Ќј–≈ƒЅј є 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквани€ за здравословни и безопасни услови€ на труд на работните места и при използване на работното оборудване

   »здадена от министъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването, обн., ƒ¬, бр. 88 от 8.10.1999 г., в сила от 9.01.2000 г., изм., бр. 48 от 13.06.2000 г., в сила от 1.01.2003 г. - бр. 52 от 8.06.2001 г., изм. и доп., бр. 43 от 13.05.2003 г. (*), изм., бр. 37 от 4.05.2004 г., в сила от 5.11.2004 г., изм. и доп., бр. 88 от 8.10.2004 г., в сила от 5.11.2004 г.
   §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
   * ќтносно влизането в сила на изменението и допълнението от ƒ¬, бр. 43
   от 13.05.2003 г. виж І 40 по-долу.
   §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
   √лава първа
   ќЅў» ѕќЋќ∆≈Ќ»я
 
„л. 1. (1) — тази наредба се определ€т минималните изисквани€ за здравословни и безопасни услови€ на труд:
1. на вс€ко работно м€сто;
2. при използване на работното оборудване.
(2) “ази наредба се прилага във всички предпри€ти€ и места, където се осъществ€ва трудова дейност съгласно чл. 2 от «акона за здравословни и безопасни услови€ на труд (««Ѕ”“).
(3) “ази наредба се прилага, като разпоредбите й се съобраз€ват със специфичните нормативни актове за безопасност и опазване на здравето при работа, регламентиращи изисквани€ за следните работни места:
1. в транспорта, използван извън предпри€тието, и в транспортните средства;
2. на временни или подвижни работни площадки;
3. в миннодобивната промишленост;
4. на риболовните кораби;
5. на полето, в горите и на други места, които са част от селскостопански и горскостопански предпри€ти€ и са разположени извън сградите и територи€та на предпри€тието.
(4) (Ќова - ƒ¬, бр. 43 от 2003 г.) “ази наредба се прилага и от лицата, които самосто€телно упражн€ват трудова дейност.
„л. 2. –аботодател€т осигур€ва прилагането на изисквани€та на тази наредба за работните места, трудови€ процес и при използване на предоставеното работно оборудване.
„л. 3. (»зм. - ƒ¬, бр. 88 от 2004 г.) ќсвен задължени€та по ««Ѕ”“ работодател€т:
„л. 3. ¬ съответствие с изисквани€та на ««Ѕ”“ работодател€т:
1. (доп. - ƒ¬, бр. 43 от 2003 г.) информира работещите и/или техните представители за всички мерки, имащи отношение към безопасността и опазване на здравето, които са и ще бъдат предприети на работното м€сто и при използването на работното оборудване. »нформаци€та тр€бва да бъде лесно разбираема за работещите, за които се отнас€;
2. се консултира с работещите и/или техните представители и създава възможност за т€хното участие по всички въпроси, свързани с тази наредба.
„л. 4. ѕри организиране и осъществ€ване на трудовата дейност се изпълн€ват изисквани€та на тази наредба, на нормативните актове по безопасност и здраве при работа за различните производства, дейности, видове работа и работно оборудване и за пожарна безопасност.
(√лава втора - ѕроектиране и строителство)
(«агл. отм. - ƒ¬, бр. 37 от 2004 г.)
„л. 5. (ќтм. - ƒ¬, бр. 37 от 2004 г.).
„л. 6. (»зм. и доп. - ƒ¬, бр. 43 от 2003 г., отм., бр. 37 от 2004 г.).
„л. 7. (»зм. - ƒ¬, бр. 43 от 2003 г., отм., бр. 37 от 2004 г.).
„л. 8. (ƒоп. - ƒ¬, бр. 43 от 2003 г., отм., бр. 37 от 2004 г.).
„л. 9. (»зм. - ƒ¬, бр. 43 от 2003 г., отм., бр. 37 от 2004 г.).
„л. 10. —обственикът или ползвател€т на предпри€тие, обект или работно оборудване състав€ досие, което съдържа:
1. (доп. - ƒ¬, бр. 43 от 2003 г.) екзекутивната документаци€ или частта от не€, отнас€ща се до проектното осигур€ване на здравословните и безопасните услови€ на труд, актът, удостовер€ващ въвеждането на строежа в експлоатаци€, и документаци€та (протоколи и актове), доказващи съответствието на изпълненото строителство с изисквани€та на ««Ѕ”“;
2. всички документи, отраз€ващи периодични изпитвани€ и проверки при експлоатаци€та, включително ремонтите, както и измервани€та за състо€нието на работната среда, включително резултатите от мониторинга, когато се предвижда такъв.
„л. 10а. (Ќов - ƒ¬, бр. 43 от 2003 г., отм., бр. 37 от 2004 г.).
„л. 10б. (Ќов - ƒ¬, бр. 43 от 2003 г., отм., бр. 37 от 2004 г.).
„л. 10в. (Ќов - ƒ¬, бр. 43 от 2003 г., отм., бр. 37 от 2004 г.).
„л. 10г. (Ќов - ƒ¬, бр. 43 от 2003 г., отм., бр. 37 от 2004 г.).
„л. 10д. (Ќов - ƒ¬, бр. 43 от 2003 г., отм., бр. 37 от 2004 г.).
„л. 10е. (Ќов - ƒ¬, бр. 43 от 2003 г., отм., бр. 37 от 2004 г.).
„л. 10ж. (Ќов - ƒ¬, бр. 43 от 2003 г., отм., бр. 37 от 2004 г.).
„л. 10з. (Ќов - ƒ¬, бр. 43 от 2003 г., отм., бр. 37 от 2004 г.).
„л. 10и. (Ќов - ƒ¬, бр. 43 от 2003 г., отм., бр. 37 от 2004 г.).
„л. 10к. (Ќов - ƒ¬, бр. 43 от 2003 г., отм., бр. 37 от 2004 г.).
√лава трета
“≈–»“ќ–»я Ќј ѕ–≈ƒѕ–»я“»≈“ќ
„л. 11. (1) (ѕредишен текст на чл. 11, изм. - ƒ¬, бр. 43 от 2003 г.) “еритори€та на предпри€тието се огражда и/или се предприемат други мерки за ограничаване достъпа на външни лица.
(2) (Ќова - ƒ¬, бр. 43 от 2003 г.) Ќепосредствената околност и границите на територи€та на предпри€тието се оформ€т и обозначават така, че да се виждат €сно и да могат да бъдат лесно разпознавани.
„л. 12. — композиционното решение на територи€та на предпри€тието се осигур€ват всички изисквани€, свързани с безопасността и здравето на хората.
„л. 13. (1) ѕътищата на територи€та на предпри€тието и организаци€та на транспорта се съобраз€ват с характера на трудовата дейност, използваните транспортни средства, превозваните товари и с изисквани€та на тази наредба.
(2) ѕътищата на територи€та на предпри€тието се изграждат и поддържат с трайна настилка и се означават с необходимите маркировка, пътни знаци и сигнализаци€.
„л. 14. Ѕезопасността при експлоатаци€ на жп линии, собственост на предпри€тие, вкл. и местата на пресичането им с други пътища и пешеходни пътеки, се осигур€ва съгласно нормативните актове на ћинистерството на транспорта и ћинистерството на вътрешните работи.
„л. 15. ћачти, антени, комини, кули, сгради и други съоръжени€, височината на които представл€ва опасност за въздухоплаването, се сигнализират със светлинна маркировка.
√лава четвърта
ѕ–ќ»«¬ќƒ—“¬≈Ќ» —√–јƒ», –јЅќ“Ќ» ѕќћ≈ў≈Ќ»я » –јЅќ“Ќ» ћ≈—“ј
–аздел I
ќбщи изисквани€
„л. 16. –аботните помещени€ и работните места тр€бва да осигур€ват безопасни услови€ на труд и опазване здравето на работещите.
„л. 17. ѕри изпълнението на минималните изисквани€ към работните места за безопасност и опазване на здравето се взимат предвид характеристиката на работното м€сто и на дейността, както и конкретните обсто€телства и опасности.
„л. 18. (1) (ѕредишен текст на чл. 18 - ƒ¬, бр. 43 от 2003 г.) Ќе се допуска превишаване на установените норми за производствен микроклимат, шум, вибрации, прах, токсични вещества, осветление, нейонизиращи и лазерни лъчени€ в работните помещени€ и на работните места.
(2) (Ќова - ƒ¬, бр. 43 от 2003 г.) ѕри риск за работещите вследствие на работа в ограничени пространства се осигур€ва посто€нно наблюдение отвън и се предприемат подход€щи мерки за оказване на ефективна и незабавна помощ в случай на необходимост.
„л. 19. —градите, в които са разположени работни места, тр€бва да имат конструкци€ и експлоатационна сигурност съгласно предназначението им.
„л. 20. “ехнологични процеси и дейности с отдел€не на прах, токсични и други вредни вещества, шум и вибрации над установената норма, наличие на йонизиращи лъчени€, инфрачервена радиаци€, ултравиолетово лъчение, лазери, електромагнитни полета, с прегр€ващ микроклимат, мокри процеси и др. се организират в отделни сгради или помещени€ при спазване изисквани€та на съответните за вида дейност нормативни актове за осигур€ване на здравословни и безопасни услови€ на труд и пожарна безопасност.
„л. 21. –аботните места и работното оборудване, включително вентилационните системи, се почистват редовно в съответствие с хигиенните и технологични изисквани€.
„л. 22. (»зм. - ƒ¬, бр. 88 от 2004 г.) –аботните помещени€ да са с достатъчна площ, височина и въздушно пространство, позвол€ващи на работещите да изпълн€ват работата без рискове за безопасността, здравето и доброто им самочувствие. благополучието им.

„л. 23. —вободната незаета област на работното м€сто се оразмер€ва така, че да осигури достатъчно свобода за движение на работещите при изпълнение на работата.
„л. 24. –азмерите на работните помещени€, бро€т на хората, разполагането на работно оборудване в т€х, пътищата за транспортни средства и хора и свободните площи отговар€т на изисквани€та на нормативните актове за безопасност и здраве при работа и пожарна безопасност за съответната дейност.
„л. 24а. (Ќов - ƒ¬, бр. 43 от 2003 г.) (1) ѕодвижните или фиксираните работни места на високо или ниско местоположение тр€бва да бъдат устойчиви и здрави, като се вземат под внимание:
1. бро€т на заетите на площадката работещи;
2. максимално възможното натоварване и разпределението на товарите;
3. възможните външни въздействи€.
(2)  огато носещите и другите части на работните места не са достатъчно стабилни, устойчивостта им се осигур€ва чрез подход€щи и безопасни укрепващи приспособлени€, за да се предотврати вс€ка случайна и/или нежелана пром€на в местоположението на ц€лото работно м€сто и/или на части от него.
(3) ”стойчивостта и здравината се контролират по подход€щ начин, особено след вс€ка възможна пром€на на височината, респективно дълбочината на работното м€сто.
„л. 25. ќрганизаци€та на работа, размерите и подреждането на работното м€сто се съобраз€ват с физиологичните и ергономичните изисквани€ за осигур€ване на нормално протичане на работни€ процес и за отстран€ване или намал€ване на риска за здравето при изпълнение на трудовата дейност.
„л. 26. –аботното м€сто се оформ€ в съответствие с ергономичните изисквани€ и с антропометричните характеристики на работещите.
„л. 27. ÷ветовото оформление на работното м€сто се съобраз€ва с принципите на ергономи€та и промишлената естетика, архитектурните особености на работното помещение, характера на трудови€ процес и факторите на работната среда.
–аздел II
ѕодове, стени, тавани и покриви на помещени€
„л. 28. (1) ѕодовете на работните помещени€ и на обособените работни места и техните елементи се изработват и поддържат така, че да са неподвижни и стабилни, да не са хлъзгави, да н€мат опасни неравности, наклони, преп€тстви€ и отвори.
(2) (»зм. - ƒ¬, бр. 88 от 2004 г.) ѕодовете, стените, таваните или покривите на помещени€та, в които са разположени работни места, се изолират термично, съобразно вида на работата и физическото натоварване на работещите, за да се избегнат рискове за здравето им.
(2) ѕодовете на работните места или на части от т€х тр€бва да осигур€ват изолирането на работещите при наличие на рискове за здравето им.
„л. 29. ѕодовете и стените на работните помещени€ се изработват от материали, които не отдел€т, не пропускат и не пренас€т вредни за хората емисии и са съобразени с изисквани€та за пожарна безопасност.
„л. 30. ѕовърхността на подовете, стените и таваните на помещени€та се изработват по подход€щ начин, който да не затрудн€ва редовното им почистване съгласно производствените и хигиенните изисквани€.
„л. 31. (1) (»зм. - ƒ¬, бр. 43 от 2003 г.) —тени и други прегради, изработени от прозрачен материал, в помещени€ или в близост до работни места и транспортни пътища се маркират или защитават с цел предотврат€ване на сблъскване.
(2) (ƒоп. - ƒ¬, бр. 43 от 2003 г.) ѕрозрачни€т материал тр€бва да е безопасен или конструкци€та на стените или преградите да предотврат€ва увреждани€ на работещите в случай на разрушаването им.
„л. 32. (»зм. - ƒ¬, бр. 43 от 2003 г.) ƒостъпът до покриви и други повърхнини, изработени от материали с недостатъчна €кост, се разрешава само при използване на приспособлени€, които осигур€ват безопасно извършване на работата, като се вземат мерки за предотврат€ване на неволно стъпване върху тези повърхнини или пропадане през т€х.
–аздел III
ѕрозорци и капандури
„л. 33. (ƒоп. - ƒ¬, бр. 43 от 2003 г.) ѕрозорците, капандурите и вентилационните приспособлени€ на работните помещени€ се отвар€т, затвар€т и фиксират в избраното положение така, че да не предизвикват опасност за работещите, както и за лицата около сградата, включително и в отворено положение.
„л. 34. (1) ѕрозорците и капандурите се проектират с необходимите приспособлени€, които позвол€ват да бъдат почиствани без риск за работещите, изпълн€ващи работата, за работещите в сградата и за лицата около не€.
(2) ѕрозорците и капандурите се поддържат и почистват посредством:
1. методи и приспособлени€, предвидени в проект;
2. методи и форми, предвидени от работодател€.
–аздел IV
¬рати и портали
„л. 35. ћ€стото, бро€т, размерите и видът на вратите и порталите в работните помещени€ и на територи€та на предпри€тието, както и материалите, от които се изработват, се определ€т от характера на дейността, вида на работните помещени€, транспортните средства, обработваните товари и от изисквани€та за евакуаци€ при аварии и пожари.
„л. 36. ѕрозрачните врати и портали отговар€т на изисквани€та на чл. 31, като маркировката им е на нивото на очите.
„л. 37. ¬ърт€щите и люлеещите се врати и портали тр€бва да са прозрачни или да имат отвори, осигур€ващи видимост.
„л. 38. ѕлъзгащите се врати и портали тр€бва да имат обезопас€ващи приспособлени€ срещу излизане от релсите и падане.
„л. 39. ¬рати и портали, отвар€щи се нагоре, се снабд€ват с устройство срещу неконтролирано обратно връщане или падане.
„л. 40. (»зм. - ƒ¬, бр. 43 от 2003 г.) ћеханизираните врати и портали тр€бва да се движат, без да създават опасности за работещите.
„л. 41. ћеханизираните врати и портали тр€бва да имат лесно забележим и достъпен за използване механизъм за отвар€не.
„л. 42. ѕри авари€ в енергийната система механизираните врати тр€бва автоматично да се отвор€т и да остават отворени или да могат да се отвар€т ръчно.
„л. 43. “ежките врати и порталите се осигур€ват срещу самооткачване и самопридвижване.
„л. 44. (1) ¬ратите и порталите на работните помещени€ тр€бва да осигур€ват безопасното преминаване на работещите.
(2) ¬ратите за пешеходци не може да са в непосредствена близост до портали, предвидени за превозни средства, освен ако за пешеходците е осигурено безопасно преминаване. ¬ратите тр€бва да са €сно означени и посто€нно свободни.
„л. 45. ¬ратите и порталите, определени за преминаване само на транспортни средства, се маркират със знаци, забран€ващи движението на пешеходци.
–аздел V
≈лектрически съоръжени€ и инсталации
„л. 46. (1) (ѕредишен текст на чл. 46, изм. - ƒ¬, бр. 88 от 2004 г.) ≈лектрическите съоръжени€ и инсталации се проектират и изработват така, че при използването им да не предизвикат опасности от пожар или взрив. —ъответните работещи и лица, които биха могли да бъдат застрашени, тр€бва да са предпазени по подход€щ начин от риск за злополуки, причинени от директен или индиректен допир.
„л. 46. ≈лектрическите съоръжени€ и инсталации се проектират и изработват така, че при използването им да не предизвикат опасности от пожар или взрив и да не допускат риск от злополуки, причинени от директен или индиректен допир.
(2) (Ќова - ƒ¬, бр. 88 от 2004 г.) ѕроектирането, изработването и изборът на материали и на предпазни устройства и предпазни средства да са съобразени с електрическото напрежение, услови€та на средата и компетентността на лицата, които имат достъп до инсталаци€та или до нейни съставни части.
„л. 47. (1) ѕроектирането и изработването на електрическите съоръжени€ и инсталации и изборът на използваните за т€х материали и предпазни средства се съобраз€ват с вида и стойността на електрическото напрежение и с услови€та на експлоатаци€.
(2) ≈лектрическите съоръжени€ и инсталации се обслужват от лица, притежаващи необходимата квалификаци€ и правоспособност.
„л. 47а. (Ќов - ƒ¬, бр. 43 от 2003 г., отм., бр. 37 от 2004 г.).
–аздел VI
ѕътни маршрути и опасни зони
„л. 48. ѕътните маршрути се определ€т, разполагат и оразмер€ват в зависимост от т€хното предназначение.
„л. 49. ћаршрутите, използвани за пешеходци или за пешеходци и за транспортни средства, се оразмер€ват в съответствие с бро€ на потенциалните ползватели и вида и характера на дейностите, като за пешеходците винаги се осигур€ва достатъчно по размери безопасно м€сто.
„л. 50. ѕътните маршрути, в т.ч. стълбища, стъпала, неподвижно закрепени стълби и местата за товарене и разтоварване, както и разсто€ни€та между използваните транспортни средства и врати, портали, колони, коридори, пешеходни пътеки, стълбища, работно оборудване и др. се определ€т така, че да осигур€ват сигурността на съоръжени€та, на транспортните средства и безопасността на пешеходци и работещи в близост до тези пътни маршрути.
„л. 51. (ƒоп. - ƒ¬, бр. 43 от 2003 г.) ѕътните маршрути се означават и маркират, поддържат и контролират съгласно установените изисквани€.
„л. 52. (1) (ѕредишен текст на чл. 52 - ƒ¬, бр. 88 от 2004 г.) «а работни места, които съдържат опасни зони, в зависимост от степента на риска:

1. се постав€т установените знаци за безопасност;
2. се прилагат средства, преп€тстващи достъпа на неупълномощени лица в тези зони;
3. се предприемат необходимите мерки за предпазване на упълномощените работещи при влизане в опасните зони.
(2) (Ќова - ƒ¬, бр. 88 от 2004 г.) ¬ местата, където съществува риск от пропадане на работещи€ или от падащи обекти, се прилагат мерките съгласно т. 1, 2 и 3 на ал. 1.
„л. 53. (1) “ранспортът в предпри€ти€та, осъществ€ван с моторни превозни средства, се организира при спазването на:
1. нормативните актове за безопасност на движението, безопасност при експлоатаци€, обслужване и ремонт на съответните превозни средства;
2. изисквани€та за пожарна безопасност;
3. специфичните изисквани€ на технологи€та и производството.
(2) ≈ксплоатаци€та на транспортни средства е забранена:
1. при неизправни сигнални (светлинни и звукови), кормилни, спирачни и осветителни системи;
2. от неправоспособни и неупълномощени лица.
„л. 54. ѕревозването на хора с транспортни, подемно-транспортни, товарни и други средства за транспорт, непредназначени за тази цел, е забранено.
„л. 55. ≈скалаторите и движещите се пътеки тр€бва да функционират безопасно, да са снабдени с необходимите предпазни устройства и аварийните им изключватели да са лесно видими и лесно достъпни.
–аздел VII
ћеста за товарене и разтоварване
„л. 56. (1) (ƒоп. - ƒ¬, бр. 88 от 2004 г.) ћестата за товарене и разтоварване се съобраз€ват с размерите и характера на транспортираните товари и прилаганата технологи€ на товаро-разтоварните работи. работи, и тр€бва да имат поне един изход.

(2) ѕри техническа възможност за товаро-разтоварни места със значителна дължина се осигур€ват изходи от двете им страни.
„л. 57. Ќа товаро-разтоварните рампи се предприемат мерки за предпазване на работещите и на използваната механизаци€ от падане.
„л. 58. “оварите се обработват при спазване на изисквани€та за безопасност и опазване на здравето при работа и установените знаци и сигнали.
„л. 59. “оварите, класифицирани като опасни, се транспортират и обработват при спазване на изисквани€та на специфичните за т€х нормативни актове.
–аздел VIII
јварийни пътища и изходи
„л. 60. ¬ работните помещени€ и в сградите се осигур€ват аварийни пътища и изходи за евакуаци€ при аварийни ситуации, пожари, бедстви€ и др., съобразени с бро€ на работещите.
„л. 61. јварийните пътища и изходи се поддържат винаги в изправност, свободни и чисти с оглед осигур€ване на възможно най-бързото извеждане на хората в безопасна зона.
„л. 62. ѕри възникване на опасност се осигур€ва възможност за бързо и безопасно евакуиране на работещите от всички работни места.
„л. 63. Ѕро€т, местоположението и размерите на аварийните пътища и изходи се определ€т в зависимост от разположението, размерите и използването на оборудването и на работните места и от максимални€ брой на хората.
„л. 64. (»зм. - ƒ¬, бр. 43 от 2003 г.) (1) ¬ратите на аварийните изходи по аварийните пътища тр€бва да се затвар€т така, че да могат:
„л. 1. 64. лесно (»зм. и - незабавно ƒ¬, бр. 43 от 2003 г., бр. 88 от 2004 г.) (1) ¬ратите по аварийните пътища тр€бва да се затвар€т така, че да могат лесно и незабавно да се отвар€т от вс€ко лице, на което му се налага да ги използва в случай на авари€; авари€.

2. да се отвар€т отвътре навън безпреп€тствено и без ключ.
(2) ¬ратите на аварийните изходи, които извеждат извън сградата или предпри€тието, да се отвар€т от вътре на вън безпреп€тствено - без ключ или други блокировки.
(3) (2) ¬ратите по аварийните пътища и аварийните изходи се означават с установените знаци за безопасност.

„л. 65. Ќе се разрешава използването на плъзгащи и върт€щи се врати за аварийни изходи и по аварийните пътища.
„л. 66. јварийните пътища и изходи се сигнализират трайно с установените знаци.
„л. 67. “ранспортните маршрути и врати, които осигур€ват достъп до аварийните пътища и изходи, тр€бва да са свободни от преп€тстви€ и да могат да се използват без затруднени€ по вс€ко време.
„л. 68. јварийните пътища и изходи, когато е необходимо, се осигур€ват и с аварийно осветление с подход€щ интензитет.
–аздел IX
–аботни места на открито
„л. 69. –аботно оборудване, работни места или други места, които се използват във връзка с работата на открито, се устройват по начин, осигур€ващ безопасността и опазване здравето на работещите.
„л. 69. (»зм. - ƒ¬, бр. 88 от 2004 г.) –аботно оборудване, инсталации, работни места, пътни маршрути или други места на открито, където работ€т работещи или които се използват във връзка с работата на открито, се устройват по начин, осигур€ващ безопасността и опазване здравето на работещите и се организират така, че пешеходците и превозните средства да оперират безопасно.
„л. 70. –аботните места на открито се освет€ват допълнително с изкуствено осветление, когато естественото осветление не е достатъчно, съгласно изисквани€та. ќсветителните тела се закрепват неподвижно, когато това е необходимо.
„л. 71. –аботните места на открито се изграждат и организират така, че работещите да бъдат предпазени от:
1. падащи предмети;
2. шум;
3. вредни въздействи€ - газове, пари, прах, нейонизиращи лъчени€ и др.;
4. падане и подхлъзване.
„л. 72. «а работните места на открито се предприемат мерки за предпазване на работещите от въздействието на неблагопри€тни атмосферни услови€.
„л. 73. «а работещите на работни места на открито се осигур€ва възможност за бърза евакуаци€ и оказване на помощ.
√лава пета
–јЅќ“Ќј —–≈ƒј
–аздел I
ќсветление на работните места
„л. 74. (1) — приоритет в работните помещени€ се осигур€ва естествено осветление.
„л. 74. (ƒоп. - ƒ¬, бр. 43 от 2003 г., изм., бр. 88 от 2004 г.) (1) –аботните места тр€бва да имат естествено и изкуствено осветление, което да осигур€ва безопасността и здравето на работещите. — приоритет се осигур€ва естествено осветление.
(2)  огато естественото осветление не е е недостатъчно, достатъчно или не е възможно да бъде осигурено, се прилага смесено или изкуствено осветление.

(3) «а всички помещени€ и работни места, където н€ма естествено осветление, се осигур€ва изкуствено осветление.
(4) (Ќова - ƒ¬, бр. 43 от 2003 г.) »зползваните цветове при изкуствено осветление не тр€бва да възпреп€тстват или да вли€€т на възприемането на сигналите или предупредителните табели.
„л. 75. ѕри съществени различи€ в изисквани€та към осветлението на близко разположени работни места се изпълн€ват изисквани€та за преобладаващи€ вид работни места, а за работните места с по-строги изисквани€ се прилага смесено (естествено и изкуствено) осветление или система от комбинирано (общо и местно) изкуствено осветление.
„л. 76. ќсветителните инсталации в помещени€, където има работни места, и в проходите и местата за преминаване на работещи се разполагат така, че да не създават риск от злополуки, дължащи се на вида и изпълнението на инсталаци€та и качеството на осветлението.
„л. 77. (»зм. - ƒ¬, бр. 43 от 2003 г.) ¬ помещени€, на работни места и на транспортни пътища, на които при авари€ в осветителната система работещите са изложени на риск от злополуки, се осигур€ва аварийно осветление с необходими€ интензитет.
„л. 78. (1) ¬ процеса на експлоатаци€ се поддържат проектните, количествените и качествените показатели на осветителните уредби и на устройствата за осветление.
(2)  ачествените показатели на осветителните уредби и устройства се установ€ват с периодични измервани€.
„л. 79. ƒопълнителните изисквани€ към осветлението на подземни обекти, на жп гари, летища, пристанища и др. се регламентират в специфични отраслови или фирмени правила.
„л. 80. (1) «а съответен отрасъл, подотрасъл, ведомство, търговско дружество или предпри€тие могат да се утвърждават по-строги изисквани€ към осветлението.
(2) «а конкретни помещени€, дейности, работни места или оборудване, за които се пред€в€ват специфични изисквани€ към осветлението, се прилагат специално разработени за т€х норми.
„л. 81. ѕроизводствени съоръжени€, готова продукци€ и др. се разполагат в сградата или извън не€ така, че да не вли€€т върху осветеността на работните места.
–аздел II
ѕроизводствен микроклимат
„л. 82. ѕрез работното време температурата в помещени€ с работни места, на които посто€нно работ€т хора, тр€бва да отговар€ на установените норми и да се съобраз€ва с използваните методи на работа и физиологичните изисквани€.
„л. 83. ¬ големи производствени помещени€ (халета) и на други места, където през студени€ и преходните периоди на годината е технически невъзможно да се осигур€т изисквани€та по чл. 82, се вземат допълнителни мерки за затопл€не на работещите (отоплени помещени€ или кабини, топли въздушни душове, осигур€ване на специални работни облекла и др.).
„л. 84. »зборът на отоплителните източници и системи се съобраз€ва с изисквани€та и характера на работата и работното помещение и с нормите и изисквани€та за безопасност и здраве и пожарна безопасност.
„л. 85. ѕри работа в помещени€, в които по технологични причини се поддържат отрицателни температури, на работещите се осигур€ва специално работно облекло и се въвежда подход€щ режим на работа.
„л. 86. ѕри работни места с наднормени стойности на температурата се прилагат технически и организационни решени€ за ограничаването на вредното й въздействие.
„л. 87. “емпературата в зони за почивка, помещени€ за дежурства, съблекални, бани, умивални, тоалетни, столови и стаи за оказване на първа помощ тр€бва да е подход€ща за предназначението им.
„л. 88. (»зм. - ƒ¬, бр. 88 от 2004 г.) ѕри наличие на високо ниво на слънчева радиаци€ на работното м€сто се прилагат мерки за предотврат€ване на неблагопри€тните въздействи€. “ези мерки се съобраз€ват с характера на извършваната работа и спецификата на работното м€сто и се прилагат и по отношение на прозорци, капандури и стъклени прегради.
„л. 88. ѕри наличие на високо ниво на слънчева радиаци€ на работното м€сто се прилагат мерки за ограничаването й, в т. ч. на прозорци, капандури и стъклени прегради. “ези мерки се съобраз€ват с характера на извършваната работа и спецификата на работното м€сто.
„л. 89. ѕроизводствени процеси и работно оборудване, които предизвикват недопустими промени на температурата на работното м€сто, се изолират в отделни помещени€ или се предприемат мерки за ограничаване на въздействието им.
„л. 90. ѕри повърхностна температура на технологични съоръжени€, по-висока от 55Ш—, се прилагат конструктивни решени€, възпреп€тстващи допира до горещата повърхност.
„л. 91. (1) ћатериали, нагрети в хода на технологични€ процес, когато могат да оказват вредно въздействие върху здравето или безопасността на работещите, се изолират или изнас€т от производствените помещени€. ћанипулирането с т€х се извършва по дистанционен начин извън зоната на големите топлинни натоварвани€.
(2) «а охлаждане на силно нагрети материали и издели€ се предвиждат и проектират специални помещени€ или места.  огато това е технологично невъзможно, се осигур€ват мерки за отвеждане на отделената топлина.
„л. 92.  омандни и други органи на нагревателни пещи и друго подобно оборудване, с които се манипулира ръчно, не се допуска да имат температура, по-висока от 45Ш—.
„л. 93. –аботните отвори на нагревателните пещи и на друго подобно оборудване се осигур€ват с устройства или приспособлени€, предпазващи от топлинно облъчване.
„л. 94. ѕри дейности, при които се получава прегр€ване на работещите, се осигур€ват:
1. стаи или кътове с нормален микроклимат и услови€ за рационално охлаждане;
2. рационален питеен режим с оглед компенсиране на загубите на течности и минерални соли.
„л. 95. ¬ производства, характеризиращи се с гол€мо влагоотдел€не и относително ниски температури на въздушната среда, се осигур€ват вентилационни инсталации за обезмъгл€ване.
„л. 96. ѕри наднормени стойности на скоростта на движение на въздуха се вземат мерки за нейното ограничаване - вентилационни системи, въздушни завеси, паравани, прегради, врати, остъкл€ване и др.
–аздел III
ѕрах, токсични и други вредни вещества
„л. 97. Ќе се допускат концентрации на вредни вещества във въздуха на работната среда над съответно определените пределно допустими концентрации.
„л. 98. (1) ¬ зависимост от вида и степента на вредност на веществата се осъществ€ва непрекъснат или периодичен контрол за съдържанието им във въздуха на работните места.
(2) ¬ процеси, при които се осъществ€ва непрекъснат контрол, се осигур€ва сигнализаци€ за наличие на концентрации, по-високи от допустимите.
„л. 99. ѕри избор на производствени процеси и при модернизиране на действащите се извършва предварителна оценка на риска от въздействие на вредни вещества върху работещите, като се предпочитат безвредните, по-малко вредните и с по-малка степен на риск.
„л. 100. ќграничава се до минимум съдържанието на примеси в суровините, които в процеса на производството могат да доведат до отдел€не на вредни вещества в работната среда.
„л. 101. (1) «а вс€ко предпри€тие и работно м€сто се води картотека за използваните опасни вещества и т€хната характеристика.
(2) «а вс€ко опасно вещество се разработва инструкци€ или указание за безопасна работа.
„л. 102. ѕроизводствените процеси, при които се използват опасни вещества, по възможност се организират като максимално механизирани и автоматизирани.
„л. 103. ѕри веро€тност от създаване на опасни концентрации на токсични газове в работната среда се осигур€ват автоматични газоанализаторни и газосигнализаторни системи, свързани с аварийна вентилаци€ и сигнализаци€.
„л. 104. ѕътищата за транспортиране и технологично обработване на опасни материали се маркират съгласно изисквани€та и се оптимизират.
„л. 105. ћанипулирането и опаковането на прахообразни, токсични и други вредни материали се извършва предимно автоматизирано или механизирано, като се осигур€ва:
1. минимална височина на свободното падане;
2. мерки за ограничаване попадането им в работната среда;
3. спазване на установените норми и изисквани€.
„л. 106. (1) ‘ормирането на вторични източници на замърс€ване на работната среда се предотврат€ва чрез подход€що редовно почистване на технологичното оборудване, работните места и производствените помещени€.
(2) ѕри почистването не се прилагат сухи способи (измитане, изчеткване, изтупване и почистване със сгъстен въздух).
(3) «а ограничаване на вторичното прахово замърс€ване се предвиждат мерки за:
1. подобр€ване на повърхностите, където са възможни отлагани€;
2. орос€ване;
3. рекултивиране на вътрешнозаводски терени и депа за твърди отпадъци;
4. използване на вакуумни устройства за почистване на работното м€сто и работното оборудване;
5. мокро почистване и др.
„л. 107. ќсигур€ва се ползването на лични предпазни средства (Ћѕ—) от работещите при:
1. краткотраен контакт с вредни вещества, който не може да бъде предотвратен;
2. аварийни ситуации с повишено прахоотдел€не;
3. почистване и ремонт на работни места и оборудване, см€на на филтри на пречиствателни инсталации;
4. разрушаване на прахоотдел€щи материали и други подобни работи.
„л. 108. ѕри наличие на контакт на работещите с токсични и други вредни вещества се извършва периодичен контрол за:
1. концентрациите на вредни вещества във въздуха на работната среда;
2. съдържанието на вредни вещества в биологичните течности на работещите и на специфичните показатели за т€хното въздействие.
„л. 109. ѕри използване на прахообразни суровини и материали се прилагат методи и средства за предотврат€ване на прахоотдел€не чрез съответна технологи€ или третиране.
„л. 110. ѕри прилагане на способи за мокро обезпрашване се използват средства и методи за повишаване на мокрещата способност на водата.
„л. 111. ѕри обработване на издели€, които могат да отдел€т прах, се изб€гват сухите методи на обработка.
„л. 112. “ехнологичните съоръжени€ за транспортиране на прахоотдел€щи материали тр€бва да осигур€ват спазване на нормите и на изисквани€та за работните места и помещени€.
„л. 113. “ранспортът и товаро-разтоварните работи на прахообразни материали се извършва по начин, който предотврат€ва разпрашаването им във въздуха.
„л. 114. ѕрахообразните материали се прес€ват на закрито. ѕри сеене за раздел€не на фракции на ситата се монтират плътни обвивки с възможност за свързване към аспирационно устройство.
„л. 115. Ѕункерите за насипване на прахообразните материали се снабд€ват с приспособлени€, сигнализиращи нивото на насипни€ материал или степента на изпразването им.
„л. 116. ѕри изпразването на силози и бункери, съдържащи прахообразни материали в насипно състо€ние, се използват дозиращи устройства, изключващи неравномерното постъпване на материали, свличане или свободно падане, свързани с отдел€не на прах.
„л. 117. ѕри рециркулаци€ на въздух съдържанието на праха в рециркулационната стру€ се допуска да бъде в границите до 10 % от пределно допустимата концентраци€ (ѕƒ ) за работна среда.
„л. 118. ќтдел€нето на вредни вещества във въздуха от открити повърхности (галванични вани, вани за почистване, съдове с разтворители, масла, пр€сно бо€дисани или лакирани повърхности и др.) се ограничава чрез монтиране на бордови аспирационни системи, капаци, изолиране в отделни помещени€, използване на пенители и др. или чрез пром€на в организаци€та на технологичните процеси.
„л. 119. ѕри невъзможност за предотврат€ване отдел€нето на вредни вещества в работната среда се вземат необходимите технически мерки (екраниране, воден душ, местна и общообменна вентилаци€, системи за очистване на въздуха и др.) за осигур€ване поддържането на възможно най-ниски концентрации във въздуха в границите на ѕƒ .
„л. 120. ѕри транспортиране, складиране, съхран€ване, манипулиране и използване на суровини, материали и продукци€, които съдържат вредни вещества, се отчитат специфичните им характеристики и се осигур€ва безопасност и опазване на здравето на работещите, в т. ч. предотврат€ване на взривове, самозапалване, несъвместимост, отдел€не на токсични вещества, изолиране.
„л. 121. “оксични или агресивни течни и втечнени вещества се транспортират и съхран€ват в специални съдове с необходимата здравина и устойчивост на химично въздействие.  огато се използват стъклени съдове, се предвиждат мерки за предпазването им от счупване. —кладирането им се извършва по възможност в съдовете, в които са транспортирани.
„л. 122. ќтпадните продукти се отстран€ват своевременно от работното м€сто и се съхран€ват в съответствие с необходимите изисквани€.
„л. 123. ѕри промишлени технологични процеси, свързани с посто€нно прехвърл€не на големи количества течни или прахообразни опасни вещества, се спазват следните изисквани€ към приемните съдове:
1. приемащи€т съд да бъде с по-гол€м обем, за да се избегне необходимостта от превключване към други съдове;
2. да са снабдени с индикаторни устройства за следене на напълването им;
3. в зависимост от опасността да са снабдени със системи за пречистване на излизащи€ от т€х въздух, в който се съдържат токсични вещества, и за изхвърл€нето му на подход€що м€сто;
4. технологи€та на прехвърл€нето да осигур€ва безопасност и опазване на здравето на работещите.
–аздел IV
¬ентилаци€ на работните места в помещени€та
„л. 124. (»зм. - ƒ¬, бр. 88 от 2004 г.) ѕроизводствените и спомагателните помещени€ без отдел€не на вредности и затворените работни места се проветр€ват с естествена или механична вентилаци€, осигур€ваща необходими€ въздухообмен в съответствие с характера и интензивността на работа работа, физиологичните потребности на работещите и установените норми за скорост на въздуха, температура и относителна влажност.

„л. 125. (1) ¬ работните помещени€, в които има отдел€не на прах, токсични и други вредни вещества, се осигур€ва принудителна вентилаци€.
(2) ѕри източника на отдел€не на вредни вещества се устройва местна (локална) вентилаци€.
„л. 126. (1) ѕри използване на система с принудителна вентилаци€ се осигур€ва ефективното и надеждното й функциониране и поддържане.
(2)  ъдето за опазване на здравето на работещите е необходимо, вс€ко непредвидено прекъсване на вентилаци€та се извест€ва от система за контрол.
„л. 127. (1) ѕри използване на климатична или на вентилационна инсталаци€ не се допуска работещите да бъдат подложени на вредни въздушни течени€.
(2) ќтлагани€ и замърс€вани€, които създават непосредствена опасност за здравето на работещите, незабавно се отстран€ват.
„л. 128. ¬ случаите, когато е възможно аварийно отдел€не на силно токсични вещества или създаване на взривоопасни и пожароопасни концентрации в работните помещени€ или места, се осигур€ва автоматично задействаща се аварийна вентилационна система.
„л. 129. ѕри технологични процеси, свързани с употребата, получаването или съхранението на токсични вещества, или при възможност за създаване на взривоопасни смеси в зависимост от съществуващи€ риск се изпълн€ват едно или повече технически решени€:
1. автоматично включване на вентилационните системи с началото на технологични€ процес;
2. автоматично задействащи се вентилационни, сигнализиращи, аварийни, пожароизвестителни или пожарогасителни системи;
3. изключване на производствени€ процес и сигнализиране;
4. неутрализиране на вредностите.
„л. 130. ћестните смукателни инсталации, обслужващи съоръжени€, които отдел€т силно токсични газове и прах, и общообменните вентилационни инсталации в работни помещени€ от категори€ на производство ј и Ѕ се инсталират така, че да се включват автоматично заедно с технологичното оборудване и да блокират включването му при неизправност на вентилаци€та.
„л. 131. ѕри производства с отдел€не на токсични вещества, болестотворни микроорганизми, р€зко изразени непри€тни миризми, възможни резки увеличени€ на взривните и лесно запалимите вещества вентилационната система се устройва без рециркулаци€ на въздуха.
–аздел V
Ќамал€ване на шума на работното м€сто
„л. 132. (1) ѕри избор на машини, оборудване, инструменти и технологии се дава предпочитание на тези, които генерират по-малко шум, като се спазват установените норми и изисквани€.
(2) ¬ съпроводителната документаци€ на работното оборудване се посочват параметрите на шума.
„л. 133. ѕри реконструкци€та и модернизаци€та на производствените сгради и помещени€ се планират и изпълн€ват архитектурно-строителни решени€ за поглъщане и изолаци€ на шума с цел недопускане разпространението му в съседни работни помещени€ и сгради.
„л. 134. ѕри наличие на наднормени нива на шум на работните места в зависимост от технологичните възможности се прилагат технически решени€ за неговото ограничаване чрез екрани, кожуси, покрити€, ограждани€, звукопоглъщаща обработка на стени и тавани, изолиране, дистанционно управление на машини и съоръжени€, звукоизолирани кабини за персонала и др.
„л. 135. Ќай-малко веднъж в годината се извършват проверки на работните места и оборудване, където шумовите характеристики са близки или по-високи от допустимите, и се предприемат защитни меропри€ти€. »змервани€та, мерките и резултатите се записват в документаци€та по оценката на риска.
„л. 136. ѕри работа в услови€та на шум над установените норми и когато са приложени всички изисквани€ за намал€ване нивото на шума, работещите ползват антифони (външни или вътрешни).
„л. 137. ¬ случаите, когато е невъзможно по технологичен път или чрез прилагане на технически решени€ да се постигнат установените норми за шум, се разработват рационални режими на труд и почивка, намал€ващи експозици€та и вредното му въздействие.
„л. 138. «а шумните производства се обзавеждат стаи за периодичен отдих на работниците с ниво на шума не повече от 65 dB(ј).
–аздел VI
ѕредотврат€ване на вредното въздействие на производствените вибрации на
работните места
„л. 139. ѕри изграждане на нови промишлени сгради или при реконструкци€ и модернизаци€ на съществуващите се провеждат необходимите архитектурно-строителни меропри€ти€ за предотврат€ване разпространението на вибрациите.
„л. 140. ѕри въвеждане в производството на машини, съоръжени€ и ръчни инструменти се дава предпочитание на тези, които генерират по-малко вибрации, като се спазват установените норми.
„л. 141. (1) ћашини и съоръжени€ - източници на вибрации, се монтират по проекти, гарантиращи механичната надеждност на строителната конструкци€ на сградите и съоръжени€та и на отделните им елементи.
(2) «а ограничаване нивото на вибрациите машините и съоръжени€та се монтират на отделни фундаменти и/или се прилагат технически решени€ за намал€ване нивото на вибрациите.
(3) –ъчни машини и инструменти - източници на наднормени стойности на вибрации, се комплектоват с виброгас€щи съгласно установените изисквани€ ръкохватки.
(4) „астите на вибриращото оборудване, които са в контакт с ръцете на работниците, се изработват с ергономична форма, осигур€ваща оптимално мускулно напрежение.
„л. 142. ѕри използване на полезни€ ефект на вибрациите работещите тр€бва да бъдат предпазени от вредните им въздействи€.
„л. 143. ¬ съпроводителната документаци€ на работното оборудване се посочват параметрите на създаваните вибрации.
„л. 144. ѕериодично, както и след всеки ремонт, се извършва проверка и измерване на вибрационните характеристики на оборудване, което генерира вибрации. »змервани€та, предприетите меропри€ти€ и резултатите се записват в документаци€та по оценката на риска.
„л. 145. ѕри работа с вибриращо оборудване, ангажиращо горните крайници, производствената дейност се извършва при температура на въздуха не по-ниска от 16Ш—, влажност 40 - 60 % и скорост на движение на въздуха не повече от 0,3 m/s. ѕри работа през студени€ период на годината в неотоплени помещени€ или на открито при средни дневни температури, по-ниски от +10Ш—, се предвиждат специални помещени€ за периодично затопл€не с температури на въздуха над 22Ш—, относителна влажност 40 - 60 % и скорост на движение на въздуха не по-висока от 0,3 m/s.
„л. 146. Ќа работещите, подложени на вибрации, се осигур€ват:
1. виброизолиращи Ћѕ—;
2. услови€ за медицинска профилактика.
–аздел VII
–абота в услови€ на нейонизиращи лъчени€ в работната среда
„л. 147. Ќа работни места с наличие на полета и лъчени€ не се допуска превишаване на максимално допустимите стойности на интензитета им или на установената продължителност за пребиваване на работещи в т€х.
„л. 148. ѕроизводствените процеси и работното оборудване, които са източник на електростатично поле, се експлоатират така, че интензитетът на електростатичното поле в работната среда да не надвишава 25 kV/m.
„л. 149. (1) ѕри наличие на електростатични полета се прилагат едно или повече технически решени€:
1. зазем€ване на металните и токопроводимите части на машините и съоръжени€та;
2. използване на токопроводими подови настилки в помещени€та и на токопроводими обувки и облекла от работещите;
3. изравн€ване на потенциалите между отделните части на съоръжени€та и на помещението;
4. използване на неутрализатори или йонизатори на въздушната среда;
5. намал€ване на специфичните обемни и повърхностни съпротивлени€ на материалите чрез въвеждане на антистатични добавки, електропровод€щи пълнители, антистатични бои, препарати и др.;
6. поддържане на висока относителна влажност в работната среда;
7. оптимизиране на технологичните процеси чрез намал€ване скоростите на транспортиране на течности, използване на релаксионни електростатично заредени резервоари, намал€ване на турбулентността на движение на течни диелектрици;
8. използване на предупредителна сигнализаци€ или блокировка;
9. използване на средства за колективна и индивидуална защита - подови настилки, облекла и обувки.
(2) ѕри работа в услови€ на електростатични полета задължително се осигур€ва изпълнението на всички специфични изисквани€ в съответните нормативни актове.
„л. 150. «а ограничаване въздействието на електромагнитните полета на работните места, по пътища за движение на хора и транспортни средства се изграждат посто€нни или временни заземени екраниращи устройства.
„л. 151. (»зм. - ƒ¬, бр. 88 от 2004 г.) ѕроизводствените процеси и работното оборудване, които са източник на посто€нно магнитно поле, се използват така, че магнитната индукци€ на работното м€сто да не превишава 60 “ m“ (еквивалентно на 600 Gs), G), осреднено по време в течение на работни€ ден, а максималната стойност на плътността на потока на магнитното поле да не превишава 2 “ независимо от времето на облъчване.

„л. 152. »зточниците на нискочестотни електрически и магнитни полета се монтират така, че максималнодопустимата стойност на интензитета на електрическото поле да не превишава следните стойности:
1. при честоти от 0 до 100 Ќz - Emax = 25 kV/m;
6
2. при честоти от 100 Ќz до 4 kЌz - ≈mах = 2,5.10 /f, V/m, където f е
честотата в Ќz;
3. при честоти от 4 kHz до 60 kЌz - ≈max - 625 V/m.
„л. 153. ћаксималнодопустимата стойност на плътността на потока на магнитното поле тр€бва да отговар€ на следната зависимост:
¬mах = 60/f, m“, където f е честотата в Ќz.
„л. 154. «а лица, работещи с имплантирани кардиостимулатори, максимално допустимата плътност на потока на магнитното поле тр€бва бъде по-малка от следните стойности:
1. ¬mах = 0,1 m“ при f = 50 Ќz;
2. ¬mах = 1,0 m“ при f < 6 Ќz.
„л. 155. «а защита на работещите от електрически и магнитни полета на работни места, проходи и пътища се използват предпазни екрани във вид на козирки, навеси, прегради и др.
„л. 156. »звън действието на посто€нните екрани се използват временни или преносими екраниращи средства.
„л. 157. »зисквани€та за безопасна работа в услови€ на сложни модулирани електромагнитни лъчени€, за които н€ма установени изисквани€, се определ€т по указани€ на съответни€ компетентен орган.
„л. 158. ѕри работа в услови€ на електромагнитни лъчени€ от радиочестотни€ и микровълнови€ обхват се спазват установените норми съгласно Ѕƒ— 14525-90 и Ѕƒ— 17137-90.
„л. 159. –аботните места в услови€ на електромагнитни полета в честотни€ обхват от 10 ћHz до 300 ћHz се устройват така, че интензитетът на магнитното поле да не надвишава 0,16 ј/m.
„л. 160. –аботно оборудване, което е източник на електромагнитни лъчени€, се снабд€ва със защитни екрани, осигур€ващи намал€ването на излъчената енерги€ до стойностите на установените норми.
„л. 161. ѕри защитно екраниране на излъчващите съоръжени€ се спазват следните изисквани€:
1. излъчващите елементи се екранират поотделно, като генераторът се екранира с общ екран;
2. работни€т елемент (индуктор, кондензатор) може да бъде в общ екран с генератора, ако технологични€т процес позвол€ва това; в противен случай се извършва поотделно екраниране на фидерните линии и работни€ елемент, като генераторът отново се екранира с общ екран;
3. при честоти на излъчваното електромагнитно поле под 10 kЌz се използват екрани от стоманена ламарина, а при честоти над 10 kЌz - вс€какви магнитни и немагнитни провод€щи материали (стомана, алуминий, мед и др.);
4. екранирането може да се извърши с плътен материал или с метална мрежа, като конкретните изисквани€ към ефективността на екраните се определ€т по изчислителен път.
„л. 162. «а вс€ка лазерна система в инструкци€та за експлоатаци€ се включват изисквани€та за безопасност и опазване на здравето при работа.
„л. 163. (1) «а работа с лазерни устройства се допускат само лица със специална квалификаци€ и с положен изпит по правилата за осигур€ване на безопасни и здравословни услови€ на труд.
(2) Ћицата, които обслужват лазери и лазерни системи, преминават курсове за безопасна работа един път на две години и при вс€ка пром€на на услови€та или подм€на на лазерната система.
(3) «а вс€ка лазерна система се определ€ отговорно длъжностно лице.
√лава шеста
»«ѕќЋ«¬јЌ≈ Ќј –јЅќ“Ќќ“ќ ќЅќ–”ƒ¬јЌ≈
–аздел I
ќбщи изисквани€
„л. 164. (1) (ƒоп. - ƒ¬, бр. 43 от 2003 г.) ѕроизвежданото за използване в страната и внас€ното работно оборудване, технологии и материали тр€бва да отговар€т на нормите и изисквани€та за безопасност и опазване на здравето при работа, за пожарна безопасност, за ергономичност и на изисквани€та, съдържащи се в приложимите за това оборудване нормативни актове, свързани с оцен€ване на съответствието.
(2) ѕроизводителите и вносителите на работно оборудване, технологии и материали осигур€ват съпроводителна документаци€ на български език с всички необходими данни и изисквани€, свързани с безопасната им експлоатаци€, поддържане и ремонт.
(3) (Ќова - ƒ¬, бр. 43 от 2003 г.) —ъоръжени€, машини и оборудване, включително ръчни инструменти със или без двигател тр€бва да бъдат:
1. правилно инсталирани и използвани;
2. поддържани в добро експлоатационно състо€ние;
3. използвани само по предназначение;
4. обслужвани от подход€що обучени работници.
„л. 165. (1) ѕри създаване на организаци€ на работа, избор на технологични процеси и на работно оборудване и при неговото адаптиране и използване се осигур€ва спазването на установените норми и изисквани€ по безопасност и опазване на здравето при работа и пожарна безопасност.
(2) ѕри използване на работното оборудване, където не е възможно изц€ло да се изключи рискът за безопасността и здравето на работещите, се взимат подход€щи мерки за минимизиране на рисковете.
(3) (Ќова - ƒ¬, бр. 43 от 2003 г.) «а работно оборудване в експлоатаци€ преди влизане в сила на наредбите по чл. 7 от «акона за техническите изисквани€ към продуктите могат да не се прилагат същите мерки, каквито са предвидени за новото работно оборудване.
„л. 166. (1) ѕри използване на работно оборудване, при което съществува риск за безопасността и здравето на работещите, работодател€т осигур€ва прилагането на писмени инструкции.
(2) ѕисмените инструкции тр€бва да са разбираеми за работещите, за които се отнас€т, и да съдържат необходимата информаци€, в т. ч.:
1. услови€та за използване на работното оборудване;
2. предвидимите ненормални ситуации;
3. изисквани€та за безопасност и здраве при работа;
4. извлечените от опит заключени€ при използването на работното оборудване.
„л. 167. (1) –аботодател€т осигур€ва работещите да получат необходимото обучение за използването на работното оборудване, в т. ч. и обучение за всеки възможен риск.
(2) ѕри ремонт, изменение, поддържане и обслужване на работно оборудване съответните работещи тр€бва да получат необходимото специфично обучение.
„л. 168. (1) –аботещите тр€бва да бъдат запознати с опасностите, произтичащи от работното оборудване, включително и това, което те не използват непосредствено, намиращо се на:
1. работната им площадка;
2. местата, свързани с изпълнението на т€хната работа.
(2) »зисквани€та по ал. 1 се прилагат и при всички предвиждани промени.
„л. 168а. (Ќов - ƒ¬, бр. 43 от 2003 г.) (1) «а работно оборудване, безопасното функциониране на което зависи от услови€та на инсталиране, работодател€т осигур€ва извършването на:
1. първоначална проверка след инсталирането и преди първото пускане в експлоатаци€;
2. проверка след инсталиране на работното оборудване на друга работна площадка или при пром€на в местоположението му.
(2) «а работно оборудване, изложено на въздействи€, които могат да причин€т влошаване на състо€нието му и в резултат да доведат до опасни ситуации, работодател€т осигур€ва извършването на периодични проверки и при необходимост на периодични изпитвани€ за гарантиране на безопасната му работа.
(3) —лед реконструкци€ и други промени в производствените процеси, продължителен период на престой, възникване на извънредни обсто€телства, като природни бедстви€, аварии и др., които могат да имат вредни последици за безопасността на работното оборудване, работодател€т осигур€ва извършването на извънредни проверки и при необходимост изпитвани€ с цел да се гарантира спазването на изисквани€та за безопасност и здраве при работа и своевременното откриване и отстран€ване на възникнали неизправности.
(4)  огато в нормативни актове не е предвидено друго, проверките по предходните алинеи се извършват от наети от работодател€ лица с необходимата квалификаци€, които могат да бъдат от състава на съответната организаци€ или извън не€.
(5) «а резултатите от проверките се състав€ протокол, който се съхран€ва в досие съгласно чл. 10, което се предостав€ на контролните органи при поискване.
(6)  огато работното оборудване се използва извън предпри€тието, то се придружава от копие на протокола или от друг документ за последната извършена проверка.
„л. 169. –аботното оборудване и процесите, при които се отдел€т прах, газови емисии, пари, течности, токсични и други вредни вещества, се комплектоват с пречиствателни и/или вентилационни устройства, разположени до източниците на опасност.
„л. 170. (1) «а вс€ка вентилационна или пречиствателна уредба се води документаци€, съдържаща техническите й параметри, резултати от изпитвани€ и измервани€ и инструкци€ за експлоатаци€ и ремонт.
(2) Ќови или ремонтирани вентилационни и пречиствателни уредби се въвеждат в експлоатаци€ след установ€ване на ефективността на т€хната работа.
(3) «а вс€ка вентилационна и пречиствателна уредба след въвеждането й в експлоатаци€ се състав€ досие съгласно чл. 10, което се съхран€ва в определено със заповед длъжностно лице.
„л. 171. (1) ¬ентилационните уредби, изхвърл€щи в атмосферата отработен въздух, в който концентраци€та на вредни вещества и прахове превишава с 30 на сто определените ѕƒ  за работната среда, се комплектоват с пречиствателни съоръжени€.
(2) ќтработен въздух, замърсен с миризми, при изпускане в атмосферата се обезмирисва.
„л. 172. ¬ зависимост от възможни€ риск и установената технологи€ процесите, свързани с употребата, получаването или съхранението на токсични и други опасни вещества, се извършват в херметизирано оборудване.
„л. 173. (1) Ќе се допуска експлоатаци€ на работно оборудване с липсващи или неизправни системи за контрол, защита, сигнализаци€ и автоматизаци€, свързани с безопасността на труда.
(2) (»зм. - ƒ¬, бр. 43 от 2003 г.) —редствата за измерване, свързани с безопасността на труда, се осигур€ват метрологично.
(3) —калите на контролно-измервателните средства допълнително се маркират с установените за безопасна работа стойности на измерваната величина, като се създават услови€ за точното отчитане на показани€та им.
„л. 174. јвтоматичните регулиращи устройства тр€бва да осигур€ват сигнализиране при излизане на процесите извън границите на регулиране, когато това създава опасност от злополуки и аварии.
„л. 175. (1) (ѕредишен текст на чл. 175, изм. - ƒ¬, бр. 88 от 2004 г.) –аботното оборудване тр€бва да е съобразено със средата и помещени€та, в които ще бъде използвано - при работа на открито, при пожароопасност, взривоопасност, висока влажност и др.

(2) (Ќова - ƒ¬, бр. 88 от 2004 г.) –азмерите на работното оборудване тр€бва да са съобразени с естеството на извършваната работа и с предвидимите натоварвани€ и да позвол€ват безопасно придвижване.
„л. 176. »зползваното самосто€телно или в състава на технологични системи работно оборудване тр€бва да бъде поддържано така, че да отговар€ на изисквани€та за безопасност и опазване на здравето при работа през цели€ период на използването му, в т.ч. монтиране и извеждане от експлоатаци€.
„л. 177. (1) ќрганите за управление се монтират, разполагат, изпълн€ват и означават така, че:
1. да осигур€ват изисквани€та за безопасност и опазване на здравето при работа;
2. да бъдат лесно видими и идентифицирани; идентифицирани.

3. (нова - ƒ¬, бр. 88 от 2004 г.) при неволно задействане да не увеличават ко€то и да е от възможните опасности.
(2) ќрганите за управление тр€бва да осигур€ват включване на работното оборудване само при преднамерено действие на оператора при:
1. първоначално включване;
2. повторно включване след спиране по каквато и да е причина;
3. необходимост от промени в услови€та и режимите на работа.
(3) »зисквани€та по ал. 2 не се прилагат, когато:
1. управлението на работното оборудване е част от нормален автоматичен цикъл;
2. промените не пораждат никаква опасност за работещите.
(4) ќрганите за управление се разполагат извън опасните зони по начин оперирането с т€х да не предизвиква допълнителна опасност.
(5)  огато е наложително отделни органи за управление да са разположени в опасна зона, се предприемат допълнителни мерки оперирането с т€х да бъде безопасно.
(6) ћ€стото за управление на работното оборудване се устройва така, че да осигур€ва видимост на оператора към опасните зони.
(7) ѕри невъзможност за осигур€ване видимост от м€стото на управление на работното оборудване до всички опасни зони:
1. се осигур€ва автоматично подаване на предпазен звуков и/или видим сигнал преди пускане и спиране, така че застрашените работещи да имат време или средства да избегнат опасностите;
2. се изгражда сигнална система, посредством ко€то да се подава навременна информаци€ на работещите за режимите на работа, свързана с т€хната безопасност.
„л. 178. (1) —истемите за управление на работното оборудване тр€бва да са безопасни и да осигур€ват безопасното му използване.
(2) —истемите за управление се избират, като се отчитат възможните откази, грешки и ограничени€ в предвидените услови€ за използване на работното оборудване.
„л. 179. (1) ¬с€ко работно оборудване тр€бва да има командно устройство, което безопасно да го спре напълно.
(2)  омандното устройство за спиране тр€бва да има приоритет пред управл€ващите устройства за пускане.
(3)  огато работното оборудване или негови опасни части са спрени, енергозахранването на съответните им задвижвани€ тр€бва да е изключено.
„л. 180. Ќа всеки работен пост в зависимост от съществуващите опасности тр€бва да има командно устройство, което може да спре безопасно ц€лото работно оборудване или негова определена част.
„л. 181. ¬ зависимост от вида и характера на работното оборудване, от съществуващите опасности при неговата експлоатаци€ и от необходимото време за нормалното му спиране се осигур€ва устройство за аварийно спиране.
„л. 182. ѕредупредителните устройства на работното оборудване тр€бва да бъдат лесно и недвусмислено възприемани и разбирани.
„л. 183. –аботно оборудване, което създава опасности от падащи или изхвърл€ни предмети, вещества и др., се съоръжава с подход€щи предпазни устройства, съответстващи на опасностите.
„л. 184. –аботното оборудване и неговите части, когато е необходимо за безопасността и здравето на работещите, тр€бва да са укрепени и устойчиви.
„л. 185. ѕри риск от откъсване или разпадане на части от работното оборудване се взимат подход€щи предпазни мерки.
„л. 186. (1) ƒвижещите се части на работното оборудване, които създават риск за злополуки, се ограждат с предпазни устройства, осует€ващи достъпа до опасните зони, или се снабд€ват с устройства, спиращи движението им при достигане на опасната зона от човек или предмети.
(2) «ащитните ограждени€ и предпазните устройства отговар€т на следните изисквани€:
1. да са достатъчно здрави;
2. да не предизвикват допълнителна опасност;
3. да не могат да бъдат лесно отстранени или изключени от действие;
4. да са разположени на достатъчно разсто€ние от опасната зона;
5. да не ограничават повече от необходимото възможността за наблюдение на работното оборудване и неговото обслужване;
6. да позвол€ват, когато това е възможно, без демонтаж на ограждащите и на другите предпазни устройства действи€, необходими за настройване или см€на на части и за работи по поддържането, като ограничават достъпа само до тези области, където се извършва съответната работа.
„л. 187. –аботно оборудване или части от него с висока или много ниска температура, ако не са термично изолирани, се ограждат с предпазни устройства.
„л. 188. –аботното оборудване се разполага, инсталира и използва, така че да бъдат максимално ограничени рисковете за непосредствено работещите с него и за останалите работещи чрез:
1. осигур€ване на достатъчно пространство между подвижните части на оборудването и съседни подвижни или неподвижни обекти;
2. безопасно захранване и отвеждане на енерги€ и вещества, които се използват или произвеждат;
3. други необходими мерки.
„л. 189. –аботното оборудване се използва само по предназначение и при услови€та, за които е предвидено.
„л. 190. ћестата и зоните, свързани с експлоатаци€та и обслужването на работното оборудване, се освет€ват съгласно изисквани€та.
„л. 191. (1) ќперациите по поддържането на работното оборудване се извършват, когато то е спр€но.  огато това не е възможно, се взимат всички необходими предпазни мерки или операциите по поддържането се изпълн€ват извън опасните зони.
(2) »нструкциите за поддържане на машини и съоръжени€ се актуализират своевременно.
(2) (»зм. - ƒ¬, бр. 88 от 2004 г.)  огато за работата по поддръжката на работното оборудване се изисква водене на дневник, той тр€бва да е в актуално състо€ние.
„л. 192. (1) ”стройствата за изключване на работното оборудване от захранващите го енергийни източници се монтират и означават по начин, позвол€ващ лесното им идентифициране.
(2) ѕри изключване и включване на работното оборудване към енергийните източници се изпълн€ват организационните и техническите меропри€ти€, осигур€ващи безопасност на работещите.
„л. 193. Ќа работното оборудване се постав€т всички необходими знаци, предупредителни надписи и маркировки, свързани с осигур€ване безопасността и здравето на работещите.
„л. 194. (1) –аботещите тр€бва да имат безопасен достъп и да са в безопасност във всички места и зони, където се извършва производствена дейност и операции по настройване и поддържане на работното оборудване.
(2) ¬сички операции, извършвани с работното оборудване или с негови части и елементи във връзка с монтаж, експлоатаци€, поддържане, ремонт и демонтаж, се изпълн€ват при спазване на инструкциите на производител€ и установените организационни и технически мерки за безопасност и опазване здравето при работа.
„л. 195. –аботното оборудване тр€бва да осигур€ва предпазване на работещите от рискове от запалване, превишаване на температурата, изтичане на газове, прах, течности, пари или други субстанции, които се произвеждат, използват или съхран€ват в него.
„л. 196. Ќе се допуска работното оборудване да създава рискове от експлози€, свързани както с него, така и с произвежданите, използваните или съхран€ваните от него субстанции.
„л. 197. –аботното оборудване тр€бва да осигур€ва безопасност на работещите от риск срещу поражени€ от електрически ток при директен или индиректен допир.
„л. 198. –аботи с източници на нейонизиращи лъчени€ се извършват при услови€, недопускащи вредни въздействи€.
„л. 199. (1) (»зм. - ƒ¬, бр. 88 от 2004 г.) ѕри извършване на работа на височина се осигур€ват необходимите помощни средства (площадки, платформи, стълби скелета, стълби, въжета, люлки и др.) за безопасно изпълнение на работата.

(2) »зползваните помощни средства, вкл. и тези, които са елемент на стационарни съоръжени€, тр€бва да отговар€т на установените за т€х изисквани€ и да осигур€ват безопасност при работа.
(3) (Ќова - ƒ¬, бр. 88 от 2004 г.) ¬ременна работа на височина на открито се допуска само когато климатичните услови€ не застрашават безопасността и здравето на работещите.
„л. 199а. (Ќов - ƒ¬, бр. 88 от 2004 г.) (1) —редствата за достъп до работни места на височина се избират в зависимост от:
1. периодичността на придвижване;
2. непосредствената височина, ко€то тр€бва да се достигне;
3. продължителността на използване.
(2) —редствата за достъп тр€бва да:
1. позвол€ват бързо и лесно евакуиране в случай на непосредствена опасност;
2. осигур€ват безопасно преминаване в едната или в другата посока между средство за достъп и платформи, площадки или мостове за преминаване без допълнителни рискове от падане от височина.
(3) ¬ъз основа на оценката на риска и в случаите, когато изборът съгласно ал. 1 не е оправдан, се допуска използване на:
1. стълби за работни места на височина при кратка продължителност на работата или при съществуващи особености на работната площадка, които работодател€т не може да промени;
2. техники за достъп и позициониране чрез въжета.
(4) ѕри използване на въжета се осигур€ва седалка, снабдена със съответните подход€щи приспособлени€ в зависимост от продължителността на работата и ергономичните изисквани€.
„л. 199б. (Ќов - ƒ¬, бр. 88 от 2004 г.) ѕри необходимост, за предотврат€ване на падани€та и доколкото е възможно, за предпазване на работещите от наран€ване се постав€т защитни приспособлени€ с подход€ща конфигураци€ и достатъчна €кост.
„л. 199в. (Ќов - ƒ¬, бр. 88 от 2004 г.) (1) —редства за колективна защита за предотврат€ване на падани€ могат да се прекъсват само в местата за достъп (стълба или стълбище).
(2)  огато е необходимо временно отстран€ване на средства за колективна защита за предотврат€ване на падани€, се вземат подход€щи компенсиращи (заместващи) мерки за осигур€ване на безопасност, без които не се допуска извършване на работа.
(3) —лед окончателно или временно приключване на работата, наложила отстран€ването на средства за колективна защита за предотврат€ване на падани€, те се постав€т отново.
„л. 200. (1) (»зм. - ƒ¬, бр. 43 от 2003 г.) ѕри проектирането, строежа и експлоатаци€та на електрически уредби, съоръжени€, уреди, инструменти и друго работно оборудване, за което това е необходимо, се спазват изисквани€та за:
1. устройството на електрическите уредби;
2. експлоатаци€та на енергопотребителите;
3. безопасността на труда при експлоатаци€ на електрическите уредби и съоръжени€;
4. противопожарните строително-технически норми;
5. мълниезащитата.
(2) ≈лектрическите уредби и съоръжени€та се обслужват само от лица с необходимата професионална подготовка, притежаващи изискващата се за съответната работа квалификационна група и медицински освидетелствани.
„л. 201. –езервно енергийно захранване на предпри€ти€, технологични процеси и работно оборудване се осъществ€ва в случаите, когато прекъсването на енергозахранването може да доведе до аварии и опасности за живота и здравето на хора.
„л. 202. (1) –емонтите на работното оборудване се извършват в съответствие с изисквани€та на съпроводителната, технологичната и ремонтната документаци€ и утвърдените графици за ремонт.
(2) ѕри извършване на ремонтни работи, свързани с риск за работещите, се осъществ€ват организационни и технически меропри€ти€ за безопасност:
1. спиране на работното оборудване;
2. изключване на енергозахранването;
3. преустанов€ване на технологичното захранване с материали, суровини, елементи и др.;
4. реализиране на мерки против повторно включване;
5. постав€не на знаци, табели и ограждени€;
6. проверка за отсъствие на вредности и за обезопас€ване на работното м€сто;
7. други мерки в зависимост от опасностите, спецификата на работното оборудване или процеса.
(3) ѕри извършване на ремонтни работи в затворени съдове освен мерките по ал. 2 се осигур€ват и:
1. изпразване и изолиране на съда със заглушки;
2. проветр€ване преди и по време на работа;
3. измервани€ за наличие на вредности (вкл. взривоопасни концентрации) преди и по време на работа;
4. осветление, изпълнено съобразно средата;
5. почистване на вътрешните повърхности;
6. предпазни колани;
7. осигурително въже;
8. наблюдаване и осъществ€ване на връзка с работещите;
9. други меропри€ти€ съобразно технологичните процеси, спецификата и предназначението на затворени€ съд.
(4) –емонтирано работно оборудване се въвежда отново в експлоатаци€ след доказване на безопасните му качества, отразени в документ, който се съхран€ва в досие, съгласно чл. 10.
„л. 203. (1) –аботно оборудване, подложено на въздействие на агресивни среди, се защитава срещу корози€ в съответствие с изисквани€та на проектите, конструкторската и ремонтната документаци€.
(2) –аботното оборудване подлежи на периодични прегледи за установ€ване на степента на корози€. —роковете и методиката на прегледите са съгласно нормативни или съпроводителни документи или се определ€т с вътрешен нормативен акт.
„л. 204. (1) ѕроектирането, изработването, вносът, монтажът, техническото освидетелстване, поддържането, ремонтът, периодичните прегледи и експлоатаци€та на съоръжени€та с повишена опасност по чл. 281, ал. 2 от  одекса на труда, в т.ч. и подлежащите на технически надзор, се осъществ€ва съгласно изисквани€та на специфичните за т€х нормативни актове.
(2)  огато за н€кои съоръжени€ с повишена опасност н€ма специфични нормативни изисквани€, те се разработват от съответното ведомство или от работодател€.
„л. 205. (1) (ѕредишен текст на чл. 205, изм. - ƒ¬, бр. 43 от 2003 г.) —ъоръжени€та с повишена опасност се означават с €сна маркировка за номиналните стойности на експлоатационните им параметри: нал€гане, скорост на движение, вид на съхран€вани€ или пренас€н флуид и др., и се снабд€ват със съответните защитни и контролно-измервателни средства, необходими за безопасната им експлоатаци€.
(2) (Ќова - ƒ¬, бр. 43 от 2003 г.) ѕовдигателните съоръжени€ тр€бва да имат €сна маркировка за номинални€ товар и когато е необходимо - табела, посочваща номинални€ товар за вс€ка конфигураци€ на съоръжението, ко€то е резултат от използване на вли€еща върху товароподемността му технологична екипировка.
„л. 205а. (Ќов - ƒ¬, бр. 43 от 2003 г.) (1) «а стационарните повдигателни съоръжени€ се осигур€ва необходимата стабилност и надеждност през цели€ експлоатационен период, като се имат предвид характерът на товара и местата, върху които се инсталира конструкци€та.
(2) —ъоръжени€та се инсталират така, че да се намали рискът товарите:
1. да удар€т работещите;
2. да се отклон€т застрашително или да паднат;
3. случайно да се откачат.
„л. 205б. (Ќов - ƒ¬, бр. 43 от 2003 г.) (1) “оварозахващащите приспособлени€ се избират в зависимост от товарите, с които се работи, местата за захващане на товара, приспособлението за окачване и от атмосферните услови€, като се имат предвид начинът на действие и конфигураци€та на самото товарозахващащо устройство.
(2) “оварозахващащите приспособлени€ се маркират, така че да позвол€ват идентифицирането на основните им характеристики, необходими за безопасно използване.
(3)  огато товарозахващащото приспособление се състои от съставни елементи и не се разглоб€ва след употреба, то се маркира с неговите основни характеристики, в т. ч. и характеристиките на съставните му елементи.
(4) “оварозахващащите приспособлени€ се съхран€ват така, че да не бъдат повредени и да се осигури запазване на техните характеристики.
„л. 205в. (Ќов - ƒ¬, бр. 43 от 2003 г.)  огато работното оборудване не е предвидено за вдигане на хора, но реално съществува такава възможност при използването му, на видно м€сто се постав€ подход€що и €сно означение за забрана.
„л. 205г. (Ќов - ƒ¬, бр. 43 от 2003 г.) (1) –аботното оборудване, предназначено за повдигане или за преместване на работещи, отговар€ на следните изисквани€:
1. да предотврат€ва чрез подход€що приспособление риска от падане на превозващото устройство (кабина, количка, платформа);
2. да не допуска риск от падане на работещ от превозващото устройство (кабина, количка, платформа);
3. да предотврат€ва риска от удр€не, премазване или притискане на работещ поради случаен контакт с предмети или обекти;
4. да осигури безопасността на хората, блокирани поради произшествие в кабината, количката или платформата, и т€хното безопасно освобождаване.
(2) јко поради причини, присъщи на работната площадка и на денивелаци€та, рискът по ал. 1, т. 1 не може да бъде избегнат с никакви мерки за безопасност, се инсталира допълнително въже с увеличен коефициент на сигурност и изправното му състо€ние се провер€ва всеки работен ден.
„л. 206. (1) (»зм. - ƒ¬, бр. 43 от 2003 г.) ѕовдигателни съоръжени€ без изправни крайни изключватели, с неизпитани въжета, вериги и товарозахватни приспособлени€ не се допускат за експлоатаци€.
(2) Ќе се допуска:
1. повдигане на товари, превишаващи товароподемността на повдигателното съоръжение;
2. експлоатаци€ на въжета и вериги за повдигане на товари при износване, по-гол€мо от допустимото;
3. (изм. - ƒ¬, бр. 43 от 2003 г.) използване на непредвидени в техническата документаци€ или неизправни товарозахващащи приспособлени€;
4. теглене и влачене на товари с повдигателни съоръжени€.
„л. 206а. (Ќов - ƒ¬, бр. 43 от 2003 г.) –аботно оборудване, предназначено за повдигане на товари, което е придвижващо се или за което периодично се налага да бъде демонтирано с оглед преместването му на друго м€сто или поради друга технологична причина, се използва само след като се осигури неговата устойчивост, като се имат предвид всички предвидими услови€ по време на употребата му и естеството на земната повърхност.
„л. 206б. (Ќов - ƒ¬, бр. 43 от 2003 г.) (1) ѕовдигането на хора се извършва само с работно оборудване и принадлежности, предназначени за тази цел.
(2) јко работното оборудване не е специално проектирано за повдигане на хора, при изключителни случаи то може да се използва за това само когато са осъществени необходимите мерки и преустройства за осигур€ване на безопасността на работещите в съответствие с установените изисквани€.
(3) ѕо време на присъствието на работещи на работно оборудване, проектирано за повдигане на товари, използвано съгласно ал. 2, се изпълн€ват следните изисквани€:
1. на пулта за управление на оборудването през ц€лото време има компетентен работещ;
2. работещите, които се повдигат, разполагат със сигурно средство за комуникаци€ с работещи€, намиращ се на пулта за управление;
3. в случай на опасност е осигурен начин за евакуирането на работещите;
4. с участниците в изпълнението на задачата се провежда ежедневен инструктаж.
„л. 206в. (Ќов - ƒ¬, бр. 43 от 2003 г.) (1) ѕод окачени товари и под път€ на преминаването им не тр€бва да има работещи, освен ако работните места и пътищата за движение на работещите са защитени от подход€щи предпазни конструкции.
(2)  огато не се използват предпазни конструкции, за спазването на изискването по ал. 1 се създава подход€ща организаци€ на работа на основата на утвърдени писмени процедури.
„л. 206г. (Ќов - ƒ¬, бр. 43 от 2003 г.)  огато на една работна площадка има повече от едно работно оборудване за повдигане на свободно окачени товари и обсегът им на действие се припокрива, се вземат необходимите мерки за недопускане съприкосновение между товарите и/или между оборудването.
„л. 206д. (Ќов - ƒ¬, бр. 43 от 2003 г.) (1) ѕри използване на придвижващо се работно оборудване за повдигане на свободно окачени товари се вземат мерки за предотврат€ване на неговото наклан€не, преобръщане, подхлъзване или самопроизволно придвижване.
(2) ѕреди използването на работното оборудване по ал. 1 се извършва проверка за ефикасността на реализираните мерки.
„л. 206е. (Ќов - ƒ¬, бр. 43 от 2003 г.) (1) јко операторът на работно оборудване, предназначено за повдигане на свободно окачени товари, не може да наблюдава цели€ път на товара нито пр€ко, нито чрез предостав€щи информаци€ помощни приспособлени€, се определ€ компетентно лице, което чрез посто€нна връзка с оператора насочва неговите действи€.
(2) ¬ случа€ по ал. 1 се вземат и допълнителни организационни мерки, за да се избегнат сблъсъци на товара, които биха застрашили работещите.
„л. 206ж. (Ќов - ƒ¬, бр. 43 от 2003 г.) –аботата със свободно окачени товари се организира така, че при ръчно закрепване/окачване и освобождаване на товара работещи€т да може непосредствено или индиректно да управл€ва процеса безопасно за себе си и за останалите работещи.
„л. 206з. (Ќов - ƒ¬, бр. 43 от 2003 г.) ѕри повдигне на товар едновременно от повече от едно работно оборудване за повдигане на свободно окачени товари се установ€ва и прилага процедура, за да се осигури добрата координаци€ между операторите.
„л. 206и. (Ќов - ƒ¬, бр. 43 от 2003 г.) ¬сички операции, свързани с повдигане на свободно окачени товари, се планират, ръковод€т, наблюдават и изпълн€ват така, че за работещите да са осигурени безопасни и здравословни услови€ на труд.
„л. 206к. (Ќов - ƒ¬, бр. 43 от 2003 г.)  огато работно оборудване за повдигане на свободно окачени товари при прекъсване или повреда в енергозахранването не може да задържи товара, се вземат необходимите мерки за предотврат€ване на съответните рискове.
„л. 206л. (Ќов - ƒ¬, бр. 43 от 2003 г.) ќкачени товари не се остав€т без надзор, освен ако достъпът до опасната зона е ограничен по подход€щ начин и товарът е бил окачен и виси безопасно.
„л. 206м. (Ќов - ƒ¬, бр. 43 от 2003 г.) (1) ѕри използването на работно оборудване за повдигане на свободно окачени товари на открито се предприемат необходимите мерки за предотврат€ване на преобръщането му и за изб€гване на всички възможни рискове за работещите.
(2) »зползването на работно оборудване за повдигане на свободно окачени товари на открито незабавно се преустанов€ва при влошаване на метеорологичните услови€ до степен, при ко€то те могат да застрашат безопасното му функциониране или да изложат работещите на рискове от увреждане.
„л. 207. (1) «аваръчни работи се извършват при спазване изисквани€та за безопасност на труда при завар€ване и р€зане на металите.
(2) ѕри електродъгово завар€ване се предприемат мерки за недопускане освет€ването на хора.
„л. 208. (1) –ъчните операции се извършват с подход€щи и изправни инструменти, които не създават услови€ за наран€ване на ползващите ги.
(2) ¬ помещени€та с взривоопасна среда се използват инструменти, недопускащи образуването на искри.
–аздел II
ƒопълнителни изисквани€ към придвижващо се работно оборудване,
самоходно или несамоходно
(«агл. изм. - ƒ¬, бр. 43 от 2003 г.)
„л. 209. —амоходно и несамоходно работно оборудване се използват съгласно изисквани€та на специфичните за съответни€ вид работно оборудване нормативни актове.
„л. 210. —амоходното работно оборудване се управл€ва от упълномощени и притежаващи изискващата се квалификаци€ работещи.
„л. 211. (ƒоп. - ƒ¬, бр. 43 от 2003 г.) ѕри използване на самоходно и несамоходно работно оборудване, управл€вано от работещи или с намиращи се в/на него работещи, се осигур€ват мерки за ограничаване на рисковете, на които те са подложени включително от контакт на работещите с колелата или с гъсеничните вериги, както и срещу възможността да бъдат притиснати от т€х.
„л. 211а. (Ќов - ƒ¬, бр. 43 от 2003 г.) (1)  огато непреднамерено блокиране на задвижващите елементи между придвижващо се работно оборудване и неговите прикачни приспособлени€ и/или ремаркета може да предизвика специфичен риск, то се съоръжава или приспособ€ва така, че да се попречи на блокирането на задвижващите елементи.
(2) ¬ случаите, когато такова блокиране не може да бъде предотвратено, се вземат всички възможни мерки, за да се избегнат неблагопри€тните последици за работещите.
„л. 211б. (Ќов - ƒ¬, бр. 43 от 2003 г.) јко задвижващите валове за предаване/отвеждане на мощност на придвижващо се работно оборудване могат да се повред€т или замърс€т при влачене по зем€та, се предвижда приспособление за закрепването им.
„л. 211в. (Ќов - ƒ¬, бр. 43 от 2003 г.) (1) «а придвижващо се работно оборудване, на което има работещ/работещи, използвано в различни от предвидените в нормативните актове и в инструкциите на производител€ услови€, тр€бва да се ограничат рисковете, произтичащи от преобръщане, чрез реализиране на една или повече от следните мерки:
1. наличие на защитно устройство, което не позвол€ва работното оборудване преобръщайки се да се завърти на повече от четвърт оборот;
2. гарантиране на достатъчно и безопасно пространство около работещите, ако преобръщането може да продължи повече от четвърт оборот;
3. прилагане на друго устройство с еквивалентно въздействие.
(2) «ащитните устройства по ал. 1 могат да бъдат неразделна част от работното оборудване.
(3) ћерките по ал. 1 не се изискват, когато работното оборудване се стабилизира по време на съответните операции или когато е проектирано така, че преобръщането му не е възможно.
(4) јко съществува риск при преобръщане работещите да бъдат премазани между части на работното оборудване и зем€та, се монтира система за задържане на работещите.
„л. 211г. (Ќов - ƒ¬, бр. 43 от 2003 г.) ¬иличните кари повдигачи с един или повече работещи на т€х, използвани в различни от предвидените в нормативните актове и в инструкциите на производител€ услови€, се приспособ€ват или съоръжават така, че да се ограничават рисковете за работещите, произтичащи от преобръщане на кара, чрез една или повече от следните мерки:
1. ограждащо предпазно устройство за водача;
2. устройство, предотврат€ващо преобръщане;
3. устройство, което осигур€ва да остане достатъчно пространство за работещите между зем€та и съответните части на кара в случай на преобръщане;
4. устройство, задържащо работещите към седалката, така че да бъдат предпазени от премазване при преобръщане;
5. друго устройство с еквивалентно въздействие.
„л. 212. (1) —амоходно работно оборудване, което при движението си може да породи рискове за хората, тр€бва да отговар€ на следните услови€:
1. да има устройство за предотврат€ване на пускане в действие от неупълномощено лице;
2. да има подход€що устройство за намал€ване на последиците от сблъскване, когато върху един релсов път едновременно работ€т повече от едно самоходно работно оборудване;
3. да има устройство за спиране и установ€ване в неподвижно състо€ние; когато изисквани€та за безопасност го налагат, тр€бва да има аварийно устройство със същите функции, което се задейства от лесно достъпни органи за управление или от автоматични системи;
4. когато пр€ката видимост на водача е недостатъчна да осигури безопасност, се инсталират допълнителни устройства за подобр€ване на видимостта;
5. да бъде снабдено с осветление, подход€що за извършваната работа, с оглед безопасността на работещите при използването му през нощта, или на места с недостатъчна осветеност;
6. да бъде съоръжено с подход€щи пожарогасителни устройства в случай, че самото работно оборудване или теглен от него товар може да създаде опасност от пожар и достатъчно близо н€ма подход€щи пожарогасителни средства;
7. когато е дистанционно управл€вано, да спре автоматично, когато излезе от обхвата на контрол и в случай на допир до обект извън изпълн€ваната програма; програма.

8. (нова - ƒ¬, бр. 88 от 2004 г.) когато е дистанционно управл€вано и при нормалните услови€ на използване може да предизвика рискове от сблъскване или удар, се осигур€ва с устройство за предотврат€ване на тези рискове освен когато е снабдено с друго подход€що приспособление, което контролира тези рискове.
(2) ¬ случаите, когато самоходно и несамоходно работно оборудване се движи в работна зона извън определените пътни маршрути, се установ€ват организационни правила за безопасност.
„л. 213. (1) ѕредприемат се организационни мерки за предотврат€ване достъпа на пешеходци в работната зона на самоходното оборудване.
(2)  огато е необходимо присъствието на работещи в работната зона на самоходното оборудване, се предприемат необходимите мерки за т€хната безопасност.
„л. 214.  огато самоходно работно оборудване е предназначено за превозване на работещи, които изпълн€ват определена работа по време на движение, скоростта се регулира с оглед безопасното изпълнение за работа.
„л. 215. —амоходно и несамоходно работно оборудване с двигател за вътрешно горене могат да се използват на работни места само когато са предприети мерки за осигур€ване на нормите и изисквани€та за чистотата на въздуха на работното м€сто.
√лава седма
ќ–√јЌ»«ј÷»я Ќј “–”ƒќ¬ј“ј ƒ≈…Ќќ—“
„л. 216. “рудовата дейност се осъществ€ва така, че да предотврат€ва или ограничава вс€ко неблагопри€тно въздействие, произтичащо от характера и организаци€та на работата, използваната технологи€, работното оборудване, работното м€сто и трудови€ процес, и да осигур€ва оптимални услови€ на труд, висока работоспособност, ефективност и удовлетвореност.
„л. 217. (1) ”станов€ването на съответствието на работната среда, трудови€ процес, използваната технологи€ и работното оборудване с нормите и изисквани€та за безопасни и здравословни услови€ на труд се осъществ€ва посредством подходите, методите и формите за извършване на оценката на риска.
(2) ќценката на риска обхваща всички аспекти на трудовата дейност в предпри€тието.
(3) Ќеобходимите измервани€ се извършват съгласно изисквани€та на съответните нормативни актове и с периодичността, определена от работодател€ за оценката на риска.
(4) (»зм. - ƒ¬, бр. 48 от 2000 г.) Ќеобходимите измервани€ се извършват от звена и специалисти на работодател€ и/или от юридически и физически лица, упълномощени от »зпълнителна агенци€ "Ѕългарска служба по акредитаци€".
(5) ƒокументите за установ€ване на съответствието с нормите и изисквани€та за безопасни и здравословни услови€ на труд, вкл. резултатите от проведените измервани€, се включват в документаци€та по оценката на риска.
„л. 218. –аботната поза и местоположението на работещите по време на работа и при използване на работното оборудване се съобраз€ва с ергономичните принципи.
„л. 219. “рудовата дейност се извършва при оптимална организаци€ на работните движени€ и работната поза с цел предотврат€ване на продължителното статично мускулно напрежение и ограничаване на двигателно- монотонната дейност.
„л. 220. —вързаните с трудовата дейност психосоциални фактори се контролират и подобр€ват чрез прилагане на специфични за всеки вид труд профилактични програми за намал€ване на психичното напрежение и стреса по време на работа.
√лава осма
¬ќƒќ—ЌјЅƒ»“≈ЋЌ» »  јЌјЋ»«ј÷»ќЌЌ» —»—“≈ћ»
„л. 221. (1) ѕредпри€ти€та и обектите в зависимост от характера на извършваната в т€х работа се осигур€ват с необходимите количества вода за производствени, питейно-битови и противопожарни нужди.
(2) «абранено е свързването на водопроводни инсталации за питейна вода с инсталациите за вода с промишлено-технологично предназначение.
(3) ѕри наличие на водопроводни инсталации от различен тип е недопустимо използването на промишлени води за питейно-битови нужди.
„л. 222. (1) ¬ предпри€ти€та се изграждат необходимите канализационни системи и съоръжени€.
(2) ќтпадни води, съдържащи агресивни, токсични вещества, петролни и други вредни продукти, се отвеждат в самосто€телна канализационна система и се осигур€ва т€хното пречистване или неутрализаци€.
–аздел III
(3) «абранено е смесването в обща канализационна система на отпадните води по ал. 2 с битово-фекалните отпадни води преди т€хното пречистване или неутрализаци€ до концентрации съгласно действащите норми.
(Ќов - ƒ¬, бр. 88 от 2004 г.)
(4) ќтпадните води се пречистват и неутрализират по технологии и със съоръжени€ съгласно проект, съгласуван със съответните компетентни органи.
—пецифични изисквани€ при използването на стълбите
(5) ѕри канализациите за химически замърсени води се изграждат необходимите съоръжени€ съгласно изисквани€та за безопасност и опазване на здравето на хората, околната среда и противопожарна охрана.
„л. 215а. (1) —тълбите се подбират по вид и размер така, че да са удобни и безопасни при използването им.
√лава девета
(2) —тълбите се постав€т по безопасен начин, гарантиращ т€хната стабилност и непозвол€ващ отместването им по време на използването им.
Ѕќ–Ѕј — ѕќ∆ј–»
(3) ѕреносимите стълби се опират на стабилна, устойчива, с подход€щи размери и неподвижна основа така, че стъпалата да останат в хоризонтално положение.
„л. 223. (1) (ѕредишен текст на чл. 223 - ƒ¬, бр. 43 от 2003 г.) ÷€лостната организаци€ на дейностите в предпри€ти€та и обектите се съобраз€ва с изисквани€та на нормативните актове за пожарна безопасност.
(4) ¬ис€щите стълби се закрепват по безопасен начин, непозвол€ващ люлеещи движени€.
(2) (Ќова - ƒ¬, бр. 43 от 2003 г.) ѕожарогасителите, пожаро-детекторните и алармените инсталации и елементите им тр€бва редовно да се контролират, поддържат и периодично изпитват.
(5) —тълбите за достъп са с необходимата дължина и се издигат над платформата за достъп така, че да осигур€ват здраво захващане на работещите, които ги използват, освен когато са взети други мерки за осигур€ване на здраво захващане.
„л. 224. (ќтм. - ƒ¬, бр. 37 от 2004 г.).
„л. 215б. (1) —лизането и изкачването на работещи по наклони, по-големи от 20Ш, се извършва по стълби, обезопасени с парапети.
„л. 225. (»зм. - ƒ¬, бр. 43 от 2003 г.) ≈ксплоатаци€та на сгради, съоръжени€ и инсталации, ремонтните и други видове дейности се извършват в съответствие с изисквани€та за пожарната безопасност.
(2) »зкачването на работещите по стълби на височина, по-гол€ма от 10 m, се допуска при условие, че стълбите са съоръжени с площадки за отдих, разположени във височина на разсто€ние не по-гол€мо от 10 m.
„л. 226. «аваръчни и други огневи работи се осъществ€ват в съответствие с изисквани€та за пожарната безопасност при извършване на огневи работи.
(3)  огато стълбите служат за достъп до площадка с много работещи или има интензивно движение по т€х, се използват отделни стълби за изкачване и слизане.
„л. 227. ¬ зависимост от размерите и използването на сградите, съдържащото се в т€х оборудване, физическите и химичните свойства на използваните вещества и материали и максимални€ брой на хората работните места се съоръжават с подход€щи пожарогасителни средства и когато посочените обсто€телства го изискват - с пожароизвестителни и алармени системи.
(4) —тълбите тр€бва да имат достатъчна €кост, да са обезопасени, правилно поддържани и използвани на съответните места и според предназначението им.
„л. 228. Ќеавтоматичните пожарогасителни средства тр€бва да са лесно достъпни, прости за използване и да са сигнализирани с установените трайни и поставени на подход€щи места знаци.
„л. 215в. (1) ѕриплъзването на опорите на преносимите стълби по време на използване се предотврат€ва чрез закрепване на страничните им греди при или в близост до горните и/или долните им краища чрез приспособление срещу приплъзване или чрез друго равностойно по ефективност приспособление.
√лава десета
(2) ≈днораменните стълби в работно положение се постав€т с наклон спр€мо хоризонталната равнина от 70Ш до 75Ш (разсто€нието от основата на стълбата до вертикалната лини€, спусната от горната опора, е равно на 1/3 до 1/4 от разсто€нието от основата на стълбата до горната опора) с цел предотврат€ване на нежелано преместване (подхлъзване) на опорите.
—јЌ»“ј–Ќќ » Ѕ»“ќ¬ќ ќЅ—Ћ”∆¬јЌ≈
(3) ѕри силно хлъзгав под и в случаите, в които е невъзможно осигур€ването на единичните стълби против плъзгане и обръщане, вместо единични стълби се употреб€ват двураменни стълби или стълби с площадка.
„л. 229. (1) “еритори€та на предпри€тието, производствените и други помещени€ и работните места се поддържат чисти.
(4)  огато мерките по ал. 1 не могат да се приложат, единичните стълби се осигур€ват срещу подхлъзване чрез придържане от човек пред стълбата или встрани от не€.
(2) ќтпадъците се събират и обработват на определени и означени за това места съгласно производствените, санитарните и противопожарните изисквани€.
„л. 215г. (1) ≈динични стълби с дължина по-гол€ма от 3 m се закрепват срещу обръщане назад или встрани независимо от бро€ на качвани€та или времето на използването им.
(3) ћатериалите, суровините и готовата продукци€ се съхран€ват на определени за това места, като се спазват изисквани€та за безопасност на труда и в съответствие със санитарните, противопожарните и технологичните изисквани€.
(2) ѕри използване на единични стълби с дължина, по-гол€ма от 5 m, се вземат мерки срещу деформиране (подпиране в средата и др.).
„л. 230. «а осигур€ване на личната хигиена на работещите се осигур€ват санитарно-битови помещени€ съгласно изисквани€та на нормативните актове.
(3) ¬ис€щите метални стълби с дължина над 5 m се оборудват с предпазни метални обръчи с вертикални връзки помежду им.
„л. 231.  огато производствени€т процес изисква работещите да ползват специално работно облекло и във връзка с безопасността, здравето или благоприличието не е подход€що да се преобличат на друго м€сто, се осигур€ват лесно достъпни, с достатъчно м€сто, капацитет и с възможност за с€дане съблекални.
„л. 215д. (1) —тълбите се постав€т спр€мо зоната на обслужване така, че работата да се извършва удобно и безопасно.
„л. 232. ¬ съблекалните всеки работещ разполага с шкафче, което се заключва.  огато характерът на извършваната работа го изисква (работа с опасни субстанции, влага, замърс€ване и др.), шкафчетата за работните и за обикновените дрехи са отделни.
(2) —тълбите не се постав€т на пешеходни пътеки, съобщителни пътища, до незаключени врати, отвар€щи се към стълбата, и други места, където могат да бъдат блъснати или съборени от преминаващи хора или превозни средства.
„л. 233. (»зм. - ƒ¬, бр. 43 от 2003 г.)  огато не се изискват съблекални, за всеки работещ се осигур€ва м€сто с възможност за заключване за личните му вещи и облекло.
(3)  огато изискването на ал. 2 не може да бъде спазено, се вземат мерки за предотврат€ване на блъскането на стълбата чрез ограждане, предупредителни надписи и табели, организиране на охрана и др.
„л. 234.  огато характерът на работата и здравословните и безопасните услови€ на труд го изискват, за работещите се осигур€ват необходимите душове с топла и студена вода. –азмерите на душовите помещени€ се съобраз€ват с бро€ на работещите и осигур€ват услови€ за измиване съгласно хигиенните изисквани€.
„л. 215е. ѕри използването на сглоб€еми или удължаващи се стълби се осигур€ва неподвижността на отделните елементи един спр€мо друг, както и на опорите им съгласно чл. 215в преди изкачване по т€х.
„л. 235.  огато не се изискват душове, съгласно чл. 234 се осигур€ват подход€щи умивалници с топла и студена течаща вода в близост до работните места и съблекалните.
„л. 215ж. (1) —тълбите се използват така, че работещите да могат по вс€ко време да се захващат здраво и да имат здрава опора.
„л. 236.  огато помещени€та с душовете или с умивалниците са отделни от съблекалните, между т€х се осигур€ва топла връзка.
(2) –ъчното пренас€не на товар по стълба не тр€бва да преп€тства посто€нното сигурно захващане на ползващите €.
„л. 237. (1) (ѕредишен текст на чл. 237 - ƒ¬, бр. 43 от 2003 г.) Ѕлизо до работните места, помещени€та за почивка, съблекалните, душовите помещени€ и умивалните се осигур€ва необходими€т брой тоалетни с умивалници.
„л. 215з. Ќе се допуска:
(2) (Ќова - ƒ¬, бр. 43 от 2003 г.) Ќа работещите се осигур€ва достатъчно количество питейна вода и по възможност подход€щи безалкохолни напитки.
1. удължаване (настав€не) на единични или двойни преносими стълби освен в случаите, когато това е предвидено от производител€;
„л. 238. ¬ зависимост от бро€ на работещите и от характера на работата за мъжете и жените се осигур€ват или отделни съблекални, душови помещени€, умивални и тоалетни, или т€хното отделно използване.
2. използване в работно положение на двураменни стълби, както и на такива с площадки като единични;
„л. 239. (ѕредишна ал. 1 - ƒ¬, бр. 43 от 2003 г.) «а работещите се осигур€ват помещени€ за почивка, когато:
3. пренас€не на товари при движение по стълба освен когато е невъзможно или нецелесъобразно пренас€нето им по други, по-безопасни начини - чрез въже, подемни устройства, директно подаване от ръка на ръка и др.;
1. технологични€т процес налага чести и продължителни прекъсвани€ на работата;
4. преместване на стълба с работещ или предмети, намиращи се на не€;
2. на работното м€сто или в помещени€та има посто€нно присъствие на повече от определено количество хора;
5. преместване на двураменна стълба с неприбрани рамена или чрез усилието на намиращи€ се на не€ работник;
3. за осигур€ването на безопасността и здравето са въведени режими на труд и почивка.
6. заставане върху стълба на един крак, като други€т виси встрани или е стъпил върху друг предмет;
„л. 240. (1) —таите за почивка тр€бва да са:
7. стоене под стълба, на ко€то се работи;
1. лесно достъпни;
8. постав€не и остав€не на инструменти и др. на стъпалата на стълбата;
2. достатъчно просторни;
9. подхвърл€не на ръчни електрически инструменти, продукти и др. на лице, намиращо се на стълба;
3. съобразно с бро€ на едновременно ползващите ги лица;
10. стълбата да има за долна и/или горна опорна точка стъпало;
4. снабдени с обзавеждане, съобразено с характера на необходимите почивки.
11. подпиране на единична стълба в наклонено встрани положение;
(2) Ќа работещи в офиси или други подобни помещени€, осигур€ващи възможност за релаксаци€, през време на почивките не се осигур€ват стаи за почивка.
12. движение и работа по стълби, когато стъпалата им са покрити с вещества или материали, улесн€ващи подхлъзването;
(3) (ƒоп. - ƒ¬, бр. 43 от 2003 г.) ¬ стаите и местата за почивка е забранено пушенето.
13. заемане от лицето, извършващо работна операци€ от стълба, на положени€, които могат да € изведат от положение на равновесие;
„л. 241. «а бременните и кърмачките се осигур€ват подход€щи услови€ да почиват в легнало положение.
14. работа от стълба на височина по-гол€ма от 3 m от основата на стълбата от лице, което не е закрепено посредством предпазен колан към здрава и сигурна конструкци€.
„л. 242. ¬ зависимост от големината на предпри€тието, вида на работата и честотата на трудовите злополуки се осигур€ват една или повече стаи за първа помощ.
–аздел IV
„л. 243. (1) —таите за първа помощ се обзавеждат с необходимите средства и оборудване за оказване на първа помощ и тр€бва да са лесно достъпни при използване на носилки.
(Ќов - ƒ¬, бр. 88 от 2004 г.)
(2) —таите за първа помощ се означават с установените знаци.
—пецифични изисквани€ при използването на скелета
„л. 244. Ќа местата, където работните услови€ изискват, се осигур€ват лесно достъпни средства за оказване на първа помощ, които се означават с установените знаци.
„л. 215и. (1) «а скелетата се извършват изчислителни проверки за устойчивостта и стабилността им, когато липсва документаци€та на производител€ или в не€ не са обхванати замислените структурни конфигурации.
„л. 245. «а работещите с увреждани€ се осигур€ват подход€що изградени работни места. “ова се отнас€ и за използваните от т€х врати, проходи, стълбища, бани, умивални, тоалетни и други съоръжени€.
(2) »зчислени€та по ал. 1 могат да не се извършват, когато скелетата се монтират при спазване на конфигурациите, предвидени от производител€.
√лава единадесета
„л. 215к. (1) «а скелетата се изготв€ план за монтиране, използване и демонтиране от производител€ или от лице с необходимата проектантска правоспособност, който обхваща и специфичните особености на съответното скеле, включително необходимостта и от конструирането на товарни площадки.
ќ—»√”–я¬јЌ≈ Ќј Ћ»„Ќ» ѕ–≈ƒѕј«Ќ» —–≈ƒ—“¬ј » —ѕ≈÷»јЋЌ» –јЅќ“Ќ» ќЅЋ≈ Ћј
(2) ѕлатформите на скелето тр€бва да съответстват по размери, форма и разположение на работата, ко€то се извършва, и да са с необходимата носимоспособност, като позвол€ват безопасни работа и преминаване.
„л. 246. (1) Ќа работещите се осигур€ват необходимите лични предпазни средства и специални работни облекла съгласно реда и изисквани€та, определени в нормативните актове.
(3) ѕлатформите на скелето се монтират така, че:
(2) Ќе се допускат до работа лица, които са без изискващите се за съответни€ вид работа лични предпазни средства и специални работни облекла и не са инструктирани и обучени за използването им.
1. съставните им части да са неподвижни по време на използването им;
„л. 247. (1) ¬ъв вс€ко предпри€тие се утвърждава списък на работните места и видовете работа, за които на работещите се осигур€ват лични предпазни средства и специални работни облекла, определ€т се видът, сроковете за износване и услови€та за използването им.
2. да н€ма опасни пролуки между т€х и средствата за колективна защита за предотврат€ване на падани€.
(2) —писъците по ал. 1 се об€в€ват пред работещите.
(4) Ќе се допуска използване на ръчни колички за хоризонтално транспортиране на товари по платформите на скелета, които не са предназначени и оразмерени за целта.
(3) ѕредпри€ти€та осигур€ват услови€ за съхран€ване, почистване, дезинфекци€, поддържане и периодично изпитване на личните предпазни средства и специалните работни облекла съгласно изисквани€та на производител€ и изисквани€та, регламентирани в нормативните актове по безопасност и здраве при работа.
„л. 215л. (1) —келетата се монтират, използват и демонтират по безопасен начин, гарантиращ т€хната стабилност и непозвол€ващ отместването им по време на използването им.
(4) «абранено е използването на личните предпазни средства и специалните работни облекла не по предназначението им, както и на такива с изтекъл срок на годност.
(2) Ќосещите елементи на скелето се обезопас€ват срещу приплъзване чрез закрепване към опорната плоскост чрез приспособлени€ против приплъзване или чрез друго равностойно по ефективност приспособление.
(5) ¬сички разходи по доставката и поддържането на личните предпазни средства и специалните работни облекла са за сметка на предпри€тието.
(3) ѕодвижните скелета се обезопас€ват срещу внезапни премествани€ чрез подход€щи застопор€ващи приспособлени€.
√лава дванадесета
(4) ѕодложките, върху които се монтира скеле, се проектират и изпълн€ват така, че да не се превишава допустимото натоварване на основата.
ƒ≈…Ќќ—“ ѕ–» ј¬ј–»»
„л. 215м. „асти на скелета, които не са готови за използване (например по време на монтиране, демонтиране или реконструкци€), се означават със съответните знаци за безопасност и се ограждат с подход€щи средства за физическа защита за предотврат€ване на достъпа до опасната зона.
„л. 248. (1) ¬ъв вс€ко предпри€тие се разработва план за предотврат€ване и ликвидиране на аварии.
„л. 215н. (1) —келета се монтират, демонтират или значително преправ€т под контрола на определено от работодател€ квалифицирано лице и от работещи, които са получили подход€що специализирано обучение по отношение на:
(2) ѕланът ежегодно или в по-кратък период, ако това е указано в друг специфичен за дейността нормативен акт, се утвърждава от работодател€.
1. разчитане на плана за монтиране, демонтиране или реконструкци€ на съответното скеле;
(3) ¬ частта си по противопожарна охрана планът се съгласува със съответни€ териториален орган на ћинистерството на вътрешните работи.
2. безопасността по време на монтажа, демонтажа или реконструкци€та на съответното скеле;
(4) ѕри изменени€ в организаци€та на работа или технологичната схема планът се актуализира.
3. мерките за предотврат€ване на риска от падане на лица или предмети;
(5) ¬сички длъжностни лица и работещи се запознават с плана срещу подпис.
4. мерките за безопасност при влошаване на климатичните услови€, което може да окаже неблагопри€тно въздействие върху сигурността на съответното скеле;
„л. 249. ¬ плана за ликвидиране на аварии се предвиждат мерки и средства в зависимост от съществуващите опасности.
5. допустимите натоварвани€;
„л. 250. ѕланът за предотврат€ване и ликвидиране на аварии съдържа:
6. рисковете, които могат да възникнат вследствие на работите по монтиране, демонтиране или реконструкци€ на скелето.
1. оперативна част, включваща плана на предпри€тието с означени схеми на енергоносителни системи, водоеми, транспортни съоръжени€, противопожарни съоръжени€ и др.;
(2)  валифицираното лице и съответните работещи по ал. 1 се ръковод€т от плана по чл. 215к, ал. 1, както и от включените в него инструкции.
2. профилактични мерки за предотврат€ване на аварии, предвиждащи: методи за проучване на възможните аварийни ситуации; мерки, които биха предотвратили възникването на авари€; места за складиране и поддържане на материали, инструменти, средства за защита и за долекарска медицинска помощ и др.;
–аздел V
3. разпределение на задължени€та между отделните лица, участващи в ликвидиране на авари€та, и взаимодействието им;
(Ќов - ƒ¬, бр. 88 от 2004 г.)
4. списък на длъжностните лица от предпри€тието и външни органи и организации, които незабавно тр€бва да бъдат уведомени за авари€та.
—пецифични изисквани€ при използването на техники за достъп и
„л. 251. (1) —ъответни€т ръководител запознава работещите с плана и задължени€та им, свързани с конкретното работно м€сто.
позициониране чрез въжета
(2) ѕериодично, но не по-малко от един път годишно, в предпри€ти€та се организира проиграване на възможните аварийни ситуации, предвидени в плана за предотврат€ване и ликвидиране на аварии.
„л. 215о. ѕри използване на техники за достъп и позициониране посредством въжета се спазват следните изисквани€:

1. въжената система съдържа най-малко две отделно закрепени въжета, като едното служи за средство за достъп, за слизане и за опора (работно въже), а другото служи за резервно средство (обезопас€ващо въже);
ƒќѕЏЋЌ»“≈ЋЌ» –ј«ѕќ–≈ƒЅ»
2. работещите са снабдени с предпазен колан, закрепен към обезопас€ващото въже;
І 1. ѕо смисъла на тази наредба:
3. работното въже е снабдено с предпазни средства за изкачване и слизане и има самоблокираща система, ко€то предотврат€ва падането на ползвател€ в случай, че той изгуби контрол над движени€та си;
1. "минимални изисквани€ за осигур€ване на здравословни и безопасни услови€ на труд" е пон€тието, определено в І 1, т. 9 от допълнителните разпоредби на «акона за здравословни и безопасни услови€ на труд;
4. обезопас€ващото въже е снабдено с подвижна система, предпазваща от падане, ко€то следва движени€та на работещи€;
2. "работно м€сто" е м€стото, където се предвижда извършването на работата в помещени€ или на което и да е м€сто на територи€та на предпри€тието, или до което работещи€т има достъп във връзка с изпълн€ваната работа;
5. необходимите за работа инструменти и приспособлени€ са прикачени към колана или към седалката на работещи€, или към друго подход€що средство;
3. "предпри€тие" е пон€тието, определено в І 1, т. 2 от допълнителните разпоредби на  одекса на труда;
6. подход€що планиране и посто€нно наблюдение на работата така, че в случай на авари€ да може да се окаже незабавна помощ на работещи€;
4. "работно оборудване" е вс€ка машина, апарат, инструмент, инсталаци€, устройство, уредба или съоръжение, използвани при работа;
7. работещите са получили подход€що специализирано обучение за извършваната работа и за съответните спасителни процедури.
5. "използване на работното оборудване" е вс€ка дейност, свързана с работното оборудване, като пускане, спиране, експлоатаци€, транспортиране, ремонт, изменение, обслужване, поддържане, почистване;
„л. 215п. ѕри изключителни обсто€телства, когато при оценката на риска е установено, че използването на второ въже може да увеличи опасността при работа, се разрешава използването на едно-единствено въже, след като са предприети съответните подход€щи мерки за осигур€ване на безопасността на работещите.
6. "опасна зона" е вс€ка зона във и около работното оборудване и в работното м€сто, в ко€то съществува опасност за здравето или живота на работещите;
√лава седма
7. "застрашен работещ" е всеки работещ, който се намира изц€ло или частично в опасна зона;
ќ–√јЌ»«ј÷»я Ќј “–”ƒќ¬ј“ј ƒ≈…Ќќ—“
8. "работодател" е пон€тието, определено в І 1, т. 2 от допълнителните разпоредби на ««Ѕ”“;
„л. 216. “рудовата дейност се осъществ€ва така, че да предотврат€ва или ограничава вс€ко неблагопри€тно въздействие, произтичащо от характера и организаци€та на работата, използваната технологи€, работното оборудване, работното м€сто и трудови€ процес, и да осигур€ва оптимални услови€ на труд, висока работоспособност, ефективност и удовлетвореност.
9. "психосоциални фактори" са: недостатъчно или прекомерно трудово натоварване, монотонност, невъзможност за контрол върху изпълн€ваните задачи, ограничени социални контакти на работното м€сто, липса на подкрепа от административните ръководители, недостатъчна мотиваци€ за труд, психичен микроклимат;
„л. 217. (1) ”станов€ването на съответствието на работната среда, трудови€ процес, използваната технологи€ и работното оборудване с нормите и изисквани€та за безопасни и здравословни услови€ на труд се осъществ€ва посредством подходите, методите и формите за извършване на оценката на риска.
10. "работещ" е вс€ко лице, което работи по трудово правоотношение или му е възложено да извършва работа на друго правно основание, както и лице, което работи за себе си или се обучава - за времето на обучение, стаж и практика;
(2) ќценката на риска обхваща всички аспекти на трудовата дейност в предпри€тието.
11. (Ќова - ƒ¬, бр. 43 от 2003 г., отм., бр. 37 от 2004 г.).
(3) Ќеобходимите измервани€ се извършват съгласно изисквани€та на съответните нормативни актове и с периодичността, определена от работодател€ за оценката на риска.
12. (Ќова - ƒ¬, бр. 43 от 2003 г., отм., бр. 37 от 2004 г.).
(4) (»зм. - ƒ¬, бр. 48 от 2000 г.) Ќеобходимите измервани€ се извършват от звена и специалисти на работодател€ и/или от юридически и физически лица, упълномощени от »зпълнителна агенци€ "Ѕългарска служба по акредитаци€".
13. (Ќова - ƒ¬, бр. 43 от 2003 г., отм., бр. 37 от 2004 г.).
(5) ƒокументите за установ€ване на съответствието с нормите и изисквани€та за безопасни и здравословни услови€ на труд, вкл. резултатите от проведените измервани€, се включват в документаци€та по оценката на риска.
14. (Ќова - ƒ¬, бр. 43 от 2003 г., отм., бр. 37 от 2004 г.).
15. (Ќова - ƒ¬, бр. 43 от 2003 г., отм., бр. 37 от 2004 г.).
16. (Ќова - ƒ¬, бр. 43 от 2003 г., отм., бр. 37 от 2004 г.).
17. (Ќова - ƒ¬, бр. 43 от 2003 г., отм., бр. 37 от 2004 г.).
18. (Ќова - ƒ¬, бр. 43 от 2003 г., отм., бр. 37 от 2004 г.).
19. (Ќова - ƒ¬, бр. 43 от 2003 г., отм., бр. 37 от 2004 г.).
20. (Ќова - ƒ¬, бр. 43 от 2003 г., отм., бр. 37 от 2004 г.).
ѕ–≈’ќƒЌ» » «ј Ћё„»“≈ЋЌ» –ј«ѕќ–≈ƒЅ»
І 2. “ази наредба се издава на основание на чл. 7, ал. 2 от «акона за здравословни и безопасни услови€ на труд и чл. 276  “.
І 3. “ази наредба влиза в сила три месеца след обнародването й в "ƒържавен вестник". ¬ този срок ћ“—ѕ и ћ« публикуват в специализираните си бюлетини списък на нормативните актове, свързани с изпълнението на изисквани€та на наредбата.
І 4. »зисквани€та, съдържащи се в чл. 115, чл. 123, т. 2 и 3, чл. 126, ал. 2, чл. 130, чл. 177, ал. 6 и ал. 7, т. 1, чл. 180 и 181, за създадени работни места и въведено в експлоатаци€ работно оборудване преди срока на влизане в сила на тази наредба се осигур€ват съгласно срока, определен в І 3 ««Ѕ”“.
І 5. ќт датата на влизане в сила на тази наредба се отмен€т Ќаредба є 6 от 1996 г. за общите изисквани€ и задължени€ за осигур€ване на безопасност при трудовата дейност (ƒ¬, бр. 75 от 1996 г.), Ќаредба є 41 от 1995 г. за единните правила за осигур€ване на здравословни услови€ на труд (ƒ¬, бр. 100 от 1995 г.) и Ќаредба є 1 от 1987 г. за установ€ване на данни за безопасни и здравословни услови€ на труд (обн., ƒ¬, бр. 32 от 1987 г.; изм. и доп., бр. 69 от 1993 г.).
І 6. ”казани€ по прилагане на тази наредба дават ћ“—ѕ и ћ«.
І 7.  онтролът по изпълнение на наредбата се извършва от √»“ към ћ“—ѕ.
«ј Ћё„»“≈ЋЌ» –ј«ѕќ–≈ƒЅ»
към Ќаредбата за изменение на Ќаредба є 7 от 1999 г.
за минималните изисквани€ за здравословни и безопасни услови€
на труд на работните места и при използване на работното оборудване
(ƒ¬, бр. 48 от 2000 г., в сила от 14.06.2001 г., изм., бр. 52 от
2001 г., попр., бр. 54 от 2001 г.)
І 2. (»зм. - ƒ¬, бр. 52 от 2001 г.) “ази наредба влиза в сила от 1 €нуари 2003 г.
І 3. ƒо влизането в сила на наредбата упълномощаването се извършва по реда на »нструкци€ є 1 от 1994 г. на министъра на здравеопазването за изисквани€та и реда за упълномощаване на лаборатории извън системата на хигиенно-епидемиологичните инспекции за измерване стойностите на елементите, характеризиращи здравословните услови€ на труд, и за организаци€та на дейността им (ƒ¬, бр. 34 от 1994 г.).
«ј Ћё„»“≈ЋЌј –ј«ѕќ–≈ƒЅј
към Ќаредбата за изменение и допълнение
на Ќаредба є 7 от 1999 г. за минималните
изисквани€ за здравословни и безопасни
услови€ на труд на работните места и при
„л. 218. –аботната поза и местоположението на работещите по време на работа и при използване на работното оборудване се съобраз€ва с ергономичните принципи.

„л. 219. “рудовата дейност се извършва при оптимална организаци€ на работните движени€ и работната поза с цел предотврат€ване на продължителното статично мускулно напрежение и ограничаване на двигателно- монотонната дейност.
„л. 220. —вързаните с трудовата дейност психосоциални фактори се контролират и подобр€ват чрез прилагане на специфични за всеки вид труд профилактични програми за намал€ване на психичното напрежение и стреса по време на работа.
√лава осма
¬ќƒќ—ЌјЅƒ»“≈ЋЌ» »  јЌјЋ»«ј÷»ќЌЌ» —»—“≈ћ»
„л. 221. (1) ѕредпри€ти€та и обектите в зависимост от характера на извършваната в т€х работа се осигур€ват с необходимите количества вода за производствени, питейно-битови и противопожарни нужди.
(2) «абранено е свързването на водопроводни инсталации за питейна вода с инсталациите за вода с промишлено-технологично предназначение.
(3) ѕри наличие на водопроводни инсталации от различен тип е недопустимо използването на промишлени води за питейно-битови нужди.
„л. 222. (1) ¬ предпри€ти€та се изграждат необходимите канализационни системи и съоръжени€.
(2) ќтпадни води, съдържащи агресивни, токсични вещества, петролни и други вредни продукти, се отвеждат в самосто€телна канализационна система и се осигур€ва т€хното пречистване или неутрализаци€.
(3) «абранено е смесването в обща канализационна система на отпадните води по ал. 2 с битово-фекалните отпадни води преди т€хното пречистване или неутрализаци€ до концентрации съгласно действащите норми.
(4) ќтпадните води се пречистват и неутрализират по технологии и със съоръжени€ съгласно проект, съгласуван със съответните компетентни органи.
(5) ѕри канализациите за химически замърсени води се изграждат необходимите съоръжени€ съгласно изисквани€та за безопасност и опазване на здравето на хората, околната среда и противопожарна охрана.
√лава девета
Ѕќ–Ѕј — ѕќ∆ј–»
„л. 223. (1) (ѕредишен текст на чл. 223 - ƒ¬, бр. 43 от 2003 г.) ÷€лостната организаци€ на дейностите в предпри€ти€та и обектите се съобраз€ва с изисквани€та на нормативните актове за пожарна безопасност.
(2) (Ќова - ƒ¬, бр. 43 от 2003 г.) ѕожарогасителите, пожаро-детекторните и алармените инсталации и елементите им тр€бва редовно да се контролират, поддържат и периодично изпитват.
„л. 224. (ќтм. - ƒ¬, бр. 37 от 2004 г.).
„л. 225. (»зм. - ƒ¬, бр. 43 от 2003 г.) ≈ксплоатаци€та на сгради, съоръжени€ и инсталации, ремонтните и други видове дейности се извършват в съответствие с изисквани€та за пожарната безопасност.
„л. 226. «аваръчни и други огневи работи се осъществ€ват в съответствие с изисквани€та за пожарната безопасност при извършване на огневи работи.
„л. 227. ¬ зависимост от размерите и използването на сградите, съдържащото се в т€х оборудване, физическите и химичните свойства на използваните вещества и материали и максимални€ брой на хората работните места се съоръжават с подход€щи пожарогасителни средства и когато посочените обсто€телства го изискват - с пожароизвестителни и алармени системи.
„л. 228. Ќеавтоматичните пожарогасителни средства тр€бва да са лесно достъпни, прости за използване и да са сигнализирани с установените трайни и поставени на подход€щи места знаци.
√лава десета
—јЌ»“ј–Ќќ » Ѕ»“ќ¬ќ ќЅ—Ћ”∆¬јЌ≈
„л. 229. (1) “еритори€та на предпри€тието, производствените и други помещени€ и работните места се поддържат чисти.
(2) ќтпадъците се събират и обработват на определени и означени за това места съгласно производствените, санитарните и противопожарните изисквани€.
(3) ћатериалите, суровините и готовата продукци€ се съхран€ват на определени за това места, като се спазват изисквани€та за безопасност на труда и в съответствие със санитарните, противопожарните и технологичните изисквани€.
„л. 230. «а осигур€ване на личната хигиена на работещите се осигур€ват санитарно-битови помещени€ съгласно изисквани€та на нормативните актове.
(ƒ¬, бр. 43 от 2003 г.)
„л. 231.  огато производствени€т процес изисква работещите да ползват специално работно облекло и във връзка с безопасността, здравето или благоприличието не е подход€що да се преобличат на друго м€сто, се осигур€ват лесно достъпни, с достатъчно м€сто, капацитет и с възможност за с€дане съблекални.
І 40. “ази наредба влиза в сила една година след обнародването в "ƒържавен вестник" по отношение на изисквани€та към организаци€та на работата и три години - по отношение на техническите изисквани€, свързани с обезопас€ване на работното оборудване.
„л. 232. ¬ съблекалните всеки работещ разполага с шкафче, което се заключва.  огато характерът на извършваната работа го изисква (работа с опасни субстанции, влага, замърс€ване и др.), шкафчетата за работните и за обикновените дрехи са отделни.
„л. 233. (»зм. - ƒ¬, бр. 43 от 2003 г.)  огато не се изискват съблекални, за всеки работещ се осигур€ва м€сто с възможност за заключване за личните му вещи и облекло.
„л. 234.  огато характерът на работата и здравословните и безопасните услови€ на труд го изискват, за работещите се осигур€ват необходимите душове с топла и студена вода. –азмерите на душовите помещени€ се съобраз€ват с бро€ на работещите и осигур€ват услови€ за измиване съгласно хигиенните изисквани€.
„л. 235.  огато не се изискват душове, съгласно чл. 234 се осигур€ват подход€щи умивалници с топла и студена течаща вода в близост до работните места и съблекалните.
„л. 236.  огато помещени€та с душовете или с умивалниците са отделни от съблекалните, между т€х се осигур€ва топла връзка.
„л. 237. (1) (ѕредишен текст на чл. 237 - ƒ¬, бр. 43 от 2003 г.) Ѕлизо до работните места, помещени€та за почивка, съблекалните, душовите помещени€ и умивалните се осигур€ва необходими€т брой тоалетни с умивалници.
(2) (Ќова - ƒ¬, бр. 43 от 2003 г.) Ќа работещите се осигур€ва достатъчно количество питейна вода и по възможност подход€щи безалкохолни напитки.
„л. 238. ¬ зависимост от бро€ на работещите и от характера на работата за мъжете и жените се осигур€ват или отделни съблекални, душови помещени€, умивални и тоалетни, или т€хното отделно използване.
„л. 239. (ѕредишна ал. 1 - ƒ¬, бр. 43 от 2003 г.) «а работещите се осигур€ват помещени€ за почивка, когато:
1. технологични€т процес налага чести и продължителни прекъсвани€ на работата;
2. на работното м€сто или в помещени€та има посто€нно присъствие на повече от определено количество хора;
3. за осигур€ването на безопасността и здравето са въведени режими на труд и почивка.
„л. 240. (1) —таите за почивка тр€бва да са:
1. лесно достъпни;
2. достатъчно просторни;
3. (изм. - ƒ¬, бр. 88 от 2004 г.) съобразени с бро€ на едновременно ползващите ги лица;
4. (доп. - ƒ¬, бр. 88 от 2004 г.) снабдени с обзавеждане, съобразено с характера на необходимите почивки и с маси и столове с облегалки.
(2) Ќа работещи в офиси или други подобни помещени€, осигур€ващи възможност за релаксаци€, през време на почивките не се осигур€ват стаи за почивка.
(3) (ƒоп. - ƒ¬, бр. 43 от 2003 г.) ¬ стаите и местата за почивка е забранено пушенето.
„л. 241. «а бременните и кърмачките се осигур€ват подход€щи услови€ да почиват в легнало положение.
„л. 242. ¬ зависимост от големината на предпри€тието, вида на работата и честотата на трудовите злополуки се осигур€ват една или повече стаи за първа помощ.
„л. 243. (1) —таите за първа помощ се обзавеждат с необходимите средства и оборудване за оказване на първа помощ и тр€бва да са лесно достъпни при използване на носилки.
(2) —таите за първа помощ се означават с установените знаци.
„л. 244. Ќа местата, където работните услови€ изискват, се осигур€ват лесно достъпни средства за оказване на първа помощ, които се означават с установените знаци.
„л. 245. «а работещите с увреждани€ се осигур€ват подход€що изградени работни места. “ова се отнас€ и за използваните от т€х врати, проходи, стълбища, бани, умивални, тоалетни и други съоръжени€.
√лава единадесета
ќ—»√”–я¬јЌ≈ Ќј Ћ»„Ќ» ѕ–≈ƒѕј«Ќ» —–≈ƒ—“¬ј » —ѕ≈÷»јЋЌ» –јЅќ“Ќ» ќЅЋ≈ Ћј
„л. 246. (1) Ќа работещите се осигур€ват необходимите лични предпазни средства и специални работни облекла съгласно реда и изисквани€та, определени в нормативните актове.
(2) Ќе се допускат до работа лица, които са без изискващите се за съответни€ вид работа лични предпазни средства и специални работни облекла и не са инструктирани и обучени за използването им.
„л. 247. (1) ¬ъв вс€ко предпри€тие се утвърждава списък на работните места и видовете работа, за които на работещите се осигур€ват лични предпазни средства и специални работни облекла, определ€т се видът, сроковете за износване и услови€та за използването им.
(2) —писъците по ал. 1 се об€в€ват пред работещите.
(3) ѕредпри€ти€та осигур€ват услови€ за съхран€ване, почистване, дезинфекци€, поддържане и периодично изпитване на личните предпазни средства и специалните работни облекла съгласно изисквани€та на производител€ и изисквани€та, регламентирани в нормативните актове по безопасност и здраве при работа.
(4) «абранено е използването на личните предпазни средства и специалните работни облекла не по предназначението им, както и на такива с изтекъл срок на годност.
(5) ¬сички разходи по доставката и поддържането на личните предпазни средства и специалните работни облекла са за сметка на предпри€тието.
√лава дванадесета
ƒ≈…Ќќ—“ ѕ–» ј¬ј–»»

„л. 248. (1) ¬ъв вс€ко предпри€тие се разработва план за предотврат€ване и ликвидиране на аварии.
(2) ѕланът ежегодно или в по-кратък период, ако това е указано в друг специфичен за дейността нормативен акт, се утвърждава от работодател€.
(3) ¬ частта си по противопожарна охрана планът се съгласува със съответни€ териториален орган на ћинистерството на вътрешните работи.
(4) ѕри изменени€ в организаци€та на работа или технологичната схема планът се актуализира.
(5) ¬сички длъжностни лица и работещи се запознават с плана срещу подпис.
„л. 249. ¬ плана за ликвидиране на аварии се предвиждат мерки и средства в зависимост от съществуващите опасности.
„л. 250. ѕланът за предотврат€ване и ликвидиране на аварии съдържа:
1. оперативна част, включваща плана на предпри€тието с означени схеми на енергоносителни системи, водоеми, транспортни съоръжени€, противопожарни съоръжени€ и др.;
2. профилактични мерки за предотврат€ване на аварии, предвиждащи: методи за проучване на възможните аварийни ситуации; мерки, които биха предотвратили възникването на авари€; места за складиране и поддържане на материали, инструменти, средства за защита и за долекарска медицинска помощ и др.;
3. разпределение на задължени€та между отделните лица, участващи в ликвидиране на авари€та, и взаимодействието им;
4. списък на длъжностните лица от предпри€тието и външни органи и организации, които незабавно тр€бва да бъдат уведомени за авари€та.
„л. 251. (1) —ъответни€т ръководител запознава работещите с плана и задължени€та им, свързани с конкретното работно м€сто.
(2) ѕериодично, но не по-малко от един път годишно, в предпри€ти€та се организира проиграване на възможните аварийни ситуации, предвидени в плана за предотврат€ване и ликвидиране на аварии.


ƒќѕЏЋЌ»“≈ЋЌ» –ј«ѕќ–≈ƒЅ»

І 1. ѕо смисъла на тази наредба:
1. "минимални изисквани€ за осигур€ване на здравословни и безопасни услови€ на труд" е пон€тието, определено в І 1, т. 9 от допълнителните разпоредби на «акона за здравословни и безопасни услови€ на труд;
2. "работно м€сто" е м€стото, където се предвижда извършването на работата в помещени€ или на което и да е м€сто на територи€та на предпри€тието, или до което работещи€т има достъп във връзка с изпълн€ваната работа;
3. "предпри€тие" е пон€тието, определено в І 1, т. 2 от допълнителните разпоредби на  одекса на труда;
4. "работно оборудване" е вс€ка машина, апарат, инструмент, инсталаци€, устройство, уредба или съоръжение, използвани при работа;
5. "използване на работното оборудване" е вс€ка дейност, свързана с работното оборудване, като пускане, спиране, експлоатаци€, транспортиране, ремонт, изменение, обслужване, поддържане, почистване;
6. "опасна зона" е вс€ка зона във и около работното оборудване и в работното м€сто, в ко€то съществува опасност за здравето или живота на работещите;
7. "застрашен работещ" е всеки работещ, който се намира изц€ло или частично в опасна зона;
8. "работодател" е пон€тието, определено в І 1, т. 2 от допълнителните разпоредби на ««Ѕ”“;
9. "психосоциални фактори" са: недостатъчно или прекомерно трудово натоварване, монотонност, невъзможност за контрол върху изпълн€ваните задачи, ограничени социални контакти на работното м€сто, липса на подкрепа от административните ръководители, недостатъчна мотиваци€ за труд, психичен микроклимат;
10. "работещ" е вс€ко лице, което работи по трудово правоотношение или му е възложено да извършва работа на друго правно основание, както и лице, което работи за себе си или се обучава - за времето на обучение, стаж и практика;
10а. (нова - ƒ¬, бр. 88 от 2004 г.) "оператор" е работещ(и), който има задача да използва работно оборудване;
11. (Ќова - ƒ¬, бр. 43 от 2003 г., отм., бр. 37 от 2004 г.).
12. (Ќова - ƒ¬, бр. 43 от 2003 г., отм., бр. 37 от 2004 г.).
13. (Ќова - ƒ¬, бр. 43 от 2003 г., отм., бр. 37 от 2004 г.).
14. (Ќова - ƒ¬, бр. 43 от 2003 г., отм., бр. 37 от 2004 г.).
15. (Ќова - ƒ¬, бр. 43 от 2003 г., отм., бр. 37 от 2004 г.).
16. (Ќова - ƒ¬, бр. 43 от 2003 г., отм., бр. 37 от 2004 г.).
17. (Ќова - ƒ¬, бр. 43 от 2003 г., отм., бр. 37 от 2004 г.).
18. (Ќова - ƒ¬, бр. 43 от 2003 г., отм., бр. 37 от 2004 г.).
19. (Ќова - ƒ¬, бр. 43 от 2003 г., отм., бр. 37 от 2004 г.).
20. (Ќова - ƒ¬, бр. 43 от 2003 г., отм., бр. 37 от 2004 г.).
ѕ–≈’ќƒЌ» » «ј Ћё„»“≈ЋЌ» –ј«ѕќ–≈ƒЅ»

І 2. “ази наредба се издава на основание на чл. 7, ал. 2 от «акона за здравословни и безопасни услови€ на труд и чл. 276  “.
І 3. “ази наредба влиза в сила три месеца след обнародването й в "ƒържавен вестник". ¬ този срок ћ“—ѕ и ћ« публикуват в специализираните си бюлетини списък на нормативните актове, свързани с изпълнението на изисквани€та на наредбата.
І 4. »зисквани€та, съдържащи се в чл. 115, чл. 123, т. 2 и 3, чл. 126, ал. 2, чл. 130, чл. 177, ал. 6 и ал. 7, т. 1, чл. 180 и 181, за създадени работни места и въведено в експлоатаци€ работно оборудване преди срока на влизане в сила на тази наредба се осигур€ват съгласно срока, определен в І 3 ««Ѕ”“.
І 5. ќт датата на влизане в сила на тази наредба се отмен€т Ќаредба є 6 от 1996 г. за общите изисквани€ и задължени€ за осигур€ване на безопасност при трудовата дейност (ƒ¬, бр. 75 от 1996 г.), Ќаредба є 41 от 1995 г. за единните правила за осигур€ване на здравословни услови€ на труд (ƒ¬, бр. 100 от 1995 г.) и Ќаредба є 1 от 1987 г. за установ€ване на данни за безопасни и здравословни услови€ на труд (обн., ƒ¬, бр. 32 от 1987 г.; изм. и доп., бр. 69 от 1993 г.).
І 6. ”казани€ по прилагане на тази наредба дават ћ“—ѕ и ћ«.
І 7.  онтролът по изпълнение на наредбата се извършва от √»“ към ћ“—ѕ.
«ј Ћё„»“≈ЋЌ» –ј«ѕќ–≈ƒЅ»

към Ќаредбата за изменение на Ќаредба є 7 от 1999 г.
за минималните изисквани€ за здравословни и безопасни услови€
на труд на работните места и при използване на работното оборудване
(ƒ¬, бр. 48 от 2000 г., в сила от 14.06.2001 г., изм., бр. 52 от
2001 г., попр., бр. 54 от 2001 г.)
І 2. (»зм. - ƒ¬, бр. 52 от 2001 г.) “ази наредба влиза в сила от 1 €нуари 2003 г.
І 3. ƒо влизането в сила на наредбата упълномощаването се извършва по реда на »нструкци€ є 1 от 1994 г. на министъра на здравеопазването за изисквани€та и реда за упълномощаване на лаборатории извън системата на хигиенно-епидемиологичните инспекции за измерване стойностите на елементите, характеризиращи здравословните услови€ на труд, и за организаци€та на дейността им (ƒ¬, бр. 34 от 1994 г.).
«ј Ћё„»“≈ЋЌј –ј«ѕќ–≈ƒЅј

към Ќаредбата за изменение и допълнение
на Ќаредба є 7 от 1999 г. за минималните
изисквани€ за здравословни и безопасни
услови€ на труд на работните места и при
използване на работното оборудване
(ƒ¬, бр. 43 от 2003 г.)
І 40. “ази наредба влиза в сила една година след обнародването в "ƒържавен вестник" по отношение на изисквани€та към организаци€та на работата и три години - по отношение на техническите изисквани€, свързани с обезопас€ване на работното оборудване.

ѕриложение
към чл. 10ж, ал. 2
(Ќово - ƒ¬, бр. 43 от 2003 г.,
отм., бр. 37 от 2004 г.,
в сила от 5.11.2004 г.)