двете заземлени€ превключвани€ не се извършват;
3. да се убеди в съответствието на изходното положение на разединител€ с посоченото в заповедта на енергодиспечера;
4. да отключи катинара, да извърши превключването и да заключи привода на ръчното задвижване;
5. да огледа състо€нието на разединител€ след извършената манипулаци€ и да се убеди в правилността на изпълнението;
6. да уведоми енергодиспечера за извършеното превключване.
(2) ѕревключвани€та по разединителите се извършват с диелектрични ръкавици и предпазна каска.
„л. 215. (1) «а превключване на секционни разединители и прекъсвачи с дистанционно управление лицето, получило заповед за извършване на манипулациите, задължително:
1. включва захранването на веригите за управление и провер€ва изправността на сигналните лампи;
2. провер€ва съответствието между номера на разединител€ или прекъсвача и този, посочен в заповедта;
3. по светлината на сигналната лампа провер€ва съответствието между изходното положение на разединител€ или прекъсвача и посоченото в заповедта.
(2) —лед извършване на превключването лицето по ал. 1:
1. провер€ва по показанието на съответната сигнална лампа дали разединител€т или прекъсвачът е превключен;
2. изключва захранването на веригите за управление и уведом€ва дежурни€ енергодиспечер за извършената манипулаци€.
(3) ƒежурни€т енергодиспечер, след като приеме уведом€ването, го повтар€, като казва поредни€ му номер, часа, минутата и своето фамилно име. — това превключването се см€та за изпълнено.
(4) ƒопуска се уведом€ването за извършено превключване или за извършена работа да се приеме от енергодиспечер, който не е издал заповедта при условие, че писмено е приел дежурството.
(5) ѕри отказ или съмнение в действието на диспечерското управление се уведом€ва енергодиспечерът.
„л. 216. ѕри извършване на превключвани€ на разединители с далечно управление от диспечерски€ пункт дежурни€т енергодиспечер:
1. записва в денонощната ведомост или оперативни€ дневник вида на превключването;
2. по сигналната лампа или показани€та на мнемосхемното табло провер€ва съответствието между изходното положение на разединител€ и записаното във ведомостта;
3. по показанието на сигналната лампа или показани€та на мнемосхемното табло установ€ва, че превключването е изпълнено;
4. записва часа и минутата на превключването.
„л. 217. (1) ¬ участъци, съоръжени със система за телеуправление, включените на централно управление съоръжени€ се превключват от енергодиспечера.
(2) ѕри отказ на системата за телеуправление превключвани€та се извършват в режим на местно управление.
(3) ѕри система за телеуправление не се записват извършените чрез системата превключвани€, когато те автоматично се регистрират от не€.
–аздел II
»зключване на работното напрежение
„л. 218. (1) Ќапрежението в контактната мрежа се изключва с прекъсвачи, комплектни разпределителни уредби, мощностни и секционни разединители.
(2) «абранено е да се работи по съоръжени€ на контактната мрежа и диспечерската централизаци€, на които напрежението е изключено само с прекъсвач.
(3) »зключването може да се осъществи и само с комплектна разпределителна уредба, ако т€ съдържа вграден разединител и има индикатор за положението на разединител€ - отворен или затворен.
„л. 219. ѕри изключването на работното напрежение в контактната мрежа се спазва поредността на превключвани€та:
1. за извод от т€гова подстанци€ и секционен пост първо се изключва прекъсвачът и след това съответните разединители;
2. за секци€ в двупътен участък първо се включва шунтиращи€т разединител, след което се изключват разединителите на самата секци€.
„л. 220. (1) ¬ъв веригите на дистанционно управление на задвижвани€та на изключените разединители се прекъсва оперативното напрежение.
(2) «а разединители в режим на дистанционно управление оперативното напрежение се прекъсва ръчно.
(3) «а разединители на телеуправление оперативното напрежение се прекъсва с команда чрез система за телеуправление от енергодиспечера, съпроводена с команда за блокиране или постав€не в неутрално положение на ключа на гаровото табло.
(4) ѕри извършено изключване на разединител с ръчно задвижване, за предотврат€ване на самоволно или погрешно включване, то се заключва с катинар.  лючът се съхран€ва от извършили€ изключването.
„л. 221. Ќа м€стото, където се извършва работа, се изключват:
1. тоководещите части, по които ще се работи;
2. тоководещите части, до които може да стане случайно допиране или доближаване на разсто€ние, по-малко от 1 m за напрежение до 20 kV и 2 m за напрежение до 110 kV.
–аздел III
ќграждане и сигнализиране на работното м€сто
„л. 222. (1) ѕри работа по изключени части и секци€ на контактната мрежа на командните табла за дистанционно управление на разединителите, ограждащи изключеното работно м€сто, извършващи€т изключването по указание на дежурни€ енергодиспечер постав€ табелки "Ќе включвай! –абот€т хора!".
(2) Ѕро€т на табелките "Ќе включвай! –абот€т хора!" отговар€ на бро€ на работните групи в изключени€ участък.
(3) ¬ участъци, съоръжени със система за телеуправление, когато е осигурена възможност за блокиране на прекъсването на оперативното напрежение на разединителите, за работното м€сто, на което е изключено напрежението чрез системата, табелки не се постав€т.
„л. 223. (1) «а предотврат€ване подаването на напрежение в изключената за работа секци€ чрез препокриване на въздушни междини или секционни изолатори се спазват следните изисквани€:
1. когато "прозорецът" е на междугарие, енергодиспечерът съгласува с влакови€ диспечер, а последни€т разпорежда на ръководителите по движението в двете съседни гари да не допускат преминаване и маневра на електроподвижен състав през въздушните междини с вдигнати пантографи;
2. когато "прозорецът" е в района на гара, работното м€сто се огражда от ръководител€ движение в гарата след вписване от отговорни€ изпълнител в дневника за телефонограми;
3. в дневника за телефонограми се посочват м€стото и характерът на работата: кои коловози, стрелки или секции от контактната мрежа и за колко време се закриват за движението, за всички влакове или само за електроподвижни€ състав; ако възникне необходимост за продължаване на работата, се извършва ново записване за продължаването й;
4. дежурни€т ръководител движение чрез сво€ подпис се съглас€ва за извършването на работата; след завършване на работата отговорни€т изпълнител включва устройствата по контактната мрежа под напрежение и вписва в книгата за диспечерските разпореждани€ датата и часа на завършването й; ако връзката се извършва по телефон (радиотелефон), размен€ се телефонограма по установени€ ред;
5. в участъци, съоръжени със система за диспечерски контрол и управление, задължени€та на ръководителите движение в гарите по смисъла на предходните точки се изпълн€ват от влакови€ диспечер.
(2) ѕри завършването на работата и възстанов€ването на схемата отговорни€т изпълнител на работата освен дежурни€ енергодиспечер уведом€ва и ръководител€ по движението, а за участъци, съоръжени с диспечерски контрол и управлениевлакови€ диспечер.
„л. 224. (1) «а охрана на работната група при многопътни участъци и в район на гара отговорни€т изпълнител на работата лично и чрез определени сигналисти-охранители следи за приближаването на влакове и возила към м€стото на работа.
(2) јко услови€та на работа не осигур€ват достатъчна видимост и сигурна връзка между сигналистите-охранители и работната група, отговорни€т изпълнител на работата постав€ допълнителен междинен сигналист.
(3)  огато се превключват разединители близо до местата на секциониране, изпълнител€т на превключвани€та може да бъде и охранител по отношение преминаването на возила, който следи и за неприпокриване на въздушни междини и секционни изолатори от преминаващ електрически локомотив или мотрисен влак с вдигнат пантограф.
„л. 225. (1) —игналистите-охранители се осигур€ват и задължително ползват сигнални принадлежности.
(2) ѕри работа на н€колко места по открити€ път между две гари вс€ко от тези места се охран€ва с утвърдените сигнали и сигналисти.
„л. 226. «абранено е:
1. да се започват работи, опасни за хората и за движението на влаковете, преди работните места да са оградени със съответните сигнали;
2. да се вдигат сигналите, които ограждат м€стото на работата, преди пълното й завършване и преди да се провери състо€нието на път€, на контактната мрежа и на габарита.
–аздел IV
ѕроверка за отсъствие на напрежение
„л. 227. —лед получаване на заповед за работа от дежурни€ енергодиспечер и непосредствено преди постав€не на преносимите заземители отговорни€т изпълнител на работата осигур€ва проверка за отсъствие на напрежение.
„л. 228. ѕроверка за отсъствие на напрежение се извършва с указател на напрежение.
„л. 229. (1) Ќепосредствено преди проверката за отсъствие на напрежение се провер€ва изправността на указател€ на напрежение с доближаване разположени наблизо тоководещи части, за които се знае, че са под напрежение. ѕроверката на указател€ може да се извърши и със специален уред. ”казател€т се доближава до частите само дотолкова, доколкото е нужно да светне лампата.
(2) ”казател€т на напрежение се използва само в сухо време със захващане с диелектрични ръкавици.
(3) ”казателите се съхран€ват в калъфи, които ги предпазват от замърс€ване и овлажн€ване.
(4) ¬ъв влажно и дъждовно време отсъствието на напрежение се установ€ва чрез специален указател, предназначен за работа при тези услови€.
„л. 230. ѕроверката за отсъствие на напрежение чрез изолираща щанга и преносим заземител и искрище се извършва от две лица, притежаващи едното не по-ниска от четвърта квалификационна група, а другото не по-ниска от трета. ѕроверката задължително се извършва с диелектрични ръкавици, очила и предпазна каска с притегнат подбрадник.
„л. 231. (1) ѕроверката за отсъствие на напрежение "на искра" се извършва, като най-напред заземителното въже се свързва към т€говата релса. «а заземителни въжета се използват медни проводници със сечение не по-малко от 25 mmЭ, които могат да бъдат "облечени" и в шлаух. Ќа върха на щангата има монтирано острие от меден проводник с диаметър не повече от 3mm и дължина не по-малка от 200 mm.
(2) ќстрието на щангата се доближава до масивни тоководещи части не по-близо от 1 m от изолатор. ѕрегар€нето на острието показва, че в контактната мрежа има напрежение.
(3) ѕри проверката се следи провер€ващи€т да не се допира до заземителното въже.
–аздел V
ѕостав€не и свал€не на преносими заземители
„л. 232. (1) —лед като се установи отсъствие на напрежение, тоководещите части се зазем€ват.
(2) «а заземители се употреб€ват и изолиращи щанги с преносими заземители с искрище.
(3) «абранено е да се употреб€ват дефектни и нестандартни заземителни проводници (със скъсани жички, неизправни контакти между проводника и клемата или искрището), неизправни заземителни клеми, както и да се съедин€ват и удължават - земителните проводници чрез заплитане (усукване).
(4) ѕри работа по изолирани гъвкави напречници и други изолирани части, подложени на индуктивно вли€ние след двустранното им зазем€ване, се постав€т шунтиращи връзки за изравн€ване потенциала им.
„л. 233. (1) ѕреносимите заземители се постав€т и свал€т от две лица - едното с не по-ниска от четвърта квалификационна група, а другото с не по-ниска от трета квалификационна група.
(2) ѕри постав€нето на преносими€ заземител заземителни€т проводник с помощта на кука-болт или пружинно зазем€ващо устройство се закрепва към заземител€ (релсата). —лед това заземител€т чрез щангата се закачва по възможност към фиксатор или към други ненатегнати нормално тоководещи части. ѕри свал€не на заземителите строго се спазва обратни€т ред: отначало се свал€ заземител€т от тоководещите части, а след това кука-болтът или пружинното зазем€ващо устройство се откачва от релсата.
(3) ѕри обезопас€ване на работни групи, външни на подрайона на контактната мрежа, второ лице при постав€не на преносими заземители може да бъде технически€т ръководител на работната група, притежаващ не по-ниска от трета квалификационна група.
„л. 234. (1) «аземител по време на работа е т€говата релса, към ко€то непосредствено се присъедин€ват заземителните приспособлени€ на преносимите заземители.
(2) ѕри зазем€ване електропроводите на диспечерска централизаци€ за заземител се използва концентрирани€т заземител на стълба. ѕри отсъствие на такъв като заземление се използват метални пръти или свредли, които се забиват в зем€та на дълбочина не по-малка от 0,5 m.
(3) ѕри см€на на релса в електрифициран участък м€стото на прекъсването предварително се шунтира с медно въже със сечение най-малко 95 mmЭ, към което задължително се присъедин€ват заземителите на съоръжени€та и устройствата, попадащи в тази зона.
(4)  огато се работи с тежка пътна механизаци€ и се прекъсват и двете релсови нишки, на еднопътен участък от двете страни на работното м€сто се постав€т преносими заземители. Ќа двупътен участък, когато други€т път е под напрежение, допълнително се постав€т заземители на разсто€ние едно от друго не по-гол€мо от 100 m, които се свързват за т€говата релса на други€ път. «аземителите не тр€бва да ограничават строителни€ габарит.
(5) «абранено е при зазем€ване да се използват други заземени метални конструкции независимо от връзката им с релсите.
„л. 235. (1) ѕри постав€не на преносим заземител се следи работникът, който извършва операци€та, да не се допира до въжето на заземител€. ѕостав€нето и свал€нето на преносимите заземители чрез изолиращите щанги се извършва с диелектрични ръкавици и предпазна каска.
(2) «абран€ва се допирането на преносими€ заземител към стълбовете на контактната мрежа и други заземени конструкции.
„л. 236. (1) ѕреносимите заземители се постав€т от всички страни на работното м€сто, откъдето може да се подаде напрежение, на разсто€ние не повече от 200 m едно от друго за еднопътен участък, 100 m за двупътен участък и 100 m за работа по фидери.
(2) ѕри работа по контактната мрежа и други електропроводи, разположени успоредно на въздушни високоволтови линии под напрежение, преносимите заземители се постав€т на разсто€ние не повече от 100 m едно от друго.
(3) ѕри работа по скъсани захранващи фидери или проводници от контактната мрежа заземители се постав€т от двете страни на м€стото на скъсването. ѕри подм€на на проводници от двете страни се зазем€ват замен€емите и монтираните проводници.
(4) Ќе се разрешава изолиращите щанги на преносимите заземители от вис€щ тип да се постав€т непосредствено до м€стото на работата, за да се избегне нарушаване на електрическата връзка при разклащане на проводниците по време на работа.
(5) «абран€ва се да се работи по контактната мрежа, ако от двете страни на работещите н€ма видим преносим заземител.
(6) ѕрез време на работа отговорни€т изпълнител периодично контролира състо€нието на преносимите заземители и шунтиращите проводници.
(7) ѕри работа по кабелите за дистанционно управление на разединителите след изключване на захранващото напрежение брон€та на кабелите се зазем€ва в двата кра€ и в м€стото на работа, за да се избегне опасността от индуктивното вли€ние на контактната мрежа, намираща се под напрежение. “акова зазем€ване е задължително и при работа по кабели с друго предназначение, които са подложени на индуктивното вли€ние на контактната мрежа.
„л. 237. јко работата обхваща две или н€колко секции на контактната мрежа или въздушна междина със секциониране, вс€ка секци€ самосто€телно се зазем€ва. –азединителите, свързващи тези секции, задължително се включват. ѕри работа в междугари€ на двупътни участъци контактната мрежа на всеки от коловозите, на които се извършва работа, се зазем€ва самосто€телно. јко се работи в гара по една секци€, а съседната секци€ е под напрежение, заземители се постав€т и на всеки напречник, по който се работи.
„л. 238. »золационните щанги и заземителните проводници се постав€т по такъв начин, че частите им да са извън очертани€та на строителни€ габарит.
„л. 239. ѕри работа със специализирана машина не се допуска за основен заземител да се ползва заземление от машината.
√лава седемнадесета
–јЅќ“ј ѕќ  ќЌ“ј “Ќј“ј ћ–≈∆ј
–аздел I
–абота на височина
„л. 240. (1) –абота, ко€то се извършва по конструкциите и устройствата на контактната мрежа с изкачване на височина, по-гол€ма от 3 m, измерена от повърхността на зем€та до краката на работещи€, се см€та като работа на височина.
(2) ѕри работа на височина се осигур€ва защита срещу падане. ѕри конкретните услови€ въз основа на оценка на риска се определ€т видът на защитата и необходимите лични предпазни средства.
„л. 241. (1) –аботата на височина се извършва под наблюдение на отговорен изпълнител на работата или наблюдаващ, който се намира на зем€та не по-далече от едно междустълбие.
(2) ѕри монтажа на конструкциите и проводниците изпълнител€т провер€ва сигурността на закрепването им.
„л. 242. »зкачването по стълб се извършва от обратната страна на контактната мрежа. ѕри наличие на захранващи или усилващи проводници изкачването на стълба се извършва отстрани.
„л. 243. (1) —лед като се изкачи на необходимата височина, работникът се закрепва чрез карабинките на предпазни€ колан само към здраво закрепени конструкции.
(2) “очката на закрепването е на ниво, равно или по-високо от гърдите на работещи€.
(3) «абранено е закачването на карабинката към наклонени конструкции, ако не е изключена възможността работещи€т да се приближи в случай на падане към части, които се намират под напрежение.
„л. 244. ќткачването на карабинката, за да се закачи т€ в нова точка, се разрешава само тогава, когато работникът има сигурна опора или е закачен с втора карабинка. «абран€ва се свал€нето на предпазни€ колан, преди да се слезе от съоръжението.
„л. 245. (1) ѕриспособлени€, детайли и инструменти се подават и спускат с помощта на монтажно въже и ролка. «а да се избегне люлеенето на изкачвани€ товар, работникът, който се намира на зем€та, го прикрепва с допълнително въже. «абранено е закрепването на въжето за издигане на тежести, детайли и инструменти непосредствено към работещи€.
(2) «абранено е да се подават инструменти и детайли с подхвърл€не.
(3) Ќедопустимо е окачването на инструменти и детайли върху проводниците.
„л. 246. «абранено е:
1. да се застава от вътрешната страна на проводници и въжета, разположени в криви;
2. изкачването и движението по проводниците и въжетата, отклон€ващи се за анкериране;
3. изкачването и движението по проводниците и въжетата на косата (наклонената) контактна мрежа;
4. изкачването и движението по проводниците на обходни и захранващи фидери.
„л. 247.  огато се работи върху монтажни платформи, инструментите и частите се подават с помощта на монтажно въже или непосредствено от работник, който се изкачва на монтажната платформа и ги подава с ръка на работещи€ на височина.
„л. 248. ѕрез време на преминаване на работещи€ на височина от стълб върху конзола или върху въже предпазни€т му колан тр€бва да е прикрепен задължително с карабинката си към въжето или към конзолната обт€жка.  атегорично се забран€ва преминаването без прикрепване на предпазни€ колан по посочени€ начин.
„л. 249. (1) Ќаблюдаващи€т контролира монтажника, който работи по контактната мрежа, и следи за движението на влаковете. ѕри по€вата на влак той предупреждава монтажника. ¬ случай на необходимост монтажникът незабавно се премества, като прибира всички пречещи на преминаването предмети.
(2) Ќе се разрешава наблюдаващи€т да стои под монтажника, освен през времето, когато му оказва съдействие.
„л. 250. ћонтажникът, който пуска жабките, патентите или полиспастите, задължително предупреждава за това намиращите се долу работници.
„л. 251. «абран€ва се работа на височина на лица под 18 години или с по-ниска от трета квалификационна група. ”чениците на стаж, навършили 17 години, се допускат за работа на височина под наблюдение на отговорни€ изпълнител на работата.
–аздел II
–аботи по съоръжени€ на контактната мрежа, които не изискват изключване
на напрежението
„л. 252. (1) –аботи по съоръжени€та на контактната мрежа, които не изискват изключване на напрежението, са:
1. земните и другите работи на височина до 3 m;
2. изсичането на клони и дървета, отсто€щи на разсто€ние над 2 m от части на контактната мрежа, намиращи се под напрежение;
3. постав€нето на номераци€, табели и измерване габарита на стълбовете;
4. измерването на "зиг-заг" с огледален прибор;
5. прегледът на заземителите;
6. прегледът на габаритните рамки;
7. постав€нето и прегледът на сигналите по контактната мрежа, отсто€щи на разсто€ние над 2 m от части, намиращи се под напрежение;
8. обходът и прегледът на съоръжени€та по контактната мрежа;
9. измерването съпротивлението на заземителите без отсъедин€ване на заземителната клема.
(2) «а видовете работи по ал. 1 допълнително се провежда писмен инструктаж.
„л. 253. (1) ƒървета се изсичат, като:
1. изпълнител€т на работата по изсичането преди започване на работата предупреждава всички членове на бригадата за опасностите от доближаване или допиране на дърветата до проводниците;
2. при ръчно изсичане се забран€ва грубото им повал€не с предварителното им подр€зване, а така също и повал€не, като се използва падане на едно дърво върху друго;
3. за изб€гване на неочакваното падане на дърветата най-напред се събар€т изгнилите, обгорените и слабо креп€щите се дървета;
4. дървото, което ще бъде отсечено, предварително се подр€зва (засича) на четвърт от дебелината му от тази страна, към ко€то да падне;
5. дървото се реже от противоположната страна на засичането и се спира на 2 - 3 сm до него; ако при това дървото не пада, в разреза се набиват клинове;
6. за предсто€щото падане на дървото работниците извест€ват сто€щите в близост с викане или със звуков сигнал, като се следи хората да напуснат опасната зона преди падането на дървото.
(2) «абран€ва се изсичането на дърветата при мъгла, в€тър, гръмотевични бури и през нощта.
(3) –аботите по изсичането на дървета, при които се изисква вземане на мерки за предотврат€ване на падането им върху проводниците на контактната мрежа и железни€ път, се извършват с нар€д.
„л. 254. (1) –аботите за почистване и бо€дисване на стълбове и см€на на лампи за осветление и светофарите на разсто€ние, по-гол€мо от 2 m от части под напрежение, се извършват без изключване на напрежението и от лица с не по-ниска от трета квалификационна група. «а наблюдаващ се изисква не по-ниска от четвърта квалификационна група. Ќаблюдаващи€т следи работата само върху един стълб.
(2)  ъм работа по бо€дисване на стълбове с изкачване от вътрешната страна на стоманорешетъчен стълб до негови€ връх без изключване на напрежението се допускат обучени бо€джии с не по-ниска от втора квалификационна група. «а бо€дисване на външната страна на стълба ръката може да се подава до китката.
(3) Ѕо€дисването на стълбовете се разрешава с четка с дължина не по-гол€ма от 0,3 m. Ќе се допуска накапване или стичане на бо€ върху съоръжени€та и изолаторите. ѕри механизирано бо€дисване се забран€ва стру€та да се насочва към проводниците.
(4) Ѕо€дисването на стълбове на контактна мрежа под напрежение с изкачване над 3 m от зем€та се извършва с нар€д.
–аздел III
–абота по изключена и заземена контактна мрежа
„л. 255. (1) –аботата по изключени и заземени съоръжени€ и устройства се извършва със:
1. частично изключване на напрежението;
2. пълно изключване на напрежението.
(2) ¬ случаите по ал.1 се работи с нар€д.
„л. 256. (1) –абота с пълно изключено напрежение е тази, при ко€то се изключва работното напрежение от всички проводници и съоръжени€. «а района на ц€лата гара се изключва напрежението и на фидерите и на секционираните въздушни междини по всички направлени€. «а района на междугарие при двупътен участък се изключва напрежението на фидерите и контактната мрежа на двата път€.
(2) ¬сички изключени проводници и съоръжени€ се зазем€ват.
„л. 257. –абота с частично изключено напрежение е тази, при ко€то се изключва работното напрежение и се зазем€ват само тези проводници и съоръжени€, по които се работи, и е изключена възможността за приближаване на разсто€ние по-малко от 2 m до части, намиращи се под напрежение.
„л. 258. (1) ѕри работа с нар€д в един участък (гара или междугарие) може да се допускат едновременно и н€колко групи, като на вс€ка група се издава отделен нар€д.
(2) ƒежурни€т енергодиспечер дава заповед за работа поотделно на всеки отговорен изпълнител.
(3)  огато се работи аварийно или предаварийно в един участък, заповед за работа се дава само на един отговорен изпълнител.
„л. 259. ѕри работа с пълно или частично изключено напрежение отговорни€т изпълнител има не по-ниска от четвърта квалификационна група. —ъставът на бригадата зависи от характера и м€стото на работата и се определ€ от лицето, издаващо нар€да.
„л. 260. (1) ќтговорни€т изпълнител организира работата така, че да наблюдава всички работещи.
(2) ¬ участък, по-гол€м от две междустълби€, отговорни€т изпълнител определ€ и об€в€ва пред бригадата наблюдаващ, който наблюдава н€колко работещи от м€сто на разсто€ние от т€х не по-гол€мо от едно междустълбие.
(3) ѕри работа с частично изключване на напрежението наблюдаващи€т е с не по-ниска от четвърта квалификационна група. “ой наблюдава един или двама работещи.
(4) ѕри работа с пълно изключване на напрежението наблюдаващи€т е с не по-ниска от трета квалификационна група.
„л. 261. –азрешава се да се извършват работи по устройствата и съоръжени€та на контактната мрежи през нощта или при лоша видимост само при положение, че е осигурено осветление и има добра видимост на всички изолатори и проводници в м€стото на работата. ¬ такъв случай работата се извършва под ръководството на лице с квалификационна група не по-ниска от четвърта група.
„л. 262. «абранено е да се извършват работи по изключени и заземени линии и устройства по време на мълнии и силен в€тър.
„л. 263. «абран€ва се при работа по контактната мрежа с частично изключване на напрежението приближаването на разсто€ние под 1 m към носещите и фиксиращите въжета на изолираните гъвкави напречници, ако не са заземени.
„л. 264. –аботата по секционни разединители при изключено напрежение и заземена контактна мрежа се извършва след:
1. включване на разединител€;
2. постав€не на заземлени€ от двете страни;
3. шунтиране на разединител€ с медно въже със сечение не по-малко от 25 mmЭ, закрепено с клеми.
„л. 265. —м€ната на конзоли, носещи прътове, хамути и подм€ната на стълбове се извършват при изключено напрежение.
„л. 266. (1) –абота по контактната мрежа в гара или секци€ от не€ без прекъсване движението на влаковете се извършва при следните услови€:
1. енергодиспечерът съвместно с влакови€ диспечер е осигурил "електрически прозорец" в гарата по време на транзитно преминаващите влакове;
2. отговорни€т изпълнител е организирал охраната на работната група със сигналист-охранители за вс€ко направление;
3. изключената гара - секци€ е заземена двустранно с по два преносими заземител€.
(2) «а неспиращите влакове енергодиспечерът организира връчването на образци за преминаването на електроподвижен състав със свалени пантографи.
(3) –азрешава се влизането със свален пантограф на спиращи влакове в гара с изключено напрежение.
(4) «абранена е работата при мълнии, нощно време и намалена видимост.
„л. 267. ѕри работа в участъци със захранващи фидери за диспечерската централизаци€ в близост под 2 m до контактната мрежа фидерите се третират като неразделна част от контактната мрежа и се изключват заедно със съответните участъци и секции по контактната мрежа и се зазем€ват.
–аздел IV
–абота по мачтови трафопостове за нет€гови потребители 27,5/0,22 kV
„л. 268. –абота по мачтовите трафопостове 27,5/0,22 kV може да се извършва с изключване или без изключване на напрежението в контактната мрежа.  огато не се изключва напрежението, в мрежата се постав€т преносими заземители на работното м€сто, като се спазват изисквани€та по наредбата.
„л. 269. ѕри изключване напрежението на мачтови€ трафопост без изключване на напрежението в контактната мрежа или фидера се разрешават само тези прегледи и ремонти, при които работникът не се доближава до части под напрежение на разсто€ние, по-малко от 2 m.
„л. 270. (1) ѕри работа по мачтовите трафопостове независимо от наличието или отсъствието на напрежение в контактната мрежа или фидера е необходимо предварително да се изключи прекъсвачът или предпазител€т за ниско напрежение и след това - разединител€т на високото напрежение.
(2) Ќа тоководещите части на трафопоста се постав€т преносими заземители, ако разединител€т е без заземителен нож и се окачват табели с надпис "—той! ¬исоко напрежение!" и "¬нимание! «аземено!".
„л. 271. —м€ната на предпазителите на страна 27,5 kV на мачтовите трафопостове се извършва от две лица, едното от които има квалификаци€ не по-ниска от четвърта група, а второто - не по-ниска от трета група. ѕри това се изключват както прекъсвачите (разединителите) за ниско напрежение, така и разединителите за напрежение 27,5 kV на трафопоста. ћанипулациите се извършват с диелектрични ръкавици и каски, след като изпълнителите се убед€т в действителното изключване на разединителите чрез внимателен оглед на т€хното положение.
„л. 272. “рансформаторът се повдига от зем€та върху площадката на стълба или се свал€ от не€ при пълно изключване на напрежението и след зазем€ване на контактната мрежа.
„л. 273. (1) —лед завършване на работата отговорни€т изпълнител провер€ва състо€нието на ремонтирани€ мачтов трафопост и дава нареждане да се свал€т преносимите заземители.
(2) —лед свал€нето на преносими€ заземител се забран€ва извършването на каквато и да била работа, свързана с качването по стълба, на който е монтиран трафопостът.
–аздел V
–абота по обратни фидери и заземителите на конструкциите и съоръжени€та
„л. 274. –аботите по обратните фидери се извършват с нар€д от бригада в състав най-малко от двама души. ќтговорни€т изпълнител на работата има най-малко четвърта квалификационна група, а изпълнител€т най-малко трета.
„л. 275. (1) –евизи€та на връзките на обратни€ фидер към релсата се извършва без изключване на т€говата подстанци€, но с постав€не на меден шунт със сечение не по-малко от 95 mmЭ.
(2) ѕрекъсването на обратни€ фидер без предварително постав€не на шунтиращата връзка се разрешава само след изключване на т€говата подстанци€.
„л. 276. ¬сички метални конструкции (мостове, пасарeли, семафори, отделно сто€щи стълбове, покриви на сгради и др.), разположени на разсто€ние под 5 m от намиращите се под напрежение елементи на контактната мрежа, се зазем€ват. «азем€ват се металните стълбове на контактната мрежа, конструкциите за закрепване на изолаторите и хамутите на обт€жките на железобетонните стълбове и разположените в зоната на вли€нието на контактната мрежа метални съоръжени€, в които могат да се индуктират опасни напрежени€.
„л. 277. (1) —тълбовете на контактната мрежа, разположени в района на пероните и местата, определени за слизане и качване на пътници без перони, прелези, места за товарене и разтоварване, а също така и стълбовете, на които са монтирани разр€дниците или разединителите по контактната мрежа и всички метални конструкции (пасарели, семафори, мостове и други), се зазем€ват с два заземител€.
(2) ¬ гари с усилена товарно-разтоварна дейност на разтоварищата, пероните и на местата, където стълбовете са на гол€мо разсто€ние от гаровите коловози, се разрешава зазем€ването на стълбовете с групови заземлени€ двойно, подсъединени към релсите.
„л. 278. –емонтът на заземлени€та без изкачване на стълб се извършва без нар€д от бригада в състав най-малко от двама души с не по-ниска от трета квалификационна група само след предварително постав€не на шунтираща връзка със сечение най-малко 25 mmЭ, успоредно на заземлението на стълба или конструкци€та. Ўунтираща връзка се постав€ най-напред към т€говата релса, а след това към заземител€ на стълба. —вал€нето й протича в обратен ред, след като бъде възстановена връзката на посто€нното заземление. –аботниците се намират от външната страна на път€, като едини€т от т€х наблюдава движението на возилата.
„л. 279. ѕри свързване на заземител към релсата изпълнител€т застава от външната страна на коловоза, перпендикул€рно на път€, и следи за чистотата на път€.
„л. 280. (1) Ќа мостовете и пасарелите, разположени над електрифицирани линии, се монтират предпазни щитове за ограждане на частите на контактната мрежа, намиращи се под напрежение.
(2) ѕредпазните мрежи се монтират така, че да осигур€т ограждане на елементите под напрежение на разсто€ние не по-малко от 2 m.
(3) Ќа предпазните щитове се постав€т надписи със знака за високо напрежение (червена стрелка, с върха надолу върху жълто поле) и надпис "¬исоко напрежение!", "ќпасно за живота!", "Ќе се качвай!".
(4) Ќадписи се постав€т на всички стълбове на височина 1,80 m от кота глава релса.
–аздел VI
–абота със специализирана машина за ремонт на контактната мрежа
„л. 281. ѕри работа със специализирана машина изолаторите на изолираните платформи се шунтират с гъвкав меден проводник със сечение не по-малко от 25 mmЭ.
„л. 282. «абран€ва се завъртането на подвижната платформа на специализираната машина, ако при това т€ се доближава до части под напрежение на разсто€ние, по-малко от 2 m.
„л. 283. Ќепосредственото измерване на "зиг-зага" и височината на контактната мрежа със специализирана машина за ремонт на контактната мрежа се извършва при изключено напрежение и заземена контактна мрежа с посто€нно заземен пантограф. ѕри тази операци€ се забран€ва допирането на работниците до контактната мрежа.
„л. 284. ѕри придвижване на специализираната машина работниците застават в клекнало положение на безопасно м€сто на работната площадка. ѕридвижването се допуска в границите на преносимите заземители със скорост до 10 km/h.  огато се наложи излизане извън границите на поставените преносими заземители, работниците задължително слизат от работната площадка.
„л. 285. (1) «абранено е да се извършват каквито и да е работи на площадката на специализираната машина, ако парапетите не са вдигнати и заключени.
(2) –аботещите върху платформата задължително ползват предпазни каски с притегнат подбрадник.
(3) ѕри работа над платформата и извън парапетите на платформата се ползва предпазен колан.
(4)  ачването и слизането от платформата се извършват само с разрешение на отговорни€ изпълнител.
(5) “ежките и обемистите резервни части и инструменти се достав€т на работещ на платформата с помощта на въже.
„л. 286. (1) ѕридвижването на специализираната машина по време на работа, вдигането и свал€нето на работната платформа се извършват само по нареждане на намиращи€ се на площадката отговорен изпълнител на работата. –аботещите вземат мерки за обезопас€ване при движението, както и да не се удар€т в части от контактната мрежа.
(2) ѕреди да се даде сигнал за придвижване, се свал€т всички приспособлени€ и части, преп€тстващи свободното движение на специализираната машина, работата се прекрат€ва и работещите заемат определените си безопасни места.
„л. 287. —лед завършване на работа със специализираната машина ограждани€та и заземителите се свал€т само, след като работниците сл€зат от работната площадка.
„л. 288. ѕри превозване на работниците със специализираната машина до машиниста седи бригадирът (отговорни€т изпълнител) на работната група. ѕри превозване на работници в прикачен вагон в групата се осигур€ва лице, обучено като старши на групата, което наблюдава за реда и за безопасното превозване на хората.
„л. 289. ѕри превозването със специализирана машина и прикачен към не€ вагон бро€т на лицата в т€х не се разрешава да превишава бройките, определени в технически€ паспорт на машината, за вагоните - 10 лица за ненатоварен вагон и едно лице (спирач) в натоварен с материали вагон.
„л. 290. «абранено е:
1. с€дането върху страничните перила и стоенето прав в специализирана машина и вагон по време на движение;
2. слизането, качването и преминаването между вагона и специализираната машина по време на движение.
„л. 291. «абранено е да се извършват работи по контактната мрежа с неизправна специализирана машина или при изтекъл срок на ревизи€.
–аздел VII
–абота при особени услови€
„л. 292. (1) –абота в близост до части, намиращи се под напрежение, на разсто€ние от 1 до 2 m се счита за работа при особени услови€.
(2) –аботата се извършва само при добра видимост, като отговорни€т изпълнител на работата има пета квалификационна група, а членът на бригадата - не по-ниска от четвърта квалификационна група, и във всички случаи с разрешение от ръководител€ на подрайона.
(3) ѕри работа при особени услови€ наблюдаващи€т е с пета квалификационна група и извършва наблюдение само на един работещ.
„л. 293. (1) ѕри работа в близост до части, намиращи се под напрежение, работната група се осигур€ва и използва преносим заземител, свързан към т€говата релса от страна на захранването и подготвен за окачване към проводниците.
(2) –аботникът, определен за работа близо до части, намиращи се под напрежение, се изкачва, извършва работата и се премества от едно м€сто на друго само с разрешение и по нареждане на отговорни€ изпълнител на работата. ќтговорни€т изпълнител или наблюдаващи€т следи за правилното изпълнение на неговите нареждани€, както и за това работещи€т да не се доближава на разсто€ние, по-малко от 1 m към проводника или части от контактната мрежа, намиращи се под напрежение.
„л. 294. ѕри работа в близост до части, намиращи се под напрежение, се забран€ва:
1. приближаването на разсто€ние по-малко от 1 m до т€х;
2. работата в клекнало или наведено положение, ако при изправ€нето разсто€нието от работещи€ до части, намиращи се под напрежение, е по-малко от 1 m;
3. работата при наличие на напрежение от двете страни на работещи€ на разсто€ние, по-малко от 2 m;
4. работата над части, намиращи се под напрежение.
„л. 295. (1) –аботата по гъвкавите напречници близо до частите, намиращи се под напрежение (включително първите до стълбовете изолатори), се извършва на самите стълбове с нар€д от работници с не по-ниска от четвърта квалификационна група под наблюдение на отговорни€ изпълнител на работата или назначени€ от него наблюдаващ с квалификаци€ не по-ниска от пета група. ≈дин наблюдаващ може да извършва наблюдение на не повече от двама работници, намиращи се на един стълб.
(2) ѕреди започване на работата се провер€ва изправността на вис€щите изолатори на горното фиксиращо въже и на вторите от стълбовете изолатори в долното фиксиращо въже. јко те са изправни, се зазем€ва неутралната част на долното фиксиращо въже.
(3) ѕроверка на изправността на изолаторите може да се извършва на "искра" с допиране на острието към електрически€ съединител между долното и горното фиксиращо въже.
(4) ѕроверката може да се извършва и с фазоуказателна щанга, като се допират краищата й до двете страни на първи€ до стълба изолатор в долното фиксиращо въже.
„л. 296. ѕо време на изкачването по стълб и слизането на зем€та не се разрешава приближаването към части, намиращи се под напрежение, на разсто€ние по-малко от 1 m. »зкачването се извършва под наблюдение на отговорни€ изпълнител или назначен от него наблюдаващ с пета квалификационна група.
–аздел VIII
ѕочистване на ледообразуване по изкуствени съоръжени€
„л. 297. ѕри почистване на лед по изкуствени съоръжени€ изключени€т участък двустранно се зазем€ва, като на специализираната машина се използва допълнително монтиран заземителен пантограф. «адължително е използването на изправна изолираща щанга, предпазна каска, диелектирични ръкавици и предпазни очила.
„л. 298. (1) ¬сички работи по почистване на лед в тунелите се извършват с разрешение на дежурни€ енергодиспечер и при оформен нар€д.
(2) Ћедът, образувал се непредвидено, се почиства предаварийно без нар€д.
„л. 299.  огато се работи със специализираната машина, съставът на бригадата е най-малко от три лица с отговорен изпълнител, притежаващ не по-ниска от четвърта квалификационна група, и членове на бригадата с не по-ниска от трета квалификационна група.
„л. 300. «а безопасно извършване на работата на работното м€сто чрез аварийно осветление се осигур€ва нормална видимост.
„л. 301. (1)  ачването на работните площадки за почистване на лед се разрешава само след изключване на напрежението на контактната мрежа и зазем€ване на изключени€ участък.
(2) «абранено е качването и слизането от работните площадки по време на движение. Ќе се разрешава скоростта на движение на специализираната машина да превишава 10 km/h.
„л. 302. (1) ¬ междугарие на еднопътен участък с повече от един тунел се разрешава зазем€ването да се извършва двустранно от съседните гари със специално монтирани за целта заземителни разединители.
(2) ѕри зазем€ване по ал.1 се разрешава само почистване на лед.
„л. 303. ѕочиства се ледът, който пречи на токоснемането, на движението на пантографите, на нормалната работа на контактната мрежа.
„л. 304. Ћедът се почиства чрез механичното отстран€ване на вис€щи ледообразувани€.
–аздел IX
–абота при прекъсване на всички съобщителни връзки
„л. 305. ѕри прекъсване на всички железопътни съобщителни средства с дежурни€ енергодиспечер могат да се отстран€ват само повредите по контактната мрежа, които застрашават сигурността на движението на влаковете, или за спас€ването на човешки живот, или при природни бедстви€. ¬ такива случаи работите се изпълн€ват под ръководството на лице с пета квалификационна група.
„л. 306. (1) –азединителите, изключени без заповед на дежурни€ енергодиспечер, могат да бъдат включени, преди да бъде възстановена връзката с енергодиспечера, само от същи€ изпълнител, който ги е изключил.
(2) «абран€ва се включването на разединители, които до момента на прекъсване на връзките за съобщение с дежурни€ енергодиспечер са били изключени.
(3) ќтговорни€т изпълнител на работата е длъжен при първа възможност да извести на дежурни€ енергодиспечер за извършените манипулации и взетите мерки.
„л. 307. (1) —пецифичните изисквани€ за безопасност при работа по електропроводи с напрежение 6 kV, 75 Hz са дадени в приложение є 9.
(2) —пецифичните изисквани€ за безопасност и здраве при монтаж на контактната мрежа са посочени в приложение є 10.
„ ј — “ ѕ ≈ “ ј
»«»— ¬јЌ»я «ј Ѕ≈«ќѕј—Ќќ—“ » «ƒ–ј¬≈ ѕ–» –јЅќ“ј ѕќ ”—–ќ…—“¬ј“ј »
—»—“≈ћ»“≈ Ќј ќ—»√”–»“≈ЋЌј“ј “≈’Ќ» ј, —ЏќЅў≈Ќ»я“ј » ≈Ћ≈ “–ќ—ЌјЅƒя¬јЌ≈“ќ
√лава осемнадесета
ќЅў» ѕќЋќ∆≈Ќ»я
„л. 308. »зисквани€та за безопасност и здраве при работа по устройствата и системите на осигурителната техника, съобщени€та и електроснабд€ването в железопътни€ транспорт са определени в ѕравилника за безопасност и здраве при работа в електрическите уредби на електрическите и топлофикационни централи и по електрическите мрежи, ѕравилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V, ѕравилника по безопасност на труда при работа по въздушни и кабелни съобщителни линии и мрежи (ƒ¬, бр. 35 от 1997 г.) и тази наредба.
„л. 309. ѕри работа по съоръжени€, намиращи се в района на гарите, на железни€ път, в близост до железни€ път или на автомобилен път (прелези), работещите обличат сигнални елечета или работни и студозащитни костюми със сигнални елементи.
„л. 310. »зкопните работи за кабелни линии под железен път (коловоз) се извършват под непосредственото ръководство на отговорни€ ръководител. ѕредварително се определ€т мерките за безопасност на движението на влаковете и за безопасно извършване на работата в съответствие и с нормативните актове за железопътни€ транспорт.
„л. 311. ѕри пресичане на пешеходна зона или места, определени за движение в района на гарата, изпълнител€т на работата задължително осигур€ва на места за минаване през изкопите мостчета с парапет за пешеходците.
„л. 312. »зисквани€та за безопасност при товарене, превозване и разтоварване на барабани с кабели на и от железопътни вагони и автомобили са дадени в приложение є 11.
„л. 313. ѕри работа по устройствата и системите на осигурителната техника и електроснабд€ването се използват изправни преносими стълби и се спазват правилата за т€хното ползване (приложение є 12).
√лава деветнадесета
–јЅќ“ј ѕќ ќ—»√”–»“≈ЋЌј“ј “≈’Ќ» ј
„л. 314. (1)  ато правило работа по устройствата на осигурителната техника се извършва най-малко от две лица с не по-ниска от трета квалификационна група по електробезопасност.
(2) –аботите по устройствата на осигурителната техника, които могат да се извършват от едно лице (в релейно помещение, при проверка на сигнали и др.), се определ€т със заповед от работодател€.
–аздел I
–абота по релсови вериги и бро€чи на оси
„л. 315. ѕреди започване на работа по външните съоръжени€ на релсови вериги и бро€чните точки механиците и монтьорите вписват в книга по образец какво ще работ€т и се информират от дежурни€ ръководител движение за предсто€щите придвижвани€ на железопътните возила в района, в който ще работ€т.
„л. 316. ѕрез ц€лото време на работа по релсовите вериги и бро€чните точки се поддържа посто€нно връзка с дежурни€ ръководител движение чрез радиотелефон или чрез гаровата високоговор€ща уредба.
„л. 317. ѕри извършване на оглед на външните съоръжени€ на релсовите вериги и бро€чните точки провер€ващите се движат встрани на път€. «абранено е движението между двете релси по време на огледа.
„л. 318. ѕри измерване изолационното съпротивление на изолиращите настави задължително се застава от външната страна на релсата с лице към железни€ път, с готовност при по€ва на железопътно возило провеждащи€т измервани€та да се отдалечи на безопасно разсто€ние.  огато измерването налага да се застане между релсите, измерващи€т, след като се убеди, че не идва железопътно возило, по най-бързи€ начин извършва измервани€та. ѕо време на измерването второто лице следи за приближаващи се железопътни возила.
„л. 319. ѕри разскачване на въжетата на дроселен трансформатор за контролни измервани€ или за подм€ната им задължително се постав€ обходно въже, което свързва веригата за обратни€ т€гов ток.
„л. 320. ѕри извършване на планови или аварийни ремонти в зоната на бро€чната точка след демонтажа на бро€чните глави и изваждането на куплунга от ножовата рейка механикът по осигурителна техника застава на безопасно разсто€ние от м€стото на работа на ремонтната група.
–аздел II
–абота по стрелкови обръщателни апарати
„л. 321. ѕри работа по стрелковите обръщателни апарати (—ќј) едното лице е изпълнител, а другото следи за приближаване на железопътни возила.
„л. 322. ѕреди започване на работа по стрелкови обръщателни апарати механиците и монтьорите вписват в книга по образец какво ще работ€т и се информират от дежурни€ ръководител движение за предсто€щите придвижвани€ на железопътните возила в района, в който ще работ€т.
„л. 323. –емонтът на стрелкови обръщателни апарати, регулирането или почистването на електромеханичните и механичните детайли и възли при включено напрежение са забранени.
„л. 324. «а електрически измервани€ по стрелкови обръщателни апарати се използват прибори, комплектовани с проводници с изолирани накрайници. ѕри това се обръща особено внимание на риска от доближаване до тоководещи части.
„л. 325. ѕреди започване на работа по —ќј 2 и —ќј 3 за недопускане на възможността за обръщане на стрелката се изключват контактите на курбела, а за —ќј 1, където н€ма прекъсвачи в стрелкови€ крайщник - се свал€т електрическите предпазители във веригата за управление на електрически€ двигател и на гнездата им се постав€ табела "Ќе включвай! –абот€т хора!".
„л. 326. ѕри свал€не на капака на стрелкови обръщателен апарат той се постав€ на зем€та извън габарита. «абранено е постав€нето му между релсите, върху релсите или на ребро.
„л. 327. ѕри работа по стрелкови обръщателни апарати механикът и електромонтьорът застават встрани от стрелкови€ обръщателен апарат извън коловоза, с лице към него, а при регулиране на щанга второто лице следи за приближаването на железопътни возила и своевременно предупреждава работещи€.
„л. 328. ѕреди преминаване на влак по стрелката работата по стрелкови обръщателни апарати се преустанов€ва и работещите се отдалечат на безопасно разсто€ние.
„л. 329. «абранено е демонтирането на предпазител€ върху гол€мото зъбно колело на редуктора при —ќј 1 и обръщането на —ќј 1 и въртенето на колелото с крак или ръка.
„л. 330. ѕри проверка на плътността на прилепване на езиците на стрелката към раменната релса с шаблон се внимава при постав€нето на шаблона ръката да не попадне между езика и раменната релса.
„л. 331. «а безопасно извършване на работа по стрелките се постав€ дървено трупче между раменната релса и свободни€ език. —лед свършване на работата трупчето веднага се изважда.
–аздел III
–абота по светофори
„л. 332. при качване на мачтов светофор се използват предпазен колан и предпазна каска.
„л. 333. ѕреди започване на работа, свързана с качване на мачтов светофор, задължително се провер€ва закрепването на стълбата или стъпенките на светофора и укрепването на негови€ фундамент.
„л. 334. (1) ѕри работа по светофори в електрифициран участък се провер€ва наличието и целостта на зазем€ването на светофора и сигурното закрепване на заземителите към релсите.
(2)  огато разсто€нието между работещи€ и части на контактната мрежа под напрежение е от 2 до 4 m, се осигур€ва наблюдаващ. јко разсто€нието е по-малко от 2 m, контактната мрежа се изключва и зазем€ва.
„л. 335. ѕри качване на светофора второто лице задължително следи за приближаващи се железопътни возила, за което своевременно предупреждава качили€ се на светофора. ѕри приближаване на возило работещи€т е задължен незабавно да слезе от светофора и двамата застават на безопасно разсто€ние до окончателното преминаване на движещото се железопътно возило. јко светофорът е в крива и н€ма видимост, е целесъобразно работещите да се съобраз€ват с разписанието за движение на влаковете.
„л. 336. «абранена е работата по мачтов светофор по време на активна атмосферна дейност (гръмотевична бур€).
„л. 337. –аботите, свързани с проверка, профилактика и ремонт по трансформаторните кутии на светофорите, се извършват при изключено напрежение. ѕри невъзможност за изключване се използват изправни монтьорски инструменти с изолирани ръкохватки.
„л. 338. ћаршрутните указатели се провер€ват в свободно от движение на влаковете време след съгласуване с дежурни€ ръководител движение в гарата. ѕо време на проверката действието на маршрутни€ указател се изключва чрез свал€не на електрическите предпазители и на техните гнезда се постав€ табела с надпис "Ќе включвай! –абот€т хора!".
„л. 339. ѕри аварийна ситуаци€ изгор€ла светофорна лампа може да се смен€ от едно лице с не по-ниска от трета група по електробезопасност.
–аздел IV
–абота по автоматични прелезни устройства и бариери
„л. 340. ѕри работа по бариерни механизми в електрифициран участък първо се провер€ва наличието и целостта на заземлението на бариерни€ механизъм.
„л. 341. ѕри проверка видимостта на прелезните и предпрелезните светофори провер€ващи€т застава на безопасно разсто€ние от железни€ път.
„л. 342. ѕри проверка на видимостта на шосейните светофари едното лице следи за приближаване на автомобили.
„л. 343. ѕри проверка за падане на гредата от механизма на бариерите провер€ващи€т застава така, че при падане да не го нарани.
„л. 344. ѕроводниците на прелезната сигнализаци€ и самото сигнализиращо устройство се закрепват сигурно и защитават от механични повреди.
„л. 345. ѕроверката с почистване и смазване на задвижването задължително се извършва при спуснати бариерни греди и изключено захранване на електрически€ двигател.
„л. 346. «абран€ва се регулирането на контактори и крайните изключватели на автоматични прелезни устройства по време на движение на бариерните греди.
„л. 347. ѕри проверка и ремонт на къса електронна релсова верига задължително се застава с лице към релсите с готовност за отстран€ване на безопасно разсто€ние от железни€ път.
„л. 348. ѕри проверка на шунтовата чувствителност на релсовата верига или наложила се подм€на на въже на къса електронна релсова верига лицето, което извършва тази операци€, при по€ва на железопътно возило застава отстрани на път€ на безопасно разсто€ние с лице към движещото се возило.
√лава двадесета
–јЅќ“ј ѕќ Ћ»Ќ≈…Ќ»“≈ —ЏќЅў≈Ќ»я » –јƒ»ќ¬–Џ« »“≈ (“≈Ћ≈ ќћ”Ќ» ј÷»»“≈)
–аздел I
–абота по гарова съобщителна апаратура
„л. 349. –емонтът на гаровата съобщителна апаратура се извършва от лица с не по-ниска от трета квалификационна група по електробезопасност.
„л. 350.  ато правило пред магистрални€ шкаф има диелектрично килимче или при работа по него се използват диелектрични боти.
„л. 351. ѕри започване на работа по магистрален шкаф се провер€ва закрепването на заземителното въже към заземителната клема. «абранено е докосването на чифтовете с ръка.
„л. 352. ранжировките в магистралните шкафове се извършват с изолирани инструменти.
„л. 353.  апаците на съобщителната апаратура се свал€т внимателно и се постав€т на предварително определено и почистено м€сто.
–аздел II
–абота по влакова диспечерска радиовръзка
„л. 354. —ъоръжени€та на влаковата радиовръзка може да се обслужват от едно лице с не по-ниска от трета квалификационна група по електробезопасност, когато не се работи по антеннофидерните устройства.
„л. 355. ќбслужването на уредбите за радиовръзка на локомотива или мотрисни€ влак е възможно само след получаване на разрешение от локомотивни€ машинист или дежурни€ деломайстор.
„л. 356. ѕри работа по съоръжени€та на влакова диспечерска връзка са забранени:
1. допирането до тоководещите части на локомотива (мотрисни€ влак);
2. качването и слизането от локомотива по време на движение;
3. прегледът на антенните устройства и ремонтът на радиостанци€та по време на движение на локомотива;
4. качването на покрива на локомотива за извършване на каквито е да е работи в електрифициран участък, ако контактната мрежа не е изключена и заземена.
„л. 357. ѕри качване на покрива на локомотива задължително се използват предпазен колан и предпазна каска.
„л. 358. ѕри настройка и ремонт на апаратурата за радиовръзки не се разрешава допирането до нейните тоководещи части.
„л. 359. —ъоръжени€та на влаковата диспечерска радиовръзка (стационарна радиостанци€, стационарно устройство при ръководител движение и управл€ващо устройство при диспечера) задължително се зазем€ват.
√лава двадесет и първа
–јЅќ“ј ѕќ ≈Ќ≈–√ќ—ЌјЅƒя¬јЌ≈“ќ
–аздел I
–абота по стрелково отопление
„л. 360. «абранено е да се започва работа по стрелково отопление без предварително съгласуване с дежурни€ ръководител движение.
„л. 361. –аботата за профилактиката и ремонтът на електрическото отопление на стрелките се извършват най-малко от две лица, едното от които с не по-ниска от трета квалификационна група по електробезопасност.
„л. 362. ≈дин от работниците следи непрекъснато за приближаването на железопътно возило и своевременно сигнализира за отстран€ване на безопасно разсто€ние на работниците и използваните от т€х инструменти и материали.
„л. 363. ¬сички работи, свързани с ремонта и подм€ната на нагреватели за отоплението, се извършват при изключено напрежение.
„л. 364. јбсолютно забранено е при работа по см€на на нагревателите т€хното занул€ване и зазем€ване. —ъщата забрана е и за вторичната страна на разделителните трансформатори.
„л. 365. «а безопасно извършване на работа по стрелките се постав€ дървено трупче между раменната релса и свободни€ език. —лед свършване на работата трупчето незабавно се изважда.
„л. 366. ¬ електрифициран участък нагревателите се пренас€т на разсто€ние не по-малко от 2 m до контактната мрежа.
–аздел II
–абота по осветителни тела в електрифициран участък
„л. 367. ѕри см€на на лампите, почистване и ремонт на осветителните тела на електрифицирани железопътни участъци се спазват и изисквани€та за безопасност при работа в електрифициран участък.
„л. 368. ѕри работа по осветителни тела на разсто€ние от 2 до 4 m от части на контактната мрежа под напрежение напрежението на контактната мрежа не се изключва. –аботещи€т се следи от наблюдаващ.
„л. 369. ѕри най-малко съмнение, че разсто€нието между работещи€ и части на контактната мрежа под напрежение е по-малко от 2 m, работата се преустанов€ва и се изисква изключване и зазем€ване на контактната мрежа.
„л. 370. –аботата по осветителни тела, монтирани на пилони и стълбове на контактната мрежа, се извършва с нар€д.
„л. 371. ѕри работа на площадките на пилони капакът на пода е затворен.
„ ј — “ Ў ≈ — “ ј
»«»— ¬јЌ»я «ј Ѕ≈«ќѕј—Ќќ—“ » «ƒ–ј¬≈ ѕ–» ≈ —ѕЋќј“ј÷»я Ќј Ћќ ќћќ“»¬»“≈
» ћќ“–»—Ќ»“≈ ¬Ћј ќ¬≈
√лава двадесет и втора
ѕ–»≈ћјЌ≈, ѕ–≈ƒј¬јЌ≈ » ≈ »ѕ»–ќ¬ ј Ќј Ћќ ќћќ“»¬»“≈ » ћќ“–»—Ќ»“≈ ¬Ћј ќ¬≈
„л. 372. Ќа предпътни€ медицински преглед, провеждан според изисквани€та на наредбата за провеждане на предпътни (предсменни) медицински прегледи, локомотивни€т машинист и помощник локомотивни€т машинист съвестно и отговорно информират за здравословни проблеми, които биха им попречили за изпълнение на служебните им задължени€.
„л. 373. ƒежурни€т деломайстор провежда предпътен инструктаж на локомотивната бригада и € запознава с всички новоизлезли окръжни, заповеди, телеграми и разпореждани€, отнас€щи се до безопасността при работа, безопасността на железопътни€ транспорт и на движението на влаковете в обслужвани€ от не€ участък.
„л. 374. ѕри €в€ване и по време на работа машинистът и помощник машинистът задължително са облечени в здраво и чисто работно облекло.
„л. 375. ѕредаващата бригада информира приемащата за техническото състо€ние на локомотива или мотрисни€ влак и за особеностите в работата на н€кои възли, агрегати, апарати, механизми, които вли€€т върху техническата и пожарната безопасност, и записва това в бордови€ дневник.
„л. 376. «а нев€рна информаци€ и скриване на дефекти, които могат да застрашат безопасността при работа и безопасността на железопътни€ транспорт, предаващи€т машинист се подвежда под административна и дисциплинарна отговорност, ако не подлежи на по-тежка санкци€.
„л. 377. (1)  ачването и слизането от кабината на локомотива или мотрисни€ влак се извършва само по стълбите (стъпалата) с лице към машината и придържане с две ръце за перилата (ръкохватките).
(2) «абранено е скачането от кабината.
„л. 378. ¬ратите на локомотива и на мотрисни€ влак се отвар€т и затвар€т внимателно.
„л. 379. (1) ѕри приемане и предаване на локомотив (мотрисен влак) за налагащи се ремонт и екипировка локомотивни€т машинист:
1. постав€ контролерите за т€га и управление на движението на нулево, неутрално положение;
2. осигур€ва локомотива (мотрисни€ влак) срещу самопридвижване;
3. изключва главни€ прекъсвач и свал€ пантографите (изгас€ дизелови€ двигател) и изключва акумулаторната батери€.
(2) »зисквани€та по ал. 1 не са задължителни при см€на на бригади на локомотив на пътнически влак при ограничен престой в гара.
„л. 380. — повишена бдителност за неравности и спъване се прави оглед на ходовата част.  огато огледът се извършва от ревизионен канал, задължително се ползва каска.
„л. 381. ¬ електрифицирани железопътни участъци огледът и ремонтът на покрива на т€гови€ подвижен състав се извършват на неелектрифициран коловоз, на ревизионен канал със секционирана контактна мрежа, на екипировъчен пункт.
„л. 382. Ќа ревизионните канали и екипировъчните пунктове се монтира светлинна сигнализаци€, като:
1. при наличие на напрежение в контактни€ проводник над ревизионните канали (екипировъчни€ пункт) свет€т червени сигнални светлини по посока към съответните ревизионни канали и зелени сигнални светлини по посока към съответните външни коловози (мачтовите разединители са включени);
2. при липса на напрежение на контактни€ проводник свет€т зелени сигнални светлини по посока към съответните ревизионни канали и червени сигнални светлини по посока към съответните външни коловози (мачтовите разединители са изключени и контактната мрежа над каналите най-веро€тно е заземена).
„л. 383. (1) ѕри червен сигнал по посока към ревизионни€ канал, показващ наличието на напрежение, е забранено да се извършват огледи и ремонтни работи по покрива на установени€ на този канал локомотив или мотрисен влак.
(2) ѕри зелен сигнал по посока на ревизионни€ канал се разрешават ремонтни работи по покрива на установените на този канал локомотиви (мотрисни влакове), ако контактната мрежа е заземена.
„л. 384. ≈лектрически€т подвижен състав се гарира на ревизионни€ канал или в екипировъчни€ пункт само при разрешаваща светлинна сигнализаци€ по посока на съответни€ външен коловоз и след съгласуване с дежурни€ деломайстор или дежурни€ по екипировъчен пункт.
„л. 385.  огато не свети нито червената, нито зелената светлина по посока на ревизионните канали, всеки работник приема, че контактната мрежа е под напрежение.
„л. 386.  огато сигнализаци€та не действа по посока на външните коловози, не се разрешава приемането (влизането) на електрически подвижен състав на ревизионен канал или в екипировъчен пункт. ¬ тези случаи дежурни€т деломайстор или дежурни€т по екипировъчен пункт лично провер€ва и само след като се убеди, че е захранен контактни€т проводник над свободни€ ревизионен канал или екипировъчен пункт, разрешава приемането на електрически€ локомотив или мотрисен влак.
„л. 387. —лед като локомотивът (електрически€т мотрисен влак) бъде приет на ревизионни€ канал за оглед или ремонт по покривните му съоръжени€ или на коловоза на екипировъчни€ пункт, пантографите се свал€т и главни€т прекъсвач се изключва.
„л. 388. «а оглед или ремонт на покрива и покривните съоръжени€ или за зареждане с п€сък от покрива машинистът (бригадирът на екипировъчна или ремонтна бригада) прави за€вка в специалната книга при дежурни€ деломайстор или дежурни€ по екипировъчен пункт.
„л. 389. ¬ съответствие със за€вката дежурни€т деломайстор или определено и обучено длъжностно лице (дежурни€т по екипировъчен пункт), като използва лични предпазни средства изключва мачтови€ разединител на съответни€ ревизионен канал или екипировъчен пункт и постав€ преносими заземители.
„л. 390. (1) «адвижването на мачтовите разединители на ревизионните канали се заключва при изключено положение на разединителите.
(2)  огато разединителите са включени, задвижването им не се заключва.
(3) ќрганизаци€та на превключването на мачтовите разединители е задължение на дежурни€ по депо.
(4) —амо при рискова ситуаци€ (опасност от токов удар) други длъжностни лица изключват мачтовите разединители и веднага уведом€ват дежурни€ по депо.
„л. 391. ѕреди качване на покрива на електрически€ подвижен състав задвижването на пантографите и на главни€ прекъсвач електрически и пневматично се блокират.
„л. 392. (1) ѕри работа на покрива на т€гови€ подвижен състав членовете на локомотивната или ремонтната бригада се обезопас€ват срещу падане чрез:
1. предпазни площадки с перила;

(2) ѕредпазните колани, които се използват, обхващат т€лото (не само кръста) и удобно се регулират, захващането към покрива не създава риск и не ограничава действи€та на локомотивни€ машинист или помощник машинист.
„л. 393. ѕесъкозареждащите устройства се оборудват с мостчета и площадки с перила и стълби. ѕрез зимни€ период те сe почистват от сн€г и лед.
„л. 394. ѕреди подаване на п€съка се провер€ва дали ръкавът е насочен правилно в бункера на локомотива (мотрисни€ влак) и дали непосредствено до него н€ма хора.
„л. 395. ¬ходът към песъкозареждащите устройства в електрифицирани участъци се блокира спр€мо мачтовите разединители на екипировъчни€ пункт, така че само при изключен разединител да е възможен достъп.
„л. 396. (1) —лед приключване на прегледа или работата по покрива на локомотива или екипировката с п€сък от покрива локомотивни€т машинист или бригадирът на ремонтната или екипировъчната бригада прави за€вка за включване на напрежението на контактната мрежа в дневника при дежурни€ деломайстор или дежурни€ по екипировъчен пункт.
(2) ѕреди да се включи напpежението в контактната мрежа, дежурни€т по депо или дежурни€т по екипировъчен пункт е длъжен да направи оглед на локомотива (мотрисни€ влак) и да се убеди, че н€ма лица върху покрива му или под него.
„л. 397. 3абранено е разливането на гориво и масло по зем€та в екипировъчните пунктове. ѕри пълненето на резервоарите с гориво се следи за изправността на гумените маркучи за пропускането на гориво от съединени€та между наконечника на автомата и щуцера на горивни€ резервоар.
„л. 398. ѕри измиване на локомотив или мотрисен влак с ми€чна инсталаци€ външните врати и прозорците се затвар€т и е забранено отвар€нето на прозорците и подаването навън от кабината.
√лава двадесет и трета
»«Ћ»«јЌ≈ Ќј Ћќ ќћќ“»¬»“≈ » ћќ“–»—Ќ»“≈ ¬Ћј ќ¬≈ ќ“ ƒ≈ѕќ » ѕќ≈ћјЌ≈
Ќј ¬Ћј 
„л. 399. ѕри излизане на локомотива (мотрисни€ влак) от депото преди потегл€нето му машинистът:
1. провер€ва дали вратите на локомотивните кабини са затворени, а на задната кабина - заключени с райбер и вдигнати странични прозорци;
2. се увер€ва, че помощник локомотивни€т машинист е в кабината на локомотива (мотрисни€ влак) на работното си м€сто;
3. подава сигнал с клаксона или свирката;
4. се увер€ва, че под локомотива (мотрисни€ влак), пред него или в непосредствена близост до него н€ма други лица.
„л. 400. «абранено е при излизане на локомотива от депо да се стои на обходните площадки и на стъпалата на кабината на локомотива.
„л. 401. «абранено е качването и слизането от локомотива по време на движение, стоенето или с€дането на стъпалата, буферите или по другите външни части на локомотива. »зключение се прави само за член на маневрената бригада, който при маневра използва специалните стъпенки.
„л. 402. ѕри влизането и излизането от обръщател и през цели€ престой върху него локомотивната бригада се намира в кабината на локомотива.
„л. 403. ѕрикачване на локомотив към вагон или друг локомотив се извършва внимателно, като се следи между теглично-отбивачните съоръжени€ (автосцепките) да н€ма лица. ѕрикачването се извършва от член на локомотивната бригада или от съответното упълномощено длъжностно лице само при спр€н и задържан локомотив (мотрисен влак) и състав.
„л. 404. (1) ѕри прикачване и разкачване на локомотива се спазват изисквани€та за безопасност при маневра:
1. задължително се ползват ръкавици;
2. влиза се внимателно под буфера, като се използва специалната ръкохватка под него;
3. през време на откачването или закачването нa куплите се застава странично при челната страна на вагона между тракционната кука и буфера;
4. преди скачването въздушните магистрали се продухват, преди да се отвори aкерманови€т кран за продухване, муфата на pъкавa, нeзависимо дали е в свободно състо€ние или е закрепена на стойката, се държи здраво с ръка;
5. след свързване на съединителните (кноровите) ръкави най-напред се отвар€ кранът на локомотива, а след това кранът на вагона или двата крана се отвар€т едновременно, първо се отвар€ кранът на локомотива, за да се продуха съединителни€т ръкав на вагона, което е задължително при продължителен престой на вагон;
6. след скачването се излиза по посока на движението, здраво държейки се за ръкохватката под буфера.
(2) «абранено е да се откачват куплите, преди да се затвор€т крановете на въздухопроводите, паропроводите и да се разкачат, преди да бъдат разединени кабелите за влаково отопление и влаковите проводници и поставени съединителите на определените места.
„л. 405. ѕреди проба на спирачките машинистът предупреждава за това помощник-машиниста.
√лава двадесет и четвърта
ƒ¬»∆≈Ќ»≈ Ќј Ћќ ќћќ“»¬ј » ћќ“–»—Ќ»“≈ ¬Ћј ќ¬≈ ¬ ћ≈∆ƒ”√ј–»≈ » √ј–ј
„л. 406. ѕри движение на локомотива или мотрисни€ влак членовете на локомотивната бригада про€в€ват особена бдителност и вземат бързи мерки за предпазване от хвърлени предмети към кабината при:
1. опасни райони, пътни надлези;
2. разминаване с влак.
„л. 407. (1) «абранено е при движение на локомотива или мотрисни€ влак показването на главата и част от т€лото през прозореца на кабината при:
1. преминаване през опасни райони;
2. разминаване с влак;
3. намален габарит, прелези.
(2) ѕоказването на главата и част от т€лото през прозореца се разрешава само тогава, когато това се налага от служебните задължени€.
„л. 408. Ќе се разрешава постав€нето в кабината, коридорите или на други места багаж, инструменти, други предмети. «абранено е съхран€ването на леснозапалими и взривоопасни материали.
„л. 409.  атегорично е забранено преминаването от един локомотив или мотрисен влак на друг по вpeме на движение.
„л. 410. (1) ѕри спиране на открит път, преди да слезе от локомотива машинистът или помощник машинистът внимателно оглеждат м€стото на спирането. ќбръща се особено внимание в случаите, когато локомотивът е спр€л на мост или водосток, при висок стръмен насип в близост до съоръжени€, храсти и други подобни.
(2) ѕри спиране по ал. 1 нощно време или в тунел м€стото на спирането и слизането предварително се освет€ват.
„л. 411. «абранено е слизането от локомотив, спр€л на мост, когато н€ма пешеходна настилка за движение. ¬ такъв случай влакът бавно и внимателно се придвижва напред или назад до излизането на локомотива от моста.
„л. 412. ѕри внезапно спиране на влак се получават надлъжни динамични трептени€ (колебани€), поради което се изчаква окончателното спиране на влака и тогава се пристъпва към преглед и ремонтни действи€ по подвижни€ състав.
„л. 413. ѕри забел€зване нарушено укрепване или изл€зал от габарита товар локомотивната бригада е длъжна да подаде тревожни сигнали и взема мерки за незабавно спиране на сво€ или насрещни€ влак.
√лава двадесет и пета
≈ —ѕЋќј“ј÷»я Ќј Ћќ ќћќ“»¬»“≈ » ћќ“–»—Ќ»“≈ ¬Ћј ќ¬≈ ¬ ≈Ћ≈ “–»‘»÷»–јЌ»
”„ј—“Џ÷»
„л. 414. „леновете на локомотивните бригади спазват изисквани€та за безопасност при работа на електрифицирани участъци.
„л. 415. Ќа дизеловите локомотиви и мотрисни влакове, преминаващи през електрифицирани участъци, се постав€т предупредителни надписи за високо напрежение.
„л. 416. «абранено е дизеловите локомотиви да спират под секционни и други изолатори на контактната мрежа.
„л. 417. «абранено е спирането на електрически локомотиви и мотрисни влакове под секционни изолатори и въздушни междини за секциониране с вдигнат пантограф.
„л. 418. (1) ѕри спиране на електрически подвижен състав под неутрална ставка машинистът включва този разединител, който е по посока на движението, като използва диелектрични ръкавици и предпазна каска.
(2) —лед изтегл€нето на влака машинистът връща разединител€ в изключващо положение и прибира ключа в локомотива (електрически€ мотрисен влак) и уведом€ва директно, а при невъзможност - при спиране в първата гара, дежурни€ енергодиспечер за извършените превключвани€.
„л. 419.  огато се налага да се отстрани повреда на покривно оборудване на електрически локомотив или електрически мотрисен влак извън района на депото (в гари и междугарие), машинистът изисква от дежурни€ енергодиспечер напрежението да се изключи, за да заземи контактната мрежа.
„л. 420. –азрешението за работа се оформ€ чрез размен€не на телефонограма между машиниста и енергодиспечера, ко€то се записва в дневника за телефонограми или бордови€ дневник на локомотива (електрически€ мотрисен влак).
„л. 421. (1) —лед като получи потвърждение за изключване на напрежението от контактната мрежа, машинистът провер€ва за наличието на напрежение чрез изолираща щанга с преносим заземител с искрище, като предварително закрепва гъвкави€ проводник към релсата със скоба.
(2) ѕри проверката за наличие на напрежение острието на искрището се доближава към масивни тоководещи части на разсто€ние над 1m от изолатор, като не се допира към основните проводници и въжета и се следи за звуков ефект или искри.
(3) ћашинистът използва диелектрични ръкавици, очила и каска.
„л. 422. «абранено е да се провер€ва за наличие на напрежение в контактната мрежа с помощта на пантографа.
„л. 423. «абранено е на машиниста на електрически€ локомотив (електрически€ мотрисен влак) да зазем€ва контактната мрежа, преди да е извършил проверка за отсъствието на напрежение.
„л. 424. (1) —лед като машинистът констатира, че в контактната мрежа н€ма напрежение, локомотивната бригада пристъпва към зазем€ване на контактната мрежа.
(2) ѕреносимите заземители се постав€т от двете страни на електрически€ локомотив или електрически€ мотрисен влак. «аземителите се постав€т от помощник-машиниста под наблюдението на машиниста, като най-напред се закрепват гъвкавите проводници за т€говата peлсa (със скоба или пружинно устройство) и след това към контактната мрежа. ѕомощник-машинистът ползва предпазните средства, посочени в чл. 421, ал. 3.
(3) јко локомотивът или мотрисни€т влак е спр€л на стрелка, качването на покрива се допуска, ако са поставени заземители на всички контактни мрежи над коловозите, свързани със стрелката.
(4) Ќа покрива на локомотива (мотрисни€ влак) се работи с предпазен колан и предпазна каска с притегнат подбрадник.
„л. 425. —лед завършване на ремонтните работи преносимите заземители се свал€т по обратен ред - най-напред от контактната мрежа и след това - от релсата.
„л. 426.  огато локомотивът се обслужва само от машинист, той н€ма право да провер€ва за наличието на напрежение в контактната мрежа и да постав€ заземители.
„л. 427. (1) Ќа всеки електрически локомотив и електрически мотрисен влак задължително се осигур€ват:
1. два чифта диелектрични ръкавици;
2. предпазна каска с подбрадник;
3. предпазни очила;
4. два преносими заземител€ с медни заземителни проводници със сечение не по-малко от 25 mmЭ и искрище (за проверка на отсъствието на напрежение на "искра") с диаметър на острието не повече от 3 mm и дължина не по-малка от 200 mm;
5. предпазен колан с екипировка;
6. изолирани клещи;
7. две противогазови маски.
(2) «а вс€ко от защитните средства по ал. 1 се предвижда посто€нно м€сто на електрически€ локомотив или мотрисни€ влак.
„л. 428. (1) —пецифичните изисквани€ за безопасност при обслужване на електрически локомотиви и мотрисни влакове за напрежение 25 kV и честота 50 Hz са посочени в приложение є 13.
(2) —пецифичните изисквани€ за безопасност при обслужване на дизелови локомотиви и мотрисни влакове са дадени в приложение є 14.
„ ј — “ — ≈ ƒ ћ ј
»«»— ¬јЌ»я «ј Ѕ≈«ќѕј—Ќќ—“ » «ƒ–ј¬≈ ѕ–» ≈ —ѕЋќј“ј÷»я Ќј ¬ј√ќЌ»“≈
√лава двадесет и шеста
ќЅ—Ћ”∆¬јЌ≈ Ќј ¬ј√ќЌЌ» —Џ—“ј¬»
„л. 429. ќбслужването на вагонни състави при експлоатаци€та им включва прослушване и оглед на пристигащите и заминаващите влакове, технически преглед, случаен ремонт без изваждане на вагон от състава (безотцепъчен ремонт), проба на автоматичната влакова спирачка, почистване и екипировка на вагоните, предварително отопление или охлаждане на пътническите вагони.
„л. 430. ѕри обслужването на вагони и вагонни състави се спазват изисквани€та за безопасност при движение в районите на гари и депа и при маневрена работа.
„л. 431. ѕри прослушване на пристигащи или заминаващи влакове ревизор вагоните отстои на безопасно разсто€ние от влака с лице към него и извън габаритното пространство на коловоза и на съседни€ коловоз, по който е възможно да премине подвижен състав.
„л. 432. (1) Ќа екипировъчните коловози съставите се подават по предварително изготвен график след разм€на на телефонограми между дежурни€ ръководител см€на на депото и дежурни€ диспечер на маневрената дейност.
(2) ѕовторно влизане на маневрен локомотив на коловоз с предаден за работа състав се извършва след разм€на на нова телефонограма.
„л. 433. ѕочистването, технически€т преглед и ремонтът на състав се извършват, след като той е осигурен срещу самопридвижване.
„л. 434. ѕри преминаване на влаков състав през ми€чна машина за външно почистване:
1. вагоните са със затворени врати и прозорци;
2. несвързаните електрически кабели за отопление са поставени в глухите дози;
3. капачките на незаетите еднополюсни контакти са затворени;
4. съставът преминава с предписаната скорост.
„л. 435. ѕо време на работа на ми€чна машина за външно почистване във вагоните и на площадката не се допуска наличието на лица, извършващи ремонтни работи.
„л. 436. «абран€ва се външното миене и зареждане с вода на резервоарите на пътническите вагони на електрифицирани коловози, ако контактната мрежа не е изключена и заземена.
„л. 437. «а вътрешно почистване се ползват работни инструменти и средства по предназначение.
„л. 438. ќтпадъците от вътрешното почистване на вагоните се събират в подход€щи съдове и изхвърл€т на определени места за екологично преработване.
„л. 439. ѕри подадено напрежение на отоплителната (охладителната) система подът на вагоните не се почиства с вода, не се отстран€ват разл€та върху него вода, както и течовете от вода.
„л. 440. ѕри извършване на функционална проба на вагон с високо напрежение на екипировъчен коловоз се спазват следните правила:
1. разкачват се електрическите кабели от двете страни на вагона;
2. отстран€ват се всички лица във и под вагона, които не участват в пробата;
3. при отворени шкафове (сандъци) за наблюдаване на апарати за високо напрежение се постав€т заграждени€ и предупредителни табели;
4. пробата се извършва от лица с не по-ниска от трета квалификационна група по електробезопасност и се ръководи от лице, притежаващо не по-ниска от четвърта квалификационна група;
5. не се разрешава зареждането с вода по време на функционална проба на вагон и на съседните му.
„л. 441. ќтговорниците (бригадирите) на съответните групи работници регистрират приключването на работа по вагонен състав в специален дневник, с което удостовер€ват, че по и под него не работ€т хора.
„л. 442. ≈кипирани€т състав се предава с телефонограма между дежурни€ ръководител см€на и дежурни€ ръководител на маневрена дейност, след което маневрени€т локомотив влиза в отблокирани€ коловоз за изтегл€не на влакови€ състав.
„л. 443. ”становени€т влаков състав на отправен коловоз се предава от дежурни€ ръководител на маневрената работа на дежурни€ ръководител см€на на вагоноревизорски€ участък за технически преглед, проба на спирачката и предварително отопление (охлаждане) в зависимост от сезона.
„л. 444. “ехнически€т преглед на влака започва, след като е осигурен срещу самопридвижване и предаден за преглед.
„л. 445. ѕри технически преглед на влак и безотцепъчен ремонт през тъмните часове на денонощието и при лоша видимост се ползват ръчни преносими фенери с достатъчна енергозапасеност.
„л. 446. ѕри технически преглед използваните и неприлежащи към конструкци€та на товарни€ вагон приспособлени€ (тел, арматурно жел€зо, подпори и др.) се отстран€ват.
„л. 447. Ќе се разрешава под или между вагоните да се подават (подхвърл€т) инструменти, прибори, резервни части, материали и др.
„л. 448. (1) ѕри продухване на магистралата за сгъстен въздух съединител€т (муфата) на гумени€ съединителен ръкав на стационарната колона или локомотива се държи с ръка от ревизор вагони независимо дали е откачена или закачена на стойката си.
(2) Ќедопустимо е ревизор вагоните да насочва стру€та въздух към себе си, към друго лице или предмет.
„л. 449. Ћицата, които присъедин€ват или разедин€ват гумените съединителни ръкави, ползват ръкавици с пет пръста.
„л. 450. ѕреди извършване на спирачна проба се провер€ва, че под или в непосредствена близост до вагоните н€ма хора.
„л. 451. ѕри преглед на спирачната система на вагон ревизор вагоните застава на м€сто и по начин, че да не бъде засегнат от задействаните елементи на лостовата спирачна система.
„л. 452. ѕреди извършване на ремонтни работи по спирачната система на вагон т€ се разхлабва и обезвъздушава.
„л. 453. ѕреди извършване на ремонт на теглично-отбивачни съоръжени€ вагоните се отдалечават на 2 m един от друг и се осигур€ват срещу самопридвижване.
„л. 454. ѕри необходимост от извършване на оглед и на ремонт на покривно оборудване на вагони, намиращи се под контактната мрежа, напрежението се изключва, а контактната мрежа се зазем€ва.
„л. 455. ≈лектрическите силови кабели между вагоните на влака и между вагон и локомотива се скачват и разкачват:
1. без напрежение при свалени пантографи на електрически€ подвижен състав;
2. от длъжностни лица с не по-ниска от трета квалификационна група по електробезопасност.
„л. 456. ѕри маневра с пътнически вагони кабелите се разкачват от маневрена бригада.
„л. 457. «а да се изключи възможността от подаване на напрежение в момента на скачване и разкачване на електрическите съединителни кабели при отделните серии електрически локомотиви, дизелови локомотиви с електрическо захранване на отоплението на вагоните и вагон-отоплители, съоръжени с устройство за електрическо отопление на влаковете, се определ€т конкретни правила в инструкции от дружествата и организациите на превозвачите, съгласувани с Ќ  "∆»".
„л. 458. —лед подаване на напрежение на влакови€ състав се забран€ва влизането между и под вагоните, както и отвар€нето на подвагонните високоволтови сандъци.
„л. 459. —пецифичните услови€ за безопасност и здраве при предварително отопл€ване на пътническите вагони от стационарна отоплителна станци€ са посочени в приложение є 15.
„л. 460. ƒействи€та по предварително отопл€ване с пара на отправен коловоз се извършват от ревизор вагони.
√лава двадесет и седма
ќЅ—Ћ”∆¬јЌ≈ Ќј “ќ¬ј–Ќ» ¬ј√ќЌ» ѕ–» Ќј“ќ¬ј–¬јЌ≈ » –ј«“ќ¬ј–¬јЌ≈
„л. 461. ¬агоните, на които предстои натоварване, отговар€т на изисквани€та за техническа експлоатаци€ на железопътната инфраструктура, определени с наредба на министъра на транспорта.
„л. 462. —пециализираните товарни вагони се експлоатират в съответствие с ѕравилника за взаимно използване на товарните вагони в международно съобщение (RIV), ѕравилника за международен железопътен транспорт на опасни товари (RID), Ќаредбата за железопътен превоз на опасни товари, изисквани€та за безопасност на труда при товарно-разтоварните работи, както и инструкциите на заводите производители.
„л. 463. ¬агоните, на които предстои натоварване, се почистват добре, без да се остав€т остатъци от преди превозвани товари или средства за укрепване и свързването на товарите.
„л. 464. —пецифичните изисквани€ за безопасност и здраве при работа в промиво-пропаръчно-дизенфекционни и ветеринарно-дезинфекционни станции са дадени в приложение є 16.
„л. 465. «абран€ва се експлоатаци€та на цистерни за химически продукти с повредено вътрешно защитно покритие.
„л. 466. “оварен вагон може да се използва само ако:
1. е преминал технически преглед;
2. всички негови подвижни части са на местата си в нормално положение;
3. всички врати, капаци и люкове са в затворено положение и с подсигуровки срещу самоотвар€не.
„л. 467. ѕри подготовката за натоварване и при самото натоварване се спазват знаците и указани€та, изписани на вагона.
„л. 468. ѕреди товарене и разтоварване вагоните се осигур€ват срещу самопридвижване посредством нат€гане на ръчната им спирачка, дървени клинове или спирателни обувки.
„л. 469. јко товаренето и разтоварването на вагоните се извършва на електрифицирани коловози, се спазват изисквани€та за безопасност при работа в електрифицирани участъци.
„л. 470. “оварът във вагона се разполага, укрепва и осигур€ва съгласно действащите нормативи, правилници и предписани€ за натоварване.
„л. 471. ѕри разтоварване на вагон-циментовоз се забран€ва:
1. тръбопроводът за сгъстен въздух към вагон-циментовоза да се присъедин€ва, преди да е продухан;
2. люкът на резервоара да се отвар€, преди да е обезвъздушен;
3. контейнерът или резервоарът му да се удр€ с твърди предмети.
„л. 472. «абран€ва се товаренето и разтоварването на вагон-циментовози от необучен и неинструктиран по безопасността персонал.
„л. 473. ѕри експлоатаци€ на вагони, които разтоварват по пневматичен начин превозвани€ товар (калцирана сода, поливинилхлорид и др.), се спазват изисквани€та за разтоварване на съответни€ вид товар.
„л. 474. (1) ѕри експлоатаци€та на вагон-цистерни се спазват изисквани€та:
1. преди вс€ко пълнене на вагон-цистерна се провер€ват плътността на централни€ и странични€ кран, на резервоара, както и уплътнението на люка и зат€гащите капака му винтове;
2. нивото на превозвани€ продукт и проба от него се взема през люка след успоко€ването му; за бензин тази операци€ се извършва не по-рано от 10 min след успоко€ването;
3. продуктопроводите от диелектрични материали с метален накрайник са обвити с меден проводник, с диаметър не по-малък от 2 mm и стъпка на витката не по-гол€ма от 10 mm; едини€т край на проводника е запоен към металната заземена част на продуктопровода, а други€т - към накрайника, който е изработен от мед или от друг неискрообразуващ материал;
4. при пълнене на резервоара на вагон-цистерната кра€т на продуктопровода отстои на разсто€ние не по-гол€мо от 200 mm от дъното му;
5. всички части на вагон-цистерна за течни продукти с пламна температура до 55 Ш— и за възпламен€еми газове са свързани електропроводимо с ходовата му част и са заземени;
6. температурата на външната повърхност на резервоара на вагон-цистерната или на топлоизолаци€та му след натоварване с топли продукти не надвишава 70 Ш—;
7. преди пълнене на резервоара на вагон-цистерната с н€колко крана за източване най-напред се затвар€ най-близо намиращи€т се до превозвани€ продукт кран;
8. крановете и люковете на резервоарите на натоварена вагон-цистерна са сигурно затворени и уплътнени и не допускат теч;
9. преди и след отвар€не на капака на люка на резервоара на вагон-цистерната работникът не застава на подветрената страна.
(2) «абранено е:
1. разтоварването на вагон-цистерна с долно разтоварване преди отвар€не на люка, ако вагон-цистерната не е съоръжена с газоизравнителен провод;
2. затвар€нето на люка на резервоара на вагон-цистерната, който е подгр€ван при разтоварване на продукт с висок вискозитет или е превозвал горещ продукт, веднага след разтоварването му;
3. пушенето, паленето на огън до люковете на резервоарите на вагон-цистерната;
4. пълненето на резервоара на вагон-цистерната със свободно падаща стру€;
5. постав€нето и изваждането на продуктопровода от резервоара при пълненето му.
„л. 475. ѕри пълнене и източване на вагон-цистерни за раз€ждащи и агресивни вещества се спазват следните изисквани€:
1. резервоарите се пълн€т и източват на специализирани площадки;
2. вагон-цистерните се центрират към съоръжени€та за пълнене и се установ€т в това положение срещу самопридвижване;
3. работниците ползват предпазни костюми, ботуши, ръкавици, шапки и защитни очила за агресивни течности.
„л. 476. «абранено е вагон-цистерната за раз€ждащи и агресивни вещества:
1. да се установ€ва в близост до леснозапалими, горими и взривни материали;
2. при пълнене и източване на резервоара й да има хора около не€.
„л. 477. ѕри експлоатаци€та на вагон-контейнеровози се спазват следните изисквани€:
1. преди товарене и разтоварване фитингите им за закрепване към вагоните и тези за окачване, както и контрафитингите за закрепване на контейнери към вагоните се почистват от странични предмети, сн€г и лед; при ръчно скачване и разкачване на спредерите и контейнерите се използват стълби и други подход€що обезопасени средства;
2. празните и пълните контейнери се вдигат с окачване на четирите им фитинга.
„л. 478. «абран€ва се:
1. работата с контейнери, когато вратите им не са затворени;
2. повдигането, преместването и спускането на контейнер с кран, ако върху или вътре в него или в непосредствена близост има хора.
„л. 479. ѕри свързани въздухопроводи за разтоварване работниците про€в€ват особено внимание, като се ръковод€т и от цвета на съединителните муфи на съединителните ръкави на въздухопроводите.
„л. 480. ѕри товарене на вагони тип "хопер-дозатори" се забран€ва:
1. да има работници в т€х;
2. да има работници под бункерите и в зоната на работа на транспортните ленти.
„л. 481. »зисквани€та за безопасност при разтоварване на товари от вагони тип "хопер-дозатори" са дадени в приложение є 2.
„л. 482. »зисквани€та за безопасност при експлоатаци€ на вагон-самосвали са посочени в чл. 634.
„л. 483. »зисквани€та за безопасност при разтоварване на вагони тип "гондоли" са дадени в чл. 635, 636 и 637.
„л. 484. ѕо отношение на хладилните вагони не се разрешава:
1. отвар€нето и затвар€нето на вратите и люковете им, преди вагоните окончателно да са спрели;
2. ползването на средства и съоръжени€ при товарене и разтоварване, които при несъобразена товароподемност или габарити могат да повред€т вратите, пода и другото оборудване на вагона.
„л. 485. ѕодовите скари се повдигат и закрепват към стените на вагона с предназначените за тази цел приспособлени€ и се спускат се към пода на вагона с придържане до окончателното установ€ване на м€стото им.
„л. 486. —лед разтоварване на хладилните вагони бригадата затвар€ вратите и ги осигур€ва срещу самоотвар€не.
„л. 487. ѕри работещи дизел-агрегати лицата, намиращи се в машинното отделение на вагона-майка, ползват антифони.
„л. 488. ѕри аварии хладилни€т агрегат незабавно се спира и се вземат мерки за отстран€ване на авари€та.
„л. 489. ƒемонтажните операции по фреонови хладилни агрегати и тръбопроводи се извършват след понижаване на нал€гането на фреона до атмосферното и при ползване на защитни очила.
„л. 490. (1) ѕри скачване и разкачване на хладилни вагони в композици€ специфичните връзки между хладилните вагони се свързват и разедин€ват само от механици по техническата експлоатаци€ на хладилни вагони.
(2) ћеждувагонните електрически връзки се разедин€ват и свързват, когато не са под напрежение.
„л. 491. ѕри превоз на автомобили на специализирани платформени вагони се спазват следните изисквани€:
1. натоварването и разтоварването се извършват на специализирани рампени коловози;
2. особено внимание се обръща на осигур€ването на вагоните срещу самопридвижване;
3. бро€т на автомобилите и т€хното разположение върху вагона се определ€т от масата и габаритите на автомобилите и от товароносимостта на вагона;
4. приспособлени€та, използвани за преминаване на автомобилите върху вагоните, са съобразени с начина на натоварване, височината на рампата, конструкци€та на вагоните и вида на автомобилите;
5. автомобилите се укрепват към вагона съгласно действащите правилници, инструкции и предписани€.
√лава двадесет и осма
ѕ–»ƒ¬»∆¬јЌ≈ Ќј ¬ј√ќЌ» «ј —Ћ”„ј≈Ќ –≈ћќЌ“
„л. 492. “екущ ремонт на вагоните с изваждането им от влаков състав (отцепъчен ремонт) се извършва във вагоноремонтни депа, цехове или специализирани коловози, като се подават от маневрената бригада по за€вка на ремонтното звено.
„л. 493. ѕри подаване на вагона на ремонтен коловоз се провер€ват всички места, където маневрата ще работи, за да н€ма пречки при извършването й (нарушена дистанци€, вдигнати вагони, наличие на колооси на коловоз, приспособлени€ и инструменти извън габарит и др.).
„л. 494. ѕри маневра на вагон без буфери или купла се ползват приспособлени€, които осигур€ват безопасността на маневрата.
„л. 495. ѕри подреждане на вагони на ремонтен коловоз за отцепъчен ремонт се осигур€т предвидените технологични разсто€ни€ между вагоните в зависимост от характера на ремонта, които осигур€ват и безопасност при работа.
„л. 496. ѕодадените за ремонт вагони се осигур€ват срещу самопридвижване.
„л. 497. (1) —лед установ€ване на подлежащите за ремонт вагони на ремонтен коловоз той се обезопас€ва, като стрелката му се обръща към друг коловоз и се заключва. ƒо завършването на ремонтните работи ключовете от стрелките се съхран€ват от дежурни€ майстор по производство и ремонт.
(2)  огато стрелката не се заключва, ремонтни€т коловоз (коловози) се обезопас€ва с постав€не на вагоноизхвъргачка.
„л. 498. ѕо време на придвижване на вагоните ремонтни работи не се извършват.
„ ј — “ ќ — ћ ј
»«»— ¬јЌ»я «ј Ѕ≈«ќѕј—Ќќ—“ » «ƒ–ј¬≈ ѕ–» –јЅќ“ј ¬ √ј–» » ѕ–»
ќЅ—Ћ”∆¬јЌ≈ Ќј ¬Ћј ќ¬≈ » ћјЌ≈¬–ј
√лава двадесет и девета
–јЅќ“ј ¬ √ј–»
„л. 499. (1) ѕерсоналът на гарата стриктно спазва изисквани€та за безопасност при движение в района на гарите.
(2) ѕри преминаване на влак длъжностните лица се отдалечават на максимално възможното разсто€ние, от което могат да изпълн€ват точно своите служебни задължени€.
(3) ѕри преминаване на влак или маневрен състав длъжностните лица след€т за неговото сигнализиране, състо€нието на товара в откритите вагони, изправността на капаците на вагоните, положението на вратите и при забел€зана нередовност, ко€то представл€ва риск за безопасността при работа или безопасността на движението, своевременно вземат необходимите мерки за превенци€ на риска (спиране на влака и отстран€ване на нередовността).
(4) ѕостовите стрелочници и другите длъжностни лица са длъжни да бъдат особено бдителни при излизане от постовите кабини и други служебни помещени€, разположени непосредствено до коловозите.
„л. 500. (1) –айонът на гарата се поддържа почистен, без разхвърл€ни предмети (материали, части, инструменти, отпадъци), с обезопасени рискови места (шахти, изкопи, канали).
(2) ћеждуколовозните пространства на специализираните коловози за извършване на технически и търговски преглед се поддържат подравнени.
(3) ¬ пътническите гари пероните и преходните съоръжени€ за преминаване между гаровите коловози се поддържат в добро състо€ние.
(4) –айонът на гарата своевременно се почиства от сн€г и се взимат мерки срещу залед€ване през зимни€ период, а през летни€ се обезтрев€ва.
„л. 501. ѕодходите на карите от багажните отделени€ до обслужваните влакове са обозначени и маркирани.
„л. 502. (1) ћестата, на които се постав€т сандъци, шкафове, стойки за съхран€ване на инструменти, резервни части и материали, се определ€т съвместно от началника на гарата, ръководител€ на железопътни€ участък и упълномощени длъжностни лица на превозвачите.
(2) ћестата по ал. 1 се определ€т така, че да отсто€т от най-близките релси на съседните коловози на разсто€ние над 2 m и да не създават риск за гарови€ персонал, за превозните и маневрените бригади.
(3) —андъците, шкафовете и стойките се оцвет€ват в б€ло.
„л. 503. ќтговорен за състо€нието на гарови€ район е началникът на гарата, който следи за изпълнението на задължени€та, определени в договорите с лица, дружества и организации за спазване на нормативните актове за железопътни€ транспорт, включително и на тази наредба.
„л. 504. ƒежурни€т ръководител движение и влакови€т диспечер по принцип н€мат право да пускат или приемат електрически подвижен състав, когато е изключено напрежението на контактната мрежа в междугарие и гари.
„л. 505.  огато се налага приемането на електрически подвижен състав при изключено напрежение на контактната мрежа в междугарие и гара, се спазват изисквани€та за ограждане и сигнализиране на работното м€сто при ремонт на контактната мрежа.
„л. 506. (1) «а началниците на гари, ръководители на см€на, дежурни ръководители движение се изисква да притежават не по-ниска от трета квалификационна група по електробезопасност. “е превключват разединителите на контактната мрежа и фидерите на диспечерската централизаци€ по нареждане на енергодиспечера.
(2) Ќареждането за превключване на разединителите се записва в книга за превключване на разединителите по контактната мрежа и захранващите електропроводи на диспечерската централизаци€. Ќареждането се повтар€ €сно и точно на дежурни€ енергодиспечер.
(3) —лед утвърждаването на нареждането от дежурни€ енергодиспечер се пристъпва към превключване на разединителите.
(4) ѕри превключване на разединителите се спазват техническите изисквани€ за безопасност при работа по контактната мрежа.
„л. 507. (1) ƒежурни€т ръководител или началникът на гарата изключва и зазем€ва контактната мрежа на рампените и товарно-разтоварните коловози по писмена за€вка на ръководител€ на товарно-разтоварната работа.
(2) ƒежурни€т ръководител или началникът на гарата н€ма право да подава напрежение на мрежа или да извършва маневра по коловоза, докато писмено не бъде уведомен за приключване на работата от ръководител€ на товарно-разтоварната работа.
(3) ѕревключването на разединителите по контактната мрежа на товарно-разтоварни коловози се регистрира в книгата за превключване на разединителите, без да се изисква уведом€ване на дежурни€ енергодиспечер.
„л. 508. (1) ѕри почистването на стрелките от стрелочниците и стрелкочистачите (стрелкомазачи) се спазват следните правила:
1. не се почиства стрелка, когато се очаква преминаване на влак или на маневрен състав;
2. чистенето се извършва само след разрешение от съответно длъжностно лице и по ред, който зависи от осигурителната техника на гарата (приложение є 17);
3. за да има видимост в двете посоки на път€, се застава с лице към коловоза;
4. между езиците и раменната релса на стрелката се постав€ дървено трупче;
5. след почистването или след прекрат€ване на почистването на стрелката трупчето веднага се отстран€ва;
6. след завършване (прекрат€ване) на почистването стрелките се постав€т в нормално положение.
(2) Ќедопустимо е при почистването на стрелката стрелочникът или стрелкочистачът (стрелкомазачът) да е с лице, обърнато към една от посоките на коловозите, и с гръб към другата.
(3) —трелки с електрическо отопление не се почистват при включено отопление.
√лава тридесета
ќЅ—Ћ”∆¬јЌ≈ Ќј ¬Ћј ќ¬≈
„л. 509. (1) ѕревозни€т персонал, другите служебни лица и пътниците се качват и слизат във и от вагоните само при спр€л влак, като се ползват ръкохватките на вагоните.
(2) «абран€ва се качването и слизането от вагоните при движение на влака.
(3) — особено внимание се извършва слизането и качването, когато н€ма перон или перонът е заледен, заснежен или има неравности.
„л. 510. (1) Ќе се разрешава при потегл€не и спиране на влака членове на превозната бригада да сто€т на стъпалата на вагоните.
(2) „леновете на превозната бригада не допускат да пътуват пътници по стъпалата, преходните мостове (платформите) или покрива на вагона.
(3) Ќачалникът на пътнически влак подава сигнал "√отовност" след затвар€не на всички врати на вагоните.
„л. 511. (1) „елните врати на първи€ вагон, когато н€ма фургон, и на последни€ вагон се заключват и прилежащите на тези врати преходни мостове се вдигат.
(2) ¬ъншните врати на спалните и кушет вагоните се заключват от техните кондуктори. “е се отключват в гарите, където слизат или се качват пътници.
(3) ¬ гари, където (когато) се извършва съкратена проба на влаковата спирачка, кондукторът на последни€ спален или кушет вагон отключва последната врата и € заключва след потегл€не на влака.
„л. 512. Ќе се разрешава на членовете на превозната бригада при движение на влака да подават главата си, ръцете си и части от т€лото извън вагона, през прозореца или вратата на фургона. “ова се допуска само в изключителни случаи, ако се налага от служебните им задължени€.
„л. 513. ѕрозорците се затвар€т на местата от железни€ път, където има повишен риск за хвърл€не на предмети по вагоните, и при разминаване с друг влак.
„л. 514. ѕревозни€т персонал следи за изправността на вагоните и при забел€зани нередовности, които застрашават безопасността на движението, живота и здравето на превозни€ персонал и пътниците, незабавно спира влака или уведом€ва дежурни€ ръководител движение на първата попътна гара.
„л. 515. ¬лаковите кондуктори спазват изисквани€та за безопасност при включване и изключване осветлението на вагоните, при пускане и спиране на отоплението или охлаждането им.
„л. 516.  ондукторите на спални и кушет вагони, работниците в кухни на ресторант-вагони и бюфети преминават първоначално обучение с изпит за работа с газови уреди, ако ползват такива уреди.
„л. 517.  ондукторите на спални и кушет вагони са длъжни да имат правоспособност за работа с отоплителни котли, ако на вагона има котли.
„л. 518. ѕревозна бригада, ко€то служебно пътува в локомотива, спазва указани€та на машиниста.
„л. 519. «а осигур€ване на собствената им и на пътниците безопасност и здраве превозната бригада изисква съдействие от полицейските патрули, съпровождащи влаковете, и полицейските патрули, извършващи патрулно-постова дейност на територи€та на гарите.
√лава тридесет и първа
ћјЌ≈¬–≈Ќј –јЅќ“ј
„л. 520. ћаневрената работа по железопътните мрежи на Ќ  "∆»", на дружествата и организациите на превозвачите, по мрежите за вътрешен железопътен транспорт се извършва при точно спазване правилата за движение на влаковете, маневрената работа и подаваните сигнали.
„л. 521. ƒлъжностните лица, извършващи маневра, стриктно спазват правилата за движение в районите на гарите и междугари€та съгласно тази наредба.
„л. 522. »зисквани€та за безопасност при прикачване и разкачване на връзките между подвижни€ състав в зависимост от вида на подвижни€ състав, от бро€, характера и конструкци€та на връзките между подвижни€ състав се определ€т с инструкции, разработени от организациите и дружествата на превозвачите (съгласувани с Ќ  "∆»"), на вътрешни€ железопътен транспорт, на метрополитена, на трамвайни€ транспорт.
„л. 523. –ъководител€т на маневрата осигур€ва личната безопасност на работниците, заети в маневрата.
„л. 524. –ъководител€т на маневрата не дава разрешение за маневра при наличие на преп€тствие или опасност, като неизправни вагони, нарушен габарит, наличие на работници или други лица в маневрени€ район, незаети с предсто€щата маневра, подклинени вагони или вагони със спирателни обувки, наличие на спирателни обувки между коловозите.
„л. 525. ћаневра с вагони, на които се извършва ремонт на ремонтни коловози или безотцепъчен ремонт, или с вагони, чието натоварване и разтоварване не е завършило, се извършва след съгласуване между ръководител€ на маневрата и съответни€ ръководител (на ремонта или на товарно-разтоварната дейност). ƒвамата ръководители вземат мерки за осигур€ване на безопасни услови€ на труд на работниците от ремонта, товарно-разтоварната дейност и маневрата.
„л. 526. (1) ѕо време на маневрата маневрените работници след€т за стърчащи части от вагоните, за товар, нарушил товарни€ габарит, за товари и укрепващи средства на опасна височина в електрифицирани участъци.
(2) ѕри забел€зана опасност веднага се подава сигнал за прекрат€ване на маневрата.
„л. 527. ѕри прикачване и разкачване на подвижни€ състав длъжностното лице:
1. ползва ръкавици;
2. хваща се за подбуферната ръкохватка при влизане и излизане между подвижни€ състав;
3. държи с ръка кра€ на съединителните спирачни ръкави на въздухопровода на спирачната система, когато го продухва;
4. излиза от страната на ръководител€ на маневрата;
5. при възникване и на най-малка опасност подава сигнал с джобната си свирка.
„л. 528. (1) ¬агоните и локомотивите се прикачват, когато са в покой.
(2) ƒопуска се, но не се препоръчва, прикачване на товарни вагони в движение със скорост до 3 km/h.
„л. 529.  ачването и слизането на членовете на маневрената бригада на и от състава се осъществ€ва:
1. при спр€л маневрен състав;
2. чрез хващане за ръкохватките.
„л. 530. (1) ѕри придвижване на маневрени€ състав маневрените работници сто€т на стъпалата на спирачната платформа, а когато н€ма такава - на стъпалата на вагоните, като с едната ръка се държат за ръкохватките, а с другата подават необходимите сигнали.
(2) Ќе се допуска маневристите да сто€т на стъпалата от страна на рампите.
(3) «амърсените, заснежените, заледените стъпала преди стъпване се почистват.
(4) Ќе се разрешава на членовете на маневрената бригада да сто€т изправени на товарни вагони.
„л. 531. (1) «абранено е возенето на хора при движение на маневрен състав с товарни вагони.
(2) ћаневра с вагони с пътници се извършва внимателно, като пътниците задължително се предупреждават да не слизат и да не се качват по време на маневрата. «а извършването на маневрата се уведом€ват и другите лица в района на гарата.
„л. 532. ѕреди слизане от стъпалото маневристът следи за:
1. наличие на съоръжени€, неравности, заснежени и заледени участъци и други преп€тстви€;
2. преминаващи возила по съседни€ коловоз.
„л. 533. ѕри липса на стъпало на челни€ вагон при маневра с бутащ локомотив маневрени€т работник върви пеша, успоредно на челните буфери, между коловозите, осигур€ва път и подава сигнали на ръководител€ на маневрата, като се предпазва от вагоните на маневрени€ състав, от преминаващи возила по съседни€ коловоз и от преп€тстви€ по път€.
„л. 534. (1) –азкачването на вагони с винтов спр€г в движение се разрешава само на маневрена гърбица.
(2) ћ€стото за разкачване при гърбицата се покрива с баласт до горната повърхност на траверсите и гладко се изравн€ва с трошл€к, а при снеговалеж се посипва със сгури€ или п€сък.
„л. 535. ѕри спиране на вагони със спирателни обувки работникът (маневрени€т стрелочник-посрещач) спазва следните правила:
1. хваща с ръкавица спирателната обувка само за ръкохватката;
2. след постав€не на спирателната обувка се отдалечава на безопасно разсто€ние;
3. не пресича коловоз непосредствено пред приближаващ се от гърбицата вагон;
4. не използва подръчни средства за спиране на вагони освен при изпуснати вагони.
„л. 536. ѕри ръчна маневра:
1. вагоните се придвижват, като се бутат отстрани с ръце, а не се тегл€т (дърпат);
2. с метални лостове може да се въздейства само на последната колоос от групата вагони;
3. по изключение при ръчна маневра се допускат външни на железниците лица да бутат вагоните след инструктаж от ръководител€ на маневрата.
„л. 537. ѕри извършване на маневрена работа с ферибот се спазват следните правила:
1. преди подаването на групите вагони се провер€ва съвпадението на бреговите и фериботните релсови нишки и т€хното добро съедин€ване;
2. бро€т на подаваните вагони не надвишава капацитетната възможност на отделни€ коловоз от фериботната платформа;
3. скоростта на движение на подаваните вагони е под 5 km/h;
4. след установ€ването им на фериботната платформа вагоните се укрепват.
„л. 538. «абран€ва се извършването на маневра към фериботната платформа при:
1. лоши атмосферни услови€ - мъгла, снеговалеж, поледица, силни ветрове;
2. завишено люлеене на платформата;
3. липсващо или недостатъчно осветление.
„ ј — “ ƒ ≈ ¬ ≈ “ ј
»«»— ¬јЌ»я «ј Ѕ≈«ќѕј—Ќќ—“ » «ƒ–ј¬≈ ѕ–» –≈ћќЌ“ Ќј Ћќ ќћќ“»¬»“≈ »
¬ј√ќЌ»“≈
√лава тридесет и втора
ѕ–»ƒ¬»∆¬јЌ≈ Ќј Ћќ ќћќ“»¬» » ¬ј√ќЌ» ¬ –ј…ќЌ»“≈ Ќј ƒ≈ѕј“ј »
≈ »ѕ»–ќ¬Џ„Ќ»“≈ ѕ”Ќ “ќ¬≈, ¬ ј–¬јЌ≈ » »« ј–¬јЌ≈ ¬/ќ“ ’јЋ≈“ј «ј –≈ћќЌ“
„л. 539. –аботниците, които извършват маневрена дейност, се инструктират за безопасните методи на работа и за особеностите в района.
„л. 540. (1) ћаневрата по коловозите на депата и екипировъчните пунктове се извършва след дадено разрешение от дежурни€ деломайстор (майстор по производство и ремонт, ръководител на екипировъчни€ пункт).
(2) ћаневрата в халетата се извършва след дадено разрешение от ръководител€ на ремонта.
„л. 541.  огато локомотив или мотрисен влак се придвижва с понижено напрежение от външен източник, в предната кабина по посока на движението се осигур€ва лице с правоспособност на машинист, което да ги спре със заредената автоматична спирачка.
„л. 542. (1) Ќапрежението се включва или изключва с помощта на включватели с дистанционно или ръчно управление.
(2) «абранено е захранването и управлението чрез допиране краищата на кабелите до розетките.
„л. 543. –ъководител€т на маневрата, преди да пристъпи към маневрена работа:
1. провер€ва дали н€ма лица под локомотивите или вагоните и не се извършват ремонтни работи по т€х;
2. запознава всички работници, участващи в предсто€щата маневра, с плана и об€сн€ва реда на извършването й;
3. провер€ва всички места, където маневрата ще работи, да н€ма пречки при извършването й;
4. предупреждава работниците на съседните ремонтни коловози за предсто€щата маневра за повишаване на вниманието или преустанов€ване на работата.
„л. 544. ћаневрени€т локомотив се прикачва към повредени локомотиви и вагони само когато те са в пълен покой.
„л. 545. ћаневрените работи с катастрофирали локомотиви и мотрисни влакове се извършват под личното ръководство и наблюдение на началника на експлоатационното звено или на натовареното от него лице.
„л. 546. ѕри нужда да се премести локомотив или вагони, които н€мат буфери и купли, се употреб€ват други приспособлени€, които успешно ги замен€т и гарантират безопасността при работата.
„л. 547. ѕри придвижване на вагон или локомотив с лебедка:
1. стоманеното въже на лебедката се хваща с предпазни ръкавици;
2. управл€ващи€т лебедката подава звуков сигнал;
3. локомотивите и вагоните, съоръжени с ръчна спирачка, се спират с ръчната спирачка от работник на возилото;
4. вагоните без ръчни спирачки се спират със спирателни обувки.
„л. 548. «а излизане от полето на движение на трансбордьора от двете страни се монтират стълбички. ѕреди да се придвижи трансбордьорът, от машиниста на трансбордьора се подава сигнал "ѕази".
„л. 549. «абранено е при движение на трансбордьори да се ходи и преминава през т€х.
„л. 550. «абранено е прикачването и откачването на возилата на ремонтен канал, когато той не е покрит с преходно мостче.
√лава тридесет и трета
ѕќ„»—“¬јЌ≈ Ќј Ћќ ќћќ“»¬» » ¬ј√ќЌ» ѕ–≈ƒ» –≈ћќЌ“
„л. 551. ѕреди подаване на возилата за ремонт те ц€лостно се почистват, а през зимата и от сн€г и лед. ѕочистването се извършва извън помещени€та за ремонт.
„л. 552. (1) ѕреди подаването за ремонт на пътнически и товарни вагони те вътрешно се почистват от замърс€ване, а при необходимост и дезинфекцират.
(2) –езервоарите на вагон-цистерните се почистват от остатъци от превозвани€ товар, пропарват, неутрализират, промиват, дегазират.
„л. 553. «абранено е почистването чрез обгар€не на стара бо€ от частите на локомотивите, мотрисните влакове и вагоните.
„л. 554. ѕочистването с химически средства на специфични части се извършва съгласно инструкциите за техни€ ремонт.
√лава тридесет и четвърта
ƒ≈ћќЌ“ј∆ » ћќЌ“ј∆ Ќј Ћќ ќћќ“»¬» » ¬ј√ќЌ»
„л. 555. «а минаване по дъното на ремонтен канал от двете челни страни на канала се монтират стълби.  аналите се съоръжават с преходни мостове, които се постав€т между гарираните на един ремонтен коловоз возила.
„л. 556. ƒемонтажът и монтажът на детайли, ремонтни работи по покрива или на височина се извършват от стационарни или подвижни съоръжени€, оградени от трите страни с парапет.
„л. 557. ѕреди започване на работите железопътните возила се осигур€ват срещу самопридвижване. «абранено е извършването на работи по време на придвижването им.
„л. 558. «а започване на демонтажа нареждане се дава от майстора по производството или от бригадира на съответната бригада.
„л. 559. “ежките и големите части се свал€т с кранове със стандартни въжени сапани и специализирани захватни приспособлени€ под личното наблюдение на майстора по производството.
„л. 560. јвтосцепките, буферите, техните детайли се демонтират и монтират с кран със специални приспособлени€.
„л. 561. –аботниците, които едновременно извършват отделни операции, се разполагат така на обекта, че възможността за наран€ването им един от друг да бъде изключена.
„л. 562. «абранено е постав€нето на инструменти и демонтирани детайли на покрива, по горни€ по€с на откритите вагони, в краищата на площадките и върху заоблени части.
„л. 563. «абранено е да се разедин€ват кабели, когато веригите са под напрежение.
„л. 564. «абранено е удължаването на ключовете за гайки и други такива ключове или постав€нето на железни части между ключа и гайките за отвиване на същите. ƒръжката на ключа се удължава само със специален удължител.
„л. 565. «абранено е отвиването на гайките с помощта на чук или секач.
„л. 566. «абранено е при демонтаж и монтаж на агрегати и възли лица да сто€т срещу направлението на прилаганите усили€ за избиване и набиване на части от същите.
„л. 567. ѕри монтаж на частите съвпадението на отворите се провер€ва с метален пробой. «абранено е проверката да се извършва с пръстите на ръцете.
„л. 568. ƒемонтажът на цилиндрови глави на дизелови двигатели се извършва плавно и без дърпани€. «абранено е по време на изваждането да има работници върху двигател€.
„л. 569. Ѕуталните групи на дизеловите двигатели се демонтират и монтират чрез приспособлени€, осигур€ващи устойчивост. ћонтажът на компресионни и маслени пръстени на бутала се извършва само със специални приспособлени€.
„л. 570. «абранено е демонтираните агрегати, възли и части да се постав€т един върху друг.
„л. 571. ƒемонтираните части се постав€т и подреждат на определени за целта места, без да се затрупват работните площадки и проходите.
„л. 572. √олемите и тежките части се постав€т на специални поставки с осигурена здравина и устойчивост, гарантиращи безопасно постав€не и вдигане.
„л. 573. ѕри пренас€не на части с вагонетки, колички и други транспортни платформи се осигур€ва устойчиво постав€не и надеждно укрепване.
√лава тридесет и пета
¬ƒ»√јЌ≈ » —ѕ”— јЌ≈ Ќј  ќЎќ¬≈“≈ Ќј Ћќ ќ“»¬» » ¬ј√ќЌ»
„л. 574. ѕо време на повдигане и спускане на кошовете на локомотивите или вагоните е забранено присъствието на лица в или на возилото и извършване на работи по него и около него.
„л. 575. «а едновременното повдигане на едно возило се използват крикове от една и съща конструкци€, еднаква скорост на повдигане и се управл€ват от едно м€сто по команда от майстора на ремонта. ѕри разлика в повдигането от отделните крикове повече от 100 mm повдигането се преустанов€ва и кошът се спуска.
„л. 576. «абранена е работа с крикове и кранове, които не са ревизирани или на които срокът на ревизи€та (прегледа) е изтекъл.
„л. 577. «абранено е с криковете и другите повдигателни механизми да се повдигат товари, по-големи от означената върху т€х товароподемност.
„л. 578. ѕреди употребата им повдигателните крикове се провер€ват на празен ход за изправното им състо€ние и действие.
„л. 579.  риковете се постав€т върху добре нивелирани и здрави фундаменти. ќпорната повърхност (петата) на крика се постав€ под местата, означени на рамата на коша. ¬ърху опорната им повърхност се слагат дървени поставки с дебелина 15 - 20 mm или алуминиеви или медни - с дебелина 5 - 10 mm.
„л. 580. «абранени са работите, предизвикващи внезапно натоварване на крика или крана или неговото разклащане и изместване.
„л. 581. «абранено е повдигането с кранове на натоварен вагон.
„л. 582. Ћицето, което ръководи работата по повдигане с мостов кран, се намира на такова м€сто, откъдето даваните от него указани€ могат да се виждат от работника, обслужващ крана.
„л. 583. «абранено е повдигането на локомотив или вагон заедно с колоосите или талигите му.
„л. 584. (1) ѕри повдигане само на един край на коша на вагон (едностранно повдигане) последната колоос на противоположни€ край предварително се подклинва от двете страни.
(2) ѕовдигането на един край на коша се извършва с два крика, като опорните повърхнини на криковете се постав€т на определените за повдигане места на рамата.
(3) ƒопуска се едностранно повдигане на коша с кран, съоръжен със специализирано приспособление, като за повдигането се изработва проект.
„л. 585. ѕри повдигане и придвижване на кош, трансформатор, двигател, талига или друго тежко съоръжение чрез два мостови крана работата им се съгласува чрез свързването им със специални скоби. «абранено е да се работи с едини€ кран без участието на други€.
„л. 586. ѕод повдигнатото железопътно возило незабавно се постав€т технологични опори или талиги и возилото се отпуска на т€х.
„л. 587. (1) —пецифичните изисквани€ за безопасност при ремонт на колоосите и буксите на локомотивите и вагоните са дадени в приложение є 18.
(2) »зисквани€та за безопасност при ремонт на локомотивите, мотрисните влакове и вагоните са посочени в приложение є 19.
(3) —пецифичните изисквани€ за безопасност при изпитване на електрическо отопление, вентилаци€ и осветлението на пътническите вагони са посочени в приложение є 20.
„ ј — “ ƒ ≈ — ≈ “ ј
»«»— ¬јЌ»я «ј Ѕ≈«ќѕј—Ќќ—“ » «ƒ–ј¬≈ ѕ–» ќ“—“–јЌя¬јЌ≈ ѕќ—Ћ≈ƒ»÷»“≈
ќ“ ∆≈Ћ≈«ќѕЏ“Ќ» ѕ–ќ»«Ў≈—“¬»я
√лава тридесет и шеста
ќ–√јЌ»«ј÷»ќЌЌ» » “≈’Ќ»„≈— » ћ≈– »
„л. 588. ѕри вс€ко възникнало железопътно произшествие се вземат мерки за незабавно уведом€ване и сигнализиране, за да се предпаз€т служителите, пътниците и гражданите от наран€ване.
„л. 589. ƒлъжностното лице, което първо установи или научи за възникнало железопътно произшествие, е длъжно да установи има ли пострадали хора и има ли опасност от пожар или екологично замърс€ване.
„л. 590. ѕри необходимост се търси помощ от медицински органи или от органите на ћинистерството на вътрешните работи и на ƒј "√ражданска защита".
„л. 591. ѕри необходимост от използване на лични предпазни средства в района на възникналото железопътно произшествие не се допускат лица, неснабдени с т€х, или такива, които не ги използват.
„л. 592. ѕри извършване на оглед на м€стото на железопътно произшествие не се преминава през разливи, деформирани и неустойчиви конструкции, повреден подвижен железопътен състав и други места, застрашаващи здравето на хората.
„л. 593. ѕри извършване на оглед в подвижен състав след възникнал пожар задължително огледът се извършва след вземане на необходимите мерки за предпазване от обгаз€ване.
„л. 594. —пасителните, възстановителните, ремонтните и други операции при ликвидиране на железопътно произшествие се провеждат след вземане на необходимите мерки за безопасна работа на екипите, които ще ги извършват.
„л. 595. јварийно-възстановителните работи се ръковод€т само от един упълномощен служител съгласно правила за функционалното взаимодействие на службите по безопасността и контрола в железопътни€ транспорт.
„л. 596. «абран€ва се присъствието и движението на лица, н€мащи служебни ангажименти към железопътното произшествие, в полето на работа на аварийно-възстановителните съоръжени€ и екипи и в кабините на възстановителните средства.
„л. 597. Ћицата, които извършват аварийно-възстановителните работи, се запознават и инструктират за особеностите на възникналото железопътно произшествие, за вредностите и опасностите, които могат да възникнат по време на работата им. “е се осигур€ват с екипировка за работа с опасни вещества при необходимост.
„л. 598. «абранено е при оглед и аварийно-възстановителни работи да се използва открит огън или пожароопасни уреди за осветление при наличие на разлив или обекти, съдържащи лесно запалими материали.
„л. 599. ѕри оглед на разливи и при отвар€не на съдове, съдържащи течности, за които не е установен видът, се подхожда и стои от страната на в€търа с цел изб€гване на обгаз€ване.
„л. 600. ѕри необходимост м€стото за работа се освет€ва, като източниците не заслеп€ват лицата, извършващи огледа или ремонтно-възстановителните дейности. ћестата, където се извършват конкретните работи, детайлно се освет€ват.
„л. 601. ѕри придвижване към и от м€стото на железопътното произшествие екипите, които обслужват възстановителните средства, сто€т на определените им места.
„л. 602. «абранено е придвижването с неукрепени приспособлени€, незатворени и неосигурени срещу отвар€не врати, люкове и капаци и с повече от определената за превоз численост хора.
„л. 603. «абранен е при придвижване, включително и в м€стото на извършващите се аварийно-възстановителни работи, престо€т на лица извън кабината на железопътни€ кран, автокрана или двупътното възстановително средство, включително и върху технологичните им стъпенки и площадки и под стрелите на крановете.
„л. 604. «абранено е да се повдигат обекти, намиращи се върху замръзнала зем€, затрупани със зем€ и други товари, закрепени с болтове или залети с бетон. “ези обекти се вдигат само след т€хното освобождаване.
„л. 605. «абранено е да се повдигат обекти, когато в т€х или върху т€х има хора.
„л. 606. «абранено е започването на повдигане, без да е застопорено повдигателното съоръжение и без да са поставени опорите му върху здрава основа.
„л. 607. ѕри базиране на терени със слаба носеща способност или близо до изкопи, траншеи и други подобни се вземат мерки за допълнително укрепване на местата, където ще легнат опорите, и се гарантира устойчивостта на повдигателното съоръжение при повдигане и преместване на максимални€ за него товар.
„л. 608. ѕри работа по отстран€ване на последици от железопътно произшествие в електрифициран участък се спазват услови€та, гарантиращи предотврат€ване на поражени€ от електрически ток на извършващите работите.
„л. 609. Ћицата, които извършват аварийно-възстановителни работи в участък с контактна мрежа, се запознават и инструктират за работа в електрифициран участък.
„л. 610. –ъководител€т на аварийно-възстановителните работи в електрифициран участък може да разпореди започване на работа с кранове и съоръжени€ само след получена телеграма от енергодиспечера, че напрежението в контактната мрежа е изключено и след нейното зазем€ване и осигурен габарит за работа на възстановителните средства.
„л. 611. «абранено е при използване на оксижен или инструменти с бързо върт€щи се режещи елементи да се стои в полето на р€зане и плоскостта на режещите инструменти, за да не настъпи наран€ване от пламък, стопилка, искри или лет€щи парчета.
„л. 612. ѕри пренас€не на материали, инструменти и екипировка се използват приспособлени€, захвати, въжета, нарамници и други за изб€гване на контузии и наран€вани€.
„л. 613. ѕри използването им стълбите и временно изградените площадки се постав€т на здрава опора.
„л. 614. «абранено е изкачването и слизането по стълбите и временните площадки едновременно на повече от едно лице и стоенето под т€х по време на работа.
„л. 615. Ќа лицата, работещи или извършващи оглед чрез стълби и временни площадки, необходимите инструменти, приспособлени€ и други се подават, без да се подхвърл€т.
„л. 616. ѕри повдигане или преместване при аварийно-възстановителните работи се използват годни и изпитани приспособлени€, въжета, вериги и др. съобразно конкретни€ обект, неговата маса, състо€ние и положение.
„л. 617. ѕри преместване на повдигнат обект се осигур€ва неговото преместване без закачване в други предмети.
„л. 618. «абранено е да се ср€зват снопове, части от конструкции и др. преди надеждното обезопас€ване на обекта от разсипване или падане на части след ср€зването.
„л. 619. ѕри извършване на аварийно-възстановителни работи едновременно от н€колко различни групи и екипи се осигур€ва защита на работещите и съоръжени€та от падащи предмети.
„л. 620. ѕри налагащо се извозване или трансбордиране на пътници от м€стото на железопътното произшествие се вземат необходимите мерки за т€хната защита от наран€ване.
„л. 621. (1) —пецифичните изисквани€ за безопасност при обслужване на възстановителни средства са дадени в приложение є 21.
(2) —пецифичните изисквани€ за безопасност при възстанов€ване на движението на влаковете са посочени в приложение є 22.
„ ј — “ ≈ ƒ » Ќ ј ƒ ≈ — ≈ “ ј
»«»— ¬јЌ»я «ј Ѕ≈«ќѕј—Ќќ—“ » «ƒ–ј¬≈ ¬Џ¬ ¬Џ“–≈ЎЌ»я ∆≈Ћ≈«ќѕЏ“≈Ќ “–јЌ—ѕќ–“,
ћ≈“–ќѕќЋ»“≈Ќј » “–јћ¬ј…Ќ»я “–јЌ—ѕќ–“
√лава тридесет и седма
’ј–ј “≈–Ќ» »«»— ¬јЌ»я ѕ–» –јЅќ“ј ¬Џ¬ ¬Џ“–≈ЎЌ»я ∆≈Ћ≈«ќѕЏ“≈Ќ
“–јЌ—ѕќ–“
„л. 622. (1) »зисквани€та за безопасност и здраве при работа във вътрешни€ железопътен транспорт са същите както при осъществ€ване на превози по железопътната инфраструктура.
(2) ’арактерните изисквани€ за безопасност и здраве при работа във вътрешни€ железопътен транспорт са посочени в тази глава.
„л. 623. (1) ¬ъв вътрешни€ железопътен транспорт на електрифицирани участъци с напрежение 1,5 kV са в сила изисквани€та за безопасност при работа на електрифицирани участъци с напрежение 25 kV.
(2) «абран€ва се приближаването на лица непосредствено или чрез какъвто и да е предмет към частите на контактната мрежа под напрежение на разсто€ние, по-малко от 2 m.
(3) –аботата по контактната мрежа под напрежение е забранена.
„л. 624. ќсновните изисквани€ за безопасност при работа по контактната мрежа на открити рудници са следните:
1. длъжностните лица, които имат право да превключват фидерите, се определ€т от главни€ енергетик на рудника в списък;
2. фидерните разединители се превключват от две лица, едното с четвърта квалификационна група, а другото с не по-ниска от трета квалификационна група;
3. лице с пета квалификационна група дава нареждане за превключване устно или по телефона/радиотелефона; при сложни превключвани€ нареждането се дава в писмена форма;
4. от участъка, на който се работи по контактната мрежа, возилата се изтегл€т; ако в участъка остават електрически локомотиви, пантографите им се свал€т;
5. на задвижването на изключени€ разединител, след като се заключи, се окачва табела "Ќе включвай, работ€т хора!";
6. едно и също лице изключва разединител€, постав€ и свал€ преносимите заземители, свал€ табелата и включва разединител€.
„л. 625. ѕантографът на промишлените електрически локомотиви може да се вдига и чрез изолационна щанга при спазване на следните допълнителни изисквани€:
1. машинистът ползва диелектрични ръкавици и боти;
2. присъства второ лице - инструктор или ревизор вагони (механик по техническа експлоатаци€ на вагоните).
„л. 626. (1) ѕри вдигнат пантограф на локомотива са забранени:
1. стоенето и минаването по скосовете и покрива на локомотива;
2. отвар€нето на вратите на контакторните шкафове и на скосовете;
3. вдигането на капаците на скосовете.
(2) ѕри вдигнат пантограф са разрешени:
1. огледът на механичната част на локомотива;
2. смазването на буксите;
3. регулирането на струйниците на п€съчниците;
4. снемането на нисковолтови предпазители.
„л. 627. ѕри случаен ремонт (отказ, повреда) на пантограф под централен или страничен контактен проводник:
1. контролерът се постав€ в нулево положение и се зат€га ръчната спирачка;
2. контактната мрежа се изключва и зазем€ва;
3. спира се въздухът към пантографната инсталаци€;
4. машинистът (извършващи€т ремонта) взема в себе си ключа от таблото за управление;
5. присъства второ лице.
„л. 628. (1) ѕри странична контактна мрежа под напрежение се допускат:
1. ремонтът на покрива на локомотива;
2. прегледът на пантографите;
3. смазването на токоснемащи части;
4. смен€нето на шплентове на страничен пантограф.
(2) «а да се извършват операциите по ал. 1, се изпълн€ват следните мерки за безопасност:
1. контролерът се постав€ в нулево положение и се зат€га ръчната спирачка;
2. прибират се страничните пантографи;
3. зазем€ват се пантографите;
4. изключва се акумулаторната батери€;
5. обезвъздушва се пантографната инсталаци€;
6. машинистът прибира в себе си ключа от таблото за управление;
7. присъства второ лице.
„л. 629.  огато централната контактна мрежа е под напрежение за оглед и случаен ремонт на локомотива:
1. контролерът се постав€ в нулево положение и се зат€га ръчната спирачка;
2. машинистът лично се убеждава, че централните пантографи са свалени;
3. обезвъздушава се пантографната инсталаци€;
4. машинистът прибира в себе си ключа от таблото за управление.
„л. 630. ѕри свързани локомотиви по системата много единици мерките за обезопас€ване се отнас€т и за двата локомотива. —леди се за свал€нето на всички пантографи.
„л. 631. —лед падане на локомотив от релсите при извършване на подемни работи за вдигане на локомотива на релсите двигателите се зазем€ват с гъвкав меден проводник със сечение 50 mmЭ.
„л. 632. (1) –евизор вагоните пътуват като второ лице в електрическите промишлени локомотиви и спазват изисквани€та за безопасност при работа на електрически локомотив в електрифицирани железопътни участъци.
(2)  атегорично е забранено ревизор вагоните да изпълн€ват задължени€та на локомотивни€ машинист.
(3) –евизор вагоните могат да изключат локомотива или да спрат влака при риск за железопътно произшествие или злополука.
„л. 633. Ќе се разрешава по време на натоварване на вагони да се стои под вагоните, на платформите, под стрелата на багера.
„л. 634. ѕри експлоатаци€ на вагон-самосвали се спазват следните правила:
1. преди подаване на сгъстен въздух на вагон-самосвалите се провер€ва дали е затворен кранът за думкане, за да не се обърне кошът заедно с четирите цилиндъра и рамата;
2. въздушните магистрали се скачват с повишено внимание, за да се избегне самодумкане на вагоните;
3. при предсто€що разтоварване на вагона не се стои от страната на вагона, към ко€то ще се наклони кошът.
„л. 635. ¬агони тип "гондоли" се разтоварват в следната последователност:
1. при спр€л влак едната кука се изчуква до половината, след което втората кука се изчуква напълно;
2. работниците, които отвар€т капаците, се нареждат на определените им от бригадира места на разсто€ние не по-малко от 8 m един от друг;
3. след приключване на подготовката бригадирът уведом€ва маневриста, който подава сигнал на машиниста на локомотива;
4. машинистът подава звуков сигнал "¬нимание"; влакът бавно потегл€ и по време на разтоварването се движи с посто€нна скорост не по-висока от 5 km/h;
5. с един удар по затвар€щата кука работниците отвар€т капака и се отдалечават перпендикул€рно от вагона.
„л. 636. (1)  огато материалът (шлак и др.) затрупа релсите, влакът се спира и се извършват следните операции:
1. по нареждане на бригадира работниците почистват релсите и се оттегл€т на безопасно разсто€ние;
2. след лична проверка от бригадира и маневриста, че релсите са почистени и работниците са се отстранили, влакът потегл€.
(2) «абранено е потегл€нето на влака преди подаване на сигнал от маневриста на машиниста.
„л. 637. (1) «а почистване на вагони тип "гондола" и затвар€не на капаците се извършват следните действи€:
1. бригадирът уведом€ва маневриста, а последни€т - машиниста, за да се изключи рискът от придвижване на състава;
2. бригадирът определ€ работниците за почистване на вагоните, които се качват вътре в т€х;
3. след почистване на вагоните бригадирът извежда всички работници от вагоните и дава нареждане за затвар€не на капаците;
4. всички капаци се затвар€т от четирима работници с лостове и чук, като куките се причукват до краен предел, до пълно заключване на капака;
5. след затвар€не на капаците бригадирът извежда всички работници встрани от път€, провер€ва за чистотата на път€ и уведом€ва маневриста.
(2) ѕри почистването не се допуска стоенето под капаците или пред отворите на вагоните.
„л. 638. ¬ производствени цехове, в зависимост от технологични€ процес, с инструкци€ се определ€ на стъпалата от ко€ страна на вагоните да сто€т маневристите.
„л. 639. (1) –емонтът на локомотивите и вагоните се извършва в халета и на деповски коловози.
(2)  огато депото е електрифицирано, контактната мрежа се изключва и зазем€ва при:
1. миене на площадката пред депото;
2. ремонт на осветителната инсталаци€ на коловозите с допълнително устройство на железопътен кран;
3. ремонт на покривите на локомотивите, на пантографите, скосовете и контакторните шкафове на промишлените електрически локомотиви, кошовете на вагоните.
„л. 640.  ато правило ремонтът на локомотивите и вагоните се извършва при:
1. осигурени возила срещу самопридивижване;
2. свалени пантографи;
3. изпуснат въздух;
4. изключена и заземена контактна мрежа.
„л. 641. (1) ѕри работа на покриви и скосове на подвижни€ състав се внимава за подхлъзване, спъване и падане.
(2) «абран€ва се работа по покриви и скосове при наличие на сн€г или разлети масла.
„л. 642. (1) –емонтираните локомотиви се изпробват от правоспособни машинисти.
(2) –емонтни€т персонал н€ма право да вдига пантографите, да включва електрическите локомотиви, да пуска дизеловите двигатели.
„л. 643. ¬агоните се ремонтират и извън района на депото, като стрелките на коловоза, на който ще се извършва ремонтът, се обръщат за други€ коловоз.
„л. 644. «а да се осъществи ремонт или преглед на вагонни€ състав:
1. нат€гат се ръчните спирачки;
2. откачва се локомотивът;
3. подклин€т се вагоните със спирателни обувки;
4. изпуска се въздухът от пневматичната система, когато се работи по не€.
„л. 645. «абранено е качването в коша и извършването на ремонт на вагона при неизключена и незаземена контактна мрежа.
„л. 646. ѕреди подаване на въздух под нал€гане на спирачната магистрала и магистралата за думкане се провер€ва положението на крановете за думкане и се предупреждават работниците.
„л. 647. ѕри ремонт и ревизи€ на повдигателните цилиндри на вагоните се отстран€ват работниците от другата страна на коша.
„л. 648. ѕри изпробване на повдигателните цилиндри се спазват следните правила:
1. повдигателни€т цилиндър се постав€ на специална поставка в хоризонтално положение;
2. всички лица се отдалечават на разсто€ние 5 m от цилиндъра;
3. нал€гането в цилиндъра се повишава плавно и се следи за хода на буталото;
4. при усто€ването на буталото подаването на въздух се прекрат€ва.
√лава тридесет и осма
’ј–ј “≈–Ќ» »«»— ¬јЌ»я ѕ–» –јЅќ“ј ¬ ћ≈“–ќѕќЋ»“≈Ќј
„л. 649. (1) »зисквани€та за безопасност и здраве при работа в метрополитена са както при осъществ€ване на превози по железопътната инфраструктура, когато услови€та за труд са еднакви.
(2) ’арактерните изисквани€ за безопасност и здраве при работа в метрополитена са посочени в тази глава.
„л. 650. (1) Ќапрежението на контактната релса в метрополитена е 825 V посто€нен ток.
(2) ѕрез нощта, когато се спира движението на електрическите мотрисни влакове на метрополитена (метровлаковете), по нареждане на влакови€ диспечер енергодиспечерът изключва напрежението на контактните релси и свързва контактните релси с ходовите релси чрез стационарни разединители, ако има такива. «а изключването на напрежението се уведом€ват дежурните ръководители на метростанциите.
(3) ѕреди подаване на напрежение по контактната релса се провер€ва дали всички длъжностни лица са напуснали тунелите и се уведом€ват дежурните ръководители.
„л. 651. (1) «абранено е на външни лица влизането в тунелите, движението през и по коловозите на депата и парковете.
(2) «абранено е пребиваването в тунелите и надземните участъци на метрото на длъжностни лица по време на движение на метровлаковете, освен когато това е крайно необходимо.
(3) ¬лизането в тунел се контролира и регистрира от дежурни€ ръководител по метростанци€.
„л. 652. (1) ¬лизането на длъжностни лица в тунел по време на движение на влаковете се разрешава за:
1. отиване на работните места;
2. оглед за състо€нието на съоръжени€та;
3. измервани€;
4. отстран€ване на н€кои откази или повреди по съоръжени€.
(2) «а отстран€ване на откази и повреди е необходимо:
1. разрешение от влакови€ диспечер;
2. включване на работно и аварийно осветление на междустанционни€ участък от дежурни€ ръководител.
„л. 653. (1) «а влизане на длъжностни лица в тунел по време на движение на влаковете се спазват следните изисквани€:
1. те са със специално работно облекло, каска и сигнално елече;
2. нос€т фенер с б€ла светлина за сигнализиране и осветление;
3. не нос€т тежки или обемисти предмети;
4. група от не повече от пет лица се движи организирано.
(2) ѕри работа бригадата се състои минимум от две лица, като едното длъжностно лице отговар€ само за охраната.
„л. 654. (1) —лизането на железни€ път се осъществ€ва само на определените за тази цел места по стълби.
(2) «абранено е скачането от перона на станциите върху железни€ път.
(3) ¬лизането в тунел от станци€ или от предтунелни съоръжени€ се извършва непосредствено след преминаване на поредни€ влак.
„л. 655. (1) ѕридвижването по железни€ път:
1. започва непосредствено след преминаването на поредни€ влак;
2. се извършва отстрани на железни€ път, от противоположната страна на контактната релса, срещу посоката на движение на влаковете;
3. само в изключителни случаи на къси разсто€ни€ се допуска да се върви по посока на движението на влаковете;
4. се извършва без стъпване по възли и детайли на оборудването и кабелите.
(2) «абранено е движението между релсите, по релсите, стъпването по релсите, кръстовините, стрелките.
„л. 656. (1) Ћицата, които се намират в метротунел, са длъжни:
1. да след€т за възможно приближаване на влак главно по шума независимо от наличието на уведомителна инсталаци€;
2. предварително да изберат м€сто за укриване при преминаване (пропускане) на влак.
(2) ћ€сто за укриване са предпазните ниши и оградените площадки на релейните шкафове.
„л. 657. (1) ѕри преминаване на влак длъжностното лице обръща главата си към приближаващи€ влак и може да се придържа за кабелните носачи.
(2) «абранено е придържането към кабелите.
„л. 658. (1) ¬ двупътни тунели, когато се приближава влак, лицата застават извън габарита на подвижни€ състав, независимо по кой път се движи влакът.
(2) «абранено е стоенето на едини€ път, когато по други€ път преминава влак.
„л. 659. (1) ∆елезни€т път се пресича само на специално указани и оборудвани за целта места.
(2) «абранено е преминаването през контактната релса чрез стъпване на предпазни€ кожух (предпазната кути€) на релсата.
„л. 660. “еритори€та на стопанството на тунелните съоръжени€ се поддържа чиста.
„л. 661. «абранено е с€дането върху предпазни€ кожух на контактната релса, върху железопътните (ходовите) релси и траверси, върху устройства и съоръжени€, намиращи се в непосредствена близост до железни€ път.
„л. 662. ¬сички работи по контактната релса и работи на разсто€ние, по-малко от 0,6 m от контактната релса, се извършват след изключване на напрежението на релсата и нейното свързване с ходовата релса чрез окъсители.
„л. 663. (1) ¬сички работи по контактната мрежа се извършват с нар€д или нареждане.
(2) ѕраво да издава нар€да има лице с не по-ниска от четвърта квалификационна група по електробезопасност.
„л. 664. (1) ѕроверката за отсъствие на напрежение в контактната релса с указател за напрежение, постав€нето и свал€нето на преносимите окъсители се извършват с диелектрични ръкавици от едно лице с не по-ниска от трета квалификационна група по електробезопасност.
(2) ѕреди използване на указател€ за напрежение се провер€ва неговата изправност.
(3) ѕри постав€не на стандартен преносим окъсител едната му скоба се закрепва към основата на ходовата релса, а другата скоба - за външната страна на контактната релса. ѕреносими€т окъсител се постав€ така, че да не пречи на движението на служебните влакове.
„л. 665. (1) ƒежурните ръководители на метростанциите притежават не по-ниска от трета квалификационна група по електробезопасност.
(2) «а работа по контактната релса се назначават изпълнители и наблюдаващи с не по-ниска от трета квалификационна група по електробезопасност, а за членове на бригадата - не по-ниска от втора квалификационна група.
„л. 666. (1) –аботата по железни€ път и контактната релса, по съоръжени€та в тунелите и на надземните участъци се извършва през нощта, когато е прекъснато движението на пътническите влакове и е изключено напрежението на контактната релса.
(2) ѕри работа по стрелки, бретели и обръщателни коловози се постав€т шунтове на съседните ходови релси.
„л. 667. (1) Ќа деповските коловози работите по път€ и контактната релса като правило се извършват през светлата част на денонощието.
(2) ѕътно-ремонтните работи на електрифицираните коловози на депото се извършват като правило в "прозорец" при изключено напрежение на контактната релса.
(3) ƒопуска се работа с нар€д по железни€ път при наличие на напрежение в контактната релса, като се осъществ€ва наблюдение от ръководител€ на работата върху членовете на бригадата.
„л. 668. ћ€стото, където се работи, се огражда съгласно инструкци€та за сигнализаци€ на метрополитена и на контактната релса се постав€т преносими окъсители. ќкъсителите се постав€т на всички контактни релси, откъдето може да се подаде напрежение.
„л. 669. Ќе се допуска работа в метротунелите, когато не е осигурено равномерно осветление без заслеп€ващо действие на осветителите.
„л. 670. ѕреди преминаване на служебен влак през м€стото на извършване на пътно-ремонтни работи ръководител€т е задължен:
1. да огледа път€ по продължение на цели€ фронт на работа и да се убеди в неговата изправност;
2. да се убеди, че инструментите и материалите се намират извън габарита;
3. да се убеди, че всички работници се намират от страната, противоположна на контактната релса извън габарита;
4. да даде разпореждане за свал€не на сигналите за ограждане.
„л. 671. ѕри експлоатаци€ в тунели за пътно-ремонтни работи на автодрезини и други машини и механизми, отдел€щи газове и прах на работното м€сто, ръководител€т на работата осигур€ва функционирането на принудителната вентилаци€.
„л. 672. –аботата с дефектоскопни и пътно-измерителни колички се извършва след изключване на напрежението на контактната релса.
„л. 673. “унелите, пероните и път€т на станциите се измиват ръчно или механизирано само след изключване и свързване на късо на контактната релса.
„л. 674. ћашинистите на електрическите мотрисни влакове на метрополитена имат не по-ниска от трета квалификационна група по електробезопасност, а стажантите втори лица - не по-ниска от втора група.
„л. 675. ѕо време на работа на мотрисните влакове вратите на работната и неработната кабина се заключват.
„л. 676. ¬ъв вс€ка кабина за управление на влака се осигур€ват:
1. диелектрични ръкавици;
2. указател за напрежение;
3. два окъсител€ за контактната релса;
4. две временни ограждени€;
5. два комплекта фиксиращ щифт за токоприемник.
„л. 677. ѕреди потегл€не на мотрисни€ влак за излизане от депо машинистът е длъжен:
1. да подаде звуков сигнал;
2. да се увери, че на или под мотрисни€ влак, пред него или в непосредствена близост до него н€ма други лица.
„л. 678. ѕри извършване на прегледи на електрическите мотрисни влакове на всички токоприемници се постав€т предпазни кожуси, бо€дисани в червен цв€т.
√лава тридесет и девета
’ј–ј “≈–Ќ» »«»— ¬јЌ»я ѕ–» –јЅќ“ј ¬ “–јћ¬ј…Ќ»я “–јЌ—ѕќ–“
–аздел I
ќбщи изисквани€
„л. 679. (1) »зисквани€та за безопасност и здраве при работа в трамвайни€ транспорт са както при осъществ€ване на превози по железопътната инфраструктура, когато услови€та на труд са еднакви.
(2) ’арактерните изисквани€ за безопасност и здраве при работа в трамвайни€ транспорт са посочени в тази глава.
„л. 680. (1) ¬сички работници и служители от трамвайни€ транспорт са длъжни да съдействат за осигур€ване на безопасността на движението на трамвайни€ транспорт, за опазване на живота и здравето на персонала, пътниците, минувачите.
(2)  огато има преп€тствие на железни€ (релсови€) път, лицата по ал. 1 са задължени да го отстран€т, оград€т или оповест€т.
(3) ѕри скъсан, провиснал или паднал на път€ проводник или въже от контактната мрежа се вземат мерки за предотврат€ване на доближаване до т€х на пешеходци и превозни средства на разсто€ние не по-малко от 8 m.
(4) ѕри повреда на трамвайна мотриса своевременно се съобщава.
„л. 681. (1) Ќа територи€та на трамвайните депа длъжностните лица се движат с повишена бдителност по определените пътеки за пешеходци. «абранено е движението по коловозите и между релсите или в близост до железни€ път (в габарита на подвижни€ състав).
(2) Ќе се разрешава преминаването в непосредствена близост до, пред или зад гарирана трамвайна мотриса.
„л. 682. ѕреминаването между гарирани трамвайни мотриси или гарирана мотриса и портална врата на сервизно хале се разрешава, ако разсто€нието между т€х е над 3 m.
„л. 683. ѕри преминаване на трамвайна мотриса лицата се отдръпват извън габарита. Ќа безопасно разсто€ние се пресича и пред движеща се трамвайна мотриса.
„л. 684. «абранено е слизането и качването от/на трамвайна мотриса, когато е в движение.
„л. 685. (1)  онтактната и кабелните мрежи на трамвайни€ транспорт и съоръжени€та към т€х са под напрежение 600 V посто€нен ток.
(2) «абран€ва се приближаването на лица непосредствено или чрез какъвто и да е предмет към части на контактната мрежа под напрежение на разсто€ние, по-малко от 0,6 m.
–аздел II
–абота по железни€ път и пътните съоръжени€
„л. 686. (1) –ъководител на група за ремонт на железни€ (релсови€) път и пътните съоръжени€ е технически€т ръководител или определен от него работник.
(2) –ъководител€т на групата организира обезопас€ването на работното м€сто, определ€ задачите на работниците и непосредствено наблюдава т€хната дейност.
„л. 687. (1) ∆елезни€т път се ремонтира и поддържа без и със спиране на трамвайното движение в зависимост от вида и технологи€та на ремонта.
(2) ¬ зависимост от конкретните услови€ ръководител€т на групата предварително определ€ безопасно м€сто, на което застават работниците при преминаване на трамвайните мотриси през работното м€сто.

„л. 688. –аботното м€сто на железни€ път се огражда със съответните предупредителни, забранителни, указателни и други знаци и сигнали.
„л. 689.  огато трамвайни€т и автомобилни€т транспорт ползват общо платно, работното м€сто се сигнализира спр€мо автомобилите съгласно «акона за движение по пътищата (обн., ƒ¬, бр. 20 от 1999 г.; изм., бр. 1 от 2000 г., бр. 43, 45, 76 от 2002 г., бр. 16, 22 от 2003 г., бр. 6, 70, 85, 115 от 2004 г., бр. 9 от 2005 г.) и правилника за неговото прилагане (обн., ƒ¬, бр. 25 от 1996 г.; попр., бр. 72 от 1996 г.).
„л. 690. ѕри интензивно автомобилно движение, когато е необходимо, ръководител€т на групата създава организаци€ за временно спиране на автомобилното движение.
„л. 691.  огато е наложително, през работното м€сто се осигур€ват обезопасени пътеки за преминаване на пешеходци и път за автомобилите.
„л. 692. ѕри намалена видимост работното м€сто и сигналите допълнително се освет€ват.
„л. 693. Ќа работното м€сто работниците ползват сигнално облекло.
„л. 694. –абота по железни€ път и съоръжени€та започва само по заповед на ръководител€ на групата след обезопас€ване на работното м€сто.
„л. 695. –аботниците не остав€т на железни€ път в рамките на габарита на подвижни€ състав инструменти, приспособлени€, колички и материали.
„л. 696. «абранено е при ремонт на укрепването на железопътните релси почистването на траверсите (панелите) под релсите и изваждането на предмети между релсата и траверсата с ръце. «а целта се използват инструменти (приспособлени€).
„л. 697. ѕри ремонт на железни€ път с пътноремонтни машини в технологи€та на ремонта се определ€ режимът на работа на контактните мрежи.
„л. 698. ћонтажът, демонтажът и ремонтът на електрическата част на автоматичните стрелки се извършват при изключено захранващо напрежение.
„л. 699. ѕреди окончателното завършване на работата и проверката за състо€нието на железни€ път и контактната мрежа сигналите, ограждащи работното м€сто, не се прибират.
–аздел III
–абота по трамвайната контактна мрежа
„л. 700. ћинималните изисквани€ за обезпечаване безопасност при работа по контактната и кабелните мрежи на трамвайни€ транспорт са определени в ѕравилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V. —пецифичните в н€кои случаи повишени изисквани€ за безопасност, произтичащи от особеностите на трамвайната контактна мрежа, са дадени в тази глава.
„л. 701. ѕраво за издаване на нар€ди за работа по контактните трамвайни и тролейбусни мрежи, по кабелната мрежа се предостав€ на лица с пета квалификационна група по електробезопасност.
„л. 702. (1) »зпълнител на работата е майстор или електромонтьор от ремонтните групи по контактната или кабелната мрежа с четвърта квалификационна група по електробезопасност.
(2) »зпълнител€т на работата съвмест€ва задължени€та на допускащ до работа.
„л. 703. –абота по контактната трамвайна мрежа се извършва:
1. с нар€д, с нареждане, по реда на текущата експлоатаци€;
2. с пълно изключване на напрежението, с частично изключване на напрежението, с напрежение на тоководещите части (контактните проводници) на контактната мрежа, по които се работи, или в близост до т€х.
„л. 704. ѕълното изключване на напрежението включва и изключване напрежението на тролейбусните контактни мрежи, ако на работното м€сто има такива.
„л. 705. — пълно изключване на напрежението се работи при:
1. скъсване на контактен проводник;
2. см€на на контактен проводник с дължина над 10 m;
3. см€на на носещо въже на верижна мрежа;
4. см€на на компенсатор;
5. см€на на конзола;
6. см€на на секционен изолатор между секции, захранвани от две токоизправителни станции;
7. прехвърл€не на носещо или фиксиращо въже през контактен проводник, когато се работи с един специализиран автомобил за ремонт на трамвайна и тролейбусна контактна мрежа;
8. работа по трамвайни мрежи под изкуствени съоръжени€ (надлези, мостове, пасарели, тунели и др.), когато разсто€нието между части на контактната мрежа под напрежение и заземени конструкции е по-малко от 1,5 m;
9. работа по възлови места - на пресичане с други трамвайни мрежи и тролейбусни мрежи;
10. почистване на части от контактната мрежа от клони, счупени носещи конструкции, елементи на други мрежи;
11. когато е невъзможно движението на трамваите в двете посоки.
„л. 706. „астичното изключване на напрежението като правило се използва при аварийни ремонти, когато на работното м€сто има две и повече мрежи, включително и тролейбусни. »зключва се само мрежата, по ко€то се работи.
„л. 707. Ќапрежението на контактната мрежа се изключва със секторните прекъсвачи в токоизправителните станции.
„л. 708. (1) —лед прекъсвачите се изключват секторните плюсови разединители на кабелни€ излаз.
(2) Ќожовите разедитители на кабелни€ излаз се изключват от електромонтьор от бригадата с не по-ниска от трета квалификационна група по електробезопасност, като се използват диелектрични щанги и ръкавици под наблюдението на изпълнител€ на работата.
„л. 709. ќтсъствието на напрежение се провер€ва с указател на напрежение от двама електромонтьори с не по-ниска от трета квалификационна група по електробезопасност, като се използват диелектрични ръкавици.
„л. 710. (1) ѕреносимите заземители се постав€т от двама електромонтьори с не по-ниска от трета квалификационна група по електробезопасност.
(2) Ќай-напред заземителите се присъедин€ват към железопътната т€гова релса. Ќе се разрешава присъедин€ване на заземители към стълбовете на контактната мрежа или други заземени конструкции.
(3) «аземителите на тоководещата част (контактни€ проводник) се постав€т с диелектрични ръкавици и изолационна щанга.
„л. 711. »зпълнител€т на работата уведом€ва дежурни€ енергодиспечер за пристигането на работното м€сто, за изпълнението на разпоредените превключвани€ и за постав€нето на преносими заземители.
„л. 712. –абота без изключване на напрежението на контактната мрежа като правило се извършва при профилактика и авариен ремонт на съоръжени€та на мрежата.
„л. 713. «а извършване на работа по тоководещите части на контактната мрежа без изключване на напрежението е задължително:
1. разработване на технологична инструкци€;
2. осигур€ване на специализирани инструменти, съоръжени€ и екипировка за всеки отделен вид работа;
3. обучение на работниците от ремонтните групи.
„л. 714. (1) «а извършване на работа по тоководещата част на контактната мрежа без изключване на напрежението е задължително използването на изолирани работни площадки на специализираните автомобили за ремонт на трамвайни и тролейбусни контактни мрежи.
(2) ћежду работната площадка и корпуса на автомобила изолационното съпротивление е над 1 ћW.
„л. 715. (1) ѕри работа на работната площадка на специализирани€ автомобил ръчната спирачка е натегната.
(2) ѕри гол€м наклонен и хлъзгав автомобилен или железен път колелата на автомобила допълнително се осигур€ват срещу самопридвижване.
„л. 716. ѕри работа на работната площадка специализирани€т автомобил се обезпечава срещу удар от друг автомобил, като се сигнализира съгласно «акона за движение по пътищата и правилника за неговото прилагане.
„л. 717. (1) Ќа работната площадка на специализирани€ автомобил работ€т най-малко двама електромонтьори.
(2) Ѕро€т на електромонтьорите на работната площадка се определ€ от технологи€та на ремонта и не се разрешава да превишава товароносимостта на платформата.
(3) јко на площадката има сн€г или облед€ване, преди работа т€ се почиства.
„л. 718. (1) ѕри работа на площадката на специализирани€ автомобил:
1. електромонтьорите използват предпазна каска;
2. парапетите на площадката се вдигат и фиксират;
3. инструментите, приспособлени€та, резервните и свалените части от контактната мрежа на площадката се постав€т така, че да не падат.
(2)  огато специализирани€т автомобил е спр€л успоредно и непосредствено до трамвайната мотриса, работещи€т може да стъпи на покрива на мотрисата след обезопас€ване с предпазен колан, свързан с парапета на работната площадка.
„л. 719.  огато се работи по тоководещи части без изключване на напрежението на мрежата, е забранено качването и слизането на/от работната площадка и подаването на инструменти, приспособлени€, части.
„л. 720. ѕри работа по контактната мрежа в криви се застава от външната страна на мрежата.  огато се налага да се работи от вътрешната страна на мрежата, контактни€т проводник и носещото въже допълнително се осигур€ват срещу изпускане от клемите.
„л. 721. (1)  огато на работната площадка има електромонтьори, специализирани€т автомобил се придвижва със скорост до 5 km/h.
(2) јвтомобилът се придвижва само по команда на намиращ се на площадката електромонтьор.
„л. 722. (1) ћонтажът на стенни розетки с преносима стълба се извършва от двама електромонтьори. ≈дини€т от т€х придържа стълбата и не допуска лица да минават под или близо до не€.
(2) —тълбите тр€бва да бъдат с метални шипове или гумени обувки в долни€ си край.
„л. 723. (1) —тълбовете се почистват и бо€дисват без изключване напрежението на контактната мрежа.
(2) Ќаблюдаващи€т при работа по ал. 1 има не по-ниска от трета квалификационна група по електробезопасност.
(3) –азсто€нието между работещи€ и части на мрежата под напрежение е по-гол€мо от 1,5 m.
„л. 724. «абран€ва се:
1. извършването на работа по контактната мрежа при гръмотевични бури;
2. извършването на работа по тоководещи части на контактната мрежа без изключване на напрежението при дъжд и снеговалеж.
„л. 725. (1)  огато са прекъснати всички съобщителни връзки с дежурни€ енергодиспечер, по контактната мрежа могат да се извършват работи по отстран€ване на повреди, застрашаващи човешки живот и безопасността на движението или предизвикващи спиране на движението.
(2) –аботата се извършва под ръководството на лице с не по-ниска от четвърта квалификационна група по електробезопасност, като се спазват изисквани€та за безопасност при работа по контактната мрежа.
(3) ѕри необходимост ръководител€т на работата изключва напрежението на контактната мрежа чрез разединителите на кабелни€ излаз. –азединителите се изключват без товар (трамвайните мотриси са със свалени пантографи, тролейбусите - със свалени токоснемащи пръти).
(4) «а възстанов€ване на движението ръководител€т на работата може да включи изключените от него разединители.
(5) ѕри първа възможност ръководител€т уведом€ва дежурни€ енергодиспечер за извършените работи и взетите мерки.
„л. 726. «абранено е включването на разединители, които са били изключени преди прекъсване на всички съобщителни връзки с дежурни€ енергодиспечер.
„л. 727. ѕосочените изисквани€ за безопасност при работа по трамвайните контактни мрежи се отнас€т и при работа по тролейбусните контактни мрежи, като се спазват също изисквани€та на Ќаредбата за осигур€ване на здравословни и безопасни услови€ на труд при работа с автомобили (ƒ¬, бр. 6 от 2005 г.).
–аздел IV
Eксплоатаци€ на трамвайните мотриси
„л. 728. (1) ¬атманите на трамвайните мотриси и трамвайните композиции (мотрисни влакове) притежават правоспособност и втора квалификационна група по електробезопасност.
(2) ¬атманите се €в€ват на предсменен медицински преглед, проба за употреба на алкохол и предсменен инструктаж.
„л. 729. (1) ѕри приемане на трамвайната мотриса в депо ватманът извършва оглед само след като се убеди, че ръчната спирачка е затегната (задействани спирачки в положение "паркинг") и пантографът е свален.
(2) Ќе се разрешава в кабината за управление (ватманската кабина) да има външни предмети (багаж).
(3) ѕреди да вдигне пантографа, ватманът провер€ва дали по мотрисата не се работи и всички капаци, врати, люкове на шкафовете и сандъците на електрообзавеждането се затворени и подава звуков сигнал.
„л. 730. (1) ѕреди потегл€не с трамвайната мотриса ватманът подава звуков сигнал и се увер€ва, че пред или в непосредствена близост до мотрисата н€ма хора.
(2) ѕреди потегл€не от ремонтен канал или съоръжение за работа на покрива (кула, вишка) ватманът с оглед се осигур€ва, че под или на мотрисата н€ма работници.
„л. 731. ѕри движение на мотриса в района на депо (парк) са недопустими качването и слизането на длъжностни лица, извършването на ремонт и регулирането в мотрисата, почистването, седенето на стъпалата.
„л. 732. ѕри см€на на ватманите на лини€ предаващи€т см€ната ватман информира приемащи€ ватман, ако има особености при работа на мотрисата или по лини€та.
„л. 733. (1)  ато правило вратата на кабината при движение на мотрисата е затворена и в кабината не се допуска друго лице.
(2) ¬ратата на кабината може да е отворена при обучение на стажант - второ лице ватман, и при проверка от контролни органи.
„л. 734. Ќе се разрешава ватманът да показва глава или ръка през прозореца на кабината. јко това се налага при изпълнение на служебните задължени€, то се извършва с повишено внимание.
„л. 735. (1) ¬атманът напуска кабината за изпълнение на служебни задължени€, като:
1. ръчно превключване на стрелки;
2. външен оглед на мотрисата;
3. предупреждаване на ватмана на следваща го мотриса;
4. информиране от ватмана на мотриса пред него;
5. произшествие.
(2) ѕри напускане на кабината ватманът нат€га ръчната спирачка. ¬ зависимост от конкретните услови€ той предотврат€ва достъпа на други лица до кабината и управлението на мотрисата чрез изключване на главни€ прекъсвач, свал€не на пантографа, блокиране на управлението или заключване (затвар€не) вратата на кабината.
(3) ¬атманът не минава от л€вата страна на сво€та мотриса, ако насреща идва мотриса.
(4) ѕри общо платно с автомобилни€ транспорт ватманът се пази от преминаващите автомобили, като се препоръчва придвижване срещу т€хното движение. ѕри обособено трасе на трамваите ватманът внимава за неравности и преп€тстви€ по път€ си.
„л. 736. (1) ѕри повреда на трамвайната мотриса, след като се убеди, че е невъзможно или рисково самосто€телното й придвижване, ватманът:
1. спира мотрисата по възможност на подход€що м€сто - извън кръстовище, крива, гол€м наклон;
2. с ръчната спирачка осигур€ва мотрисата срещу самопридвижване;
3. изключва главни€ прекъсвач;
4. свал€ пантографа и го подсигур€ва в това положение;
5. осигур€ва безопасното слизане на пътниците;
6. уведом€ва за събитието централни€ диспечерски пункт.
(2) ѕри повреда на пантографа и/или контактната мрежа ватманът незабавно спира (екстремно) мотрисата.
(3) ѕри наклон на път€ над 40 %. ватманът осигур€ва мотрисата срещу самопридвижване със спирателни обувки или друга спирачка.
„л. 737. (1) «абранено е ватманът да отстран€ва повреди (да извършва случаен ремонт) по електрообзавеждането на мотрисата и да се качва на покрива на мотрисата.
(2) ѕовредите се отстран€ват от аварийни групи по подвижен състав (контактна мрежа) или мотрисата се избутва (изтегл€) от друга мотриса.
(3) ƒопуска се качване на покрива на трамвайната мотриса, ако:
1. мотрисата е приспособена и ватманът разполага с лични предпазни средства за работа на височина;
2. са изпълнени изисквани€та за електрообезопас€ване.
„л. 738. (1) ћаневра на заден ход с трамвайна мотриса се извършва, ако има второ лице, което е правоспособен ватман или лице от експлоатационни€ състав. ¬торото лице осигур€ва безопасността на минувачите и возилата, подава информаци€ на ватмана в кабината, превключва стрелките.
(2) ѕри наличие на резервен пулт за управление от задната платформа маневрата се извършва самосто€телно от ватмана на мотрисата.
„л. 739. ¬атманът напуска трамвайната мотриса при гариране (остав€не в покой) след:
1. осигур€ване мотрисата срещу самопридвижване;
2. изключване на главни€ прекъсвач;
3. свал€не на пантографа.
–аздел V
–емонт на трамвайна мотриса
„л. 740.  огато трамвайната мотриса е с вдигнат пантограф, като правило е забранено отвар€нето на врати, капаци на шкафовете и сандъците на електрообзавеждането, допирането до апарати, машини и проводници.
„л. 741. (1) ѕочистването, техническото обслужване и ремонтът на трамвайна мотриса се извършват след осигур€ване на мотрисата срещу самопридвижване, изключване на главни€ прекъсвач, свал€не на пантографа, изключване на акумулаторната батери€.
(2) –аботещи€т е длъжен визуално да се убеди, че пантографът е свален.
(3) ѕри работа по трамвайната мотриса на пулта за управление се постав€ табела "Ќе включвай! –абот€т хора!".
„л. 742. «абран€ват се работата и допирането до апарати и проводници при включени акумулаторна батери€ и кондензаторна батери€ с остатъчен електрически зар€д.
„л. 743. (1) ѕри пробно постав€не на трамвайна мотриса под напрежение лицата, работещи по не€ или в непосредствена близост, се отстран€ват.
(2) «а функционална проверка се допуска отвар€не на врати и капаци на електрообзавеждането.
(3) «абранено е принудителното включване на защитните апарати.
„л. 744. (1) ћотрисите се вкарват в сервизното хале на собствен ход със скорост до 5 km/h.
(2)  онтактната мрежа над ремонтните канали се секционира и съоръжава със светлинна сигнализаци€ съгласно чл. 382.
(3) ¬ зависимост от характера на ремонта, който се извършва на ремонтни€ канал, и конструкци€та на секционните разединители във вс€ко трамвайно депо се изготв€ инструкци€ за безопасност при превключване на секционните разединители на ремонтните канали.
„л. 745. “рамвайните мотриси се прекарват на собствен ход през ми€чните машини с предписаната скорост и затворени врати и прозорци.
„л. 746. ѕри установ€ване на мотриса за ремонт разсто€нието между прикачните (съединителните) устройства (теглично-отбивачни съоръжени€) на две съседни мотриси е над 2 m. ћотрисата се осигур€ва срещу самопридвижване, главни€т прекъсвач се изключва, пантографът се свал€.
„л. 747. (1) Ћицата, които управл€ват мотрисите при маневра в трамвайното депо, са правоспособни ватмани с втора квалификационна група по безопасност, на които е възложено със заповед извършването на маневрената работа.
(2) ¬ зависимост от типа на прикачните устройства на мотрисите в депото се разработва инструкци€ за безопасност и здраве при маневрената работа.
„л. 748. (1) —тационарните съоръжени€ за работа по покривното електрообзавеждане на трамвайните мотриси се обезопас€ват с перила. ѕерила има работната площадка на съоръжението и от двете надлъжни страни на мотрисата.
(2)  онтактната мрежа се секционира и съоръжава със светлинна сигнализаци€.
„л. 749. ≈лектрообезопас€ването на работещите на покрива на мотрисата може да се осъществи чрез зазем€ване на контактната мрежа или чрез изолиране на работещи€ спр€мо "зем€", като:
1. контактната мрежа се зазем€ва чрез заземителен нож на секционни€ разединител; може да се направи и с отделен заземителен разединител или преносими заземители; работната площадка също се зазем€ва;
2. изолаци€та спр€мо "зем€" включва: работа с изолирани инструменти, допиране с диелектрични ръкавици, диелектрични пътеки на покрива на мотрисата, изолиране на работната площадка спр€мо носещата конструкци€.
„л. 750. ќсновните изисквани€ за безопасност при ремонтни работи по трамвайните мотриси са както при ремонтни работи по локомотивите и вагоните, дадени в част осма.

ѕ–≈’ќƒЌ» » «ј Ћё„»“≈ЋЌ» –ј«ѕќ–≈ƒЅ»
І 1. “ази наредба се издава на основание чл. 276, ал. 1 от  одекса на труда.
І 2. ”казани€ по прилагането на наредбата дава министърът на труда и социалната политика съвместно с министъра на транспорта.
І 3. Ќаредбата влиза в сила шест месеца след обнародването й в "ƒържавен вестник".

ѕриложение є 1
към чл. 60, ал. 4

—пецифични изисквани€ за безопасност и здраве при извършване на работа
от едно длъжностно лице при обхождане на железни€ път

1. ƒлъжностното лице (кантонер), което самосто€телно упражн€ва трудова
дейност по обхождане на железни€ път на железопътната инфраструктура, стриктно спазва изисквани€та за безопасност при движение в районите на гарите и междугари€та.
2.  огато среща влак, изолирана машина, дрезина или вагонетка,
кантонерът застава на банкета с лице към приближаващото возило.
3.  огато преминава влак, кантонерът следи за неговата изправност, за
правилното положение на товара, има ли сигнали. —лед като премине влакът, кантонерът преминава от другата страна на банкета на железопътната лини€, оглежда другата страна на влака и след като се убеди в неговата изправност, продължава работата си.
4.  антонерът има при себе си извлечение от графика за движение на
влаковете (книжка-разписание) в негови€ участък, както и сверен часовник.
5. ѕри вс€ко принудително прекъсване на работата кантонерът се
отстран€ва от път€ на безопасно разсто€ние минимум 2 m от близката релса, а
в участък с висока скорост на движение на влаковете - не по-малко от 4 m.
6. ѕри работа в лоши атмосферни услови€ (сн€г, дъжд, мъгла и ниски
температури) кантонерът е облечен така, че да не са закрити ушите му.
7. ѕри извършване на ремонти по път€ кантонерът стои обърнат с лице към
очакваното возило.
8.  огато кантонерът се отстран€ва от път€, за да посрещне влак, той
своевременно застава на банкета на разсто€ние от 1500 до 500 m от идващи€ влак в зависимост от скоростта.
9. ѕри еднопътен и двупътен участък кантонерът посреща влака от д€сната
страна по посока на движението:
9.1. ¬ случаите, когато забел€зани€т влак се намира близо до
кантонера, се разрешава срещането на влака да се осъществ€ва от л€вата страна на банкета.
9.2. јко след преминаване на влак по едини€ път веднага премине друг по
съседни€, кантонерът посреща и него от първоначалното си м€сто.
9.3. Ќе се допуска при приближаване на влак кантонерът да приб€гва
през лини€та и да стои между двата път€ или в междурелсието на съседни€ коловоз, за да го посрещне.
10. —лед среща с влак, преди да продължи обиколката на участъка,
кантонерът е длъжен да се убеди, че отзад или срещу него не идва влак,
изолирана машина или дрезина.
11.  огато в поверени€ му участък работи тежка железопътна механизаци€
(подбивни, пресевни и други машини), преди т€хното приближаване кантонерът се отстран€ва от път€ на разсто€ние 5 m.
12. ѕри среща със снегорин кантонерът се отбива встрани на разсто€ние,
непозвол€ващо да бъде засегнат от крилете и да попадне в сферата на изхвърлени€ сн€г, лед и др.
13. ѕри среща със снегорин при двойна железопътна лини€ кантонерът
изчаква разминаването зад свободни€ път.
14. ѕри среща със снегорин в участъци с дълбоки изкопи или високи
насипи кантонерът прецен€ва времето, с което разполага, дали ще му стигне, за да не бъде застигнат или срещнат от снегорина.
15.  огато минава по мостове с отвори, по-малки от 50 m, кантонерът
прецен€ва времето си така, че при преминаването на влака по моста той да се намира вън от него. Ќа мостове над 50 m кантонерът прецен€ва времето така, че ако бъде застигнат, да бъде на сигурно м€сто в предпазна ниша.
16. ѕри оглед на мостове и други съоръжени€ кантонерът е особено
внимателен при приближаването на возилата и остав€ работните инструменти по банкета успоредно на железни€ път.
17.  огато провер€ва тунели с дължина, по-малка от 50 m, при
преминаване на влаковете кантонерът не тр€бва да се намира в тунела.  огато работи в тунели с дължина, по-гол€ма от 50 m, кантонерът своевременно се укрива в нишите. «а целта той тр€бва много добре да познава тунелите в поверени€ му участък и разположението на нишите.

ѕриложение є 2
към чл. 63

—пецифични изисквани€ за безопасност и здраве при товарене,
разтоварване, пренас€не и превозване на материали за ремонт на железни€ път

“оварене, разтоварване и пренас€не на релси на специализирани вагони за
превоз на релси, вагонетки на моторен влекач
1. ѕри товарене, разтоварване и пренас€не на релси на вагон или
вагонетки на моторен влекач се спазват следните общи изисквани€:
1.1. ќперациите се извършват под ръководството на ръководител€ на
работа.
1.2. ѕри преминаване на возило на съседен коловоз работата се
преустанов€ва.
1.3. –аботещите сто€т на разсто€ние не по-малко от 1 m от кра€ на
платформата на вагона.
1.4. ќпераци€та се изпълн€ва при спр€н, застопорен и осигурен против
самопридвижване вагон или вагонетка.
1.5. «абранено е едновременното разтоварване на повече от една релса.
2. ѕри разтоварване на релси от специализирани вагони за превоз на
релси (чифте) се спазват следните специфични изисквани€ за безопасност:
2.1. ѕри изр€зване на арматурното жел€зо, укрепващо релсови€ сноп, се
внимава да не се срут€т релсите.
2.2.Ќаправената наклонена повърхнина, укрепена за терена и вагона с
наклон 1:3, се намазва със смазка.
2.3. –елсите се разтоварват от върха на фигурата, в ко€то са наредени.
ѕреместваните релси се обръщат с лост, за да застанат в легнало положение.
2.4. «абранено е едновременното разтоварване на повече от една релса.
—пускането на релси от вагона е внимателно и последователно, т.е. нова релса се спуска, след като спуснатата преди не€ е легнала на зем€та и придвижена до м€стото на съхранение.
2.5. «абранено е при разтоварване на релси работниците да сто€т в
обсега на спусканите релси.
2.6. ѕри преместване и подреждане на релси се работи със специални
клещи.
2.7. ѕри разтоварване на релси в електрифициран коловоз или път задължително се работи в електрически "прозорец" и заземена контактна мрежа.
2.8. ѕри разтоварване на релси от вагон в електрифициран участък на
неелектрифициран коловоз, когато разсто€нието до части на контактната мрежа под напрежение е от 2 до 4 m, се определ€ длъжностно лице за наблюдаващ, което следи за безопасната работа.
3. —пецифичните изисквани€ за безопасност и здраве при натоварване и
разтоварване на релси на вагонетките с ръчни механизми и електрически телфери са следните:
3.1. ѕреди започване на операци€та ръководител€т на работата и
машинистът на влекача провер€ват, за да се убед€т в изправността на повдигателните механизми.
3.2. — телферите и ръчните подемни съоръжени€, както и със захватите,
могат да работ€т само лица с не по-ниска от втора квалификационна група по електробезопасност, които притежават необходимите знани€ и са усвоили безопасните начини на работа.
3.3.ќстаналите работници прибутват релсите на банкета така, че
захватното устройство да бъде вертикално.
3.4. «абранено е да се придърпват релсите от разсто€ние с
повдигателните съоръжени€.
3.5. ѕреди повдигането на релсите всички работници се отстран€ват на безопасно разсто€ние, а самата операци€ повдигане и хоризонтално преместване се извършва под ръководство на ръководител€ на работа.
3.6. «абранено е да се извършва операци€та по време на движение на
моторни€ влекач.
3.7. 3абранено е превозването на хора върху вагонетките.
3.8. ѕри товарене, разтоварване и пренас€не на релси на вагон и
вагонетки и моторен влекач се ползват необходимите лични предпазни средства.
“оварене и разтоварване на траверси
4. ƒървените траверси се разтоварват винаги от върха на фигурата, в
ко€то са подредени, като не се измъкват отделни траверси, при което може да се срути внезапно фигурата и да бъдат наранени работниците.
5. ƒървените стари траверси могат да се пренас€т от двама работници на
едно и също рамо от двамата. «а такава работа се подбират еднакви по ръст носачи.
6. “раверсите се свал€т от раменете чрез изхвърл€не встрани по
командата на трето лице или на един от двамата.
7. Ќовопроизведените (пр€сно креозотираните) дървени траверси се
пренас€т задължително със специални клещи за траверси. «абранено е товаренето и разтоварването на траверси, напоени с креозот, без предпазни предни
престилки и предпазни ръкавици. ѕреди започване на работата работниците получават и ползват специални вещества (паста за намазване на лицето) за предпазване от креозотно изгар€не при случаен допир.
8.  огато се превозват ръчно с вагонетка, траверсите се постав€т
върху пода й надлъжно по посока на път€, а работниците, бутащи вагонетката, се движат отзад и встрани.
9. ѕри складирането им дървените траверси се подреждат върху поставки
от два траверса един над друг на редове, перпендикул€рни един на друг. “еренът около фигурите се почиства от трева, храсти и др.
10. Ќатоварването и разтоварването на стоманобетонни траверси с кран се
разрешава след установ€ване на крана на местоработата. ѕакетите се захващат така, че да не се размест€т траверсите. –аботи се само със здрави, изпитани и маркирани сапани, като работниците поддържат и насочват пакета с приспособлени€ и са на разсто€ние от него не по-малко от 2 m.
11. «абранено е стоенето на работници в подкрановото пространство
и в обсега на действие на съоръжението.
12. ¬ електрифициран участък работата с автокран за товарене и
разтоварване на траверси се извършва само в електрически "прозорец".
ѕревоз на материали с ръчна вагонетка "ћодерон"
13. ¬агонетката тип "ћодерон" на междугарие се движи под ръководството
на придружител с охрана съобразно профила и видимостта на железни€ път.
14. ƒвижението на вагонетката тип "ћодерон" по коловозите в района на
гарата се извършва с устно разрешение на дежурни€ ръководител.
15. ¬одещи€т вагонетката се движи в междурелсието. ѕри подаване на
сигнал за приближаващо се возило вагонетката се изнас€ на ръце от водещи€ и съпровождащите го работници или се изхвърл€ от водещи€ и се изтегл€ на безопасно разсто€ние. ѕревозваните материали също се отстран€ват на безопасно разсто€ние.
16. Ќе се допуска возене на хора върху вагонетката.
17. Ќе се допуска превозване с вагонетката на пълни газови бутилки,
взривни или отровни вещества, които могат да се разпиле€т при превоза или изхвърл€не на вагонетката.
18. ¬одещи€т вагонетката внимава за подавани сигнали за приближаване на
возило от охраната.
19. ¬агонетката не се използва в мъгла, пороен дъжд и виелица.
20. Ќе се стъпва по релсите при бутане на вагонетката.
21. «адължително е ползване на работно и специално работно облекло от
водещи€ вагонетката и съпровождащите го работници.
22.  огато е необходимо да се премине от една релсова нишка на друга,
вагонетката се разтоварва, премества се на другата релса и отново се
натоварва.
23. ѕри превозване на материали се допуска:
23.1. наведнъж да се натоварват до три дървени траверси и до две
стоманобетонови траверси;
23.2. превозът на релси с две вагонетки;
23.3.превозът на материали в сандъчета или на връзки с единично тегло
до 50 kg.
–азтоварване на вагони тип
"’опер-дозатор" и "ќЅ"
24. ¬сички лица, работещи с "’опер-дозатори", притежават съответната
правоспособност.
25. ѕри натоварване и разтоварване на баласт се забран€ва:
25.1. в коша на вагона да има хора;
25.2. да се преминава през отворените клапи на хопер вагона и да се
намират хора в зоната на повдигане и отпускане на дозаторите при наличие на сгъстен въздух в пневматичната система на вагоните.
26. Ќе се разрешава да се подгр€ват за размраз€ване замръзнали
въздухопроводи, кранове и въздушни резервоари при затворено положение. ќтвар€нето на крановете се разрешава само след като работещите са се уверили, че кноровите ръкави са правилно скачени.
27. –азтоварването на замръзнали насипни товари от "’опер-дозатори" и "ќЅ" вагони се извършва след привеждането им във временно транспортно положение на коловози без контактна мрежа и предварително разрохване на товара с подход€щи инструменти, приспособлени€ и съоръжени€.
28. «абранено е придвижването или разтоварването на "ќЅ" вагони, когато
вътре в т€х има работници, разрохващи замръзнали€ товар.
29. Ќе се допуска доближаване на хора и предмети на разсто€ние,
по-малко от 2 m, до части на контактната мрежа, намиращи се под напрежение.
30. –азрешава се качването върху "’опер-дозатора" само след като
напрежението в контактната мрежа е изключено и т€ е заземена.
31. Ќе се допуска пътуването на външни лица във влаков състав, състо€щ
се от "’опер-дозатори".
32. ѕри придвижването на работни€ влак, състо€щ се от "’опер-дозатори",
до м€стото на разтоварване обслужващите го лица могат да сто€т само на площадките на вагона.
33. ѕо време на разтоварване на хопер-дозаторни€ влак операторите на
"’опер-дозаторите" се разполагат на разтоварващи€ вагон от двете страни срещуположно на стъпенките.
34. ѕри движение на влак по съседни€ коловоз в двупътен участък
разтоварването на баласт се преустанов€ва, а обслужващата бригада застава на
безопасно разсто€ние или на платформата на вагоните. Ќе се допуска стоенето на хора между работни€ и преминаващи€ влак.
35. ѕреди да се подаде въздух в работни€ цилиндър, операторът по
товаро-дозиращите устройства провер€ва с цел да се увери, че вътре във вагона и в зоната на разтоварно-дозиращи€ механизъм н€ма хора.
36. ѕри работа нощем и в тунели се осигур€ва осветление за работа.
–азтоварване на насипни материали от вагони с ниски стени (RGS)
37. ѕреди да започне разтоварването, вагоните се застопор€ват или
заклин€т със спирателни обувки.
38. –ъководител€т на работата щателно оглежда вагоните отвън, а по
време на работа - и отвътре. ѕри откриване на разковани врати или липсващи талпи от пода на вагоните той дава конкретни указани€ на работниците.
39. –аботниците при качване и слизане от вагоните използват стълбите на
вагоните. Ќеобходимите инструменти за разтоварване се подават от работниците, сто€щи извън вагона.
40. «абран€ва се скачането от вагоните.
41. –азтоварването на вагоните се извършва внимателно, за да се избегне
падане от вагона.
42. Ѕро€т на работниците във вагона е такъв, че да не си пречат при
работа и да се наран€т.
43. ¬агонът се придвижва след като всички работници са слезли и е открит габаритът.
44. ѕри отвар€не на капаците на вагона работниците заставaт встрани на
безопасно разсто€ние. —лед разтоварването на вагона вратите и капаците се затвар€т.  апаците на вагоните се отвар€т и затвар€т само при спр€л влак (вагон).
45. Ѕаласт или друг насипен товар се разтоварва от вагона в движение,
при скорост не по-висока от 5 km/h. ¬ такъв случай отговорни€т ръководител на работата задължително предупреждава както работниците, така и машиниста и началника на влака за предсто€щото разтоварване в движение. –ъководител€т на работата се движи пеша от д€сната страна на влака, като наблюдава и ръководи разтоварването, подава сигнали за забав€не или спиране на движението, ако има опасност за сигурността на работещите. јко профилът и естеството на работа не позвол€ват на ръководител€ да се движи от д€сната страна на влака, той се движи отл€во, за което предварително уведом€ва машиниста и началника на влака. јко е невъзможно движението пеш и от двете страни на влака, ръководител€т се качва на вагон с площадка или стъпенка и от там ръководи разтоварването.
46. «абран€ва се при разтоварване в движение работниците да застават на
разсто€ние, по-малко от 1 m от челни€ край на вагона, и в сами€ край на
външните му очертани€, за да се избегне опасността при случайно дърпане или задържане на влака работниците да паднат от вагона.
47. «абранено е при движение на влака да се ходи по вагоните, да се
преминава от вагон във вагон, да се стои по-близо от 1 m от кра€ на отворен вагон и да се извършват каквито и да са подготвителни работи.

ѕриложение є 3
към чл. 90, ал. 1

—пецифични изисквани€ за безопасност и здраве при ръчно изпълнение на
отделни видове пътноремонтни работи

—м€на на релси
1. ѕри изваждане на негодна релса се работи под ръководството на
ръководител€ на работата.
2. –елсата се обръща по възможност с релсообръщач. ѕри обръщане на
релсите се използва прав лост с изправени връх и пета.
3. ѕри обръщане и бутане (пробутване) на релсата с лост не се стои
срещу работещи€.
4. –елсите се пренас€т и преместват ръчно само със специални клещи за
релси.
5. Ќе се бърка с ръка под разкачената релса и не се бърка с пръсти в
отворите за наместване на наставовите болтове.
6. ѕри см€на на релси в горещо време и при високи температури се
внимава при освобождаването на връзките от болтовете.
7. ѕри см€на на релси в мостове и мостови съоръжени€ се стъпва и
ходи по ламарините в междурелсието и пешеходните пътеки.
8. ѕри см€на на релси в тунели се осигур€ва осветление.
—м€на на стрелкови части
9. —трелковите части (езици, раменни релси, цели кръстовини или отделни
сърца и рогови релси, контрарелси, междинни релси, съединителни и контролни щанги) се смен€т след прекъсване движението на влаковете през работното м€сто.
10. –аботата по см€ната на стрелкови части започва само след разрешение
на дежурни€ ръководител движение.
11. –ъководител€т на работата може да изисква от дежурни€ ръководител
движение да предупреди работещите за предсто€щото преминаване на возила по съседните коловози и стрелки чрез гаровата високоговорителна уредба, гаровите стрелочници или по друг начин.
12. –ъчното преместване на стрелкови части се извършва с помощта на
клещи за релси и лостове.
13. “ежките стрелкови части (език, раменна релса, кръстовина и др.) се
преместват по следни€ начин:
13.1. с помощта на клещи за релси работещите преместват едини€ край на
стрелковата част;
13.2. в други€ край двама души с лостове задържат елемента, за да не се
завърти в обратна посока;
13.3. след преместването на едини€ край по същи€ начин се премества и
други€т край на стрелковата част;
13.4. повдигането и преместването се извършват под ръководството на
ръководител€ на работата.
14.  огато не се налага прехвърл€не на стрелкови части през стрелката
или релси от железни€ път, може съответната полагана или изваждана част да се премести ("изрука") с помощта на лостовете.
15. –елсовите части се обръщат ("тумбат") с релсообръщачи. ѕо
изключение обръщането може да се извършва и с два лоста, без лостът да се подпира с гърди, рамо или крак. Ќе е желателно да се стои срещу лоста при обръщането на релси.
16. ѕри см€на на стрелкови части:
16.1. не се разчиства с ръка леглото под петата на издигнатата
стрелкова релсова част;
16.2. не се провер€ва с пръст точното съвпадение на отворите между
релсите и връзките;
16.3. при удр€не с чук не се стои срещу работещи€ с чука;
16.4. забранено е почистването на метални стружки с ръка и издухването
им с уста; за почистването им се използват метли.
ћонтаж и см€на на стрелки
17. ѕреди започване на работа по монтаж и см€на на всички видове
железопътни стрелки ръководител€т на работите е длъжен да:
17.1. разполага с утвърдена технологи€ за изпълнение на дадени€ вид
работа, с ко€то да се запознае ръководеното от него звено;
17.2. съгласува действи€та си с дежурни€ ръководител движение,
длъжностни лица по осигурителна техника и контактна мрежа относно изпълнение на утвърдената технологи€.
18. ѕри преустройство на гарови коловози и други случаи, когато не се
пречи на движението на возилата, стрелката се монтира направо на м€стото й за работа в път€. ¬сички видове работи се извършват във влаков и електрически "прозорец":
18.1. ѕреди започване на работата в "прозорец" работното м€сто се
сигнализира със забранителен сигнал за прекъсване на път€ по всички
направлени€ на стрелката.
18.2. —трелката се монтира върху предварително подготвено и подравнено
земно платно на нова площадка или след демонтиране на съществуващата стрелка в път€.
18.3. “раверсите се пренас€т и подреждат по схема с помощта на клещи за
траверси при спазване на физиологичните норми и правила за ръчна работа с тежести.
18.4. –елсовите части се пренас€т и постав€т върху траверсите с помощта
на клещи за релси под общо управление.
18.5. –елсовите части се монтират към траверсите както при см€на на
релси, връзки, скреплени€, реброви и гумени подложки в път€.
18.6. —лед окончателното свързване на стрелката и насипване на баласт
т€ се повдига с помощта на крикове на н€колко етапа, като максималното повдигане е 15 сm на етап.
18.7. —трелката се премества (изруква) под ръководството на
ръководител€ на работата.
18.8. Ѕаластовата призма се оформ€ и планира ръчно с вили и лопати.
19. ѕри монтиране на стрелка извън м€стото й за работа в път€ се
прилагат следните правила:
19.1. стрелката се монтира на най-близкото разсто€ние за полагането й в
път€ и на габаритно разсто€ние;
19.2. материалите се подреждат и стрелката се монтира върху подравнено
м€сто с подложно скеле от стари траверси и релси;
19.3. при пренас€не и подреждане на траверсите и релсовите части се
работи с клещи за съответни€ вид материал;
19.4. траверсите се постав€т върху скелето по схема, като краищата им
от страна на прави€ коловоз се подравн€ват в една лини€;
19.5. при зад€лване на траверсите със саботажна тесла работникът работи
разкрачен;
19.6. при наместване на ребровата подложка под релсата не се пипа с
ръка под петата на релсата.
20. ѕри влагане на стрелка в път€ чрез преместване, предварително
монтирана на скеле или площадка в непосредствена близост до м€стото, където ще бъде положена, на извънгабаритно разсто€ние от път€ се спазват следните правила:
20.1. работите се извършват на три етапа: подготвителен, в "прозореца"
и заключителен (след "прозореца");
20.2. подготвителните работи се изпълн€ват при намалена скорост на
движение на влаковете до 25 km/h, което се сигнализира; работното м€сто също се сигнализира съгласно Ќаредбата за определ€не правилата за движението на
влаковете, маневрената работа и подаваните сигнали в железопътни€ транспорт;
20.3. преди "прозореца" скреплението се отвива и се изваждат по две
траверси през траверса, а наставовите болтове на стрелката, ко€то ще се монтира, се развиват с изправни ключове;
20.4. в "прозореца" работното м€сто се сигнализира от двете страни по
правата и отклонението със забранителен сигнал за прекъснат път;
20.5. при разкопаване на праговете, изхвърл€не и прес€ване на баласта
се работи на безопасно разсто€ние един от друг;
20.6. новата стрелка се премества (наруква) в път€ на части, като се
работи задължително под команда на ръководител€ на работата;
20.7. забранено е при свързването на наставите и наместването с ръце на
едната релса между връзките, закрепени на другата; това се извършва с помощта на клещи и лостове.
—м€на на траверси
21. ѕри см€на на единични или двойни траверси, пред€лване на дървени
траверси в път€ и извън него, подготовка на мостови траверси, направа и демонтиране на двойни дървени траверси се прилагат следните правила:
21.1. при разкопаване на баласта в междутраверсието срещу работещи€ не
стои друг работник;
21.2. разкопани€т баласт се изхвърл€ само с инструменти;
21.3. траверсите се изваждат и пренас€т със специални клещи за траверси;
21.4. новата траверса се вмъква само със специалните клещи за траверси;
21.5. двойната дървена траверса се изважда и намества от две лица, а
стоманобетоновата - от три лица.
22. ѕри см€на на единични или двойни мостови траверси на съоръжени€ се
прилагат следните правила:
22.1. при см€на на траверси на мост поради необходимостта да се
стъпва и ходи по мостовата конструкци€ е задължително използването на лични предпазни средства - каски, гръдни колани, въжета и обувки с неплъзгащи подметки;
22.2.тъй като на мостовите съоръжени€ при см€на на траверсите се налага
и свал€не на релсите и контрарелсите, задължително е използването на обходни медни въжета в електрифицирани участъци;
22.3. при установ€ване и на най-малко електрическо напрежение по
металната мостова конструкци€ работата се преустанов€ва и работниците се извеждат на безопасно разсто€ние;
22.4. всички манипулации по тази операци€ се извършват с предпазни
ръкавици.
—м€на и прит€гане на скрепление, наставови болтове, връзки, реброви,
еластични и ъглови подложки
23. ѕри достав€не на скрепителни€ материал до работното м€сто от работниците, когато се използва ръчна количка за движение по релсов път тип "ћодерон", се спазват всички правила за безопасна работа с не€.
24. √айките на стегателните болтове се развиват и завиват ръчно със
специален ключ или механизирано с тирфоногаечна машина.
25. ѕри см€на на гумени подложки в път€ релсата се повдига с лост, а
подложката внимателно се изважда, без ръката да попада под повдигнатата релса.
26. ѕри см€на на наставови връзки в електрифициран участък се ползва
изправно късо обходно въже със захвати на краищата.
27. «абранено е при см€на на наставови връзки и болтове да се провер€ва
с пръсти точното съвпадане на отворите между релсите и връзките.
28. «абранено е при свързване на две релси да се намества с ръце едната
релса между връзките на другата. “ова се извършва само с клещи за релси и лостове.
ѕоправка на железни€ път по ос и ниво
29. ∆елезни€т път (стрелката) се повдига с помощта на крик, който се
постав€ вертикално под петата на релсата.
30. –аботи се едновременно с два крика, обслужвани от двама работници,
а останалите работници задължително застават на безопасно разсто€ние.
31. ≈зик на стрелка, свързана с осигурителна техника, се повдига в присъствие на механик по осигурителна техника.
32. ѕри спускане на крика работниците се отстран€ват от релсата и
обсега на действие на крика.
33. ѕри изместване, по-гол€мо от 20 mm, се откриват челата на
траверсите.
34. ∆елезни€т път (стрелката) се премества съгласувано под
ръководството на ръководител€ на работата.
35. ѕрез летните месеци при висока температура преместването (рукането)
се извършва предимно сутрин или вечер.
–абота при зимни услови€ и почистване на сн€г по време на дежурства
36. Ќе се допускат до работа работници без полагащото им се студо- и
водозащитно облекло.
37. ѕри силен валеж ръководител€т на работа определ€ почивките, т€хното
м€сто и продължителност.
38. ѕри почистване на сн€г по време на нощно дежурство се спазват
следните правила за безопасна работа:
38.1. когато се налага да почиства сн€г през нощта, дежурни€т работник
е в посто€нна връзка с осигур€ващите движението (дежурен ръководител движение и постови€ стрелочник) и при сигнал от т€х незабавно се отстран€ва
от железни€ път на безопасно разсто€ние;
38.2. през нощта дежурните почистват само езиците, раменната релса и
стрелковото корито, така че да се осигури движението и прилепването на езика към раменната релса и заключване на стрелковата заключалка; редовната см€на през ден€ довършва почистването на стрелките, железни€ път и другите съоръжени€.
–азвал€не и направа на прелезна настилка на прелез
39. ћ€стото на работа се сигнализира от страна на возилата съгласно
Ќаредбата за определ€не правилата за движението на влаковете, маневрената работа и подаваните сигнали в железопътни€ транспорт.
40. ѕо отношение на автомобилите се сигнализира съгласно «акона за
движение по пътищата.
41. «абранено е при изваждането на гвоздеите с "кози крак" или лост да
се нал€га с т€ло върху него. «абранено е постав€нето под стъпката на "кози€ крак" на камъни, трески и др. вместо метални подложки.
42. «абранено е изправ€нето на гвоздеи върху главата на релсата.
43. ѕри изхвърл€не на траверсите се работи под команда, като се паз€т
ръцете и краката от притискане.
44. ѕри зад€лване на траверси със саботажна тесла работникът работи
разкрачен, за да не нарани краката си при празен ход на теслата.
45. ѕри нареждане и наместване на траверсите се работи под команда и с помощта на лостове, като се паз€т краката и ръцете от притискане.
46. “раверсите се заковават с добре изострени прави гвоздеи.
47. √воздеите се набиват в предварително пробити със свредел отвори.
Ќаправа на изолирани лепени настави
48. ƒо работа за направа на лепени настави се допускат само лица,
предварително обучени и преминали инструктаж за безопасна работа.
49. Ћицата, работещи с ръчен шмиргелов апарат с гъвкав вал, се
запознават с инструкци€та за безопасна работа с апарата.
50. –аботниците по направа на лепени настави задължително ползват
специално работно облекло и лични предпазни средства. –аботещи€т с шлайфащите и режещите машини (шмиргел с гъвкав вал, релсорезна и др.) ползва предпазни очила или маска, прахозащитни гамаши.
51. ѕри работа с епоксидна смола задължително се ползват гумени
ръкавици. —молата се измива само с топла вода, сапун или спирт. «абранено е използването на керосин и др. разредители за измиване.
Ќаправа на алумино-термитна заварка
52. »звършващите алумино-термитни заварки по железни€ път лица
задължително са правоспособни заварчици и спазват изисквани€та за безопасна работа при газопламъчно завар€ване и р€зане на метали и изисквани€та за
съхранение, транспорт и употреба на кислород.
53. «абранено е да се работи със замърсени или напоени с разтворители
или с гориво-смазочни материали работно и специално работно облекло, обувки, ръкавици и др. «абраната се отнас€ и за помощниците на заварчиците и за другите присъстващи лица при извършване на заваръчни работи.
54. «абранено е в складовете за термитна смес да се съхран€ват термитни
запалки, леснозапалими материали и съдове с горими, леснозапалими или взривни газове. ¬ складовете за термитна смес се осигур€ват противопожарни уреди и съоръжени€.
55. «абранено е транспортирането на термитна смес заедно с термитни
запалки или с други леснозапалими вещества, материали и газове.
56. «абранено е ползването на алумино-термитни дози, когато те не са
във фабрична опаковка, когато в опаковката н€ма сертификат от предпри€тието производител за количеството, датата на производство и срока за съхранение, когато е овлажнена.
57.“ермитната смес се предава за ползване и се ползва само от лица, на
които е възложено извършването на алумино-термитни заварки.
58. «абранено е завар€ването, преди да са взети необходимите
противопожарни мерки.
59. ћ€стото около завар€ването се разчиства от:
а) горими материали в радиус 5 m;
б) леснозапалими течности в радиус 15 m;
в) сн€г в радиус не по-малък от 0,5 m.
60. –азтопената термитна смес се налива само в изправни и сухи
заваръчни форми.
61. ѕреди запалване на термитната смес и изпускане на втечнени€ продукт
заварчикът ползва предпазни очила, а всички останали работници се отдалечават на безопасно разсто€ние.
62. «абранено е термитната смес да се запалва посредством пламък,
искра, електрическа дъга и др. подобни. «апалването се извършва само с термитни или електрозапалки.
63.  огато след постав€не на запалената термитна запалка в термитната
смес не е осъществено запалването, повторното й запалване се извършва след изчакване най-малко 3 min.
64. «абранено е приближаването към незапалена термитна смес без
предпазни очила.
65. –азтопената термитна смес се освобождава за излизане от тигела във
формата чрез удар на запорното устройство отдолу нагоре със специална пръчка. «адължително е изчакването до окончателното втвърд€ване на стопилката за отстран€ване на дозата от тигела.
66. «абранено е при пробив и изтичане на стопилката от тигела или от формата да се предприемат мерки за запушване на пробива или за задържане изтичането на стопилката по какъвто и да е начин. ѕри тези случаи се вземат мерки за предотврат€ване на пожар.
67. «абранено е отстран€ването на формата от м€стото на завар€ването
или нейното разрушаване преди пълното втвърд€ване на стопилката.
68. «абранено е извършването на алумино-термитни заварки с неизправни
съоръжени€ и инструменти.
69. «абранено е остав€нето на неизползвани материали за
алумино-термитно завар€ване след привършване на работа вън от склада.
70. ѕри изсичане след завар€ването на изстинал излишен метал с машини с
абразивен инструмент се спазват изисквани€та за безопасност при работа със съответната машина.
71. ѕри извършване на алумино-термитни заварки работниците задължително
използват полагащото им се работно облекло, специално работно облекло и лични предпазни средства.
ѕочистване на канавки, банкети, вток и отток на водостоци и окос€ване
тревите на банкета
72. ѕочистването на канавки, банкети, вток и отток на водостоци,
окос€ването на тревите на банкета се извършват индивидуално без наблюдение
от ръководител или организирано от група по поддържане на железни€ път.
73. Ќе се допускат на работа работници без подход€що работно облекло.
74.  огато почистването се извършва самосто€телно от кантонера по
железни€ път или от друго лице, той задължително е със сигнално елече или костюм.
75.  огато в района на работа съществува опасност от по€вата на змии,
всички работещи са с гумени ботуши.
76.  огато почистването е ръчно, на всички работещи задължително се
осигур€ват предпазни ръкавици.
77. ѕочистването на банкетите, канавките и косенето на банкетите се
извършва по посока, обратна на движението на влаковете.
78.  огато почистването се извършва организирано от групата по
поддържането на железни€ път, м€стото се сигнализира. ѕри приближаване на влак работата се преустанов€ва и работещите се отстран€ват на безопасно разсто€ние заедно с инструмента си до отминаване на влака.
ќбрушване на скали и преоткосирване на откоси
79. »зисквани€та за безопасност и здраве при обрушване на скали и
преоткосирване на откоси по железопътната инфраструктура се определ€т с инструкци€ на Ќ  "∆»".

ѕриложение є 4
към чл. 146, ал. 1

—пецифични изисквани€ за безопасност и здраве при работа с железопътен
стрелови кран

1. —ъс стрелови железопътен хидравличен кран могат да работ€т само
правоспособни машинисти (кранисти, оператори) и прикачвачи с необходимата квалификаци€.
2. ѕреди започване на работа на персонал, работещ и обслужващ крана, се
провежда инструктаж от преки€ ръководител на работа.
3. –аботещите с крана задължително ползват специално работно облекло,
каски и ръкавици.
4. ѕреди започване на работа се извършва визуален оглед на крановото
устройство, на вагона и захранващите го електрически вериги.
5. ƒвижението на крана до работното м€сто се извършва само в
транспортно положение.
6. —табилизирането за работа се извършва върху здрави, уплътнени места,
като под металните стъпки на стабилизиращите цилиндри се постав€т дървени трупи.
7. «ахранването с електрическа енерги€ се извършва в следната последователност: първо се включва кабелът в куплунга на вагона и след това в куплунга на моторни€ влекач се подава напрежението. »зключването е по обратни€ ред.
8. «а безопасната работа на крана предварително се регламентира и
осигур€ва влаков и електрически прозорец с необходими€ брой сигналисти и преносими сигнали.
9. ѕри работи на двупътен участък или в района на гара ръководител€т на
работа следи за спазването на габарита спр€мо съседни€ коловоз и контактната мрежа.
10. ћашинистът, обслужващ крана по време на работа, задължително ползва
предпазен колан и каска.
11. ѕри работа на крана с кука се използват сапани и други
товарозахватни приспособлени€, надеждно захващащи товара. ѕрикачвачите се отстран€ват на безопасно разсто€ние, товарът се повдига на 0,20 m от терена и се спира, за да се убеди машинистът на крана, че е окачен надеждно и балансиран.
12. ѕри работа на крана с грайфер машинистът спазва изисквани€та по
т. 8, 9 и 10.
13. ѕрез време на работа на крана с грайфер ръководител€т на работата
заедно с персонала сто€т на безопасно разсто€ние от обсега на грайфера и изкопа.
14. ѕри констатиране на повреда в н€кои възли по електрическото
захранване или хидравликата кранът незабавно се спира до отстран€ване на повредата от компетентни специалисти.
15. –аботи се само със сапани и други товарозахватни приспособлени€ от
сертифицирани производители. Ќа сапаните се извършва преглед за изправността на всеки 10 дни съгласно изисквани€та за безопасната експлоатаци€ на повдигателните съоръжени€.
16. “оварът се разпредел€ равномерно на платформата на вагона.
17. «абранено е вдигането и свал€нето на работници с крановото
устройство.
18. ”становените ръчни и звукови сигнали се подават само от
правоспособни лица.
19. «абранено е стоенето и преминаването на лица в работната зона на
крана при вдигнат товар.

ѕриложение є 5
към чл. 146, ал.2

—пецифични изисквани€ за безопасност и здраве при р€зане и пробиване на
релси с релсорезна, релсопробивна машина и газокислородна уредба

1. »зисквани€та при р€зане и пробиване на релси с релсорезна,
релсопробивна машина и газокислородна уредба са следните:
1.1. при изпълнение на работни€ процес отговорно лице за безопасността
на работещите е ръководител€т на работата;
1.2. релсата в път€ се реже при прекъснато движение на влаковете
("прозорец"), като м€стото се сигнализира съгласно Ќаредбата за определ€не правилата за движението на влаковете, маневрената работа и подаваните сигнали в железопътни€ транспорт;
1.3. газорезчиците, техните помощници и работещите с релсорезна и
релсопробивна машина при р€зане и пробиване на релси ползват защитни очила и специално работно облекло;
1.4. работещите с машините и уредбите са със закопчано и прибрано
работно облекло, незамърсено с масла или с мазнини.
2. ѕри р€зане и пробиване на релси с релсорезна и релсопробивна машина
се спазват следните изисквани€:
2.1. забранено е да се работи с неизправни машини; преди работа
работникът провер€ва т€хната изправност: всички болтове да са на местата си,
гайките затегнати, зазем€ването изправно, всички ръчки да са електроизолирани, да н€ма оголена електроизолаци€ на захранващите кабели; преглед, смазване, ремонт на механизмите и машините се разрешава само след т€хното спиране;
2.2. при работа с електрическата релсорезачка електродвигател€т й се
включва след нейното сигурно закрепване към релсата; релсорезачката се постав€ върху релсата така, че ножовката да бъде точно върху м€стото за р€зане и перпендикул€рно на релсата;
2.3. забранено е при работа с релсопробивна електрическа машина
постав€нето на свредлото в патронника, когато е в работно положение; задължително се провер€ва устойчивостта на свредела, дали е правилно наточен, дали се насочва вертикално и се включва след като се постави свределът на м€стото на продупчването.
3. ѕри р€зане и пробиване на релси с газокислородна уредба се спазват
следните изисквани€:
3.1. лицата, извършващи р€зане и пробиване на релси с газокислородна
уредба, имат необходимата правоспособност за газопламъчно завар€ване и р€зане; ежегодно се извършва проверка на знани€та на работниците;
3.2. кислородните бутилки, ползвани при газокислородното р€зане на
временни работни места, са защитени от нагр€ване от слънчеви лъчи и от
падане на масла или мазнини върху т€х;
3.3. абсолютно забранено е удр€нето, хвърл€нето и търкал€нето на
бутилките;
3.4. при работа с газокислородна уредба на временните работни места се
осигур€ват необходимите пожарогасителни средства;
3.5. преди започване на работа:
а) отстран€ват се от работното м€сто и около него лесно запалителните
вещества и материали;
б) провер€ват се сигурността и закрепването на газовите маркучи към
горелката или резача и към редуцир-вентилите;
3.6. през време на работа:
а) забранено е газовите маркучи да се държат под мишница, на рамо или
да се притискат между краката;
б) забранено е придвижването на заварчиците със запалена горелка
(резач) извън пределите на работното м€сто;
в) при прекъсване на работа с горелката или резача плътно се затвар€т:
първо редуцир-вентилът на бутилката и след това спирателни€т вентил на горелката;
г) при прегр€ване на горелката или на резача работата с т€х се
преустанов€ва, те се загасват и след това се охлаждат до пълно изстиване в
съд с вода; такъв съд с вода се осигур€ва при всеки заварчик по време на работа;
д) забранено е да се работи със замърсени (запушени) изход€щи канали и
мундщуците на горелките и на резачите поради опасност от обратен удар на пламъка;
е) при обратен удар на пламъка незабавно се затвар€т вентилите на
горелката или резача, на бутилките и на входни€ предпазител, провер€ва се състо€нието на маркучите, като те се продухат или се замен€т с нови;
3.7.след завършване на работа:
а) подаването на газ по тръбопроводите се прекрат€ва;
б) маркучите се изваждат от газозахранващите източници;
в) горелките, резачите, маркучите, редуцир-вентилите и бутилките със
сгъстени газове се съхран€ват на подход€щи обезопасени за целта места.

ѕриложение є 6
към чл. 158, ал.1

»зисквани€ за квалификационна група за безопасност при работа в
електрически уредби и мрежи към различните длъжности на работниците и
служителите в електрифицирани железопътни участъци
--------+--------------------+--------------------+--------------------------
 валифи-¶ ƒлъжности ¶ Ќеобходим стаж по ¶ 1. »зисквани€
кационна¶ ¶ контактната мрежа ¶ 2. ѕълномощи€
група ¶ ¶ ¶
--------+--------------------+--------------------+--------------------------
I 1. Ќеелектротехни- Ќе се изисква стаж. 1.1. ќбща представа за
чески персонал на ќбучение на контактната мрежа и
електрифицирани работното м€сто съоръжени€та, за риска
участъци. най-малко един ден и при приближаване до
2. ѕрактиканти и препитване от лице с тоководещи части на
стажанти от средни трета контактната мрежа.
училища, колежи, квалификационна 1.2. Ћицата тр€бва да
висши учебни група. зна€т правилата за
заведени€ безопасност, пр€ко
свързани с извършваната
работа.
-----------------------------------------------------------------------------
II 1. Ќачинаещи Ѕез стаж за лица с 1.1. ѕознани€ за
електромонтьори висше образование и устройството на
2. —игналисти - за практиканти и контактната мрежа.
охранители стажанти от колежи и 1.2. ясна представа за
3. ћайстори бо€джии висши учебни риска от електрически ток,
и строители заведени€; от приближаването към
4. ћашинисти на ≈дин месец за лица тоководещи части и части
пътни машини със средно с индуктирано напрежение.
5. Ќачалници на влак образование с 1.3. «нани€ по основните
6. Ќачалници професионална мерки за безопасност при
(ръководители) с квалификаци€ по работа по устройствата на
неелектрическа електротехническа контактната мрежа.
специалност специалност; 1.4. ѕрактически умени€
7. —тажанти от “ри месеца за лица с за оказване на първа
средни училища, основно и със средно долекарска помощ на
колежи, висши учебни образование без пострадал от електрически
заведени€ с професионална ток.
електротехническа квалификаци€ или с 2.1. ћогат да работ€т на
специалност професионална разсто€ние от части под
квалификаци€ по напрежение над 2 m под
неелектротехническа наблюдение на лице с
специалност. по-висока квалификационна
група.
-----------------------------------------------------------------------------
III 1. ≈лектромонтьори —таж с втора 1.1. «нани€ по обща
2. Ќачинаещи квалификационна електротехника.
механици група най-малко: 1.2. «нани€ за устрой-
(електротехници, - без стаж за лица с ството на контактната
електромеханици) висше образование и мрежа и на секционните
3. ћашинисти на електротехническа постове.
монтажна машина на специалност; 1.3. ясна представа за
контактна мрежа - eдин месец за риска при работа по
4. ѕомощник- стажанти от колежи контактната мрежа,
машинисти от висши учебни електропроводите и
на електрически заведени€, обучаващи мачтовите трафопостове,
подвижен състав се по секционните постове,
5. Ќачалници и електротехническа основните захранващи
заместник-началници специалност и станции, резервните
на гари положили изпит за захранващи станции и
6. –ъководители безопасност при за опасността от
см€на, ръководители работа; индуктирани напрежени€.
движение - два месеца за 1.4. «нани€ по правилата
7. —тажанти лица, незаети в за безопасност при работа
експлоатаци€та на и реда за допускане към
контактната мрежа; работа на изключени и
- три месеца за лица заземени линии и
със средно устройства.
образование с 1.5. ѕознани€ по схемите
професионална на секциониране в
квалификаци€ по обслужвани€ участък.
електротехническа 1.6. ƒа имат практически
специалност; умени€ за оказване на
- четири месеца за първа долекарска помощ на
лица със средно пострадал от електрически
образование с ток.
професионална 2.1. ћогат да работ€т на
квалификаци€ с височина при пълно
техническа изключване на напрежението
неелектротехническа или на разсто€ние от
специалност; части, намиращи се под
- шест месеца за напрежение, над 2 m.
лица с основно и 2.2. »мат право да
средно образование извършват превключвани€.
без професионална 2.3. ћогат да бъдат
квалификаци€. наблюдаващи.
-----------------------------------------------------------------------------
IV 1. ћеханици —таж с трета 1.1. «адълбочени знани€
(електротехници, квалификационна по електротехника и
електромеханици) група най-малко: устройството на
2. ћашинисти на - два месеца за лица контактната мрежа.
електрически с висше образование 1.2. ѕълна представа за
подвижен състав и електротехническа рисковете при работа по
3. ƒежурни специалност; контактната мрежа, въз-
деломайстори - три месеца за лица душните електропроводи,
4. –ъководители на със средно устройствата на
бригади образование и с секционните постове,
професионална основните захранващи
квалификаци€ по станции, допълнителните
електротехническа захранващи станции и
специалност; трансформаторните
- четири месеца за мачтови постове.
лица с висше 1.3. ѕознани€ за схемите
образование с и особеностите в
професионална устройството на
квалификаци€ с контактната мрежа в
техническа границите на сво€ и
неелектротехническа съседните участъци, да
специалност; могат лесно да се
- шест месеца за ориентират какви
лица със средно разединители тр€бва да
образование; бъдат включени или
изключени за извършване
на работа, да намират на
м€стото всички тези
елементи и да зна€т необ-
ходимите организационни и
технически мерки за
безопасност при работа.
1.4. ѕълни познани€ по
частите на тази наредба,
отнас€щи се за безопасност
при работа по контактната
мрежа в електрифицирани
участъци, а така също и
правилата за използване на
защитните средства.
1.5. ”мение да организират
на м€сто безопасно
извършване на работа с
изключване на напрежението
и зазем€ване.
1.6. ƒа имат знани€ и
практически умени€ за
прилагане на правилата за
първа долекарска помощ.
2.1.ћогат пр€ко да
организират и ръковод€т
работата по експлоатаци€та
и ремонта на контактната
мрежа.
2.2. ћогат да извършват
измерване и настройка на
контактната мрежа.
-----------------------------------------------------------------------------
V 1. ≈нергодиспечери —таж с четвърта 1.1.«адълбочени знани€ по
2. Ќачалници на квалификационна теори€ и ц€лостни знани€
подрайони на група най-малко: по устройството и
контактната мрежа - шест месеца за експлоатаци€та на
3. –ъководители на лица с висше контактната мрежа.
отдели по образование и 1.2. ÷€лостни познани€ по
експлоатаци€ на електротехническа схемите за захранване и
контактната мрежа и специалност; секциониране в рамките на
безопасност при - дванадесет месеца сво€ и съседните участъци
работа за лица със средно на енергоснабд€ване и
4. ≈нергетици образование с особеностите в устройство-
5. ћеханици електротехническа то на контактната мрежа в
(електротехници, специалност; тези граници.
електромеханици) - осемнадесет месеца 1.3. ÷€лостни знани€ по
за лица с частите на тази наредба,
неелектротехническа отнас€щи се за безопасност
специалност. при работа на контактната
мрежа и в електрифицирани
участъци, а също така по
начините за изпитване и
съхран€ване на защитните
и монтажните средства
и приспособлени€.
1.4. ”мение да организират
безопасно извършване на
всички работи при аварийни
ситуации.
1.5. ƒа имат знани€ и
практически умени€ за
прилагане на правилата за
първа долекарска помощ.
2.1. ћогат да издават
нар€ди.
2.2. »мат право да
ръковод€т всички работи в
участъка на енергоснаб-
дителни€ подрайон.
------------------------------------------------------------------------------
«абележка. Ќепосочените длъжности се причисл€ват към подход€ща група в зависимост от изисквани€та и пълномощи€та.


ѕриложение є 7
към чл. 184, ал. 2

(първа страница)
ћ»Ќ»—“≈–—“¬ќ Ќј “–јЌ—ѕќ–“ј Ќ  "∆елезопътна инфраструктура" ѕодрайон: .....................

Ќј–яƒ є ........
1. »здаден на ........................ 200 ... г.
2. Ќа отговорни€ изпълнител на работата (превключването) .................... .............................................................................
(трите имена, длъжност, квалификационна група)
при отговорен ръководител ...................................................
(трите имена, длъжност, квалификационна група)
се нарежда да се извърши работа по .......................................... ............................................................................. .............................................................................
(наименование на съоръжени€та, къде и в каква последователност)
3. –аботата да се извърши от бригада в състав .................... души.
----------------+-------+----------+----------------+-------+-----------
“рите имена на ¶  вал. ¶ ѕроведен ¶ “рите имена на ¶  вал. ¶ ѕроведен
работника ¶ група ¶инструктаж¶ работника ¶ група ¶инструктаж
¶ ¶(подписи) ¶ ¶ ¶ (подписи)
----------------+-------+----------+----------------+-------+-----------
----------------+-------+----------+----------------+-------+-----------
----------------+-------+----------+----------------+-------+-----------
----------------+-------+----------+----------------+-------+-----------
----------------+-------+----------+----------------+-------+-----------
----------------+-------+----------+----------------+-------+-----------
4. ”слови€ за извършване на работата.........................................
(частично или напълно изкл. на
напрежението, при особени услови€ и др.)
а) да се превключат по ................... следните разединители и прекъсвачи ............................................................................. ............................................................................. .............................................................................
(записват се по реда на т€хната последователност)
б) остава под напрежение..................................................... .............................................................................
(наименование на фидера, секци€та и др.)
в) да се постав€т огради, плакати, предупредителни табели и др. .............
............................................................................. г) да се постав€т заземители................................................. .............................................................................
(къде, колко и какво)
д) да се използват при работа следните монтажни уреди, предпазни средства,
пособи€ и др. ...............................................................
............................................................................. ............................................................................. е) да се изпълн€т следните допълнителни мерки ............................... ............................................................................. .............................................................................
(по-важните)
5. Ќар€дът е издаден за времето от ............................ до 200 ... г. 6. »здал нар€да и провел устен (писмен) инструктаж...........................
(трите имена, длъжност, подпис)
7. Ќар€да получих в ........ ч. на ...... 200 .. г. ѕодпис:............
Ќар€дът ми беше предаден по телефона в ........ ч. на ........ 200 .. г.
от издаващ нар€да ...........................................................
(трите имена, длъжност, квал. група)
......................... ѕодпис: ....................
(втора страница) 8. »зменение в състава на бригадата
----------------------+----------+------------------+----------+--------
¬ключени в състава на ¶ ѕроведен ¶»зваден от състава¶ƒата, час,¶–азрешил
бригадата ¶инструктаж¶ на бригадата ¶ минута ¶(подпис)
(трите имена, квал. ¶(подписи) ¶ (трите имена, ¶ ¶
група) ¶ ¶ квал. група) ¶ ¶
----------------------+----------+------------------+----------+--------
----------------------+----------+------------------+----------+--------
----------------------+----------+------------------+----------+--------
----------------------+----------+------------------+----------+--------
----------------------+----------+------------------+----------+--------
9. «аповеди и уведомлени€ за превключвани€.
----+----------------+-----------+-------+-------+---------------+--------------+---------------
є ¶ «аповедта ¶ќперациите ¶ ƒа се ¶ ƒа се ¶ «апов€дал ¶»зпълнител на ¶ «аповедта
на ¶ издадена ¶да свършат ¶ изкл. ¶ вкл. ¶eнерго-диспечер¶прев-ключване ¶ изпълнена
зап.¶ ¶ ¶ секц. ¶ секц. ¶ ¶ ¶
¶ ¶ ¶разед. ¶разед. ¶ ¶ ¶
£-----+----+-----+-----+-----+-------+-------+---------------+--------------+----+-----+----
¶дата ¶час ¶мин. ¶ час ¶мин. ¶ є ¶ є ¶ (трите имена) ¶(трите имена) ¶час ¶мин. ¶ є
----+-----+----+-----+-----+-----+-------+-------+---------------+--------------+----+-----+----
----+-----+----+-----+-----+-----+-------+-------+---------------+--------------+----+-----+----
----+-----+----+-----+-----+-----+-------+-------+---------------+--------------+----+-----+----
----+-----+----+-----+-----+-----+-------+-------+---------------+--------------+----+-----+----
----+-----+----+-----+-----+-----+-------+-------+---------------+--------------+----+-----+----
----+-----+----+-----+-----+-----+-------+-------+---------------+--------------+----+-----+----
----+-----+----+-----+-----+-----+-------+-------+---------------+--------------+----+-----+----
10. «аповеди и уведомлени€ за извършване на работата.
----+----------------+-----------+----------------+----------+---------------
є ¶ «аповедта ¶ –аботите ¶ «апов€дал ¶»зпълнител¶ «аповедта
на ¶ издадена ¶ да ¶eнерго-диспечер ¶ на ¶ изпълнена
зап.¶ ¶ завършат ¶ ¶ работата ¶
£-----+----+-----+-----+-----+----------------+----------+----+-----+----
¶дата ¶час ¶мин. ¶ час ¶мин. ¶ (трите имена) ¶ (трите ¶час ¶мин. ¶ є
¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ имена) ¶ ¶ ¶
----+-----+----+-----+-----+-----+----------------+----------+----+-----+----
----+-----+----+-----+-----+-----+----------------+----------+----+-----+----
----+-----+----+-----+-----+-----+----------------+----------+----+-----+----
----+-----+----+-----+-----+-----+----------------+----------+----+-----+----
----+-----+----+-----+-----+-----+----------------+----------+----+-----+----
----+-----+----+-----+-----+-----+----------------+----------+----+-----+----
11. ”ведомлени€ за пристъпване към работа и включване на напрежение (ѕопълва се само когато работ€т по съоръжени€та външни организации)
-----+----+-----+----------+---------+-----+----+-----+---------+----------
ƒата ¶час ¶мин. ¶ отг. ¶отг. р-л ¶ƒата ¶час ¶мин. ¶отг. р-л ¶ отг.
¶ ¶ ¶ изпъл. ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ изпъл.
-----+----+-----+----------+---------+-----+----+-----+---------+----------
-----+----+-----+----------+---------+-----+----+-----+---------+----------
-----+----+-----+----------+---------+-----+----+-----+---------+----------
-----+----+-----+----------+---------+-----+----+-----+---------+----------
-----+----+-----+----------+---------+-----+----+-----+---------+----------
-----+----+-----+----------+---------+-----+----+-----+---------+----------
-----+----+-----+----------+---------+-----+----+-----+---------+----------
12. «а изпълнение на работите, указани в нар€да, са взети следните мерки за обезопас€ване м€стото на работа: ............................................ ѕроверено отсъствие на напрежение със: ...................................... 13. ѕоставени са заземители..................................................
(къде и колко) 14. ¬зети са следните допълнителни мерки по безопасност ..................... ............................................................................. 15. –аботата на нар€да е завършена напълно на ...............................
(дaтa, час, минута)
ќтговорен изпълнител на работата ............................................
(длъжност и пoдпис)
16. Ќар€дът е проверен на ..... 200 .. г. от ............... ѕодпис: .......
(началник подрайон)
«абележка. ¬ текста не се дoпycкaт поправки и зачертавани€.


ѕриложение є 8
към чл. 186, ал. 1
Ќ  "∆елезопътна инфраструктура" ѕодрайон: .....................


«јѕќ¬≈ƒ є ........
за работа по контактната мрежа
ƒата ......../..... г. ≈нергодиспечер, издал заповедта: .....................
(име, фамили€)
Ќа изпълнител€: .............................................................
(име, фамили€, кв. група)
се разрешава от ....................... до ..................................
(дата, час, минута) (дата, час, минута)
да се извършат при изключено напрежение следните видове работи: ............. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. .............................................................................
(описание на работата и точно м€сто)

ѕо време на работата тр€бва да бъдат:
1. »зключени и заземени в т€говата подстанци€: ..............................
............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. .............................................................................
(точни указани€ за прекъсвачи, разединители и пр.)
2. ѕревключени по контактната мрежа: ........................................ ............................................................................. ............................................................................. .............................................................................
(точни указани€ за разединителите, които спедва да се превключват, и
последователност на манипулациите)
3. ѕоставени огради, табели, заземители: ............................................................................. ............................................................................. .............................................................................
(м€сто, брой)
4. ¬зети мерки по безопасност при работа .................................... ............................................................................. ............................................................................. .............................................................................
≈нергодиспечер: ................. є .......
(подпис)
ѕриел изпълнител: .........
(подпис)
ѕотвърдено: ...........................
(дата, час, минута, подпис)
-----------------------------------------------------------------------------
—лед завършване на работата
”ведом€ва се енергодиспечер: ................................................
(фамили€)
от изпълнител: ..............................................................
(фамили€)
”ведомление є ............................... —ъдържание: ................... ............................................................................. .............................................................................

»зпълнител: ............. є ........ ѕриел: ............... є .......
(подпис) (подпис)

«абележка: »зползва се при работа без нар€д!
—ъхран€ва се 3 месеца.


ѕриложение є 9
към чл. 307, ал. 1

—пецифични изисквани€ за безопасност и здраве при работа по
електропроводи с напрежение 6 kV

1. —екционните и фидерните разединители по електропровода се
включват и изключват по заповед на дежурни€ енергодиспечер.
2.  ато правило телеуправл€емите разединители се превключват от
дежурни€ енергодиспечер чрез бутоните на пулта със задължително записване в оперативни€ дневник и отбел€зване на времето. ѕри отказ на телеуправлението разединителите се превключват ръчно или с команда от гарови€ пулт.  онкретната организаци€ на превключването се определ€ с инструкци€.
3.  утиите на разединителите и капселованите табла се заключват с
катинари с еднакви ключове.  лючовете се съхран€ват от лицето, извършило ръчното превключване.
4. –аботите по електропровода (ревизи€ на трансформатори, разр€дници,
разединители, предпазители, кабелни участъци и кабелни шкафове високо напрежение) се осъществ€ват при изключено напрежение с нар€д, издаден на лице с квалификаци€ не по-ниска от четвърта група.
5. ѕреди започване работа с изключено напрежение проводниците на всички
фази на електропровода се свързват на късо.
6. «аземители се постав€т от двете страни на работното м€сто, така че
да са видими на разсто€ние не повече от 100 m.
7. — едини€ си край заземителите се закрепват чрез специална клема към
заземител€ на стълба, а с други€ чрез куки към трите проводника. ѕреди постав€нето им чрез външен оглед се провер€ва т€хната годност.
8. ѕри прекъснат заземител като такъв се използва метален прът или
свредло, който се забива в зем€та на дълбочина не по-малка от 0,5 m.
9. јко характерът на работата по електропровода изисква временно
свал€не на заземителите (проверка на трансформаторите, на изолаци€та с мегаомметър, изпитване на кабелите с повишено напрежение и др.), се допуска временно свал€не на пречещите за работа заземлени€, като се вземат мерки за безопасно извършване на работата. «аземителите се постав€т от две лица, едното от които има квалификационна група не по-ниска от четвърта, а другото - не по-ниска от трета.
10. Ќа участъци, подложени на индуктивно вли€ние на високоволтова
лини€, намираща се под напрежение, се забран€ва снемането на заземителите от проводниците на електропровода. ¬ този случай работите се извършват при изключено напрежение.
11. ѕри прекъсване на работата в продължение на работни€ ден
заземителите не се свал€т. јко при това бригадата се отдалечава за известно време, а на работното м€сто остават открити дупки, непоставени стълбове, подемни механизми и приспособлени€ и т.н., се остав€ наблюдаващ, който не допуска приближаването на хора и животни.
12. ѕри възобнов€ване на работата след прекъсването отговорни€т
изпълнител, преди да допусне лицата, задължително прави оглед на целостта и сигурността на преносимите заземители, оставени на лини€та.
13. «а изб€гване на обратната трансформаци€ на напрежението освен
изключването на разединителните и постав€нето на заземители в капселованите кутии се изключват нисковолтовите прекъсвачи или се изваждат нисковолтовите предпазители.
14. »зкачването на стълба и работата по него се разрешава само след
щателна проверка на неговото състо€ние и пълна увереност в здравината му. ѕри необходимост в зависимост от състо€нието му отговорни€т изпълнител определ€ начина за укрепването на стълба.
15. ѕри изкачването на железобетонните стълбове се използват кънки и
предпазен колан, както и стълба, ако не съществува опасност от допиране на стълбата при постав€нето й до елементи, намиращи се под напрежение.
16. Ќе се разрешава изкачването и работата на ъглови стълбове от страна
на вътрешни€ ъгъл.
17. »зкачването по стълбове на електропровода на диспечерската
централизаци€, на които има проводници с работно напрежение 220 V, се разрешава при условие, че разсто€нието между стълба и тези проводници е не по-малко от 1 m. јко това изискване не е изпълнено, напрежението в тези проводници се изключва и те се зазем€ват. ѕри см€на на проводниците на електропровода задължително се изключва напрежението от всички сигнални проводници, имащи напрежение над 24 V.
18. –азрешава се измерване на съпротивлението на защитните заземители
на стълбовете без изключване на напрежението. ¬ този случай се постав€ временен заземител. ќткачването на заземителната клема от заземител€ и обратното им присъедин€ване се извършва с диелектрични ръкавици.
19. –аботата по изсичането на дърветата по трасето на електропровода,
при ко€то се изисква вземането на мерки по предотврат€ване падането на дърветата върху проводниците, се извършва с нар€д. ¬сички други работи по разчистване на трасето от клони се извършват без нар€д - по устно нареждане и писмен инструктаж.
20. «абран€ва се работата по изсичане на дърветата при силен в€тър, мъгла и нощем.
21. ¬ случай на падане на дърво върху проводниците на действащ
електропровод до изключване на напрежението се забран€ва приближаването към дървото на разсто€ние, по-малко от 5 m, и вземането на каквито и да е мерки за свал€нето на падналото дърво от проводниците.
22. –аботата с резервни€ трансформатор, предназначен за захранване на
сигналните точки в аварийни случаи, а също при ревизи€ и ремонт на основни€ трансформатор, на другото оборудване и разединителите без прекъсване на захранването на сигналите се см€та като работа при особени услови€. »звършва се с нар€д.
23. —вързването на резервни€ трансформатор и прехвърл€нето на
захранването на сигналните точки от основни€ на резервни€ трансформатор се извършват от бригада в състав не по-малко от двама членове, един от които има не по-ниска от пета група, а втори€т - не по-ниска от четвърта група.
24. ¬ границите на изключени€ участък право на превключване с
междинните разединители имат отговорни€т изпълнител на работа или лице с не по-ниска от четвърта квалификационна група.
25. –езервни€т трансформатор се закрепва на подход€щ стълб посредством
специален хамут на такава височина, че разсто€нието от долни€ фланец на
високоволтовите изолатори до зем€та да е най-малко 2,5 m.
26. ƒопуска се постав€нето на резервни€ трансформатор на зем€та,
като задължително се зазем€ва негови€т корпус. “рансформаторът се огражда с въже и се постав€т предупредителни табели. –азсто€нието от трансформатора до ограждението е най-малко 2 m. ѕрез ц€лото време на работа около трансформатора се осигур€ва наблюдаващ с не по-ниска от трета квалификационна група.
27. –езервни€т трансформатор се свързва към проводниците на
електропровода в следни€ ред:
27.1. корпусът на трансформатора се зазем€ва към заземителната клема на
стълба или към специални€ заземител;
27.2. свързват се проводниците от ниската страна на трансформатора към
съответните клеми в капселованата кабелна кути€;
27.3. свързват се проводниците от страна високо напрежение на
трансформатора към електропровода.
28. –езервни€т трансформатор се изключва в обратна последователност.
29. –езервни€т трансформатор се свързва към електропровода посредством
високоволтови проводници, прикачени към специална изолирана щанга с високоволтови предпазители и към изводите на трансформатора.
30. —вързването на нисковолтовите изводи на резервни€ трансформатор
в капселованата кути€ се изпълн€ва с гъвкав проводник. ќпераци€та се извършва с диелектрически ръкавици, предпазни очила, каска и инструменти с изолирани ръкохватки.
31. «а изб€гване на обратната трансформаци€ (подаване на обратно
напрежение) проводниците от основни€ трансформатор се откачват в капселованите кутии.
32. «абранено е качването на стълба, на който ще се работи, докато
захранването на сигналната точка не бъде прехвърлено на резервни€ трансформатор, разединителите от двете страни не бъдат изключени и не бъдат поставени преносими заземлени€.
33. «абранена е работата с резервни€ трансформатор при недостатъчна
осветеност на работното м€сто, при мълнии, мъгла, дъжд, мокър снеговалеж.

ѕриложение є 10
към чл. 307, ал. 2

—пецифични изисквани€ за безопасност и здраве при монтаж на контактна
мрежа

1. ѕреди да се пристъпи към направа на изкопи за стълбовете в места,
където има подземни съоръжени€ (кабели, тръбопроводи и др.), предварително се извършва писмено съгласуване със собствениците на тези съоръжени€. »зкопните работи на дълбочина, по-гол€ма от 0,5 m, се извършват с нар€д, с повишено внимание, в присъствие на отговорни€ изпълнител (ръководител€ на работата).
2. јко по време на работа се откри€т подземни съоръжени€, за които не
са получени сведени€, работата се преустанов€ва и се уведом€ват собствениците на тези съоръжени€.
3. ѕри ръчно изкопаване на изкопи в места със слаби почви стените им се
укрепват, за да се предотврат€т срутвани€.
3.1. «абранено е свал€нето на пластове чрез подкопаване.
3.2. ѕри направа на изкопи в силно наклонени терени се вземат мерки
против свличане на земни пластове, камъни и др.
3.3. »зкопите се обезопас€ват с предпазни огради или покрити€.
4. ѕри работа по см€на на детайли от стълба се вземат мерки, изключващи
възможността за падане или изместване на стълба по време на работа (чрез подпори, обт€жки, автопневматични устройства с работна площадка и други поддържащи устройства).
5. «а изправ€нето и свал€нето на стълба се използват подемни или
теглителни механизми и приспособлени€. «а да се избегне отклонение и падане
на стълба настрани, се осигур€ва укрепването му с обт€жки.
6. ѕри изправ€не или подмен€не на специални стълбове, при пресичането
на електропроводи или в сложни услови€ (коридора между два електропровода, намиращи се под напрежение) отговорни€т изпълнител присъства непрекъснато.
7. ѕри изправ€не на стоманорешетъчен стълб в зоната на вли€нието на
действащ електропровод той се зазем€ва с преносим заземител, който се постав€ за ц€лото време на изправ€не на стълба върху фундамента и остава дотогава, докато към стълба не бъде присъединен посто€нни€т заземител.
8. ѕроводниците на контактната мрежа се развиват и анкероват само с
"прозорец", като за определено време се преустанов€ва движението на влаковете и возилата. –аботите се извършват със специално композиран монтажен влак.
9. ѕреди натоварването и закрепването им барабаните внимателно се
оглеждат и се подготв€т за развиване, всички неравности се отстран€ват, изваждат се или се набиват подаващите се пирони. ¬тулките на барабаните се провер€ват преди закрепването с оглед осигур€ването на нормално и гладко въртене на барабаните.
10. ѕреди развиването на контактни€ проводник или на носещото въже от
барабана се провер€ва дали краищата на оста на барабана лежат правилно на стойката върху платформата за развиване и дали са застопорени.
11. ѕреди потегл€не на монтажни€ влак за развиване на контактни€ проводник или на носещото въже ръководител€т на работата провер€ва състо€нието на спирачните устройства на разкатъчната стойка.
12. ѕри работа монтажни€т влак се движи само по указание на ръководител€
със скорост не по-гол€ма от 5 km/h.
13. «абранено е извършването на работа по развиване на проводник или
въже от монтажен влак при липса на видимост или сигурна връзка между ръководител€ на работата и машиниста.
14. «абранено е работенето извън оградите на платформите без
използването на предпазен колан.
15. –аботниците, обслужващи барабанните спирачки, застават настрана
от развиващите се барабани и зад т€х.
16. «абранено е при развиването на проводниците работниците да сто€т
вътре в ъгъла, образуван между теглени€ проводник и стойката, пред развиващи€ се барабан, както и под развиващи€ се проводник и стойката.
17. ѕреди нат€гането им развитото носещо въже и контактни€т проводник
се оглеждат, провер€ват се всички снаждани€, гънки и вс€какви други дефекти, които биха могли да причин€т скъсването на въжето или контактни€ проводник и да доведат до наран€ването на работниците през време на нат€гането им.
18. Ѕригадирът или отговорникът на звеното провер€ва за качеството на снаждани€та на всички въжета и проводници, извършени с клеми или с кербови съединители в местата на т€хното свързване и анкеровка, като не допуска некачествени свързвани€.
19. ѕри развиване на носещо въже и контактен проводник в открит път
или гара и при окачването им на конзолните хамути и звеневите струнки движението на превозните средства през прелезите на този участък се прекрат€ва, а пешеходците се предупреждават от сигналисти-охранители.
19.1. ¬ случай на закачване на нат€гани€ проводник за н€какъв
предмет нат€гането се преустанов€ва, проводникът се разхлабва, след което се вземат мерки за освобождаването му.
19.2. ѕри нат€гането на проводниците не се допуска да се намират хора
под т€х.
20. Ќосещото въже и контактни€т проводник се нат€гат с помощта на
полиспасти, тирфори и тресчотки, като въжетата на полиспастите не са по-тънки от 16 mm.
21. ѕри движение или престой на монтажен влак върху коловоз, над който
има монтирана контактна мрежа под напрежение, е забранено изкачването на работниците по стълбите и стоенето на високите платформи на монтажни€ влак.
22. ѕри извършване на монтажните работи проводниците на контактната мрежа се зазем€ват с преносими заземители към релсите от двете страни на м€стото на работа.
23. ѕри преминаване под електропроводи високо напрежение проводниците
на контактната мрежа се зазем€ват с преносими заземители по време на монтажа от двете страни на м€стото на пресичането на разсто€ние до 150 m едно от друго.
23.1. јко е невъзможно да се изключи напрежението на електропровода,
допуска се монтирането на контактната мрежа и без изключване на напрежението на електропровода. ¬ този случай се вземат мерки, които да изключат възможността от доближаване на проводниците на контактната мрежа до проводниците на електропровода на разсто€ние в зависимост от напрежението му.
23.2.  онтактната мрежа под електропроводите се монтира под контрола на
ръководител€ на работата или бригадира.
24. «абран€ва се вс€каква работа по монтажа на контактната мрежа по
време на бур€ с мълнии, силен в€тър, поледица и липса на осветление при работа в тунели и през нощта.

ѕриложение є 11
към чл. 312

—пецифични изисквани€ за безопасност и здраве при товарене, превозване
и разтоварване на барабани с кабели на и от железопътни вагони и автомобили

1.  абелните барабани се товар€т и разтоварват чрез подемни кранове и
други механизми.
2. ѕри ръчно товарене и разтоварване на кабелни барабани задължително
се използват предварително изготвени рампи.
3.  огато н€ма подемни кранове, за товаренето на барабаните с кабел на
железопътни вагони, товарни автомобили или ремаркета се използват ръчни лебедки или лебедки, закрепени на предната част на платформата.
4. «абран€ва се превозването на барабани с кабели с вагони, товарни
автомобили или ремаркета без предварителното им сигурно укрепване със специално изр€зани ъглови или полудъгови трупчета по две от двете страни на всеки барабан и превързването им със стоманена тел към каросери€та на превозното средство.
5. «абран€ва се возенето на работници в каросери€та на превозно
средство, което транспортира барабани с кабели.
6. «абран€ва се блъскането или събар€нето направо на зем€та на
барабаните с кабел от вагони, товарни автомобили или ремаркета.
7. ƒопуска се ръчното придвижване на кабелни барабани с маса до 1000 kg
по хоризонтален терен. ѕри ръчно придвижване на кабелни барабани работниците се движат встрани от барабана, като не се допуска стоене по трасето на движение. ѕосоката на движение на кабелни€ барабан при ръчно придвижване се промен€ с помощта на специално предвидени лостове и подпори.
8.  абелни€т барабан, оставен за престой върху под или терен, се
укрепва срещу самопридвижване.
9. ѕри товаренето и разтоварването на барабани работещите използват
предпазни ръкавици.
10. Ѕарабаните се товар€т и разтоварват под ръководството и контрола на
ръководител€ на полагането на кабела.

ѕриложение є 12
към чл. 313

—пецифични изисквани€ за безопасност и здраве при работа с преносими
стълби

1. «абранено е използването на неизправни стълби, стълби с конструкци€
или изпълнени€, неотговар€щи на нормативните актове, стандартите и техническите услови€.
2. ѕреносимите стълби се използват само по предназначението си:
2.1. двураменните стълби и стълбите с площадки не се използват като
единични;
2.2. преносимите стълби не се използват като мост за преминаване,
рампи, подове на работни площадки и други подобни цели.
3. ѕреносимата стълба освен за качване и слизане се използва и за
извършване само на леки, краткотрайни операции от лице, застанало върху не€.
4. Ќе се пренас€т стълби, когато върху т€х има други предмети.
5. ƒвураменните стълби и стълбите с площадки се пренас€т с прибрани
рамена.
6. ѕри транспортиране в превозни средства стълбите се опаковат,
подреждат и закрепват така, че да са запазени от неблагопри€тни атмосферни въздействи€ и да е изключена възможността за падането им.
7. ћ€стото за достъп до стълбата се избира да бъде удобно и
обезопасено съобразно конкретните услови€ на работа.
8. —тълби не се постав€т в непосредствена близост до отвори по подове и
стени, до остри и стърчащи предмети, до открити съдове с опасни течности и химикали.
9. —тълби не се постав€т върху варели, сандъци, струпани материали и други нестабилни предмети.
10. —тълби не се постав€т на пешеходни пътеки, съобщителни пътища, до
незаключени врати, отвар€щи се към стълбата, и други места, където могат да бъдат блъснати и съборени от минувачи и превозни средства.
11.  огато се налага да се постави стълба на м€сто с оживено движение,
се вземат мерки за предотврат€ване блъскането на стълбата.
12. —тълби се ползват само след като са поставени така, че при
правилното им използване да е изключено падане или изместване.
13. «абранено е стълба да има за опорна точка долно или горно стъпало.
14. 3а горна опора на единична стълба не се използват пр€сно бо€дисани
или заледени стени, водосточни тръби, кръгли наклонени стълбове, ъгли на сгради, колони, прозорци и други нестабилни конструкции.
15. ≈динични стълби с дължина над 3 m се закрепват срещу обръщане назад
или встрани независимо от бро€ на качвани€та или времето на използването им.
16. ƒвураменните стълби се постав€т в работно положение, така че
приспособлението против недопустимо разтвар€не на двете страни да бъде разпънато докрай.
17. —тълбите се удължават (настав€т) само когато това конструктивно е
предвидено от производител€. «абранено е удължаването на стълби чрез
заковаване на двете части една към друга или свързването им с въжета, тел и други подръчни средства.
18. ѕри работа с преносими стълби в близост до тоководещи части под
напрежение се спазват и изисквани€та, произтичащи от специфичните услови€ за работа с електрически уредби.
19. ѕри качване (слизане) по стълба работещи€т е с лице към не€ и се
държи с двете си ръце за стъпалата, а не за страниците.
20. ѕри работа върху стълба работещи€т използва закопчано работно
облекло и подход€щи обувки, осигур€ващи го срещу подхлъзване.
21. ѕри пренас€не на метални стълби при температури под 5 Ш— се
използват студозащитни ръкавици.
22. «абранено е стъпването върху най-горните стъпала на двураменна
стълба и върху стъпало на единична стълба, когато от него до горни€ край на страниците остава по-малко от 1 m.
23. «абранено е преместването на стълба с работника върху не€.
24. ¬ърху стълба не се качва повече от едно лице, независимо дали
стълбата е единична или двойна.  огато естеството на работа изисква двама или повече работници, всеки работник използва самосто€телна стълба.
25. Ќе се стои под стълба, когато върху не€ има работещ.
26. Ќа лице, намиращо се върху стълба, не се подават материали и
предмети чрез подхвърл€не.
27. Ќе се разрешава масата на лицето, използващо стълба (включително и
товара), да превишава посочената от производител€ на стълбата маса.  огато масата не е посочена, се приема 100 kg.
28. «абранено е да се използват стълби при неблагопри€тни атмосферни
услови€ - в€тър със скорост над 10 m/s, дъжд, снеговалеж и др.

ѕриложение є 13
към чл. 428, ал. 1

—пецифични изисквани€ за безопасност и здраве при обслужване на
електрически локомотиви и мотрисни влакове за напрежение 25 kV и
честота 50 Hz

1. Ќа електрически€ подвижен състав се използват само оригинални
смен€еми ръкохватки, които се изваждат в изключено положение.
2. «абранено е "подклинване", шунтиране на защитни блокировки (крайни
изключватели), предпазващи от достъп до части под напрежение.
3. «а да се постави електрически€т локомотив или електрически€т
мотрисен влак под напрежение, се спазват следните правила:
3.1. в коридорите на локомотива, на покрива и под локомотива (мотрисни€ влак) н€ма никакви лица и предмети;
3.2. вратите на кабината, в ко€то се намира бригадата, са затворени, но
не заключени; вратите на другите кабини са заключени, а прозорците - затворени; външните врати на машинното отделение на локомотивите са заключени;
3.3. кабините и проходните коридори са свободни от странични предмети;
3.4. всички предпазни врати, решетки, капаци на шкафове са затворени;
3.5. помощник-машинистът е на своето работно м€сто;
3.6. машинистът подава едно късо изсвирване с локомотивната свирка;
3.7. машинистът об€в€ва на високо "¬нимание, вдигам пантографа";
3.8. машинистът извършва командната операци€ за вдигане на пантографа.
4.  огато електрически€т подвижен състав е под напрежение, при
затегната ръчна спирачка на членовете на локомотивната бригада се разрешава:
4.1. визуално и слухово да провер€ват работата на съоръжени€та;
4.2. да прав€т функционална проверка за действието на апаратите;
4.3. да почистват външно локомотивите.
5. «абранено е, когато електрически€т подвижен състав е под напрежение:
5.1. отвар€нето или свал€нето на врати, защитни ограждени€, капаци,
люкове, кожуси, решетки на машини, апарати, шкафове, блокове, камери;
5.2. допирането до апарати, машини и проводници;
5.3. почистването на механичната част и подвагонните шкафове (сандъци)
на вагоните на мотрисните влакове;
5.4. съедин€ването и разедин€ването на кабели между вагоните, секциите,
локомотивите.
6. ѕри отстран€ване на отказ или случаен ремонт в машинното отделение
или в апаратен шкаф (сандък) във или под коша, когато електрически€т подвижен състав не е под напрежение, но акумулаторната батери€ е включена, се изпълн€ват всички конструктивно предвидени мерки за дадената сери€ за обезопас€ване срещу постав€нето на състава под напрежение.
6.1. —лед команда за изключване на главни€ прекъсвач и свал€не на
пантографа машинистът лично провер€ва дали пантографът е свален.
7. «абран€ват се допирането и работата по апаратите, машините,
проводниците при включена акумулаторна батери€.
8. «абран€ва се принудителното включване на защитни апарати,
прекъсвачи, изключватели, защитни релета и техните помощни релета.
9. ¬сички колективни и лични предпазни средства в изправно състо€ние се
постав€т на определените им места.
10. ¬секи работник от електролокомотивно депо е длъжен незабавно да
съобщи на сво€ най-близък ръководител или на локомотивната бригада и след
това да запише в книгата за ремонт всички забел€зани повреди или неизправности на защитните и предпазните приспособлени€, представл€ващи опасност за обслужващи€ персонал.
11.  огато електрическите локомотиви и електромотрисни€т влак се ми€т с
водна стру€ при изключено напрежение и заземена със заземителна щанга контактна мрежа на съответни€ ревизионен канал, се изключва напрежението на контактната мрежа и на двата съседни ревизионни канала.

ѕриложение є 14
към чл. 428, ал. 2

—пецифични изисквани€ за безопасност и здраве при обслужване на
дизелови локомотиви и мотрисни влакове

1. ѕри приемане и предаване на дизелов локомотив или мотрисен влак или
при налагащ се ремонт и екипировка локомотивни€т машинист е длъжен:
1.1. да постави контролера на нулево положение;
1.2. да спре работата на дизелови€ двигател;
1.3. да постави ходообръщателната ръчка в неутрално положение;
1.4. да го осигури срещу самопридвижване;
1.5. да изключи командните ключове на пулта за управление;
1.6. да изключи акумулаторната батери€.
2. ѕреди да се пусне в действие дизелови€т двигател, локомотивната
бригада извършва преглед на всички възли на локомотива и прибира от машинното отделение ненужните инструменти и предмети.
3. «абранено е да се отвар€т, ремонтират и регулират приборите и
апаратите, когато двигател€т работи.
4. «абранено е да се работи по апаратни€ шкаф, когато
електрооборудването е под напрежение.
5. ќсобено внимателно се извършват проверките в непосредствена близост
до върт€щите се части на главни€ генератор и другите електрически машини.
6. ѕовреди, предизвикали протичане на гориво, масло и вода, се
отстран€ват само в покой при спр€н дизелов двигател.
7. ѕреди да започне прегледът и отстран€ването на откритите
неизправности, локомотивната бригада е длъжна да установи отсъствието на напрежение в преглежданите възли и апарати.
8. «абранено е да се преглежда електрическото оборудване на секции,
съединени (свързани) по системата на много единици, при включен прекъсвач на акумулаторната батери€ на н€кои от секциите.
9. — особено внимание се преглеждат акумулаторните батерии и действието
на електрическите апарати и релета в апаратен шкаф.

ѕриложение є 15
към чл. 459

—пецифични изисквани€ за безопасност и здраве при предварително
отопл€ване на пътнически вагони от стационарни отоплителни станции

1. ѕредаването на влаков състав за предварително отопл€ване се
регистрира в специализиран дневник.
1.1. —лед установ€ване на влакови€ състав на отправен коловоз на гарата
маневрени€т стрелочник регистрира приключването на сво€та дейност в специализирани€ дневник.
1.2. –евизор-вагоните регистрира приключването на технически€ преглед в
специализирани€ дневник.
2. «а дежурен електромонтьор, отговорник на отоплителната станци€, се
назначава специалист с най-малко четвърта квалификационна група по електробезопасност, а за електромонтьори, подготв€щи влаковите състави и ревизор-вагоните - най-малко трета група.
3. ƒежурни€т електромонтьор:
3.1. провер€ва свързването на кабелите за влаково отопление и ако има несвързани кабели, ги свързва (куплира);
3.2. на всеки вагон подготв€ уредбата за влаковото отопление за работа;
3.3. постав€ пред и зад влакови€ състав, предаден за отопление, табели,
на които на жълт фон с черни букви е написано "¬нимание! ¬исоко напрежение 1500V" и с червена бо€ е нарисувана стрелка за високо напрежение.
4. ƒежурни€т електромонтьор свързва кабела на стационарната колона на
съответни€ коловоз към контакта на отоплителната система на последни€ вагон.
5. ƒежурни€т електромонтьор свързва кабела от колонката на този коловоз
към един от изводите (главите) на станци€та и регистрира свързването в специализирани€ дневник.
6. ƒежурни€т електромонтьор (отговорник на вагон-отоплител€) при
наличие на подписи от маневрени€ стрелочник, от ревизор-вагони и от електромонтьора, подготвили влакови€ състав за предварително отопл€ване, вписва в специализирани€ дневник: є на глава (извод), към ко€то е свързан съставът, час на включване, фамили€ и след подписа си оповест€ва по радиостанци€ за предсто€щото подаване на напрежение; подава напрежение на съответната глава и отново оповест€ва по радиостанци€та за направеното включване.
7.  огато към вагон-отоплител€ има включен състав за предварително
отопление, дежурни€т електромонтьор - отговорник на вагона, н€ма право да го напуска. јко напускането е наложително, остав€ заместник.
8. ƒежурни€т електромонтьор, подготвил влакови€ състав, след подаване
на напрежение е длъжен да провери изправността на отоплителната система на всички вагони от подадени€ за отопл€ване състав.
9. Ќедопустимо е разкачването на междувагонни кабели при подадено
напрежение.
10. ѕредварителното отопление се преустанов€ва от дежурни€
електромонтьор, отговорник на отоплителната станци€, като:
10.1. изключва напрежението на съответни€ извод (глава), към който е
свързан отопл€вани€т състав;
10.2. регистрира изключването в специализирани€ дневник и оповест€ва за
това по радиостанци€та;
10.3. дежурни€т електромонтьор по подготовка на влаковите състави
разкуплира кабела от главата на станци€та и кабела на колонката от контакта на влакови€ състав и снема предупредителните табели от него.
11. ѕри необходимост от извършване на маневра с отопл€еми€ състав
отоплението се изключва и след приключването й операциите се повтар€т по посочени€ ред.
12. ѕодвагонните високоволтови шкафове се отвар€т само при изключено
напрежение от бригада от най-малко две лица, като едното охран€ва работещите.
13. ≈лектрическите кабели за влаково отопление се прикачват към
електрически€ локомотив от дежурни€ електромонтьор.
14. ѕомещени€та с апаратурата за високо напрежение и пултът за
управление на отоплителната станци€ се заключват, когато дежурни€т електромонтьор ги напуска.
15.  онкретните мерки за безопасност при свързване на електрическите
кабели за влаковото отопление на електрическите локомотиви, на дизеловите локомотиви, снабдени със съоръжени€ за електрическо отопл€ване, на вагон-отоплители, съоръжени с устройство за електрическо отопление на влаковете, се определ€т с инструкции за отделните серии локомотиви и вагон-отоплители, така че да се изключи възможността за подаване на напрежение при свързването им.

ѕриложение є 16
към чл. 463, ал. 2

—пецифични изисквани€ за безопасност и здраве при работа в
промивно-пропаръчно-дезинфекционни и ветеринарно-дезинфекционни станции

ѕромивно-пропаръчни и дезинфекционни станции
1. –ампите на промивно-пропаръчни и дезинфекционни станции се
обезопас€ват с парапети и се оборудват с преходни мостчета. ѕлощадките и стълбите се покриват с рифелована ламарина или друг противоплъзгащ материал.
2. »зползват се инвентар, инструменти и др., които не образуват искри
при работа (при удар).
3.  оловозите на промивно-пропаръчните и дезинфекционни станции се
зареждат с вагон-цистерни от гарата по за€вка и указание от ръководител см€на на станци€та, след което ключът от стрелките се предава от последни€ на маневрени€ стрелочник. —лед завършване на маневрата ключът от стрелките се връща на ръководител€ на см€ната и остава в него до завършване на работата по обработването на вагоните.
3.1 —лед зареждане на коловозите се постав€ забранителен сигнал.
3.2. √арата н€ма право да зарежда и изважда вагони без нова за€вка от
ръководител см€ната на станци€та.
4. –ъководител€т на см€ната на промивно-пропаръчните и дезинфекционната
станци€, ръководещ зареждането и изваждането на вагон-цистерните от коловозите, е длъжен да осигури безопасност при извършване на маневрата.
5. ѕри обработка на резервоара на вагон-цистерни се спазва »нструкци€та
за почистване и измиване на товарни вагони (цистерни).
6. ѕреди започване на обработката се извършва анализ на остатъците от превозени€ товар.
7. «абран€ва се измиването на резервоара на вагон-цистерни за киселина
преди неутрализирането на остатъка от киселина в него.
8. ћеханизираното миене на вътрешната повърхност на резервоара се
извършва при температура на водата, по-висока от 40 Ш—, а при ръчно миене с влизане на човек в балона - не по-висока от 40 Ш—.
9. ѕри миене на вътрешната повърхност на резервоара работниците ползват
подход€що защитно работно облекло, лични предпазни средства и при необходимост газосигнализатор.
10. «абран€ва се:
10.1. влизането в резервоара без ползване на специално защитно работно
облекло;
10.2. внас€нето и ползването в резервоара на открит огън и кибрит,
както и на инвентар, инструменти и др., при работа с които могат да се получат искри;
10.3. влизането на хора в резервоара, ако температурата в него е над
40 Ш—.
11. “върдите отпадъци от резервоара на вагон-цистерни се почистват от
две лица, инструктирани от ръководител€ на см€ната за безопасно извършване
на работата.
12. ¬ътрешната повърхност на резервоара на вагон-цистерни се мие от три
лица, инструктирани от ръководител€ на см€ната за безопасно извършване на възложената им работата. ≈дното от т€х отговар€ за крановете на водопровода и подава вода за миене.
13. —лед пропарване и измиване на резервоара с гореща вода люковете и
крановете му не се затвар€т до изравн€ване на температурата на резервоара с тази на атмосферни€ въздух.
14. ќтпадъците, събрани при почистване на площадките и каналите на
станци€та, се съхран€ват на определените за това места в съответствие с нормативните актове за управление на отпадъците.
¬етеринарно-дезинфекционни станции
15. ќстатъците, получени при обработка на товарните вагони, се
съхран€ват на определени за целта места.
16. ѕри почистване на открити и покрити товарни вагони от прахообразни
материали работниците ползват подход€щи противопрахови маски и съответни лични предпазни средства.
17. ƒървените и хартиените опаковки от опасни химически вещества и
препарати се третират на определените за това места в съответствие с нормативните актове за управление на отпадъците.
18. «абран€ва се приготв€нето на химически разтвори за обработване на товарни вагони извън определените за целта помещени€.
19. ѕри миене на открити и покрити товарни вагони вратите и люковете им
се затвар€т.

ѕриложение є 17
към чл. 508, ал. 1, т. 2

ƒаване на разрешение за почистване на стрелки

1. «а осигур€ване на безопасни услови€ на труд стрелочниците
(стрелкочистачите, стрелкомазачите) почистват стрелките само след разрешение на определеното длъжностно лице по начин, зависещ от осигурителната техника.
2. ƒежурни€т ръководител движение дава разрешение за почистване:
2.1. в гари без централизаци€ и без телефонна връзка със стрелковите
постове - писмено;
2.2. в гари без централизаци€ или ключова зависимост на стрелките, но
с телефонна връзка със стрелковите постове - с разм€на на телефонограми;
2.3. в гари с централизаци€ на стрелките с изпълнителен апарат в
постовете - устно при дадено маневрено положение с осигурителната техника;
2.4. в гари с централизаци€ на стрелките, които се обръщат чрез централен апарат - устно при дадено маневрено положение с централни€ апарат;
2.5. в интензивни гари, където в един пост дежур€т двама или повече
стрелочници - устно, като почистването е под охраната на постови€ стрелочник първо лице;
2.6. при почистване на стрелките от маневрени стрелочници - устно лично.
3. ѕостови€т стрелочник дава разрешение за работа след съгласуване с
дежурни€ ръководител:
3.1. при почистване на стрелките от маневрени стрелочници, като
почистването е под охраната на ръководител€ на маневрата;
3.2. в гари със стрелкочистачи (стрелкомазачи) при взаимна охрана, а
когато е един стрелкомазач - под охраната на постови€ стрелочник.
4. ¬ гари на централно управление от участъците с диспечерска
централизаци€ почистването се извършва след дадено разрешение от диспечера от местното управление на съответната гърловина.

ѕриложение є 18
към чл. 587, ал. 1

—пецифични изисквани€ за безопасност и здраве при ремонт на колооси и
букси

1. ѕреди подаване на колооси и букси за ремонт те ц€лостно се почистват.
2. ѕочистването по възможност се извършва извън помещени€та за ремонт
или извън ремонтните позиции на помещението. «амърсените демонтирани възли, агрегати и детайли се измиват на специализирани за целта места, оборудвани с аспирационни уреди.
3. «абранено е почистването чрез обгар€не или чрез абразиви на колооси
и букси.
4. ѕри използване на химически средства за почистване на колооси,
букси, лагери и други детайли се ползват необходимите предпазни средства.
5. —таро масло и грес се източват и съхран€ват в специализирано
помещение или м€сто в ремонтното помещение.
6. –емонтните работи започват само след дадено нареждане от
ръководител€ на бригадата или ремонтната група.
7. ѕреди да пристъпи към започване на ремонтната дейност, ръководител€т:
7.1. провер€ва, за да се убеди, че м€стото, където ще се извършва
ремонтът, и съоръжени€та, с които ще се работи, са в изправност;
7.2. запознава всички работници, участващи в предсто€щи€ ремонт, с
плана и им об€сн€ва реда на извършването му, като указва позициите по
каналите и коловозите или ремонтното помещение.
8. ѕри преместване на колооси, оси, звезди, дискове или букси се
употреб€ват приспособлени€, които гарантират безопасността на работата.
9.  олоосите се демонтират и монтират с помощта на кранове и
приспособлени€ под личното наблюдение на ръководител€ на бригадата (ремонтната група).
10. «абранено е използването на инструменти и приспособлени€ извън
одобрените в технологи€та за дадени€ ремонт.
11. ƒемонтираните колооси, букси и техните детайли се постав€т на
технологични опори, стелажи и приспособлени€ с осигурена здравина и устойчивост, гарантиращи безопасно постав€не, поддържане и вдигане.
12. ƒемонтираните части се постав€т и подреждат на определени за целта
места, така че да не се затрупват работните площадки, проходите и технологичните пътеки.
13. «абранено е търкал€нето на бандажи, дискове, звезди, зъбни колела,
лагери и други части. «а т€хното преместване се използват вагонетки, колички и други транспортни платформи или плъзгащи се подложки.
14.  олоосите се демонтират плавно и без дърпани€. «абранено е по време
на демонтирането им от талигите да има работници върху талигите.
15. Ѕуксите се демонтират и монтират чрез кран, крик или
приспособление, осигур€ващи плавност и устойчивост на демонтажа или монтажа.
16. ѕри монтаж и демонтаж на колоос на дълбок канал возилото се подава
и изтегл€ от канала под наблюдението на ръководител€ на бригадата (ремонтната група) и дежурни€ експлоатационен работник.
17. Ќа дълбок канал возилото се установ€ва така, че спусканата колоос
да се намира в центъра на крика. ќстаналите колооси се подклинват с дървени клинове.
18. «абранено е стоенето на работниците в дълбоки€ канал при свал€не на
колооси.
19. «абранено е при избиване и набиване върху оста на звезди, дискове и
моноблокове да сто€т лица срещу направлението на прилаганите усили€ за избиване и набиване.
20. ѕри монтаж на бандажни гривни се осигур€ва защита на работещите от
пр€к допир с нагрети€ метал.
21. ѕостав€нето, укрепването, изваждането и всички други манипулации в
технологичното м€сто за загр€ване на бандажните гривни се извършва само при изключен източник за загр€ване.
22. —лед монтиране на нагретите бандажни гривни върху колооста т€ се
отдел€ или маркира по подход€щ начин до нейното изстиване за недопускане на наран€вани€.
23. Ћагерите с оловно-калаена композици€ се заливат в помещени€, оборудвани със засмукваща вентилаци€ и принудително подаване на свеж въздух.
24. ѕри заливане на лагери се употреб€ват поти (тигли) без дефекти,
които се паз€т от удар.
24.1. «а вадене на поти от пещите се използват клещи с приспособлени€
за заключване.
24.2. ѕри механизирана разливка се използват поти с дръжки с дължина
най-малко 700 mm.
25. ѕреди ползване калъпите, формите и сърцата се изсушават.
26. ѕри стругарски операции по колоосите, бандажните гривни, звезди,
моноблокове, буксови тела и др. измервани€та и другите допълнителни работи се извършват само при пълно спиране на струга. ≈вентуално почистване на стружки се извършва с куки, четки или други приспособлени€.

ѕриложение є 19
към чл. 587, ал. 2

—пецифични изисквани€ за безопасност и здраве при ремонт на локомотиви,
мотрисни влакове и вагони

ѕодвижен състав
1. ѕри установ€ване на локомотивите, мотрисните влакове и вагоните за
ремонт се спазват предписаните технологични разсто€ни€ между возилата, като те не могат да бъдат по-малки от 1m.  огато това изискване не може да се спази, по изключение возилата са с допрени буфери.
2. –амите на талигите се установ€ват по време на ремонта им върху
специални поставки.
3. «амърсените демонтирани възли, агрегати и детайли се измиват на
специализирани за целта места, оборудвани с аспирационни уредби.
4. «абранено е миенето на части и детайли с леснозапалими вещества.
“ези части се ми€т и чист€т с алкални обезмаслители.
5. «абран€ват се почистването, ремонтът и бо€дисването на покривите,
челата и страните на подвижни€ състав без ползването на предпазни колани или направените за целта платформи.
6. ѕри отсичане главите на нитове, болтове, заварки и други свързващи
материали с ръчни или въздушни инструменти се употреб€ват прегради или приспособлени€, които задържат отхвръкващите късове.
7. «абранено е при проба на спирачката извършването на работи по
механическото оборудване.
8. ѕри см€на на калодки спирачката сигурно се изолира, а въздухът от
спирачната система на возилото се изпуска.
9. «абранено е отвар€нето на тапите на спирачни прибори и резервоари,
когато последните се намират под нал€гане.
10. »зпитвани€та на пневматичните съоръжени€ с нал€гане над 5 bar се
извършват в специално оборудвана камера.
11. »зправността на защитните блокировъчни устройства, състо€нието на
заземлени€та и предупредителните надписи се провер€ват при всеки ремонт на подвижни€ състав.
12. ¬исоковолтовите кондензатори се преглеждат само след отстран€ване
на остатъчни€ електрически зар€д.
13. –аботите с индуктор се извършват след като всички работници се
отстран€т на безопасно разсто€ние. —лед проверка на отделните изводи те се свързват на късо за премахване на капацитивните напрежени€.
14. ѕри измерване на съпротивлени€та на изолаци€та на електрическите
машини, апарати и вериги с мегаомметър всички други работи, освен по механичната част и спирачната уредба, се прекрат€ват. —лед завършване на проверката се отстран€ва остатъчни€т електрически зар€д.
15. «абранено е изпитвани€та на различните възли и агрегати, при които
се използва или получава напрежение над 380 V, да се извършват в работните помещени€. “акива изпитвани€ се извършват само в специално помещение.
16. »золаци€та на намотките на електрическите машини и апарати се изпитва в специално помещение.
“€гов подвижен състав
17. ѕри подаване на т€гов подвижен състав за ремонт ръкохватките и
ключовете за управление се предават на лицата, отговорни за ремонта. «абранена е употребата на неинвентарни ръкохватки и ключове и замен€щи ги инструменти.
18. ѕри остав€нето на локомотиви или мотрисни влакове за ремонт
акумулаторната батери€ се изключва от електрическите вериги и кабелните обувки се откачват от полюса и минуса на батери€та.
19. «абранено е да се разедин€ват кабели, когато веригите са под
напрежение.
20. “€говите двигатели, спомагателните електрически машини и
електрическите апарати се продухват в отделно помещение, съоръжено със специална вентилаци€. –аботниците, които извършват продухването, са снабдени със специално работно облекло и с подход€щи маски или респиратори.
21. ѕри разкачването на четкодържателите на т€гови двигатели
двигателите се постав€т на специална стойка. «абранено е разкачването да се извършва, когато двигател€т е вдигнат с кран.
22. ѕри изпробването на т€гови двигатели и спомагателни машини м€стото
се ограждa и в него не се допускат лица. Ќа двигателвентилаторите се монтира специален кожух за предпазване от изхвърлени лопатки при евентуално счупване на работно колело. »зпробването се извършва под ръководството на майстора (бригадира).
23. «абранено е в помещени€та за импрегниране и изсушаване на т€говите
електродвигатели и на спомагателните електрически машини употребата на открит огън (по€лни лампи, заваръчни работи, пушене), за което се постав€т надписи и табелки. ≈лектрическите апарати открит тип за включване и изключване на електроконсуматорите се монтират извън тези помещени€. ѕомещени€та за импрегниране се снабд€ват с аспирационна уредба.
24. ≈лектрическите калориферни тела за сушене на т€говите двигатели и
на спомагателните електрически машини, когато са захранени с високо напрежение, се монтират в специални помещени€. ¬ратите на тези помещени€ имат блокировъчно автоматично устройство, което осигур€ва затвар€нето и заключването им, когато има напрежение.
25. ѕри изпитване на изолаци€та на електрическото оборудване за високо
напрежение всички ремонтни работи се прекрат€ват. Ћокомотивът (мотрисни€т влак) се огражда с 4 щита с надпис "ќпасно" и на разсто€ние от състава не по-малко от 2 m се постав€т двама дежурни. ѕри локомотивите се заключва едната от кабините, а в другата се постав€ лице за охрана.
26.  огато се налага захранващ кабел да се присъедин€ва от външен източник към локомотива или мотрисни€ влак, деломайсторът или негови€т заместник своевременно уведом€ва локомотивните бригади и ремонтни€ персонал да прекрат€т всички ремонтни работи по локомотива.
27. Ќапрежението от външен източник се включва единствено от длъжностно
лице, определено от началника на депо или екипировъчен пункт по за€вка на машиниста или на ръководител€ на ремонтната бригада, работеща на локомотива (мотрисни€ влак).
28. “рансформаторното масло се почиства и преработва в специализирано
помещение, отделено от цеха. √азовете от сепараторите се отвеждат извън помещението.
29. “рансформаторът се провер€ва след отстран€ването на всички
работници от локомотива (мотрисни€ влак), вкл. шлосерите, работещи по механичната част. ƒо локомотива не по-близо от 1,5 m застават двама дежурни, които не позвол€ват доближаване до локомотива. »звършващи€т измерването работи с диелектрични ръкавици под наблюдението на майстора (бригадира).
30.  лапанните механизми на дизеловите двигатели се регулират само при
неработещ двигател. «абранено е пускането на двигател в действие при свалена дюза.
31. ѕомещени€та за ремонт и изпитване на горивна апаратура на
дизеловите двигатели се оборудват с аспирационна уредба.
32. “оплообменниците и радиаторните тела се заливат с оловно-калиев
припой на работни места с локална аспирационна уредба, засмукваща газовете отдолу.
33. Ќе се извършват стационарни проби на дизелови локомотиви, мотриси и
мотрисни влакове в ремонтни халета без аспирационна уредба.
34.  огато се налага, в ремонтно помещение е допустимо да се съхран€ва
гориво само в съдове с плътно затвар€щи се капаци. —ъхран€ването на количество, по-гол€мо от необходимото за един ден, е забранено. ¬ отделението е забранено пушенето и внас€нето на открит огън.
35. ѕреди изпитвани€та ц€лото оборудване на локомотива или мотрисни€
влак старателно се почиства, а инструментите и материалите за изпитването се постав€т и укрепват на специално определените им места. »зползват се изправни защитни мрежи, сигнализаци€, осветление и противопожарен инвентар. ѕроходите в машинното отделение и вратите се остав€т свободни и се отвар€т без усилие.
36. —лед приключване на ремонта на електрически€ локомотив
(електрически€ мотрисен влак) пантографът се вдига и пробата под високо напрежение се извършва от лица, имащи право на управление. ѕрисъства майсторът по ремонта или бригадирът, който провер€ва за неизправности и
опасност за работниците и обслужващи€ персонал. —лед тази подготовка вдигащи€т токоснемател€ об€в€ва силно "¬дигам пантографа".
37. ѕреди пускане, след ремонт на дизеловите двигатели на локомотиви и
мотрисни влакове те се осигур€ват срещу придвижване и ходообръщател€т е в неутрално положение. ¬ случай на опасност отговорното лице е длъжно веднага да спира двигател€. «абранено е по време на пускането на мотора да се стои върху капаците на цилиндровите глави, както и на същи€ коловоз пред и зад локомотива.
38. “€гови изпитвани€ се извършват само от определените за това
длъжностни лица. ѕрисъствието в локомотивите или мотрисните влакове на лица, н€мащи отношение към изпитани€та, е забранено.
¬агони
39. Ќе се приема за случаен (отцепъчен) ремонт вагон с несигурно
укрепен товар.
40. ћайсторите по ремонта дават точни указани€ за обема на работа на
всеки подаден за ремонт вагон и посочват специфичните изисквани€ за безопасност при извършването й.
41. Ќе се извършват ремонтни работи на открит ремонтен коловоз по
вагоните при бур€, гъста мъгла, силен дъжд, снеговалеж и силен в€тър.
42. ѕреди да започне ремонтът на вагона, несигурно укрепените капаци и
врати се свал€т, а изправните се укрепват в транспортно положение.
43. Ќе се извършват ремонтни работи по вътрешността на вагон, ако н€ма
посто€нен или временен под.
44. Ќе се извършват ремонтни работи едновременно по коша и
подвагонното оборудване на вагона.
45. Ќе се извършват ремонтни работи по покриви на вагони, когато са
влажни, заскрежени и по т€х има лед или сн€г.
46. Ќе се разрешава от покрива да се хвърл€т материали и инструменти,
както и да се подхвърл€т материали на хора, работещи на покрива.
47. –емонтираните вагони се остав€т на гаров коловоз скачени и
осигурени срещу самопридвижване.
48. «а различни серии подвижен състав и за отделни техни възли се
изработват конкретни инструкции за безопасност и здраве при работа.

ѕриложение є 20
към чл. 587, ал. 3

—пецифични изисквани€ за безопасност и здраве при изпитване на
електрическото отопление, вентилаци€та и осветлението на пътническите вагони

1. »зпитването на диелектрическа €кост на апаратите и възлите на електрическите съоръжени€ на вагоните се извършва в изпитвателното поле на изпитвателната станци€.
2. «абран€ва се лица, непринадлежащи към персонала на изпитвателната
станци€, да извършват изпитвани€.
3. «а осигур€ване на безопасност и здраве при изпитване:
3.1. изпитвателното поле на изпитвателната станци€ се огражда с
посто€нно ограждение с височина най-малко 2 m и се зазем€ва;
3.2. вратите на ограждението се комплектоват с блокировка, осигур€ваща
изключването на изпитвателното напрежение при отвар€нето им и невъзможност за включване при отворени врати;
3.3. непосредствено до вратите на ограждението се монтира светлинен и
звуков индикатор, който при включено напрежение оповест€ва за наличието на високо напрежение в изпитвателното поле.
4. ƒетайлите и възлите от отоплителната система на вагон, за които се
изисква изпитване на диелектрическа €кост, се монтират след т€хното изпитване.
5. ѕреди включване на изпитателното напрежение от изпитателни€ коловоз
се отстран€ват лицата, незаети с изпитването.
6. »зпитването се извършва от група от най-малко от две лица с
квалификационна група по електробезопасност не по-ниска от четвърта.  ъм групата се допускат лица с квалификационна група не по-ниска от трета.
7. ¬сички капаци на електрически уреди, електрически печки,
разклонителни кутии, апаратурни сандъци и др., които ще бъдат под напрежение, се затвар€т. ƒопуска се на тези, при които е необходимо да бъде осъществено наблюдение на работата на комутационната апаратура, капаците да
бъдат свалени (отворени), но след като бъдат поставени ограждение и
предупредителни табели.
8. Ћицето, което ръководи изпитването на отоплителната система на
вагоните на изпитателни€ коловоз:
8.1. свързва проводника на колонката на изпитвателни€ коловоз към
еднополюсни€ контакт на вагона за изпитване;
8.2. провер€ва дали е преустановена вс€каква работа по отоплителната
система на вагона;
8.3. отстран€ва всички лица, намиращи се във вагона, и всички лица,
които не са заети с провеждане на изпитването;
8.4. провер€ва за правилното постав€не на ограждени€ и предупредителни
табели на изпитвани€ вагон;
8.5. об€в€ва чрез радиостанци€ или устно, ако има видима връзка с
оператора на пулта на изпитателната станци€, "¬нимание! ¬ключвай!";
8.6. изчаква потвърждение по радиостанци€ или устно от оператора на пулта "¬нимание! ¬ключвам!";
8.7. изчаква за потвърждение и звукови€ и светлинен сигнал "¬исоко
напрежение" за подадено напрежение от изпитвателната станци€;
8.8. следи за работата на електрическите съоръжени€ на изпитвани€ вагон
(вагони).
9. Ћицето, което работи на пулта на изпитвателната станци€ (операторът
на пулта) и подава напрежение на изпитателни€ коловоз:
9.1. превключва изпитвателната уредба за работа на напрежение,
съответстващо на работното на отоплителната система на изпитвани€ вагон (вагони);
9.2. превключва извода на изпитвателната станци€ към колонката на
съответни€ изпитвателен коловоз;
9.3. при получено нареждане от ръководител€ на изпитването лично се
убеждава в готовността за провеждането му и оповест€ва лично или по радиостанци€ "¬нимание! ¬ключвам!";
9.4. подава напрежение на изпитвателни€ коловоз.
10. Ќапрежението на изпитвателни€ коловоз се изключва по нареждане от
ръководител€ на изпитването.
11.  огато н€ма пр€ка видимост при подаване и приемане на командите от
ръководител€ на изпитването и при липса на радиостанции, напрежението за провеждане на изпитване на електрическата отоплителна уредба на изпитателни€ коловоз се включва и изключва чрез разм€на на телефонограми.

ѕриложение є 21
към чл. 621, ал. 1

—пецифични изисквани€ за безопасност и здраве при обслужване на
възстановителни средства

1. ѕри подготовка и използване на възстановителни средства за
ликвидиране или предотврат€ване на железопътни произшестви€ се спазват действащите нормативни документи, регламентиращи правилното технологично използване на средствата и съоръжени€та, използвани при възстанов€ване.
2. «абранено е използването на неизправни машини, съоръжени€,
приспособлени€ и инвентар и такива, на които предпазните и защитните устройства са неизправни.
3. «а работа с възстановителните средства лицата се запознават и
инструктират за работа с т€х и следва да имат необходимата правоспособност, ако се изисква такава.
4. ѕри аварийно-възстановителни работи след железопътни произшестви€ с наличие на опасни товари работещите се осигур€ват със специална екипировка и предпазни средства.
5. ѕри възникване на повреда в машините съоръжени€та, приспособлени€та
и инвентара по време на възстановителните работи работата с т€х се прекрат€ва и се уведом€ва ръководител€т, отговар€щ за конкретните възстановителни средства. –аботата с т€х може да продължи само след гарантирането на безопасната им работа.
6. ѕри работа в наклонени терени се вземат допълнителни мерки за
осигур€ване стабилността и застопор€ването на повдигателните средства срещу самопридвижване или придвижване под въздействие на сили от възстановителните работи.
7. ѕри използване на двупътно възстановително средство качването му
върху железни€ път е възможно само след писмено разрешение от съседните гари.  ачването и слизането на и от железни€ път се извършва само от водача, като останалите служители сто€т на безопасно м€сто. –азкачването на осигурителните устройства, свал€нето и прибирането на железопътни колички се извършва само при пълно спиране и осигур€ване срещу придвижване.
8. «абранено е използването на неизправни въжета и вериги.
9. «абранено е натоварването на въжетата (сапаните), приспособлени€та
и веригите над посочената за т€х товароподемност.
10. ѕри пром€на на обстановката по време на възстановителните работи,
създаваща опасност за здравето на лицата, работещи на м€стото, се прави допълнителен инструктаж за запознаване с новонастъпилите промени и изискващите това съответни действи€.
11. ѕри повдигане на конструкции, машини, товари или подвижен
железопътен състав се осигур€ва равномерно натоварване на приспособлени€та, въжетата, веригите и криковете.
12. ѕри превързване преди повдигане се постав€т подложки от дърво или
мек метал между острите ръбове на повдигани€ обект и приспособлението, въжето, веригата или крика.
13. «абранено е да се стои под или близо до обект при неговото
повдигане, спускане или преместване.
14. «абранени са преминаването и престо€т на хора между повдигани€
товар и сто€щи в непосредствена близост конструкции, машини и съоръжени€, които ограничават м€стото за отдалечаване при нужда.
15.  огато обектът, който ще се повдига или ще се премества, н€ма
специални технологично предвидени места за захващане, се обръща особено внимание на обхващането му от въжетата и приспособлени€та с цел гарантиране на устойчивост по време на операци€та. ѕри залед€ване или силно замърс€ване
м€стото на захващането се почиства.
16. «абранено е повдигането на обекти, когато крикът или куката и
подемните въжета на крана не са във вертикално положение.
17. ѕри повдигане се осигур€ва съвпадане на центъра на тежестта на
повдигани€ обект и вертикалната проекци€ на куката на крана.
18. «абранено е влаченето по терен, площадка или платформа на обекти с
повдигащото устройство на крана.
19. ѕри повдигане на товари с маса, близка до максимално допустимата за
даденото положение на крана, първоначално товарът се повдига до отлеп€нето му от терена или площадката. —лед проверка за правилно окачване, устойчивостта на крана и действието на спирачката се продължават повдигането и отместването.
20. ѕри повдигането и преместването непрекъснато се следи за
състо€нието на опорите на крана или крика и м€стото, на което са базирани.
21. «адължително се следи за точното спазване на товарната диаграма на
повдигателното съоръжение.
22. ѕри използване на двуроги куки се осигур€ва равномерно натоварване
на двата рога на куката.
23. ѕри едновременно или последователно повдигане на обект с два крана
командите към двата крана се подават само от едно лице - ръководител€ на
аварийно-възстановителните работи.
24. ѕри по€ва на неустойчивост на възстановителните средства или на
повдигани€ обект при повдигане товарът незабавно се спуска и повдигането се възобнов€ва само след отстран€ване на причините, довели до по€вата на неустойчивост.
25. ѕри освобождаване на обекта след постав€не на терен, площадка или
платформа се осигур€ва възможност за свободно изтегл€не на приспособлени€та, въжетата или веригите.
26. «абран€ва се временно постав€нето на обектите на възстановителната
дейност в неустойчиво положение. «адължително се осигур€ва гарантирано укрепване срещу преместване, преобръщане или приплъзване.
27.  огато при започнало повдигане се налага престой или преместване на
крана или крика, това се извършва само след укрепване на товара върху здрави опори.
28. »зползват се хидравлични уредби, осигур€ващи плавно спускане.
29. ѕри възстановителни работи след дерайлиране на подвижен железопътен
състав се гарантира неговото осигур€ване срещу придвижване независимо от дерайлирането. ѕри качване на дерайлирала талига другата се застопор€ва независимо дали е дерайлирала, или е на железни€ път.
30. ѕри налагащи се ръчни операции по повдигане, преместване и
постав€не на тежки, деформирани, високи и други предмети в операци€та участват достатъчен брой лица, съоръжени с необходимите и изправни захватни и помощни приспособлени€ - лостове, крикове, въжета, вериги, тръби и др. «адължително се използват ръкавици.
31. «абранено е при използване на лостове да се натиска с ц€лата тежест
на т€лото и пр€кото захващане с ръце.
32. ѕри използване на въже за издърпване всички лица се отстран€ват на
разсто€ние не по-малко от две дължини на въжето.
33. ѕри пренас€не на дълги предмети от н€колко лица всички захващат от
л€ва или д€сна страна едновременно и са с лице по посока на движение.

ѕриложение є 22
към чл. 621, ал. 2

—пецифични изисквани€ за безопасност и здраве при възстанов€ване
движението на влаковете

1. ƒвижението на влаковете се възстанов€ва само след като са отстранени
причините и последиците от произшествието, които могат да доведат до наран€ване на пътници и служители.
2. ѕодаването на напрежение в контактната мрежа на електрифицирани участъци след аварийно-възстановителни работи, наложили нейното изключване, се извършва само след безспорно убеждаване от ръководител€ на възстановителните работи, че всички лица са на безопасно разсто€ние и са предупредени за предсто€щото включване под напрежение.
3. ƒвижението се разрешава само след изтегл€не на екипите по
възстанов€ване и използваните от т€х средства, инструменти и материали, които нарушават габарита или определените изолационни разсто€ни€ в участък с контактна мрежа.
4. ѕри възстанов€ване на движението се връчват писмени разпореждани€ на
преминаващите возила за услови€та и особеностите на преминаване.
5.  огато се налагат довършителни работи след възстанов€ване на
движението, работещите задължително се предупреждават и охран€ват от преминаващите возила.
6. ѕри използване на технологични колички за превозване на повреден
подвижен железопътен състав се обръща особено внимание на неговото укрепване и спазване на габарита.
7. «абранено е наличието на лица вътре или върху подвижен железопътен
състав с нарушена или отслабена конструкци€ след железопътно произшествие при неговото превозване.
8. ќстанали след възстанов€ването части, конструкции и подвижен състав, близки до габарита на железни€ път или коловоза, по който се възстанов€ва движението, се укрепват и осигур€ват срещу нарушаване на габарита при преминаване на влаковете покрай т€х. «абранени са престо€т и изкачването на хора по т€х при преминаване на влакове и специализирани машини.
9. Ќа лицата, които ще работ€т след възстанов€ване на движението на
влаковете, се създават безопасни услови€ за работа, като се гарантира проходимостта на пътеките, използвани за извършване на маневра и обход, и свободен достъп до съоръжени€та и м€стото за работа.
10. ѕо преценка на ръководител€ на възстановителните работи или на
определени от него отговорни длъжностни лица може да се остав€т лица за наблюдение и контрол след ликвидиране на последиците от железопътното произшествие. “ехни€т брой и квалификаци€ се определ€ в зависимост от конкретната ситуаци€.